Загрузка...

Kurikulum Testləri – Malik Aranlı (2)

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 34

KURİKULUM

1. Tərbiyənin məzmunun əlamətlərini seçin.1 – məqsədyönlülük
2 – yanaşma şəraiti
3 – sosial – mədəni dəyərlərə müvafiqlik
4 – şəxsiyyətin formalaşması
5 – təşkil olunan tərbiyə sisteminin mövcudluğu
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 34

Sual 2 - 34

2. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır?1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – Məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – Şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 -Əəvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 34

Sual 3 - 34

3. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin1 – Təbii şəkildə əşya
2 – Əşya haqqında məlumat
3 – əşya və hadisənin şəkli, modeli
4 – Əlavə oxu materialları
5 – Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 34

Sual 4 - 34

4.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 34

Sual 5 - 34

5. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin1 – dərs
2 – dərnək
3 – bilik
4 – tərbiyəvi söhbət
5 – ekskursiya
6 – ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 34

Sual 6 - 34

6. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 34

Sual 7 - 34

7.
Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 34

Sual 8 - 34

8. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?1 – Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 – Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 – İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 – Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrıl-mazdır
5 – Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 – Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 – Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 34

Sual 9 - 34

9.
Proqressivist müəllimin rolu nədən ibarət olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 34

Sual 10 - 34

10. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?1 – sözlə əməlin birliyi
2 – ciddi və sərt davranış
3 – müsbət nümunəsi
4 – qoyduqları qadağalar
5 – uşağa vahid tələblər verməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 34

Sual 11 - 34

11. “Bu üsul həmçinin şagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif adamlarla qarşılıqlı əlaqəsi üçün şərait yaradır, hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən anlamağa imkan verir, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyə istiqamətləndirir.” Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 34

Sual 12 - 34

12. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 34

Sual 13 - 34

13. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:1 – özünüdərketmə
2 – praktik hazırlıq
3 – məsuliyyət hissi
4 – özünümüşahidə
5 – özünüməcburetmə
6 – yoldaşlarını müşahidə etmək
7 – özünütənqid
8 – özünüqiymətləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 34

Sual 14 - 34

14.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 34

Sual 15 - 34

15.
Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 34

Sual 16 - 34

16. Sadalanan bələdçilik, yəni fasilitasiya qaydalarını uyğun bəndlərlə əlaqələndirinA-Məlumatla təminetmə
B-Psixoloji dəstəkləmə
C-Təşkilati dəstəkləmə
D-Fikrik təhrik edilməsi
1 – İşriakçıların şüurunda dərsin “şəklini” formalaşdırın
2 – İştirakçılara adları ilə müraciət edin və onların gözlərinə baxın (fərdi yönəlmə)
3 – Lövhədə və ya kağız üzərində qrup işi zamanı müəyyən edilən əsas halları qeyd
etmək məqsədəuyğundur
4 – Kostruktivliyi dəstəkləyin, qarşıdur-maya şərait yaratmayın
5 – Motivasiya mərhələsində şagirdləri dərsin mövzusunu müəyyənləşdirməsinə cəlb edin
6 – Şagirdlərdə özfəaliyyətlərini planlaşdır-maq və təşkil etmək bacarığını
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 34

Sual 17 - 34

17. Fəal təlimin xarakterizə edən 3 xüsusiy-yəti göstər.1 – Təlimin subyekt – subyekt xarakteri daşıması
2 – Bilik mənbələri müxtəlifdir
3 – Monoloji təlim
4 – Biliklərin yaradıcı tətbiqi
5 – Müəllim əsas bilik mənbəyidir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 34

Sual 18 - 34

18. Fəal təlim zamanı şagirdlərin fəallığına və biliklərim səmərəli mənimsənilməsinə şərait yaradan nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 34

Sual 19 - 34

19. Yaxşı motivasiya olmalıdır: (3 xüsusiy-yəti seçin)1 – çox zaman aparmalıdır
2 – tədqiqata yönəltməlidir
3 – az vaxt aparmalı, yığcam olmalıdır
4 – məqsədəuyğun olmasa da, ən əsas rən-garəng olmalıdır
5 – şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmalıdır
6 – qapalı suallardan ibarət olmalıdır
7 – mütləq rəmzlərlə, şəkillərlə yaradılma-lıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 34

Sual 20 - 34

20. Planlaşdırma ilə əlaqədar tövsiyələri seçin.1. Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil edə bilər.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. Mövzuları dəyişə və ya artıra bilər.
4. Mövzuya görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyənləşdirmək.
5. İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən edə bilər.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 34

Sual 21 - 34

21. Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində dövlət siyasətini əks etdirən sənədləri xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırın?1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu2. Azərbaycan Respublikasının təhsilə sahəsində İslahat Proqramı3. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası4. Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat5. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)I – 3 iyun 2010-cu il
II – 2 sentyabr 2013-cü il
III – 15 iyun 1999-cu il
IV – 19 iyun 2009-cu il
V – 13 yanvar 2009-cu il
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 34

Sual 22 - 34

22. Məlumatların müzakirəsi və təşkili mərhələsində istifadə oluna biləcək üsulları müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 34

Sual 23 - 34

23.
XXI əsrdə yaşayan fərddə əsas faktorlar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 34

Sual 24 - 34

24.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 34

Sual 25 - 34

25. İdraki taksonomiyanın sintez mərhələ-sinə aid olan fikirlərdən biri yanlışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 34

Sual 26 - 34

26. “2.1.2. Həqiqi və məcazi mənalı söz və ifadələrin mənasını nümunələrlə şərh edir”- məzmun standartının bilik və fəaliyyət komponentini müəyyən et.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 34

Sual 27 - 34

27. İdraki taksonomiyanın qiymətləndirmə mərhələsinin xarakterik xüsusiyyətinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 34

Sual 28 - 34

28.
Taksonomiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 34

Sual 29 - 34

29. Təhsil nə üçün lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 34

Sual 30 - 34

30.
Sizcə “öyrənən” kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 34

Sual 31 - 34

31. Təhsil insanın ehtiyaclarını necə təmin etməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 34

Sual 32 - 34

32.
Təhsil mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 34

Sual 33 - 34

33.
Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 34

Sual 34 - 34

34.
Məktəbin təlim mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 34


 

Загрузка...
loading...
Malik Aranlı

Malik Aranlı

Qəhrəmanlı Malik İsmayıl oğlu 1959-cu il dekabr ayının 17-də İmişli şəhərində anadan olmuşdur. Uzun müddət İmişli rayonu Aranlı kənd Natiq Əsədov adına 2 saylı tam orta məktəbin direktoru, ,,Məntiq və Riyaziyyat,, jurnalının təsisçisi və Baş redaktoru, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnistitutunun disertantı olmuşdur. İndiyə qədər onlarca kitabın müəllifi olmuşdur. 2017-ci ildə vəfat etmişdir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.