KURİKULUM – Yeni qayda və dəyişikliklərə aid testlər

1. Biliyin bu növünə müəyyən bilik sahəsinə uyğun faktları ümumiləşdirən təsnifatlar, prinsiplər, ümumiləşdirmələr, nəzəriyyələr, modellər, strukturlar daxildir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 100

2. Düzgün olmayan fikri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 100

3. Taksonomiyanın reviziyası nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 100

4. L.Anderson və D. Krasvolun İdrak taksonomiyası modelində sonuncu səviyyə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 100

5. Müəyyən məqsədlə materialın yoxlanılması, tənqid edilməsi, qiymətləndirilməsi və hökmün çıxarılması bacarığı fikirləri B.Blumun İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 100

6. İdrak taksonomiyasının Dəyərləndirmə səviyyəsinə aid olmayan feil hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 100

7. Biri məntiqi pozur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 100

8. -Müqayisə et.
-Ayır.
-Ranq üzrə qiymətləndir.
-Həqiqəti müəyyən et.
-Hesab et.
Təqdim olunan feillər İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 100

9. İdrak proseslərinin səviyyəsinə görə təqdimat forması düzgün verilməyən hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 100

10. Əks- əlaqə müxtəlif formatda təqdim oluna bilər? Biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 100

11. Şagirdin anlayışını qiymətləndirmək üçün sürətli və effektiv istifadə edilə biləcək formativ qiymətləndirmə üsuludur. Onun əsas məqsədi mübahisəli mövzulara dair şagirdləri müzakirələrə cəlb etmək və onların fikirlərini qiymətləndirməkdir.

Tam razıyam;Qismən razıyam;Qismən razı deyiləm;Qətiyyən razı deyiləm;

cavablarından istifadə olunur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 100

12. 5(6) nəfər şagird ekspert qismində oturur və onlarla üzbəüz 5(6 )nəfər sual verənlər oturur. Hər sual verən şəxs 5( 6) sualdan birini seçir. Hər suala cavab verməyə 30 saniyə ayrılır. Sual verənlər növbəti stula keçir, ekspertlər isə öz yerində oturur. Taym- kiper müəyyən olunur və onun işarəsi ilə oyun başlanır. Vaxt qurtaranda taym- kiper oyunu dayandırır və sual soruşanlar yanındakı oturacağa keçir və blits- turnirin yeni raundu başlanır.

Oyun o zaman başa çatır ki. sonuncu ekspertə sual verilir və sonra sual verən şəxslər öz yerlərinə qayıdır.

Fikirlər hansı formativ qiymətləndirmə texnikasına aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 100

13. Think-Pair-Share formativ qiymətləndirmə texnikasının adı ingiliscədən tərcümədə nə deməkdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 100

14. Biri məntiqi pozur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 100

15.

 Yadda saxlamaq= 1

  Anlamaq=2

  Sintez=?

Məntiqi tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 100

16. Biri uyğunluğu pozur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 100

17.

Dəyərləndirmək=5

Dəyərləndirmə=?

Məntiqi tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 100

18. Bu gün öyrəndiyim 3 şey;Mənim bu gün öyrəndiyim 2 ən maraqlı şey;Hələ də cavabını tapa bilmədiyim sual.Fkirlərə əsasən üsulun adını müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 100

19. Tapşırıq nümunələrinə əsasən təlim məqsədlərinin uyğunsuzluq yaratdığı variantı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 100

20. 5(6)nəfər şagird "ekspert" qismində oturur və onlarla üzbəüz 5(6) nəfər
"sual verənlər" oturur. Hər sual verən şəxs 5(6) sualdan birini seçir. Hər suala cavab verməyə 30 saniyə ayrılır. Sual verənlər növbəti stula keçir, " ekspertlər" isə öz yerində oturur. "Taym-kiper"
(Saniyə ölçən) müəyyən olunur və onun işarəsi ilə oyun başlanır. Vaxt qurtaranda
taym- kiper oyunu dayandırır və sual soruşanlar yanındakı oturacağa keçir və oyunun yeni raundu başlanır. Oyun o zaman bitir ki, sonuncu ekspertə sual verilir və sonra sual verən şəxslər öz yerlərinə qayıdır.

Kontekstə əsasən formativ qiymətləndirmə texnikasının adını müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 100

21. ...qiymətləndirmənin əsas məqsədi- şagirdin bacardığı səviyyədə alt standarta nail olmağa kömək etmək və alt- standarta nail olması dinamikasını müəyyənləşdirməkdir.
Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 100

22. Biliyin bu kateqoriyasına müəyyən bilik sahəsinə uyğun faktları ümumiləşdirən təsnifatlar, prinsiplər, ümumiləşdirmələr, nəzəriyyələr, modellər, strukturlar daxildir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 100

23. İdrak prosesinin gedişatına, dərketmə qabiliyyətinin refleksiyasına və dərkedilməsinə kömək edən biliklərdir.
Bunların sırasına problemin həlli və idrak məsələlərinin necə həyata keçirilməsi haqqında strateji və ya reflektiv biliklər, idrak prosesi haqqında təsəvvürlər daxildir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 100

24. İdrak taksonomiyasının bu səviyyəsi həm də tənqidi təfəkkür adlanır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 100

25. Koqnitiv proseslərin ən yüksək pilləsidir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 100

26. Uyğunluğu pozan açar sözü müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 100

27. Təsəvvürlərin doğru və ya səhv olduğunu müəyyənləşdir, onun səbəblərini fərz et və məsləhətlər ver.Tapşırıq növünə əsasən təlim məqsədlərinin səviyyəsini müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 100

28. Metodlara aid edilən texnikaların məntiqi pozduğu cavabı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 100

29. Ümumiləşdirmə və refleksiya üsullarına aid edilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 100

30. Biliyin kateqoriyaları- yadda saxlamaMəntiqə əsasən fikirlərdən hansı uyğunluğu pozur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 100

31. Göstəriciləri tərtib etmək üçün dünyada çox məşhur olan Smart texnologiyasının xüsusiyyətinə aid olmayanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 100

32. "Hissələri hər hansı bir kateqoriyaya aid et və oxlarla əlaqəsini göstər" tapşırıq nümunəsinə müvafiq təlim məqsədinin səviyyəsini seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 100

33. İdrak proseslərinin səviyyələri baxımından uyğunsuzluq yaradan açar söz olan variant hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 100

34. Yoxlama və tənqid etmə vasitəsilə meyarlar və standartlar əsasında nəticələrin çıxarılması fikri İdrak prosesinin hansı səviyyəsini əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 100

35. Taksonomiyanın reviziyası nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 100

36. L.Anderson və D.Krasvolun İdrak taksonomiyasının modelinə əsasən Sintez səviyyəsi üçün uyğun olmayan açar sözü seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 100

37. Biliyin kateqoriyalarının məzmununa görə məntiqi pozan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 100

38. Öyrənməyi öyrənmək məsələsi hansı biliklər və onlara uyğun fəaliyyətləri nəzərə almaqla həyata keçirilə bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 100

39. Sintez= 5Yaratmaq= ?İdrak taksonomiya modelinə uyğun olaraq məntiqi tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 100

40. 1.1.1."Danışanın fikrini verdiyi suallar əsasında aydınlaşdırır" Verilmiş alt standartın bilik və fəaliyyət kateqoriyasını müəyyən edin:

Sual 40 - 100

41. 2.2.1."Tələffüz qaydalarını gözləməklə mətni düzgün oxuyur". Təqdim olunan alt standartın bilik və fəaliyyət kateqoriyası hansıdır?

Sual 41 - 100

42. 3.1.1"Müxtəlif yazı formalarını(ifadə, inşa, hekayə) fərqləndirir"alt standartının bilik və fəaliyyət kateqoriyasını seçin:

Sual 42 - 100

43. 4.1.2."Sözün səs tərkibini, semantik xüsusiyyətlərini, tərkibini, yaranma üsullarını və qrammatik mənasını(ad, əlamət, hərəkət)bildirməsini izah edir"alt standartının bilik və fəaliyyət kateqoriyasını müəyyən edin:

Sual 43 - 100

44. 2.2.1."Tələffüz qaydalarını gözləməklə mətni düzgün oxuyur" alt standartının bilik komponentini tapın:

Sual 44 - 100

45. 1.1.1."Danışanın fikrini verdiyi suallar əsasında aydınlaşdırır" alt standartının fəaliyyət komponentini seçin:

Sual 45 - 100

46. Dövlət standartları aşağıdakıları müəyyən edir.

Məntiqi pozan variantı seçin:

Sual 46 - 100

47. Azərbaycan Respublikasında ümumi orta təhsil səviyyəsi üzrə yeni fənn kurikulumlarının tətbiqinə başlanmışdır:

Sual 47 - 100

48. Kontekstə əsasən mətnə ad verin:Ümumi təhsilin məzmunu fərdin, cəmiyyətin, dövlətin maraq və tələbatlarını, milli və ümumbəşəri dəyərləri əks etdirməklə, humanistlik, dünyəvilik, varislik, inteqrativlik prinsipləri əsasında müəyyən edilir.
Ümumi təhsilin idarə olunması hesabatlılıq, məsuliyyətin bölüşdürülməsi və inkişafın monitorinqi prinsipləri əsasında həyata keçirilir.
Müəyyən edilmiş dövlət standartlarına uyğun keyfiyyətli ümumi təhsil almaq üçün müvafiq infrastrukturun yaradılması mühüm şərt hesab edilir.
Ümumi təhsil üzrə dövlət təhsil proqramlarının( kurikulumların) yerinə yetirilməsinə əlverişli şərait yaratmaq məqsədi ilə ümumi təhsil müəssisələri zəruri maddi- texniki və tədris bazasına malik olmalıdır
Ümumi təhsil müəssisəsinin maddi- texniki və tədris bazasına təchiz olunmuş tədris laboratoriyaları, emalatxanalar, idman və akt zalları, təhsilalan və təhsilverənlər üçün mebel avadanlığı, informasiya- kommunikasiya texnologiyaları, audio-vizual avadanlıqlar, tədris- əyani vəsaitləri, təlimin texniki vəsaitləri, dərslik və elmi- bədii ədəbiyyat fondu daxildir.

Sual 48 - 100

49. Biri uyğunluğu pozur:

Sual 49 - 100

50. Fikirlərdən hansı doğrudur?

Sual 50 - 100

51. Psixologiyanın sahələri haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır?

Sual 51 - 100

52. Tam orta təhsil səviyyəsi (10-11-ci siniflər) üzrə şagirdin bacarıqlarına aid olmayanı seçin:

Sual 52 - 100

53. E.Fromm adamları bir şəxsiyyət kimi dörd tipə ayırır:Mazoxist, sadist, konformist, tənha.Hansı tipin xüsusiyyətləri doğru verilib?

Sual 53 - 100

54. Kurikulumun növləri haqqında verilənlən fikirlərdən doğru olanı müəyyən edin:

Sual 54 - 100

55. .....kurikulum 1990-cı illərdə geniş bərabərlik və sosial ədalətin inkişafı ilə bağlı olan və ictimai təşkilatlarda insan Hüquqları məsələrinə diqqətin artırılmasına gətirib çıxarmış təşəbbüsdür. Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılmalıdır?

Sual 55 - 100

56. Kurikulumun prinsipləri həm də belə adlanır:

Sual 56 - 100

57. "Pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması, şagirdlərin təlimə marağının artırılması üçün onların fəaliyyətindəki bürün irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir, nəticə etibarı ilə şagirdlərin daha uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi təmin olunur" fikirləri pedaqoji prosesin təşkilinin hansı prinsipinə aiddir?

Sual 57 - 100

58. 2.1.3 "Yaxınmənalı və əks mənalı sözləri fərqləndirir" alt standartının fəaliyyət kateqoriyasını tapın:

Sual 58 - 100

59. 1.3.1"Canlılar aləminə aid olan varlıqları(bitki, heyvan, insan) tanıyır" alt standartının bilik və fəaliyyət kateqoriyasını müəyyən edin:

Sual 59 - 100

60. İdrak taksonomiyasının Dəyərləndirmə səviyyəsinə aid olmayan feil hansıdır?

Sual 60 - 100

61. Biri məntiqi pozur:

Sual 61 - 100

62. -Müqayisə et.
-Ayır.
-Ranq üzrə qiymətləndir.
-Həqiqəti müəyyən et.
-Hesab et.
Təqdim olunan feillər İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə uyğundur?

Sual 62 - 100

63. İdrak proseslərinin səviyyəsinə görə təqdimat forması düzgün verilməyən hansıdır?

Sual 63 - 100

64. Əks- əlaqə müxtəlif formatda təqdim oluna bilər? Biri yanlışdır:

Sual 64 - 100

65. Şagirdin anlayışını qiymətləndirmək üçün sürətli və effektiv istifadə edilə biləcək formativ qiymətləndirmə üsuludur. Onun əsas məqsədi mübahisəli mövzulara dair şagirdləri müzakirələrə cəlb etmək və onların fikirlərini qiymətləndirməkdir.

Tam razıyam;Qismən razıyam;Qismən razı deyiləm;Qətiyyən razı deyiləm;cavablarından istifadə olunur.

Sual 65 - 100

66. 5(6) nəfər şagird ekspert qismində oturur və onlarla üzbəüz 5(6 )nəfər sual verənlər oturur. Hər sual verən şəxs 5( 6) sualdan birini seçir. Hər suala cavab verməyə 30 saniyə ayrılır. Sual verənlər növbəti stula keçir, ekspertlər isə öz yerində oturur. Taym- kiper müəyyən olunur və onun işarəsi ilə oyun başlanır. Vaxt qurtaranda taym- kiper oyunu dayandırır və sual soruşanlar yanındakı oturacağa keçir və blits- turnirin yeni raundu başlanır. Oyun o zaman başa çatır ki. sonuncu ekspertə sual verilir və sonra sual verən şəxslər öz yerlərinə qayıdır.Fikirlər hansı formativ qiymətləndirmə texnikasına aiddir:

Sual 66 - 100

67. Məlumatları təşkil etməyə, aydın və səmərəli şəkildə onları çatdırmağa kömək edə biləcək vizual modellərdir:

Sual 67 - 100

68. Think-Pair-Share formativ qiymətləndirmə texnikasının adı ingiliscədən tərcümədə nə deməkdir?

Sual 68 - 100

69. Biri məntiqi pozur:

Sual 69 - 100

70. Yadda saxlamaq= 1
Anlamaq=2
Sintez=?
Məntiqi tapın:

Sual 70 - 100

71. Biri uyğunluğu pozur:

Sual 71 - 100

72. Dəyərləndirmək=5
Dəyərləndirmə=?
Məntiqi tapın:

Sual 72 - 100

73. Bu gün öyrəndiyim 3 şey;Mənim bu gün öyrəndiyim 2 ən maraqlı şey;Hələ də cavabını tapa bilmədiyim sual.Fkirlərə əsasən üsulun adını müəyyən edin:

Sual 73 - 100

74. Tapşırıq nümunələrinə əsasən təlim məqsədlərinin uyğunsuzluq yaratdığı variantı seçin:

Sual 74 - 100

75. Təfəkkür növünün düzgün verilmədiyi variantı seçin:

Sual 75 - 100

76. Fəaliyyət növlərinə əsasən idrak prosesləri arasında yanlış olanı tapın:

Sual 76 - 100

77. Açar sözlərdən hansı düzgün verilməmişdir?

Sual 77 - 100

78. ‘’Obyektləri qruplara böl və onları təsnif etmək üçün dürüst ifadələr tap’’ tapşırıq nümunəsinə uğun gələn təlim məqsədlərinin səviyyəsini seçin:

Sual 78 - 100

79. Sintez səviyyəsinin funksiyasını əks etdirən feillərə aid edilə bilməz:

Sual 79 - 100

80. Biri fərqlidir:

Sual 80 - 100

81. –düzəlt.
-layihə qur.
-səhnələşdir.
-səliqəyə sal.
Verilən feillər İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə aiddir?

Sual 81 - 100

82. Yoxlama və tənqid etmə vasitəsilə meyarlar və standartlar əsasında nəticələrin çıxarılmasıdır:

Sual 82 - 100

83. L. Anderson və D.Krasvolun taksonomiyasının Anlamaq səviyyəsinə aid edilə bilməz:

Sual 83 - 100

84. B.Blumun taksonomiyasının Bilik səviyyəsinə aid edilənlər arasında uyğunsuzluq yaradan hansıdır?

Sual 84 - 100

85. Anlamaq səviyyəsinə aid edilə bilməz:

Sual 85 - 100

86. Tətbiq etmək səviyyəsinə aid olanı seçin:

Sual 86 - 100

87. Konseptual biliyə uyğun olmayan açar sözü müəyyən edin

Sual 87 - 100

88. Biliyin kateqoriyalarına aid açar sözlərin yanlış verildiyi variantı seçin:

Sual 88 - 100

89. Psixologiya elmində təsdiq olunmuş fakta görə koqnitiv proseslərin ən yüksək pilləsi hansıdır?

Sual 89 - 100

90. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu:

Sual 90 - 100

91. Biliyin bu növünə müəyyən bilik sahəsinə uyğun faktları ümumiləşdirən təsnifatlar, prinsiplər, ümumiləşdirmələr, nəzəriyyələr, modellər, strukturlar daxildir:

Sual 91 - 100

92. Düzgün olmayan fikri seçin:

Sual 92 - 100

93. Taksonomiyanın reviziyası nədir?

Sual 93 - 100

94. L.Anderson və D. Krasvolun İdrak taksonomiyası modelində sonuncu səviyyə hansıdır?

Sual 94 - 100

95. Müəyyən məqsədlə materialın yoxlanılması, tənqid edilməsi, qiymətləndirilməsi və hökmün çıxarılması bacarığı fikirləri B.Blumun İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinə aiddir?

Sual 95 - 100

96. B.Blumun taksonomiyasının Anlamaq səviyyəsinə aid olmayanı seçin:

Sual 96 - 100

97. Məntiqi pozan hansıdır?

Sual 97 - 100

98. Fərqli olanı seçin:

Sual 98 - 100

99. L. Anderson və D.Krasvolun İdrak taksonomiyasının modelinin təsvirində yadda saxlamaq səviyyəsinə əsasən məntiqi pozan hansıdır?

Sual 99 - 100

100. Uyğunsuzluq yaradan açar sözlərdən ibarət variantı seçin:

Sual 100 - 100


 

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel   -Sumqayıt Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsini bitirib. Kurikulum Tədris Mərkəzinin və Nömrə 1 Tədris Mərkəzinin Kurikulum üzrə təlimçisidir. Kurikulum, Azərbaycan dili və Ədəbiyyat üzrə "Maksimum 10000 " test kitablarının müəllifidir. Kurikulum üzrə "Sürətli Öyrənmə Proqramı" ideyası əsasında 3 kitabı nəşr olunub. "Mən bir müəlliməm" kitabı isə Kurikulumu elmi və bədii üslublarda izah edən ilk kitabdır.

5 thoughts on “KURİKULUM – Yeni qayda və dəyişikliklərə aid testlər

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.