Загрузка...

KURİKULUM – May 2017

Müəllimlərin Diaqmostik Qiymətləndirilməsi, İşə Qəbulu və Müəllimlərin Attestasiyası üçün nəzərdə tutulmuş KURİKULUM üzrə test nümunələri.

 

Sual 1 - 30

1.
Şagirdin keçilən materialı mənimsəmə fəaliyyəti necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 30

Sual 2 - 30

2. Təlim prosesinin əsas komponentlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 – vəzifə
2 – məqsəd
3 – nəticə
4 – üsul
5 – təlimin təĢkili formaları
6 – vasitə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 30

Sual 3 - 30

3. Pedaqogika tarixində mövcud olmuĢ təhsil nəzəriyyələrinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Maddi təhsil nəzəriyyəsi
2 – Didaktik strukturalizm nəzəriyyəsi
3 – Didaktik utilitarizm nəzəriyyəsi
4 – Formal təhsil nəzəriyyəsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 30

Sual 4 - 30

4. Təhsil nəzəriyyələri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu göstərin

1 – Maddi təhsil nəzəriyyəsi
2 – Formal təhsil nəzəriyyəsi
3 – Didaktik utilitarizm
a – Ģagirdlərin qabiliyyətlərinin, idraki maraqlarının, diqqətinin, hafizəsinin, təfəkkürünün inkiĢafına diqqət yetirilir
b – Ģagirdlərə mümkün qədər böyük həcmdə bilik verməyi vacib sayır
c – Ģagirdlərin fərdi və ictimai fəaliyyətinə üstünlük verir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 30

Sual 5 - 30

5. Uyğunluğu tapın:

1 – Anlama əsaslanır
2 – Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
3 – ġəxsiyətyönümlü təhsil
a – Təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir edən səbəblər
b – Yeni təsəvvürlərin əvvəl mənimsənilmiş biliklər sistemi ilə əlaqəsinə
c – Təhsil prosesinin əsas sərvəti olan şagirdə yönəldilmiş təhsil
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 30

Sual 6 - 30

6. Uyğunluğu tapın:1 – Təlim prosesinin əsas komponentləri bu variantda düzgün göstərilmişdir
2 – Təlim üçün bu əlamətlər xarakterikdir
3 – Başlıca didaktik kateqoriyalardır
a – şkitərəfli xarakter, müəllimlərin və şagirdlərin birgə fəaliyyəti, müəllim tərəfindən
rəhbərlik, şagirdlərin təhsil – tərbiyəsini, inkişafını və formalaşmasını plana uyğun surətdə təşkil və idarə etmək və s.
b – Məqsəd, vəzifə, üsul, vasitə, təlimin təşkili forması, əldə edilmiş nəticə
c – təhsil sistemi, təhsilin məzmunu , təhsil prosesi, təlimin prinsipləri və s.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 30

Sual 7 - 30

7.
Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 30

Sual 8 - 30

8.
Fəal təlim əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 30

Sual 9 - 30

9.
Kompetensiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 30

Sual 10 - 30

10. Uyğunlaşdırın:1-bilik a-plan tutmaq
2-sintez b-tanımaq,sadalamaq
3-tətbiq c-struktur müəyyənləşdirmək
4-təhlil d-həll etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 30

Sual 11 - 30

11.
Bunlardan hansı blum taksanomiyasına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 30

Sual 12 - 30

12.
Qiymətləndirmə konsepsiyası nə vaxt təsdiq olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 30

Sual 13 - 30

13. İdraki bacarıqları müəyyən edin:1.Seçimini izah etmək
2.Fərqləndirmək
3.Tanımaq.
4.Qaçmaq
5.Nümunə göstərmək
6.Müqayisə etmək
7.Reaksiya vermək
8.Təhlil etmək
9.Dəyərləndirmək
10.Təqdim etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 30

Sual 14 - 30

14.
Psixomotor nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 30

Sual 15 - 30

15.
Prosedural bilik nədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 30

Sual 16 - 30

16.
Kontekstual bilik necə ifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 30

Sual 17 - 30

17. Hansı cavab fəal təlimin motivasiya mərhələsinin hissələrinin düzgün ardıcıllığını əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 30

Sual 18 - 30

18.
Didaktika nə haqqında nəzəriyyədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 30

Sual 19 - 30

19.
Dərsin ən geniş yayılmış tipi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 30

Sual 20 - 30

20. Qiymətləndirmə üçün üsul,forma və vasitələr ,meyarlar seçərkən müəllim nəzərə almalıdır….(Hansı cavablar uyğun gəlir?)1. Standartı
2. Məzmunu
3. Mövzunu
4. Dərsin məqsədini
5. Şagirdin bilik,bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini
6. Özünün keyfiyyət göstəricilərini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 30

Sual 21 - 30

21. 1. Prosesləri və ya fəaliyyət mərhələlərini özündə əks etdirmir.
2. Hər hansı anlayışın tərkib hissələrinin dərk edilməsini əhatə edir.
Verilmiş fikirlər biliyin hansı kateqoriyasına aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 30

Sual 22 - 30

22. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər.
Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 30

Sual 23 - 30

23. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.
Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 30

Sual 24 - 30

24. Təhsilin məzmununun sruktruna aiddir:

1-konkret
2-xətti
3-çoxvariantlı
4-konsentrik
5-spiralvari
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 30

Sual 25 - 30

25.
Bunlardan biri pedoqoji eksperimentin novünə aiddir

A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 30

Sual 26 - 30

26. Təhsil – tərbiyə prosesinə daxil olanların ardıcıllığını göstərin.1 – didaktik oyunlar
2 – şəxsiyyətə edilən xarici təsir
3 – özünütəhsil
4 – tədris fəaliyyəti
5 – özünütərbiyə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 30

Sual 27 - 30

27. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 30

Sual 28 - 30

28. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması ardıcıllığını göstərin.

1 – uzunsürən
2 – şəxsiyyətin fəaliyyətindən
3 – inkişaf istiqamətlərindən
4 – fəallığından
5 – sosial təcrübəsindən
6 – həyat mövqeyindən
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 30

Sual 29 - 30

29. Tərbiyə prosesinin strukturunun mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin.1 – tərbiyə prosesinin məzmunu
2 – tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi
3 – tərbiyə prosesinə sistemli yanaşma
4 – şəxsiyyətin hüquq və vəzifələrinə müvafiq
5 – biliklərin əqidəyə çevrilməsi
6 – hisslərin formalaşması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 30

Sual 30 - 30

30. Tərbiyə prosesini dinamikada öyrənmək üçün ardıcıllığını göstərin.

1 – nə vaxt meydana gəldiyi
2 – davranışın korreksiyası
3 – fəaliyyətin formalaşması
4 – təşəkkülü
5 – sosial tələbləri nəzərə almaqla
6 – inkişaf yollarını müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 30


 

Zəfər Kursları

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

23 Şərhlər “KURİKULUM – May 2017

 • İyul 6, 2017 at 6:01 axşam
  Permalink

  Salam Admin.fizika ixtisasi uzre suallar yerlesdirmeyinizi cox-coxxxx
  xahis ediremmmm.

  Cavab yaz
 • İyun 3, 2017 at 1:23 səhər
  Permalink

  tesekkurler,maraqli testler idi.xais edirempedaqogika ve Riyaziyyata aid cetin ve dusundurucu tesrler qoyasiniz.evvelceden tesekkurler.

  Cavab yaz
 • May 16, 2017 at 8:13 səhər
  Permalink

  Evvel kitabxanaciydim indiye muellim kimi islemekden isteyirem minimum bal necedir

  Cavab yaz
 • May 16, 2017 at 8:10 səhər
  Permalink

  Salam men Goycaydan Gunel muellime imtahani nevaxt kitabxanada isteyirdm indi muellimin imtahani vermek isteyirem

  Cavab yaz
 • May 13, 2017 at 8:18 səhər
  Permalink

  Salam herkese.çox xahiş edirem bilen varsa desin bu testler hansi materiallardandi?sağolun

  Cavab yaz
 • May 12, 2017 at 2:46 axşam
  Permalink

  Salam admin chox sagolun testlere gore..zehmet olmasa deyerdiniz,iwe qebul imtahaninda fenn uzre testlere limit var?yeni minimum neche sual yaxilmalidir her fennden..mes tarixden hamisin yazsaq.kurikulumdan da,amma mentiqden 1 dene yazsaq.?

  Cavab yaz
 • May 12, 2017 at 3:49 səhər
  Permalink

  makro və mikro bacarıqlar kompetünsiya və metakompetensiyalardır.Fikrimlə razilaşan cavab yazsın

  Cavab yaz
 • May 11, 2017 at 8:07 axşam
  Permalink

  Admin. buradaki bezi testler yenidir. bu melumatlar hansi kitabdadir xahis edirik deyerdiz. cunki Malik aranli ve Abdullayevin kitabinda bu melumatlar yoxdur ve birde makro ve mikro idrak bacariqlari haqda melumat hansi kitabda var bilen varsa yazsin xahis.

  Cavab yaz
 • May 11, 2017 at 7:33 axşam
  Permalink

  Naxcivanda iyunun 30u dq imtahanidi.teze iwleyirem sentyabrdan iwe girmiwem.musiqiye aid yeni testler paylawsaniz cox sevinerem admin evvelceden tewekkurler.

  Cavab yaz
 • May 11, 2017 at 6:12 axşam
  Permalink

  Salam hormetli admin testleriniz cox duwundurucu ve cox gozel testler idi minnetdaram oz adimdan.Xahiw edirem cografiyadan cetin ve duwundurucu testler yerlewdiresiniz

  Cavab yaz
 • May 11, 2017 at 2:14 axşam
  Permalink

  salam admin xahis edirem ingilis dilinden de yeni suallar paylasasiz

  Cavab yaz
 • May 11, 2017 at 1:57 axşam
  Permalink

  Salam,zehmet olmasa deyerdiz,test suallarinin minimum nece faiz toplanirsa kecid bali hesab olunur?

  Cavab yaz
 • May 11, 2017 at 9:09 səhər
  Permalink

  Salamlar her kese iyunun 30 -u ne imtahanidiki?

  Cavab yaz
  • May 11, 2017 at 11:59 səhər
   Permalink

   Salam. Həqiqətəndə reklamlar bezdiricidir amma bu reklamlar saytın yaşaması üçün lazımdır. Saytı qorumaq və yeniləmək üçün aylıq kifayyət qədər xərc tələb olunur. Biz bundan gəlir məqsədi üçün deyil, yalnız saytın yaşaması üçün istifadə edirik. Düşünüəm ki bu reklamları anlayışla qarşılamayacaqsınız!

   Cavab yaz
 • May 10, 2017 at 4:47 axşam
  Permalink

  Salam Admin və dəyərli muellimlər.paylaşdıgınız testlerə ,fikirlerə göre her kese teşekkur edirem.cox kömeyi olur.xaiş edirem Tovuzda imtahan vermiş muellimlərdən.ingilis dilinden hansı mövzular olub paylaşardız.imtahan veren muellimlere can saglıgı,indiden sonra veresilere ugur arzu edirem.

  Cavab yaz
 • May 10, 2017 at 12:41 axşam
  Permalink

  Sagolun,cetin idi inwAllah musiqiden imtahanda bele duwmez:( cox xahiw edirem musiqiden imtahan veren varsa yada olacaqsa mene yazsin.iyunun 30u imtahan verecem.hamiya ugurlar

  Cavab yaz
 • May 10, 2017 at 10:55 səhər
  Permalink

  salam xais edirem rus sektorada suallar paylasardiz

  Cavab yaz
 • May 10, 2017 at 8:28 səhər
  Permalink

  ferqli suallar idi cox sag olun. birdeki ibtidai sinif muellimleri ucun ana dili ve riyaziyyatdan biraz cetin suallar yerlesdirin xahis edirik. adeten burada asan olur imtahanda cetin.

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir