Загрузка...

KURİKULUM – Yeni tipli test modelləri (tam yeni)

 

Sual 1 - 60

KURİKULUM

1. Biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Uyğunluğu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Disput haqqında verilənlərdən doğru olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Şəxsiyyət haqqında düzgün olmayan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Didaktikanın obyektinin verildiyi variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Təhsilin nüvəsidir, insanın mürəkkəb fəaliyyət növüdür:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Təlim haqqında verilənlərdən biri  məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Təlim prosesinin belə bir əlaməti yoxdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Təlim amilləri arasında uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Nümənəyə müvafiq olaraq məntiqi uyğunluğu davam etdirən variantı seçin:

Pedaqogika= insan və onun tərbiyəsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. ...bəşəriyyətin hazırlanmış olduğu mədəni irsi cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmiş səviyyədə mənimsəmək və buna uyğun fərdi inkişafa malik olmaqdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. İnsanın orqanizmində kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri prosesi və onun nəticəsidir. Ərəb dilindən tərcümədə ''meydana çıxma'', ''açılma'' mənalarını ifadə edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Materialın əsaslı şəkildə öyrənilməsi və yadda saxlanılmasıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Məsləhətlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Taksonomiya haqqında düzgün olmayan fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Şagirdlərin potensial imkanlarının gerçəkləşdirilməsi, yaradıcılığının üzə çıxarılması müasir təlimin hansı prinsipinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Dialoji təlim haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Sülh mədəniyyəti və münaqişələrin həlli üzrə təlimin mühüm metodik üsullarından biridir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. ..... müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq onları inkişafa və özünüinkişafa istiqamətləndirmək məqsədi ilə təlimin bütün məzmun komponentləri arasında struktur əlaqələri qurmaq və onları sistemləşdirməyi tələb edən didaktik prinsip:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Fasilitasiya prosesi haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Tərbiyənin əsas qanunauyğunluqlarını tədqiq edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Müsbət dil ifadələrindən istifadə;
Şagirdlərə adları ilə müraciət etmək və onların gözlərinə baxmaq;
Şagirdlərin fikirləri ilə səmimi maraqlanmaq.

Təqdim olunan fikirlər fasilitasiyanın hansı qaydalarına uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Fəal təlimin reallaşdırılması mexanizminə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Tənqidi təfəkkürə aid olmayanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Motivasiya zamanı yolverilməz haldır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. ''Əşya və hadisələri təsnif edərək sxemlər yaradır''  fikri İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinin ümumi təlim nəticəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. .... Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metoddur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Ənənəvi dərsin xüsusiyyətlərinə aid olanları seçin:

1. Müəllimin əsas funksiyası şagirdlərə məlumatların çatdırılması və onun mənimsənilməsi üçün şəraitin yaradılması;

2. Diqqətin ilk növbədə şagirdin şəxsiyyətinin formalaşmasına yönəlməsi;

3. Dərsin tədris fənni çərçivəsi ilə məhdudlaşması;

4. Müəllim şagird münasibətlərində avtoritar üslubun üstünlüyü;

5. Müəllim və şagird arasında əməkdaşlıq məktəblilərin dəlillərinə və fəaliyyətinə böyük diqqət;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Xüsusi pedaqogikanın sahələrini seçin.

1 – Etnopedaqogika
2 – Surdopedaqogika
3 – Pedaqoji psixologiya
4 – Tiflopedaqogika
5 – Sosial pedaqogika
6 – Oliqofren pedaqogika
7 – Loqopediya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.

1 – vətəndaşlıq borcu;

2 – peşə qüruru;

3 – milli qürur və vətənpərvərlik hissi;

4 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalı;

5 – milli sərvətləri qorumaq;

6 – işgüzar və sahibkar olmalı.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər dord nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır.Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bolunur və ekspert qruplarına verilir”.
Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir.
Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Təhsil taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:

1 – Məktəb pedaqogikası

2 – Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)

3 – Müqayisəli pedaqogika

4 – Pedaqogika tarixi

a – Kütləvi məktəblərdə təlim – tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir;

b – bəşər cəmiyyəti yaranandan bəzi tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı

məsələlərini öyrənir;

c – müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir;

d – fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim – tərbiyəsi məsələlərini öyrənir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.

1 – dövlət simvollarına hörmət;

2 – işgüzar və mütəşəkkil;

3 – ailə vəzifələrini yerinə yetirmək;

4 – əmək təcrübəsinə malik olmaq;

5 – təbiəti qorumalıdır;

6 – işgüzar və sahibkar olmalıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.

1 – sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır;

2 – beynəlmiləlçi olmalıdır;

3 – ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır;

4 – yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır;

5 – əmək təcrübəsinə malik olmalıdır;

6 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

41. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:

1 – bilik

2 – bacarıq

3 – vərdiş

a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar

b – biliyi tətbiq edə bilməkdir.

c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Qrup işi zamanı müəlimin davranış aspektinə aid olmayan fikir hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Bu cərəyanın fəlsəfəsinə görə, şəxsiyyət yer üzünün ən ali dəyəridir. Hər bir insan təkrar olunmazdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. İnnovativ müəllimə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. İnsan şəxsiyyəinin xassəsidir. O, daxili və xarici çətinlikləri aradan qaldırmaqla əlaqədar olan məqsədyönlü şüurlu fəaliyyətdə özünü göstərir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Qiymətləndirmənin istiqamətləri verilən variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Məntiqi təfəkkürə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Yaradıcı təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Hovard Qardnerin fikrini tamamlayın:

"Biz şagirdlərimizin müxtəlif üsullarla dərk etməsini inkişaf etdirməklə...."

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Belə şagirdlər müəyyən fəaliyyətlə bağlı xoşuna gələn və gəlməyən cəhətləri açıq şəkildə ifadə edə bilirlər. Güclü və zəif cəhətlərindən xəbərdardılar. Öz bacarıqlarına inanırlar, qarşılarına müəyyən məqsədlər qoyurlar, diqqətlərini hislərinə, arzularına yönəldir, orijinal olmağı sevirlər.

Kontekstə əsasən düzgün cavabı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Bu sahə görünən predmetlər və obyektlərin şüurda təsviri ilə bağlıdır. Belə şəxslər aktyor, rejissor, rəssam və memardılar.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Nəsrin özünə oxşar olan böyüklərlə yaxşı əlaqə saxlayır, liderlik bacarığı nümayiş etdirir, məsləhətçi və ya vasitəçi rolu oynayır, insanlar arasında ünsiyyət qura, bəzən onlara manipulyasiya edə bilir.

Kontekstə uyğun gələn və ümumiləşdirici başlıq seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Məzmun etibarilə elm sahəsini, onun mükəmməl anlayışlar sistemini əhatə etməklə bilavasitə bu anlayışların mənimsənilməsinə istiqamətləndirilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Bu modeldə təlim uşaqları cəmiyyətin məhsuldar üzvlərinə çevirmək üçün lazım olan bilik və bacarıqlardan çox fənlər əsasında cəmləşir. Bu modellə bağlı bilik və təcrübəyə daha çox universitet müəllimləri malikdir və onlar fənlərin məzmunu haqqında geniş biliyə malik olsalar da çox vaxt real dünya tələbatlarını nəzərə ala bilmirlər. Nəticədə fənnin məzmunu əksər hallarda tələbata uyğun olmur.

Kontekstə əsasən müvafiq adı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Sinifdə fənlər üzrə, fənn daxilində və siniflər üzrə ola bilər. Müxtəlif tədris üsullarını və əqli səviyyələri əhatə edir; faktlara və rəqəmlərə istinad etmədən və fənlərarası məntiqi əlaqələrə əsaslanaraq şagirdlərə anlayışları və fikirləri dərk etməkdə yardım edir:

Fikirlər Kurikulumun hansı növünə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Kurikulumun tərifinin düzgün və ən əhatəli verildiyi variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Məktəb direktoru müavininin- təlim- tərbiyə işləri üzrə direktor müavinin vəzifələri işinin məzmununa aid olmayanı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel Bakı şəhəri, Laçın rayonu 13 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Bakı Peşəkarlar Akademiyasında Pedaqogika, Kurikulum təlimçisi kimi fəaliyyət göstərir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !