loading...

Kurikulum siniflərində İdarəedicilər dərsdinləmə vaxtı nələrə DİQQƏT etməlidirlər !

Sağlam təhsil sinifləriTəlimin təşkilinə verilən tələblər

Pedaqoji prosesin tamlığı
Təlim məqsədləri kompleks (inkişafetdirici, öyrədici, tərbiyəedici) şəkildə həyata keçirilir, real nəticələrlə yekunlaşan müəllim və şagird fəaliyyətini əhatə edir.

Təlimdə bərabər imkanların yaradılması
Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir;

Şagirdyönümlülük
Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.

İnkişafyönümlülük
Şagirdlərin idrak fəallığı izlənilir, nailiyyətləri təhlil edilir, bilik, baçarıq və vərdişlərinin inkişaf səviyyəsi tənzimlənir.

Fəaliyyətin stimullaşdırılması
Şagirdlərin təlimə marağının artırılması üçün onların fəaliyyətindəki bütün irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir.

Dəstəkləyici mühitin yaradılması
Pedaqoji proses münasib maddi-texniki baza əsasında və sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə təşkil edilir.

Məzmun standartlarının reallaşmasına xidmət edən məqsədlərdir

•Məzmun standartlarının qismən və ya bütövlükdə reallaşmasının müəyyən edilməsi

•Məzmun standartlarındakı ümumi məsələlərin mövzu baxımından xüsusiləşdirilməsi

•Məzmun standartında biliyin kateqoriyası (deklarativ, prosedural, kontekstual) və bacarığın xüsusiyyətlərinin (idraki, emosional, psixomotor) təlim məqsədində əks etdirilməsi
Kurikulum siniflərində direktor və direktor müavinləri dərsdinləmə vaxtı nələrə DİQQƏT etməlidirlər !

1.Standartların düzgün seçilməsi

2.Məqsədin standarta uyğunluğu

3.Məqsədin reallaşdırılması üçün əlverişli forma və üsulların seçilməsi

4.Fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya

5.Resurslardan məqsədəuyğun istifadə

6.Motivasiyanın məqsədəuyğun qoyulması

7.Tədqiqat sualının təlim məqsədinə uyğunluğu

8.Təlim tapşırığının problemin həllinə istiqamətlənməsi və şagirdlərin potensial imkanlarına uyğunluğu

9.Məlumat mübadiləsi mərhələsinin təşkili (şagirdlərin təhlil etmə və təqdim etmə bacarığı)

10.Məlumatın müzakirəsinin təşkili

11.Ümumiləşdirmə və nəticə

12.Qiymətləndirmə meyarlarının düzgün müəyyən edilməsi (qiymətləndirmənin təlim boyu aparılması)

13.Yaradıcı tətbiqetmə tapşırıqlarının düzgün verilməsi.

14.Müəllim nitqinin aydınlığı

15.Dərsdə vaxtdan səmərəli istifadə Şagirdlərdə əməkdaşlıq bacarığının formalaşdırılması

aztehsil.com

543 baxış
loading...
Admin profil şəkili

Admin

Əziz istifadəçi, sayta yardım etmək istəyirsinizsə saytdakı reklamlara klik edin !. Bununla siz saytın daimi olmasına öz töhfənzi vermiş olursunuz...

Bu haqda nə düşünürsən?