Загрузка...

Kurikulum Testləri. Malik Aranlı (2)

Malik Aranlının müəllifi olduğu və paylaşdığı suallar əsasında hazırlanmış kurikulum testləri. Müəllifə təşəkkür edirik!

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 34

KURİKULUM

1. Tərbiyənin məzmunun əlamətlərini seçin.
1 – məqsədyönlülük
2 – yanaşma şəraiti
3 – sosial – mədəni dəyərlərə müvafiqlik
4 – şəxsiyyətin formalaşması
5 – təşkil olunan tərbiyə sisteminin mövcudluğu

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 34

Sual 2 - 34

2. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır?
1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – Məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – Şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 -Əəvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 34

Sual 3 - 34

3. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin
1 – Təbii şəkildə əşya
2 – Əşya haqqında məlumat
3 – əşya və hadisənin şəkli, modeli
4 – Əlavə oxu materialları
5 – Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 34

Sual 4 - 34

4.

Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 34

Sual 5 - 34

5. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin
1 – dərs
2 – dərnək
3 – bilik
4 – tərbiyəvi söhbət
5 – ekskursiya
6 – ev tapşırıqları

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 34

Sual 6 - 34

6. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.
1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 34

Sual 7 - 34

7.

Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 34

Sual 8 - 34

8. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?
1 – Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 – Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 – İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 – Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrıl-mazdır
5 – Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 – Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 – Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 34

Sual 9 - 34

9.

Proqressivist müəllimin rolu nədən ibarət olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 34

Sual 10 - 34

10. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?
1 – sözlə əməlin birliyi
2 – ciddi və sərt davranış
3 – müsbət nümunəsi
4 – qoyduqları qadağalar
5 – uşağa vahid tələblər verməsi

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 34

Sual 11 - 34

11. “Bu üsul həmçinin şagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif adamlarla qarşılıqlı əlaqəsi üçün şərait yaradır, hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən anlamağa imkan verir, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyə istiqamətləndirir.” Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 34

Sual 12 - 34

12. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:
1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 34

Sual 13 - 34

13. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:
1 – özünüdərketmə
2 – praktik hazırlıq
3 – məsuliyyət hissi
4 – özünümüşahidə
5 – özünüməcburetmə
6 – yoldaşlarını müşahidə etmək
7 – özünütənqid
8 – özünüqiymətləndirmə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 34

Sual 14 - 34

14.

Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 34

Sual 15 - 34

15.

Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 34

Sual 16 - 34

16. Sadalanan bələdçilik, yəni fasilitasiya qaydalarını uyğun bəndlərlə əlaqələndirin
A-Məlumatla təminetmə
B-Psixoloji dəstəkləmə
C-Təşkilati dəstəkləmə
D-Fikrik təhrik edilməsi
1 – İşriakçıların şüurunda dərsin “şəklini” formalaşdırın
2 – İştirakçılara adları ilə müraciət edin və onların gözlərinə baxın (fərdi yönəlmə)
3 – Lövhədə və ya kağız üzərində qrup işi zamanı müəyyən edilən əsas halları qeyd
etmək məqsədəuyğundur
4 – Kostruktivliyi dəstəkləyin, qarşıdur-maya şərait yaratmayın
5 – Motivasiya mərhələsində şagirdləri dərsin mövzusunu müəyyənləşdirməsinə cəlb edin
6 – Şagirdlərdə özfəaliyyətlərini planlaşdır-maq və təşkil etmək bacarığını

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 34

Sual 17 - 34

17. Fəal təlimin xarakterizə edən 3 xüsusiy-yəti göstər.
1 – Təlimin subyekt – subyekt xarakteri daşıması
2 – Bilik mənbələri müxtəlifdir
3 – Monoloji təlim
4 – Biliklərin yaradıcı tətbiqi
5 – Müəllim əsas bilik mənbəyidir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 34

Sual 18 - 34

18. Fəal təlim zamanı şagirdlərin fəallığına və biliklərim səmərəli mənimsənilməsinə şərait yaradan nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 34

Sual 19 - 34

19. Yaxşı motivasiya olmalıdır: (3 xüsusiy-yəti seçin)
1 – çox zaman aparmalıdır
2 – tədqiqata yönəltməlidir
3 – az vaxt aparmalı, yığcam olmalıdır
4 – məqsədəuyğun olmasa da, ən əsas rən-garəng olmalıdır
5 – şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmalıdır
6 – qapalı suallardan ibarət olmalıdır
7 – mütləq rəmzlərlə, şəkillərlə yaradılma-lıdır

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 34

Sual 20 - 34

20. Planlaşdırma ilə əlaqədar tövsiyələri seçin.
1. Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil edə bilər.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. Mövzuları dəyişə və ya artıra bilər.
4. Mövzuya görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyənləşdirmək.
5. İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən edə bilər.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 34

Sual 21 - 34

21. Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində dövlət siyasətini əks etdirən sənədləri xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırın?
1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
2. Azərbaycan Respublikasının təhsilə sahəsində İslahat Proqramı
3. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası
4. Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat
5. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)
I – 3 iyun 2010-cu il
II – 2 sentyabr 2013-cü il
III – 15 iyun 1999-cu il
IV – 19 iyun 2009-cu il
V – 13 yanvar 2009-cu il

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 34

Sual 22 - 34

22. Məlumatların müzakirəsi və təşkili mərhələsində istifadə oluna biləcək üsulları müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 34

Sual 23 - 34

23.

XXI əsrdə yaşayan fərddə əsas faktorlar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 34

Sual 24 - 34

24.

Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 34

Sual 25 - 34

25. İdraki taksonomiyanın sintez mərhələ-sinə aid olan fikirlərdən biri yanlışdır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 34

Sual 26 - 34

26. “2.1.2. Həqiqi və məcazi mənalı söz və ifadələrin mənasını nümunələrlə şərh edir”- məzmun standartının bilik və fəaliyyət komponentini müəyyən et.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 34

Sual 27 - 34

27. İdraki taksonomiyanın qiymətləndirmə mərhələsinin xarakterik xüsusiyyətinə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 34

Sual 28 - 34

28.

Taksonomiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 34

Sual 29 - 34

29. Təhsil nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 34

Sual 30 - 34

30.

Sizcə “öyrənən” kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 34

Sual 31 - 34

31. Təhsil insanın ehtiyaclarını necə təmin etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 34

Sual 32 - 34

32.

Təhsil mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 34

Sual 33 - 34

33.

Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 34

Sual 34 - 34

34.

Məktəbin təlim mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 34


 

Загрузка...

Malik Aranlı

  Qəhrəmanlı Malik İsmayıl oğlu 1959-cu il dekabr ayının 17-də İmişli şəhərində anadan olmuşdur. Uzun müddət İmişli rayonu Aranlı kənd Natiq Əsədov adına 2 saylı tam orta məktəbin direktoru,  ,,Məntiq və Riyaziyyat,,  jurnalının təsisçisi və Baş redaktoru, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnistitutunun disertantı olmuşdur.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.