Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Kurikulum testləri. MOTİVASİYA – Ceyhunə Yusifova

Kurikulum testləri. MOTİVASİYA - Ceyhunə Yusifova

 

Sual 1 - 44

1. “Motivləşdirmək” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 44

Sual 2 - 44

2. Motivasiya neçə mərhələdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 44

Sual 3 - 44

3. Motivasiya neçə prinsip əsasında qurulur?

A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 44

Sual 4 - 44

4. Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nələri müəyyən etmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 44

Sual 5 - 44

5. Müəllim motivasiyanı düz qurubsa, dərsin neçə %-i yerinə yetirilmiş sayıla bilər?

A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 44

Sual 6 - 44

6. Motivasiyanın mərhələləri hansılardır?Motivasiyanın mərhələləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 44

Sual 7 - 44

7. Motivasiyanın birinci mərhələsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 44

Sual 8 - 44

8. Motivasiyanın ilk mərhələsində – Yönəldici suallar, tapşırıqlar – şagirdləri

A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 44

Sual 9 - 44

9. Motivasiyanın ilk mərhələsində neçə sual tərtib etmək məqsədə uyğundur?

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 44

Sual 10 - 44

10. Motivasiyanın ikinci mərhələsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 44

Sual 11 - 44

11. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 44

Sual 12 - 44

12. Tədqiqat sualı nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 44

Sual 13 - 44

13. Motivasiya mərhələsi nə ilə bitir, yekunlaşır?

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 44

Sual 14 - 44

14. Tədqiqat sualı adətən neçə sualdan ibarət olur?

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 44

Sual 15 - 44

15. Dərsin sonunda müəllimin mütləq qayıtmalı olduğu məqam

A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 44

Sual 16 - 44

16. Hafizə nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 44

Sual 17 - 44

17. Təfəkkür nədir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 44

Sual 18 - 44

18. Motivasiya hansı prinsiplər əsasında qurulur?
1. Problemlilik
2. Məqsədyönlülük
3. Əyanilik
4. Didaktik

A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 44

Sual 19 - 44

19. Motivasiya özündə nəyi əks etdirməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 44

Sual 20 - 44

20. Fəal dərsin mərhələlərinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin:

 1. Motivasiya
 2. Qiymətləndirmə
 3. Məlumat mübadiləsi
 4. Tədqiqatın aparılması
 5. Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması
 6. Məlumatın müzakirəsi
 7. Yaradıcı tətbiqetmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 44

Sual 21 - 44

21. Düzgün motivasiya necə olmalidir?

 1. düşündürücü (2 və daha çox fərziyyələri yaradan)
 2. asanlıqla cavabı tapılan
 3. qısa (3-5 dəqiqə)
 4. məqsədyönlü
 5. həyatla əlaqəli
 6. konkret
 7. ziddiyati həll etmək tələbatı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 44

Sual 22 - 44

22. Motivasiya üçün üsulları seçin:

 1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi
 2. Mübahisə doğura biləcək fikir söyləmək
 3. Dəqiq, lakonik olmalıdır
 4. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 44

Sual 23 - 44

23. Motivasiyanın quruluş prinsipləri olan bəndi müəyyən edin .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 44

Sual 24 - 44

24. Motivasiyanın prinsiplərini(xüsusiyyətlərini) seçin:

 1. Zorla insanları motivə etmək olmaz!
 2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
 3. Hər bir insan motivasiyaya malikdir.
 4. İnsanlar hər şeyə öz motivlərindən və maraqları çərçivəsindən yanaşırlar.
 5. 5.Qeyri-adi məlumatlardan istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 44

Sual 25 - 44

25. Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 44

Sual 26 - 44

26. Motivasiyanın məqsədəuyğun qurmağın 3 yolunu müəyyən edin:

 1. Problemin müxtəlif yollarla həll edilməsi
 2. Sual verməyə həvəsləndirmə
 3. Qısaca ifadə edilən ideyaları gostərməklə
 4. Rəmzi (simvolik) materialların şərhi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 44

Sual 27 - 44

27. Hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir. Dərsin vacib komponentidir. Söhbət nədən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 44

Sual 28 - 44

28. Biri motivasiyanın dəyərləndirilməsi üçün meyar kimi götürülə bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 44

Sual 29 - 44

29. Hansı tədqiqatın aparılması  mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 44

Sual 30 - 44

30. Tədqiqatın aparılması zamanı müəllim  hansı bilik, bacarıq, vərdişlərə malik olmasa da olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 44

Sual 31 - 44

31. Nə  üçün  motivasiya  düşündürücü  və məqsədəuyğun olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 44

Sual 32 - 44

32. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

 1. Motivasiya, problemin qoyuluşu
 2. Tədqiqatın aparılması
 3. Məlumat mubadiləsi
 4. Ev tapşırığının yoxlanılması
 5. Məlumatların müzakirəsi
 6. Nəticələrin cıxarılması
 7. Yeni movzunun izahı
 8. Yaradıcı tətbiq etmə
 9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
 10. 10.Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 44

Sual 33 - 44

33. Problemi necə yaratmaq olar və yarandıqdan sonra hansı proses baş verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 44

Sual 34 - 44

34. Yeni biliklərin kəşfinə aparan, bələdçi rolunu oynayan amil hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 44

Sual 35 - 44

35. Tədqiqat sualının rolu hansıdır?

 1. Tədqiqat sualı dəqiq, lakonik, dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
 2. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratma.
 3. Tədqiqat sualı şağırdləri tədqiqata sövq etməli, onlarda idrak fəallığı yaratmalıdır.
 4. Əyanı təlim vasitələrdən istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 44

Sual 36 - 44

36. Motivasiya yaratmaq üçün səmərəli yollar hansılardır?

1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi,
2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
3. Bu və ya digər məsələyə münasibətdə
şagirdlərin mövqeyinin öyrənilməsi,
4. Sizin təklifinizin şagirdlərə mütləq lazımlı olduğunu ehtimal etmək,
5. Şagirdləri passiv dinləyici vəziyyətinə
gətirmək və ele də saxlamaq,
6. Şagirdlərin verdikləri sualın dəyərsizlik
səviyyəsində anlaşılmasına şərait yaratmaq
7. Sualların verilməsi,
8. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək,
9. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 44

Sual 37 - 44

37. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?
1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələ-ləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam
şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 44

Sual 38 - 44

38. Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.
Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qurmağın hansı yoludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 44

Sual 39 - 44

39. Problem situasiyasının əsas xüsusiyyətləri hansılardır?

1. problemə müxtəlif istiqamətdə yanaşma-ğa imkan vermir
2. problemi həll etmə variantlarının olmasi
3. sirf hafizəyə xidmət edir
4. alternativ duşunmə imkanı yaradır
5. biliklərin səmərəli mənimsənilməsinə şə-rait yaratmır
6. problemlərin həlli prosesində idrak fəallığını formalaşdırır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 44

Sual 40 - 44

40. Aşağıdakılardan hansı biri motivasiya mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 44

Sual 41 - 44

41. Motivasiyanın yaradılması zamanı nəzərə alınacaq amillər hansılardır?

1. Material qeyri adiliyi ilə fərqlənməli
2. Şagirdi düşünməyə məcbur etməli
3. Müstəqil təfəkkürü inkişaf etdirməyə yönəlməlidir.
4. Sual verməyə həvəsləndirmə
5. Rəmzi materialın şərhi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 44

Sual 42 - 44

42. Tədqiqat sualının funksiyası və rolunu seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 44

Sual 43 - 44

43. Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:

1.Müəllim motivasiyanı elə təşkil edir ki,şagirdlərdə idrak fəallığı oyanır,yeni dərsin məzmunu şagirdlər tərəfindən müəyyən olunur.
2. Müəllim motivasiya qismində bir həll variantı olan çalışmadan istifadə edir.
3.Açıq suallardan istifadə edir
4. Müəllim motivasiya qismində real problem əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan (maraqlı, cəlbedici) və ya onun təqdimatı üsullarından (oyun, rəngbərəng şəkil) istifadə edir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 44

Sual 44 - 44

44. Hansı cavab fəal təlimin motivasiya mərhələsinin hissələrinin düzgün ardıcıllığını əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 44


 

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Ceyhunə Yusifova

Yusifova Ceyhunə Tahir qızı 12 avqust 1979-cu ildə Naftalan şəhərində anadan olub. 1996-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-Biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 2000-ci ildə isə bitirmişdir. 2002-ci ildən Goranboy rayon Abbasqulular kənd ümumi orta məktəbində Kimya-Biologiya müəllimi işləyir. 2014-cü il dekabr ayından isə İbtidai təhsildə Fənn kurikulumunun tətbiqi üzrə Mentor kimi fəaliyyət göstərir. Ailəlidir, 3 övladı var.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: