Загрузка...

Kurikulum Testləri. Malik Aranlı

Müəllimlər üçün çox faydalı olacaq Kurikulum testləri. Bu testlər “Malik Aranlı” nın şəxsən saytımıza verdiyi suallar əsasında hazırlanmışdır.

 

Sual 1 - 34

1. Tərbiyənin məzmunun əlamətlərini seçin.1 – məqsədyönlülük
2 – yanaşma şəraiti
3 – sosial – mədəni dəyərlərə müvafiqlik
4 – şəxsiyyətin formalaşması
5 – təşkil olunan tərbiyə sisteminin mövcudluğu
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 34

Sual 2 - 34

2. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır?1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – Məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – Şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 -Əəvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 34

Sual 3 - 34

3. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin1 – Təbii şəkildə əşya
2 – Əşya haqqında məlumat
3 – əşya və hadisənin şəkli, modeli
4 – Əlavə oxu materialları
5 – Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 34

Sual 4 - 34

4.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 34

Sual 5 - 34

5. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin1 – dərs
2 – dərnək
3 – bilik
4 – tərbiyəvi söhbət
5 – ekskursiya
6 – ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 34

Sual 6 - 34

6. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 34

Sual 7 - 34

7.
Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 34

Sual 8 - 34

8. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?1 – Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 – Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 – İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 – Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrıl-mazdır
5 – Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 – Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 – Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 34

Sual 9 - 34

9.
Proqressivist müəllimin rolu nədən ibarət olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 34

Sual 10 - 34

10. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?1 – sözlə əməlin birliyi
2 – ciddi və sərt davranış
3 – müsbət nümunəsi
4 – qoyduqları qadağalar
5 – uşağa vahid tələblər verməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 34

Sual 11 - 34

11. “Bu üsul həmçinin şagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif adamlarla qarşılıqlı əlaqəsi üçün şərait yaradır, hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən anlamağa imkan verir, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyə istiqamətləndirir.” Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 34

Sual 12 - 34

12. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 34

Sual 13 - 34

13. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:1 – özünüdərketmə
2 – praktik hazırlıq
3 – məsuliyyət hissi
4 – özünümüşahidə
5 – özünüməcburetmə
6 – yoldaşlarını müşahidə etmək
7 – özünütənqid
8 – özünüqiymətləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 34

Sual 14 - 34

14.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 34

Sual 15 - 34

15.
Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 34

Sual 16 - 34

16. Sadalanan bələdçilik, yəni fasilitasiya qaydalarını uyğun bəndlərlə əlaqələndirinA-Məlumatla təminetmə
B-Psixoloji dəstəkləmə
C-Təşkilati dəstəkləmə
D-Fikrik təhrik edilməsi
1 – İşriakçıların şüurunda dərsin “şəklini” formalaşdırın
2 – İştirakçılara adları ilə müraciət edin və onların gözlərinə baxın (fərdi yönəlmə)
3 – Lövhədə və ya kağız üzərində qrup işi zamanı müəyyən edilən əsas halları qeyd
etmək məqsədəuyğundur
4 – Kostruktivliyi dəstəkləyin, qarşıdur-maya şərait yaratmayın
5 – Motivasiya mərhələsində şagirdləri dərsin mövzusunu müəyyənləşdirməsinə cəlb edin
6 – Şagirdlərdə özfəaliyyətlərini planlaşdır-maq və təşkil etmək bacarığını
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 34

Sual 17 - 34

17. Fəal təlimin xarakterizə edən 3 xüsusiy-yəti göstər.1 – Təlimin subyekt – subyekt xarakteri daşıması
2 – Bilik mənbələri müxtəlifdir
3 – Monoloji təlim
4 – Biliklərin yaradıcı tətbiqi
5 – Müəllim əsas bilik mənbəyidir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 34

Sual 18 - 34

18. Fəal təlim zamanı şagirdlərin fəallığına və biliklərim səmərəli mənimsənilməsinə şərait yaradan nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 34

Sual 19 - 34

19. Yaxşı motivasiya olmalıdır: (3 xüsusiy-yəti seçin)1 – çox zaman aparmalıdır
2 – tədqiqata yönəltməlidir
3 – az vaxt aparmalı, yığcam olmalıdır
4 – məqsədəuyğun olmasa da, ən əsas rən-garəng olmalıdır
5 – şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmalıdır
6 – qapalı suallardan ibarət olmalıdır
7 – mütləq rəmzlərlə, şəkillərlə yaradılma-lıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 34

Sual 20 - 34

20. Planlaşdırma ilə əlaqədar tövsiyələri seçin.1. Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil edə bilər.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. Mövzuları dəyişə və ya artıra bilər.
4. Mövzuya görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyənləşdirmək.
5. İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən edə bilər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 34

Sual 21 - 34

21. Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində dövlət siyasətini əks etdirən sənədləri xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırın?1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu2. Azərbaycan Respublikasının təhsilə sahəsində İslahat Proqramı3. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası4. Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat5. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)I – 3 iyun 2010-cu il
II – 2 sentyabr 2013-cü il
III – 15 iyun 1999-cu il
IV – 19 iyun 2009-cu il
V – 13 yanvar 2009-cu il
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 34

Sual 22 - 34

22. Məlumatların müzakirəsi və təşkili mərhələsində istifadə oluna biləcək üsulları müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 34

Sual 23 - 34

23.
XXI əsrdə yaşayan fərddə əsas faktorlar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 34

Sual 24 - 34

24.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 34

Sual 25 - 34

25. İdraki taksonomiyanın sintez mərhələ-sinə aid olan fikirlərdən biri yanlışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 34

Sual 26 - 34

26. “2.1.2. Həqiqi və məcazi mənalı söz və ifadələrin mənasını nümunələrlə şərh edir”- məzmun standartının bilik və fəaliyyət komponentini müəyyən et.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 34

Sual 27 - 34

27. İdraki taksonomiyanın qiymətləndirmə mərhələsinin xarakterik xüsusiyyətinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 34

Sual 28 - 34

28.
Taksonomiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 34

Sual 29 - 34

29. Təhsil nə üçün lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 34

Sual 30 - 34

30.
Sizcə “öyrənən” kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 34

Sual 31 - 34

31. Təhsil insanın ehtiyaclarını necə təmin etməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 34

Sual 32 - 34

32.
Təhsil mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 34

Sual 33 - 34

33.
Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 34

Sual 34 - 34

34.
Məktəbin təlim mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 34


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

71 Şərhlər “Kurikulum Testləri. Malik Aranlı

 • May 25, 2017 at 7:47 axşam
  Permalink

  17 ve 20-nin duzgun cavabi nedir? xahiw edirem cavablandirasiniz.

  Cavab yaz
  • May 25, 2017 at 7:50 axşam
   Permalink

   Men bilmediklerimi qeyd gotururem, men bilmek isteyirem bunlarin cAvablari duzdur ya sehv? deqiq cavablari nedir?
   Rustam Ewref ve Orxan mecidli xahiw edirem komek gosteresiniz? birde bu suallardan qebula duwecek?

   Cavab yaz
 • Aprel 17, 2017 at 7:35 axşam
  Permalink

  cavablarda elə də səhvlik yoxdur. Günel xanım sizin qeyd etdiyiniz testin cavabı 1,2,3-dür. 2-xi testin cavabı elə A)-dır

  Cavab yaz
 • Aprel 11, 2017 at 8:29 səhər
  Permalink

  Imtahanda bele suallar dusur????

  Cavab yaz
 • Fevral 6, 2017 at 5:34 axşam
  Permalink

  Zəfər kurslarının hazırladığı testlərin bəziləri burda da var. Amma onlarda bir variantdır, sizdə bir variant. 14 və 15-ci suallar. Onlarda dəqiq bir variant düzgün göstərilir. İndi isə deyilir ki, bütün variantlar düzdür. Siz kimdənsə xüsusi təlimat alırsız ki, camaatın fikrini qarışdıraq, onlar da cavab tapa bilməyib bəzi kurslara yönəlsinlər? Bir dəfəlik sizin sayt bütün suallar üçün vahid cavablar tərtib etsin. Bu haqda neçə dəfə yazılıb sizə. Düzəltmək istəmirsiz???

  Cavab yaz
  • Fevral 6, 2017 at 6:11 axşam
   Permalink

   Bizə verilən suallara və cavablara müdaxilə etmirik, Müəllif (kurs) hansı variantı təqdim edirsə həmin variant düzgün variant kimi göstərilir. Nəticə çıxartmaq siz müəllimlərin üzərinə düşür!

   Cavab yaz
 • Noyabr 26, 2016 at 11:19 səhər
  Permalink

  14 ve 15 ci suallarin cavabini her yerde eyni qoyun xahis edirik.imtahanda bunlar dusse indi hansini edeceyik?

  Cavab yaz
  • Noyabr 26, 2016 at 12:22 axşam
   Permalink

   14, 15-ci suallar fəlsəfi cərəyana aid suallardır, bu haqda A.Qəhrəmanovun kitabında var ən sonda :))

   Cavab yaz
 • Noyabr 26, 2016 at 11:03 səhər
  Permalink

  Təhsil nə üçün lazımdır?

  A) İnkişafı təmin etmək üçün lazımdır.
  B) Bilik və bacarıqlar əldə etmək üçün lazımdır.
  C) Varlığın mövcudluğunun səbəbini öyrənmək üçün lazımdır.
  D) Düzgün seçimlər etmək üçün lazımdır.
  E) Bütün cavablar doğrudu

  Bu testin cavabi bir yerde A goturulub,diger yerde E xahis edirem deqiqlesme aparin.

  Cavab yaz
   • Noyabr 26, 2016 at 11:48 səhər
    Permalink

    bunu mene göndere bilersen????

    Cavab yaz
    • İyul 8, 2017 at 6:37 axşam
     Permalink

     salam didaktikanın prinsipinə aid deyil ,,fasiləsizlik yoxsa şahird fəallıgı hansı duzdur deyerdiz xehmet olmasa

     Cavab yaz
   • İyul 8, 2017 at 6:10 axşam
    Permalink

    salam didaktikanın prinsiperinə aid deyil fasiləsizlık yoxsa şagirdlərin fəallığı deyin zəhmət olmada

    Cavab yaz
 • Noyabr 22, 2016 at 5:15 axşam
  Permalink

  salam xais edirem azerbaycan dili ve edebiyyatdan dusen suallardan yazardiniz.

  Cavab yaz
 • Noyabr 20, 2016 at 10:48 səhər
  Permalink

  Cox axmaq suallardir. Hardan tapib cixarmisiniz bunlari? Bunlarin metodikaya ne dexli var ki? Qalmisiniz daha ne yazasiniz.

  Cavab yaz
  • Noyabr 22, 2016 at 8:27 axşam
   Permalink

   burdaki suallarin coxu kurikuluma aid deyil sual yazmaqcin bir az fikirlesmek pis olmazdi

   Cavab yaz
 • Noyabr 16, 2016 at 8:33 səhər
  Permalink

  D variantı Biologiya sualları deyəsən yoxdur?

  Cavab yaz
 • Noyabr 13, 2016 at 7:32 axşam
  Permalink

  İbtidai sinif müəllimləri üçün yazılan yeni testlərin ,xüsusilə də riyaziyyatın bu fənni tədris edən müəllimlərə adiyyatı yoxdur.Bu testləri yazan yəqin ki müəllimlərlə zarafat edir.Bu məsələlərdən birini sinifdə uşaqlara keçsək uşaqların ürəyində olan-qalan həvəslərini də öldürərik.

  Cavab yaz
 • Noyabr 12, 2016 at 5:07 axşam
  Permalink

  Muellime duz deyirsiz kitabdada seflikler var . ele onun ucunde bir az eseblewirem. bilmirem saytdaki teste inanim yoxsa kitaba. sizi nerahat etdim bagiwlayin.
  MUELLIME burdaki bizim ucun cekdiyniz eziyyetlere, komeklerede gorede size oz derin tewekkurumu bildirirem Allah sizlerden razi olsun.

  Cavab yaz
  • Noyabr 12, 2016 at 8:07 axşam
   Permalink

   Hə testləri elə ona görə deyirdim ki, yazın cavabları tapaq, saytı mən yönətmirəm ki, məndə sizin kimi bir istifadəçiyəm, qəbula hazırlaşıram, ona görə cavabların düzgün istəyirəm )) 😐

   Cavab yaz
 • Noyabr 9, 2016 at 3:24 axşam
  Permalink

  cox tesekkur edirem bu testleri tertib edenlere .cox komek edir

  Cavab yaz
 • Noyabr 8, 2016 at 3:28 axşam
  Permalink

  eyer bunlar sehv verilibse biz ne öyrenirik bes?????????heyiff

  Cavab yaz
 • Noyabr 7, 2016 at 11:47 axşam
  Permalink

  Haradan bilirsiniz ki, suallar səhvdir, və düzgün dediyiniz cavabları hansı kitablardan oxumusunuz, gətirin yazın bura, sübut eləyin, belədə hər kəs nə bildi yaza bilər, səhv suallarıda qeyd edin,düzgün cavabları da qeyd edin, və nəyə əsasən həmin cavabı səhv özünüzkini düz hesab edirsiniz onu da yazın, niyyətim acılamaq falan deyil, sadəcə birdəfəlik nəyin səhv nəyin düz olduğunu yazın, bizdə bilək.
  Mən şəxsən bu testləri ilk dəfə di görürəm, daha öncə işləməmişəm, ona görə düzünü ya səhvini bilmirəm, bilsəydim yazardım ((

  Cavab yaz
  • Noyabr 8, 2016 at 1:34 axşam
   Permalink

   Muellime men evimde oxuduqum kitab ”HEMKARA DESTEK” MUELLIMLER UCUN METODIKI VESAITDIR. 750 test bu KITABDAKI TESTLERI HELL EDIREM . Burdaki yeni saytdaki testi hell edib bawa catdira bilmirem.
   Bu testleri menim ele bow bekar vaxtim yoxdurki, yazam bura sizde baxasiz. Eger imkaniniz varsa men adini yazdiqim kitabdaki testle saytdaki testi ozunuz yoxlayin . Belke ola biler men cawiram.

   Cavab yaz
   • Noyabr 8, 2016 at 4:31 axşam
    Permalink

    Royal müəllim, bir şey deyim bəzən olur kitabda da sualın cavabı səhv olur, yəni heç olmazsa, səhv olan testin nömrəsini qeyd edin, düzgün cavabı axtarıb, tapaq, müəllim olacaq hər kəsə görə deyirəm, dəqiq, düzgün cavaba ehtiyacımız var 🙂

    Cavab yaz
  • Noyabr 7, 2016 at 11:55 axşam
   Permalink

   O qədər də şişirtməyin, əyər səhvlər çox olsada, imtahanda hansı və nə formada sual düşəcəyindən xəbəriniz olur ən azından
   İşə qəbuldan öncə millətin yarısından çoxu burada test işləyib, gedib yüksək nəticə göstərib.
   Topladığınız bal, buradakı testlərin sayəsində olacaq, bu qədər acı-acı şeylər yazmaqdansa, arada çox sağol deyin!

   Cavab yaz
   • Noyabr 8, 2016 at 12:28 axşam
    Permalink

    Salam xanim burda sisirtmeli hecne yoxduki sisirdekde.Men ise qebul olmusam ozudeki 50 bal toplayaraq sizin ucun deyirikki sehv oyrenmeyesiz men bu saytda iki ildirki istifadeciyem bele hallar tez tez olur qaldiki tesekkure yeterince burda suallari paylasan tertib edenlere tesekkurumuzu bildirmisik hec kim aci seyler yazmir.Sizde yazdiqlariniza fikir verin ne yazirsiz kitabdaki abdulla qehremanovdan birde pedoqogikadan oxusaz butun suallari asanliqla tapa bilersiz

    Cavab yaz
    • Noyabr 8, 2016 at 3:26 axşam
     Permalink

     gaga bu insan bir az kobuddur.aqlinin dalinca getme.ona düz söz deyende de anlamir.

     Cavab yaz
    • Noyabr 8, 2016 at 4:27 axşam
     Permalink

     Zəhmət deyilsə, vaxtınız olanda hansı testlərin səhv olduğunu qeyd edərdiniz də, elə özümə görə deyirəm, 1-2 həftəyə yenidən kurikulum testlərinə başlayacağam, yəni hansı testin səhv olduğunu bilmək istəyirəm ))

     Cavab yaz
    • Noyabr 9, 2016 at 4:25 axşam
     Permalink

     Orxan mecidli işiniz xeyrli olsun.məndə bu saytin istifadəçilərindənəm sizi burda çox görmüşəm səhv etmirəmsə xanimsiz.sizdən çox xahiş edirəm mənə kömək edin pedoqogikani kimin kitabindan oxumuşduz?
     Mən keçən il 38balla kəsildim buil yüksək nəticə yiğmaq istyrəm.çix xahiş edirəm mənə cavab yazasiz

     Cavab yaz
      • Noyabr 12, 2016 at 6:59 axşam
       Permalink

       Çox sağol Orxan mecidli inşallah.Allah heçkimin əziyyətin yerdə qoymasin.1daha təşəkkür

       Cavab yaz
       • Noyabr 13, 2016 at 10:24 səhər
        Permalink

        Sizde sagolun komek ede bildimse sevindim narahat olmayin eziyyetiniz yerde qalmaz allah komeyiniz olsun ne lazim olsa deyin komeklikederem

        Cavab yaz
        • Fevral 1, 2017 at 3:41 axşam
         Permalink

         salam.xahis edirem komek edin mentiqi hansi kitabdan hazirlasim.ibtidai sinif.

         Cavab yaz
      • Noyabr 18, 2016 at 8:32 səhər
       Permalink

       salam xanim xahis edirem deye bilersiniz kuriklumdan malik aranli oxuyuram demek olarki testleri ezber bilirem diaqnostikaya bu kitabdan salarlar.evvelceden sag olun

       Cavab yaz
 • Noyabr 7, 2016 at 5:43 axşam
  Permalink

  suallarin cavabini ya duz vermek lazimdir ya da umumiyyele suali bura qoymaq lazim deyil/bu cur mesuliyyetsizlik insanda sadece guluw yaradir

  Cavab yaz
 • Noyabr 6, 2016 at 3:39 axşam
  Permalink

  Salam ekseriyyet sualin cavabi sehv verilib .Oyrenenlere sehv ornek olursuz xahis olunur duzeldesiz

  Cavab yaz
 • Noyabr 6, 2016 at 1:11 axşam
  Permalink

  cox cetin suallardi Malik m mentiqe burda da ustunluk verib((((

  Cavab yaz
 • Noyabr 6, 2016 at 1:06 axşam
  Permalink

  bu suallar bir az cetin oldu

  Cavab yaz
 • Noyabr 6, 2016 at 12:44 axşam
  Permalink

  Bu sualin cavabi A- (Təfəkkürün fəallaşması) olmalidir.B ola bilməz.
  Fəal təlim zamanı şagirdlərin fəallığına və biliklərim səmərəli mənimsənilməsinə şərait yaradan nədir?

  A) Təfəkkürün fəallaşması
  B) Məlumatın müəllim tərəfin

  Cavab yaz
 • Noyabr 6, 2016 at 12:39 axşam
  Permalink

  Burada cavab 2, 3, 5 olmali idi.
  Yaxşı motivasiya olmalıdır: (3 xüsusiy-yəti seçin)
  1 – çox zaman aparmalıdır
  2 – tədqiqata yönəltməlidir
  3 – az vaxt aparmalı, yığcam olmalıdır
  4 – məqsədəuyğun olmasa da, ən əsas rən-garəng olmalıdır
  5 – şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmalıdır
  6 – qapalı suallardan ibarət olmalıdır
  7 – mütləq rəmzlərlə, şəkillərlə yaradılma-lıdır

  Cavab yaz
 • Noyabr 6, 2016 at 12:29 axşam
  Permalink

  Bu sualin cavabi səhv verilib. Fəal təlimin xarakterizə edən 3 xüsusiy-yəti göstər.
  1 – Təlimin subyekt – subyekt xarakteri daşıması
  2 – Bilik mənbələri müxtəlifdir
  3 – Monoloji təlim
  4 – Biliklərin yaradıcı tətbiqi
  5 – Müəllim əsas bilik mənbəyidir

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir