Загрузка...

KURİKULUM – Üsullar (Ceyhunə Yusifova)

 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 30

KURİKULUM

1. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . . deyilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 30

Sual 2 - 30

2. Bu üsul həmçinin şagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif adamlarla qarşılıqlı əlaqəsi üçün şərait yaradır, hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən anlamağa imkan verir, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyə istiqamətləndirir. Bu hansı üsuldur ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 30

Sual 3 - 30

3. Venn diaqramından nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 30

Sual 4 - 30

4. Bu üsul oyun- tapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə yüksək fəallıq yaradır. Müəllim lövhədə dairəvi kart asır, onun arxasında şagirdlərdən tələb olunan anlayışı yazır. Kartın yazı olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş anlayışların xüsusiyyətlərinə aid 2 və ya 3 yönəldici söz sadalayır və ya yazır. Şagirdlər həmin xüsusiyyətlərə uyğun olaraq gizlədilmiş sözü tapırlar.
Bu iş üsulunun hansı növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 30

Sual 5 - 30

5. Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 30

Sual 6 - 30

6. Təlim üsullarını seçin:

 1. Müzakirə
 2. Qruplarla iş
 3. Beyin həmləsi
 4. Kiçik qruplarla iş
 5. Venn diaqramı
 6. Diskusiya
 7. Cütlərlə iş
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 30

Sual 7 - 30

7. Diskusiya üsulunda diskusiya mədəniyyəti deyiləndə nələr başa düşülür?

 1. Eyni vaxtda yalnız 1 nəfər danışa bilər
 2. Danışanı dinləmək,sözü kəsməmək
 3. Danışanı tənqid etmək
 4. Fikri tənqid etmək
 5. Söz demək istəyəndə əl qaldırmaq
 6. Reqlamenti nəzərə almamaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 30

Sual 8 - 30

8. Cisim   və  hadisələrin   xüsusiyyətini öyrənmək,  bilik  və  anlaşmanı   müəyyənləşdirmək,  bilikləri  aktuallaşdırmaq,  dinləmə  mədəniyyətini inkişaf etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 30

Sual 9 - 30

9. Cisim və  hadisəyə  hərtərəfli baxışın formalaşmalaşdırır, qiymətləndirmə  bacarığının formalaşmalaşdırır, məntiqi və tənqidi təfəkkürü formalaşdırır. Bu hansı iş üsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 30

Sual 10 - 30

10. Problem (sual) lövhədə yazılır. Şagirdlər doğru və yalnış fərq etməz öz idaeylarını çəkinmədən bildirirlər. Bütün ideyalar müzakirəsiz qeydə alınır. Sonda düzgün ideyalar aşkar edilir, yekunlaşdırılır, təhlil edilir. Bu fikirlər hansı təlim metoduna daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 30

Sual 11 - 30

11. Müxtəlif  həyat   şəraitində  baş  verən hadisələrlə  tanış olmaq, özünün və  digər insanların  davranışına  obyektiv   qiymət vermək,  yaradıcı  təxəyyülü  inkişaf  etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 30

Sual 12 - 30

12. Bu üsuldan istifadə edilərkən öyrənilə-cək mövzuya aid  əsas söz (və  ya söz birləş-məsi)  lövhəyə  yazılır.  Şagirdlər  həmin  söz ilə  bağlı  ilk  xatırladıqları  fikirləri  söyləyir və  həmin fikirlər müəllim tərəfindən lövhə-yə  yazılır. Mövzu ilə  bağlı olan sözlər deyilən fikirlərin arasından seçilir və  əlaqələndirilir,  onlardan  anlayış  və  yaxud  ideya çıxarılır.  Söhbət   hansı  iş  üsulundan  gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 30

Sual 13 - 30

13. Dərsdən  əvvəl  iri  ağ  kağızlarda  (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim qruplara  müxtəlif  sual  yazılmış  bir  kağız  verir.  Qrup üzvləri sualı oxuyur və  bir cavab  yazır.  Kağızlar  saat  əqrəbi  istiqamə-tində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 30

Sual 14 - 30

14. BİBÖ abveturası nə bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 30

Sual 15 - 30

15. Bu  üsul  mətnin  məzmununun  qısa müddət  ərzində  şagirdlər  tərəfindən  mə-nimsənilməsinə  imkan  yaradır.  Şagirdlər dörd  nəfərlik  qruplara  bölunur  (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.  Hər  qrupdakı  eyni  rəqəmli şagirdlərdən  yeni  qrup  (ekspert  qrupu) yaradılır.  Öyrəniləcək mətn qrupların  sayı qədər hissələrə  bölunur və  ekspert qruplarına  verilir.  Haqqında  danışılan  təlim üsulunu müəyyən et:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 30

Sual 16 - 30

16. Əşya və ya hadisələri muqayisə etmək,       onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 30

Sual 17 - 30

17. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri muəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 30

Sual 18 - 30

18. Məlumatın müəllimdən şagirdə ötürülməsi üsuludur. Bu üsuldan mövzu ilə bağlı məzmunun zənginləşdirilməsi, tamamlanması məqsədilə istifadə etmək məqsədilə istifadə etmək məqsədə uyöundur. Söhbət hansı üsuldan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 30

Sual 19 - 30

19. Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metotdur. Burada sinif bir növ miniatur, mövzunu özündə daşıyan tamaşaya çevrilir və sonluq qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu təlimin hansı metodik üsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 30

Sual 20 - 30

20. Bu üsulda bir-birinə etiraz edən tərəflərin arasında keçirdiyi mübahisə, müzakirə, mübadilə kimi formalardan fərqli olaraq, opponeti deyil, üçüncü tərəfi inandırma prosesini nəzərdə tutur.
Bu hansı üsuldur ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 30

Sual 21 - 30

21. "Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə haqqında fikir söyləyir,sonuncu təklif verən şagird qalib sayılır".
Qeyd olunan xüsusiyyətlər hansı təlim üsuluna aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 30

Sual 22 - 30

22. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 30

Sual 23 - 30

23. Fəal təlim üsullarından biri fikrin qiymətləndirməsinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 30

Sual 24 - 30

24. Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 30

Sual 25 - 30

25. Fəal təlim üsullarından biri dərsin müzakirə  mərhələsinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 30

Sual 26 - 30

26. Fəal təlim üsullarından biri tədqiqatın aparılması mərhələsinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 30

Sual 27 - 30

27. Fəal təlim üsullarından biri tədqiqatın aparılması mərhələsinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 30

Sual 28 - 30

28. Bu üsul ideyaların yaradılması,cəmləşməsi və məsələnin həlli  vasitəsi kimi verilmişdir.
Söhbət hansı üsuldan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 30

Sual 29 - 30

29. Hansı cərgədə sadalananların hamısı üsul deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 30

Sual 30 - 30

30. Bu üsulun məqsədi diskussiya vərdişlərin inkişaf etdirməkdir.

Bu üsul hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 30


 

Загрузка...
loading...

Ceyhunə Yusifova

Yusifova Ceyhunə Tahir qızı 12 avqust 1979-cu ildə Naftalan şəhərində anadan olub. 1996-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-Biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 2000-ci ildə isə bitirmişdir. 2002-ci ildən Goranboy rayon Abbasqulular kənd ümumi orta məktəbində Kimya-Biologiya müəllimi işləyir. 2014-cü il dekabr ayından isə İbtidai təhsildə Fənn kurikulumunun tətbiqi üzrə Mentor kimi fəaliyyət göstərir. Ailəlidir, 3 övladı var.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !