Reklam...

Kurikulum testləri. MOTİVASİYA – Ceyhunə Yusifova

Kurikulum testləri. MOTİVASİYA - Ceyhunə Yusifova

 

Question 1 of 44

1. “Motivləşdirmək” nədir?
A.
B.
C.
D.

Question 1 of 44

Question 2 of 44

2. Motivasiya neçə mərhələdən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 44

Question 3 of 44

3. Motivasiya neçə prinsip əsasında qurulur?
A.
B.
C.
D.

Question 3 of 44

Question 4 of 44

4. Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nələri müəyyən etmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.

Question 4 of 44

Question 5 of 44

5. Müəllim motivasiyanı düz qurubsa, dərsin neçə %-i yerinə yetirilmiş sayıla bilər?
A.
B.
C.
D.

Question 5 of 44

Question 6 of 44

6. Motivasiyanın mərhələləri hansılardır?Motivasiyanın mərhələləri hansılardır?
A.
B.
C.
D.

Question 6 of 44

Question 7 of 44

7. Motivasiyanın birinci mərhələsi hansıdır?
A.
B.
C.
D.

Question 7 of 44

Question 8 of 44

8. Motivasiyanın ilk mərhələsində – Yönəldici suallar, tapşırıqlar – şagirdləri
A.
B.
C.
D.

Question 8 of 44

Question 9 of 44

9. Motivasiyanın ilk mərhələsində neçə sual tərtib etmək məqsədə uyğundur?
A.
B.
C.
D.

Question 9 of 44

Question 10 of 44

10. Motivasiyanın ikinci mərhələsi hansıdır?
A.
B.
C.
D.

Question 10 of 44

Question 11 of 44

11. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?
A.
B.
C.
D.

Question 11 of 44

Question 12 of 44

12. Tədqiqat sualı nədir?
A.
B.
C.
D.

Question 12 of 44

Question 13 of 44

13. Motivasiya mərhələsi nə ilə bitir, yekunlaşır?
A.
B.
C.
D.

Question 13 of 44

Question 14 of 44

14. Tədqiqat sualı adətən neçə sualdan ibarət olur?
A.
B.
C.
D.

Question 14 of 44

Question 15 of 44

15. Dərsin sonunda müəllimin mütləq qayıtmalı olduğu məqam
A.
B.
C.
D.

Question 15 of 44

Question 16 of 44

16. Hafizə nədir?
A.
B.
C.
D.

Question 16 of 44

Question 17 of 44

17. Təfəkkür nədir ?
A.
B.
C.
D.

Question 17 of 44

Question 18 of 44

18. Motivasiya hansı prinsiplər əsasında qurulur?1. Problemlilik
2. Məqsədyönlülük
3. Əyanilik
4. Didaktik
A.
B.
C.
D.

Question 18 of 44

Question 19 of 44

19. Motivasiya özündə nəyi əks etdirməlidir?
A.
B.
C.
D.

Question 19 of 44

Question 20 of 44

20. Fəal dərsin mərhələlərinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin:
 1. Motivasiya
 2. Qiymətləndirmə
 3. Məlumat mübadiləsi
 4. Tədqiqatın aparılması
 5. Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması
 6. Məlumatın müzakirəsi
 7. Yaradıcı tətbiqetmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 44

Question 21 of 44

21. Düzgün motivasiya necə olmalidir?
 1. düşündürücü (2 və daha çox fərziyyələri yaradan)
 2. asanlıqla cavabı tapılan
 3. qısa (3-5 dəqiqə)
 4. məqsədyönlü
 5. həyatla əlaqəli
 6. konkret
 7. ziddiyati həll etmək tələbatı
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 44

Question 22 of 44

22. Motivasiya üçün üsulları seçin:
 1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi
 2. Mübahisə doğura biləcək fikir söyləmək
 3. Dəqiq, lakonik olmalıdır
 4. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 44

Question 23 of 44

23. Motivasiyanın quruluş prinsipləri olan bəndi müəyyən edin .
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 44

Question 24 of 44

24. Motivasiyanın prinsiplərini(xüsusiyyətlərini) seçin:
 1. Zorla insanları motivə etmək olmaz!
 2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
 3. Hər bir insan motivasiyaya malikdir.
 4. İnsanlar hər şeyə öz motivlərindən və maraqları çərçivəsindən yanaşırlar.
 5. 5.Qeyri-adi məlumatlardan istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 44

Question 25 of 44

25. Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 44

Question 26 of 44

26. Motivasiyanın məqsədəuyğun qurmağın 3 yolunu müəyyən edin:
 1. Problemin müxtəlif yollarla həll edilməsi
 2. Sual verməyə həvəsləndirmə
 3. Qısaca ifadə edilən ideyaları gostərməklə
 4. Rəmzi (simvolik) materialların şərhi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 44

Question 27 of 44

27. Hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir. Dərsin vacib komponentidir. Söhbət nədən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 44

Question 28 of 44

28. Biri motivasiyanın dəyərləndirilməsi üçün meyar kimi götürülə bilməz.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 44

Question 29 of 44

29. Hansı tədqiqatın aparılması  mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 44

Question 30 of 44

30. Tədqiqatın aparılması zamanı müəllim  hansı bilik, bacarıq, vərdişlərə malik olmasa da olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 44

Question 31 of 44

31. Nə  üçün  motivasiya  düşündürücü  və məqsədəuyğun olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 44

Question 32 of 44

32. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?
 1. Motivasiya, problemin qoyuluşu
 2. Tədqiqatın aparılması
 3. Məlumat mubadiləsi
 4. Ev tapşırığının yoxlanılması
 5. Məlumatların müzakirəsi
 6. Nəticələrin cıxarılması
 7. Yeni movzunun izahı
 8. Yaradıcı tətbiq etmə
 9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
 10. 10.Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 44

Question 33 of 44

33. Problemi necə yaratmaq olar və yarandıqdan sonra hansı proses baş verir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 44

Question 34 of 44

34. Yeni biliklərin kəşfinə aparan, bələdçi rolunu oynayan amil hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 44

Question 35 of 44

35. Tədqiqat sualının rolu hansıdır?
 1. Tədqiqat sualı dəqiq, lakonik, dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
 2. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratma.
 3. Tədqiqat sualı şağırdləri tədqiqata sövq etməli, onlarda idrak fəallığı yaratmalıdır.
 4. Əyanı təlim vasitələrdən istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 44

Question 36 of 44

36. Motivasiya yaratmaq üçün səmərəli yollar hansılardır?
1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi,
2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
3. Bu və ya digər məsələyə münasibətdə
şagirdlərin mövqeyinin öyrənilməsi,
4. Sizin təklifinizin şagirdlərə mütləq lazımlı olduğunu ehtimal etmək,
5. Şagirdləri passiv dinləyici vəziyyətinə
gətirmək və ele də saxlamaq,
6. Şagirdlərin verdikləri sualın dəyərsizlik
səviyyəsində anlaşılmasına şərait yaratmaq
7. Sualların verilməsi,
8. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək,
9. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 44

Question 37 of 44

37. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələ-ləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam
şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 44

Question 38 of 44

38. Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.
Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qurmağın hansı yoludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 44

Question 39 of 44

39. Problem situasiyasının əsas xüsusiyyətləri hansılardır?1. problemə müxtəlif istiqamətdə yanaşma-ğa imkan vermir
2. problemi həll etmə variantlarının olmasi
3. sirf hafizəyə xidmət edir
4. alternativ duşunmə imkanı yaradır
5. biliklərin səmərəli mənimsənilməsinə şə-rait yaratmır
6. problemlərin həlli prosesində idrak fəallığını formalaşdırır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 44

Question 40 of 44

40. Aşağıdakılardan hansı biri motivasiya mərhələsinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 44

Question 41 of 44

41. Motivasiyanın yaradılması zamanı nəzərə alınacaq amillər hansılardır?1. Material qeyri adiliyi ilə fərqlənməli
2. Şagirdi düşünməyə məcbur etməli
3. Müstəqil təfəkkürü inkişaf etdirməyə yönəlməlidir.
4. Sual verməyə həvəsləndirmə
5. Rəmzi materialın şərhi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 44

Question 42 of 44

42. Tədqiqat sualının funksiyası və rolunu seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 44

Question 43 of 44

43. Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:1.Müəllim motivasiyanı elə təşkil edir ki,şagirdlərdə idrak fəallığı oyanır,yeni dərsin məzmunu şagirdlər tərəfindən müəyyən olunur.
2. Müəllim motivasiya qismində bir həll variantı olan çalışmadan istifadə edir.
3.Açıq suallardan istifadə edir
4. Müəllim motivasiya qismində real problem əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan (maraqlı, cəlbedici) və ya onun təqdimatı üsullarından (oyun, rəngbərəng şəkil) istifadə edir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 44

Question 44 of 44

44. Hansı cavab fəal təlimin motivasiya mərhələsinin hissələrinin düzgün ardıcıllığını əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 44


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

1 şərh var “Kurikulum testləri. MOTİVASİYA – Ceyhunə Yusifova

 • May 7, 2018 at 8:15 səhər
  Permalink

  Salam motivasiya butun kitablarda 4 merheleden ibaretdir yazilib

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir