Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...

Kurikulum – Malik aranlı (1)

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 30

KURİKULUM

1.

Şagirdin keçilən materialı mənimsəmə fəaliyyəti necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 30

Sual 2 - 30

2. Təlim prosesinin əsas komponentlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 – vəzifə
2 – məqsəd
3 – nəticə
4 – üsul
5 – təlimin təĢkili formaları
6 – vasitə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 30

Sual 3 - 30

3. Pedaqogika tarixində mövcud olmuĢ təhsil nəzəriyyələrinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Maddi təhsil nəzəriyyəsi
2 – Didaktik strukturalizm nəzəriyyəsi
3 – Didaktik utilitarizm nəzəriyyəsi
4 – Formal təhsil nəzəriyyəsi

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 30

Sual 4 - 30

4. Təhsil nəzəriyyələri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu göstərin

1 – Maddi təhsil nəzəriyyəsi
2 – Formal təhsil nəzəriyyəsi
3 – Didaktik utilitarizm
a – Ģagirdlərin qabiliyyətlərinin, idraki maraqlarının, diqqətinin, hafizəsinin, təfəkkürünün inkiĢafına diqqət yetirilir
b – Ģagirdlərə mümkün qədər böyük həcmdə bilik verməyi vacib sayır
c – Ģagirdlərin fərdi və ictimai fəaliyyətinə üstünlük verir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 30

Sual 5 - 30

5. Uyğunluğu tapın:

1 – Anlama əsaslanır
2 – Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
3 – ġəxsiyətyönümlü təhsil
a – Təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir edən səbəblər
b – Yeni təsəvvürlərin əvvəl mənimsənilmiş biliklər sistemi ilə əlaqəsinə
c – Təhsil prosesinin əsas sərvəti olan şagirdə yönəldilmiş təhsil

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 30

Sual 6 - 30

6. Uyğunluğu tapın:

1 – Təlim prosesinin əsas komponentləri bu variantda düzgün göstərilmişdir
2 – Təlim üçün bu əlamətlər xarakterikdir
3 – Başlıca didaktik kateqoriyalardır
a – şkitərəfli xarakter, müəllimlərin və şagirdlərin birgə fəaliyyəti, müəllim tərəfindən
rəhbərlik, şagirdlərin təhsil – tərbiyəsini, inkişafını və formalaşmasını plana uyğun surətdə təşkil və idarə etmək və s.
b – Məqsəd, vəzifə, üsul, vasitə, təlimin təşkili forması, əldə edilmiş nəticə
c – təhsil sistemi, təhsilin məzmunu , təhsil prosesi, təlimin prinsipləri və s.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 30

Sual 7 - 30

7.

Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 30

Sual 8 - 30

8.

Fəal təlim əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 30

Sual 9 - 30

9.

Kompetensiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 30

Sual 10 - 30

10. Uyğunlaşdırın:

1-bilik a-plan tutmaq
2-sintez b-tanımaq,sadalamaq
3-tətbiq c-struktur müəyyənləşdirmək
4-təhlil d-həll etmək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 30

Sual 11 - 30

11.

Bunlardan hansı blum taksanomiyasına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 30

Sual 12 - 30

12.

Qiymətləndirmə konsepsiyası nə vaxt təsdiq olunub?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 30

Sual 13 - 30

13. İdraki bacarıqları müəyyən edin:

1.Seçimini izah etmək
2.Fərqləndirmək
3.Tanımaq.
4.Qaçmaq
5.Nümunə göstərmək
6.Müqayisə etmək
7.Reaksiya vermək
8.Təhlil etmək
9.Dəyərləndirmək
10.Təqdim etmək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 30

Sual 14 - 30

14.

Psixomotor nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 30

Sual 15 - 30

15.

Prosedural bilik nədir ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 30

Sual 16 - 30

16.

Kontekstual bilik necə ifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 30

Sual 17 - 30

17. Hansı cavab fəal təlimin motivasiya mərhələsinin hissələrinin düzgün ardıcıllığını əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 30

Sual 18 - 30

18.

Didaktika nə haqqında nəzəriyyədir ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 30

Sual 19 - 30

19.

Dərsin ən geniş yayılmış tipi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 30

Sual 20 - 30

20. Qiymətləndirmə üçün üsul,forma və vasitələr ,meyarlar seçərkən müəllim nəzərə almalıdır….
(Hansı cavablar uyğun gəlir?)

1. Standartı
2. Məzmunu
3. Mövzunu
4. Dərsin məqsədini
5. Şagirdin bilik,bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini
6. Özünün keyfiyyət göstəricilərini

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 30

Sual 21 - 30

21. 1. Prosesləri və ya fəaliyyət mərhələlərini özündə əks etdirmir.
2. Hər hansı anlayışın tərkib hissələrinin dərk edilməsini əhatə edir.
Verilmiş fikirlər biliyin hansı kateqoriyasına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 30

Sual 22 - 30

22. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər.
Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 30

Sual 23 - 30

23. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.
Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 30

Sual 24 - 30

24. Təhsilin məzmununun sruktruna aiddir:

1-konkret
2-xətti
3-çoxvariantlı
4-konsentrik
5-spiralvari

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 30

Sual 25 - 30

25.

Bunlardan biri pedoqoji eksperimentin novünə aiddir

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 30

Sual 26 - 30

26. Təhsil – tərbiyə prosesinə daxil olanların ardıcıllığını göstərin.

1 – didaktik oyunlar
2 – şəxsiyyətə edilən xarici təsir
3 – özünütəhsil
4 – tədris fəaliyyəti
5 – özünütərbiyə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 30

Sual 27 - 30

27. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:

1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 30

Sual 28 - 30

28. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması ardıcıllığını göstərin.

1 – uzunsürən
2 – şəxsiyyətin fəaliyyətindən
3 – inkişaf istiqamətlərindən
4 – fəallığından
5 – sosial təcrübəsindən
6 – həyat mövqeyindən

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 30

Sual 29 - 30

29. Tərbiyə prosesinin strukturunun mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin.

1 – tərbiyə prosesinin məzmunu
2 – tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi
3 – tərbiyə prosesinə sistemli yanaşma
4 – şəxsiyyətin hüquq və vəzifələrinə müvafiq
5 – biliklərin əqidəyə çevrilməsi
6 – hisslərin formalaşması

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 30

Sual 30 - 30

30. Tərbiyə prosesini dinamikada öyrənmək üçün ardıcıllığını göstərin.

1 – nə vaxt meydana gəldiyi
2 – davranışın korreksiyası
3 – fəaliyyətin formalaşması
4 – təşəkkülü
5 – sosial tələbləri nəzərə almaqla
6 – inkişaf yollarını müəyyənləşdirmək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 30


 

Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...
loading...
loading...

Malik Aranlı

Qəhrəmanlı Malik İsmayıl oğlu 1959-cu il dekabr ayının 17-də İmişli şəhərində anadan olmuşdur. Uzun müddət İmişli rayonu Aranlı kənd Natiq Əsədov adına 2 saylı tam orta məktəbin direktoru, ,,Məntiq və Riyaziyyat,, jurnalının təsisçisi və Baş redaktoru, Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnistitutunun disertantı olmuşdur. İndiyə qədər onlarca kitabın müəllifi olmuşdur. 2017-ci ildə vəfat etmişdir.

Şərh yazılıb “Kurikulum – Malik aranlı (1)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !