Reklam...

Kurikulum testləri. Üsullar – Ceyhunə Yusifova

Kurikulum testləri. Üsullar – Ceyhunə Yusifova

 • KURİKULUM
 

Question 1 of 30

KURİKULUM

1. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . . deyilir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 30

Question 2 of 30

2. Bu üsul həmçinin şagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif adamlarla qarşılıqlı əlaqəsi üçün şərait yaradır, hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən anlamağa imkan verir, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyə istiqamətləndirir. Bu hansı üsuldur ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 30

Question 3 of 30

3. Venn diaqramından nə məqsədlə istifadə olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 30

Question 4 of 30

4. Bu üsul oyun- tapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə yüksək fəallıq yaradır. Müəllim lövhədə dairəvi kart asır, onun arxasında şagirdlərdən tələb olunan anlayışı yazır. Kartın yazı olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş anlayışların xüsusiyyətlərinə aid 2 və ya 3 yönəldici söz sadalayır və ya yazır. Şagirdlər həmin xüsusiyyətlərə uyğun olaraq gizlədilmiş sözü tapırlar.
Bu iş üsulunun hansı növüdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 30

Question 5 of 30

5. Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 30

Question 6 of 30

6. Təlim üsullarını seçin:
 1. Müzakirə
 2. Qruplarla iş
 3. Beyin həmləsi
 4. Kiçik qruplarla iş
 5. Venn diaqramı
 6. Diskusiya
 7. Cütlərlə iş
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 30

Question 7 of 30

7. Diskusiya üsulunda diskusiya mədəniyyəti deyiləndə nələr başa düşülür?
 1. Eyni vaxtda yalnız 1 nəfər danışa bilər
 2. Danışanı dinləmək,sözü kəsməmək
 3. Danışanı tənqid etmək
 4. Fikri tənqid etmək
 5. Söz demək istəyəndə əl qaldırmaq
 6. Reqlamenti nəzərə almamaq
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 30

Question 8 of 30

8. Cisim   və  hadisələrin   xüsusiyyətini öyrənmək,  bilik  və  anlaşmanı   müəyyənləşdirmək,  bilikləri  aktuallaşdırmaq,  dinləmə  mədəniyyətini inkişaf etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 30

Question 9 of 30

9. Cisim və  hadisəyə  hərtərəfli baxışın formalaşmalaşdırır, qiymətləndirmə  bacarığının formalaşmalaşdırır, məntiqi və tənqidi təfəkkürü formalaşdırır. Bu hansı iş üsuludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 30

Question 10 of 30

10. Problem (sual) lövhədə yazılır. Şagirdlər doğru və yalnış fərq etməz öz idaeylarını çəkinmədən bildirirlər. Bütün ideyalar müzakirəsiz qeydə alınır. Sonda düzgün ideyalar aşkar edilir, yekunlaşdırılır, təhlil edilir. Bu fikirlər hansı təlim metoduna daxildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 30

Question 11 of 30

11. Müxtəlif  həyat   şəraitində  baş  verən hadisələrlə  tanış olmaq, özünün və  digər insanların  davranışına  obyektiv   qiymət vermək,  yaradıcı  təxəyyülü  inkişaf  etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 30

Question 12 of 30

12. Bu üsuldan istifadə edilərkən öyrənilə-cək mövzuya aid  əsas söz (və  ya söz birləş-məsi)  lövhəyə  yazılır.  Şagirdlər  həmin  söz ilə  bağlı  ilk  xatırladıqları  fikirləri  söyləyir və  həmin fikirlər müəllim tərəfindən lövhə-yə  yazılır. Mövzu ilə  bağlı olan sözlər deyilən fikirlərin arasından seçilir və  əlaqələndirilir,  onlardan  anlayış  və  yaxud  ideya çıxarılır.  Söhbət   hansı  iş  üsulundan  gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 30

Question 13 of 30

13. Dərsdən  əvvəl  iri  ağ  kağızlarda  (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim qruplara  müxtəlif  sual  yazılmış  bir  kağız  verir.  Qrup üzvləri sualı oxuyur və  bir cavab  yazır.  Kağızlar  saat  əqrəbi  istiqamə-tində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 30

Question 14 of 30

14. BİBÖ abveturası nə bildirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 30

Question 15 of 30

15. Bu  üsul  mətnin  məzmununun  qısa müddət  ərzində  şagirdlər  tərəfindən  mə-nimsənilməsinə  imkan  yaradır.  Şagirdlər dörd  nəfərlik  qruplara  bölunur  (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.  Hər  qrupdakı  eyni  rəqəmli şagirdlərdən  yeni  qrup  (ekspert  qrupu) yaradılır.  Öyrəniləcək mətn qrupların  sayı qədər hissələrə  bölunur və  ekspert qruplarına  verilir.  Haqqında  danışılan  təlim üsulunu müəyyən et:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 30

Question 16 of 30

16. Əşya və ya hadisələri muqayisə etmək,       onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 30

Question 17 of 30

17. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri muəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 30

Question 18 of 30

18. Məlumatın müəllimdən şagirdə ötürülməsi üsuludur. Bu üsuldan mövzu ilə bağlı məzmunun zənginləşdirilməsi, tamamlanması məqsədilə istifadə etmək məqsədilə istifadə etmək məqsədə uyöundur. Söhbət hansı üsuldan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 30

Question 19 of 30

19. Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metotdur. Burada sinif bir növ miniatur, mövzunu özündə daşıyan tamaşaya çevrilir və sonluq qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu təlimin hansı metodik üsuludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 30

Question 20 of 30

20. Bu üsulda bir-birinə etiraz edən tərəflərin arasında keçirdiyi mübahisə, müzakirə, mübadilə kimi formalardan fərqli olaraq, opponeti deyil, üçüncü tərəfi inandırma prosesini nəzərdə tutur.
Bu hansı üsuldur ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 30

Question 21 of 30

21. "Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə haqqında fikir söyləyir,sonuncu təklif verən şagird qalib sayılır".
Qeyd olunan xüsusiyyətlər hansı təlim üsuluna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 30

Question 22 of 30

22. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 30

Question 23 of 30

23. Fəal təlim üsullarından biri fikrin qiymətləndirməsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 30

Question 24 of 30

24. Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 30

Question 25 of 30

25. Fəal təlim üsullarından biri dərsin müzakirə  mərhələsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 30

Question 26 of 30

26. Fəal təlim üsullarından biri tədqiqatın aparılması mərhələsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 30

Question 27 of 30

27. Fəal təlim üsullarından biri tədqiqatın aparılması mərhələsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 30

Question 28 of 30

28. Bu üsul ideyaların yaradılması,cəmləşməsi və məsələnin həlli  vasitəsi kimi verilmişdir.
Söhbət hansı üsuldan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 30

Question 29 of 30

29. Hansı cərgədə sadalananların hamısı üsul deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 30

Question 30 of 30

30. Bu üsulun məqsədi diskussiya vərdişlərin inkişaf etdirməkdir.

Bu üsul hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 30


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

9 Şərhlər “Kurikulum testləri. Üsullar – Ceyhunə Yusifova

 • Mart 14, 2018 at 3:00 səhər
  Permalink

  Bu suallar sadedi imtahanda ele sual salirlari qeliz rastaşmadigin yenede teşekurler

  Cavab yaz
 • Mart 13, 2018 at 2:29 axşam
  Permalink

  Bele qaydalar duwmur axi.Nezeri suallari paylawin.Men kecen il iwe qebul oldum.bele qaydalar hec yerde yox idi

  Cavab yaz
 • Mart 10, 2018 at 9:40 axşam
  Permalink

  diskussiya verdiwlerini inkisaf etdiren usul akvariumdur

  Cavab yaz
 • Mart 1, 2018 at 2:43 axşam
  Permalink

  Salam.

  Bu il mən də ibtidai sinif müəllimliyi üzrə imtahan verəcəm.
  Xahiş edirəm, ixtisas və kurikulumu,pedoqogikanı oxumaq üçün ədəbiyyatlar barədə məlumat verərdiniz.
  Və birdə suallar əsasən hansı mövzuları əhatə edir .

  Təşəkkürlər.

  Cavab yaz
 • Fevral 22, 2018 at 1:40 axşam
  Permalink

  salam Azizaga nuellim,diaqnostik qiymetlendirmenin nevaxt olacagi barebe melumat vererdiniz xaiw edirem.hara nece muraciet etmeliyik iwtirak etmek ucun.Tewekkurler,

  Cavab yaz
 • Fevral 22, 2018 at 8:46 səhər
  Permalink

  cox sagolun,fizikaya aid test olsa ela olardi

  Cavab yaz
 • Fevral 22, 2018 at 6:36 səhər
  Permalink

  Salam.xahis edirüm tarix miq 2018 testində 44cu sualin izahin bilən sərh bolməsinə yazsin

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir