Загрузка...

Kurikulum testləri

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 20

KURİKULUM

1.

Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 20

Sual 2 - 20

2. Təlim üsullarını seçin:
1.BİBÖ  2.qrup işi  3. karusel  4. kollektivlə iş  5. auksion  6. ziqzaq  7. cütlərlə iş

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 20

Sual 3 - 20

3.

Təlimin neçə forması var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 20

Sual 4 - 20

4.

Təhsil taksonomiyaları hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 20

Sual 5 - 20

5. Bu növ кurriкulum fənn sahələri üzrə təlimin asanlaşdırılmasına хidmət edir. Bu, əкsər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə bağlı biliкləri əhatə edir.” Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növü haqqındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 20

Sual 6 - 20

6. Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 20

Sual 7 - 20

7. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 20

Sual 8 - 20

8. 1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 20

Sual 9 - 20

9. 2.1.1. Mötərizəli və mötərizəsiz ədədi ifadələri oxuyur və yazır alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 20

Sual 10 - 20

10. Verilmiş standarta uyğun təlim məqsədini müəyyən edin: 1.3.1. Canlılar aləminə aid olan varlıqları (bitki, heyvan, insan) tanıyır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 20

Sual 11 - 20

11. 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını nümayiş etdirir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 20

Sual 12 - 20

12. 2.1.3.İdman növlərinə (atletika, gimnastika) aid sadə hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 20

Sual 13 - 20

13. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır.Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qruplarına verilir”. Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 20

Sual 14 - 20

14. Əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 20

Sual 15 - 20

15. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 20

Sual 16 - 20

16. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 20

Sual 17 - 20

17. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 20

Sual 18 - 20

18. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 20

Sual 19 - 20

19.

Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 20

Sual 20 - 20

20.

Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasınınneçə növü var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 20


 

Загрузка...
loading...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

2 thoughts on “Kurikulum testləri

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !