Загрузка...

Kurikulum və Pedaqogika testləri

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 40

KURİKULUM

1. Şagirdlərin dərketmə fəaliyyətinin təşkili:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 40

Sual 2 - 40

2. Bu cərəyanın fəlsəfəsinə görə şəxsiyyət yer üzünün ən qiymətli dəyəridir;

Hər bir insan təkrar olunmazdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 40

Sual 3 - 40

3. İnkişafetdirici tərbiyə, möhkəm əqidələrə, demokratik baxışlara və həyati mövqelərə malik şəxsiyyət formalaşdırmağı nəzərdə tutur:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 40

Sual 4 - 40

4. "Əvvəl öyrənilən biliklərə qayıtmağı nəzərdə tutur" fikri təhsilin məzmununun hansı strukturuna aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 40

Sual 5 - 40

5. Tərbiyənin baş verdiyi vəziyyət necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 40

Sual 6 - 40

6. Müxtəlif mövzular üzrə canlı, qızğın mübahisələrdir. Bu üsulun əsasında mübahisə, fikirlərin mübarizəsi durur. 5- 6 sual hazırlanır və onlar üzrə müstəqil mühakimələr yürütmək tələb olunur.Orta və yuxarı siniflərdə siyasi, iqtisadi, mədəni, estetik, hüquqi mövzulara dair keçirirlər. Əqidələr toqquşur, müxtəlif fikirlər tutuşdurulur. Mürəkkəb metoddur, müəllimdən, tərbiyəçidən yüksək peşəkarlıq tələb edir. Qeyd olunan fikirlər hansı metoda aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 40

Sual 7 - 40

7. " Öyüd- nəsihətin yolu uzundur, nümunənin yolu qısadır". Roma filosofu Senekanın bu fikri hansı metoda uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 40

Sual 8 - 40

8. İnstensiv yerinə yetirilən çalışmadır. Tələb olunan keyfiyyəti tez və yüksək səviyyədə formalaşdırmaq lazım gələndə bu metodu tətbiq edirlər. Tərbiyə prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilsə də daha çox ilk mərhələlərdə səmərəli olur.
Humanist tərbiyə sistemlərində istifadə olunan bu metod necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 40

Sual 9 - 40

9. Bu, şagirdlərə sözlə, emosional formada təsir metodudur. Məktəb praktikasında təlqinə əsaslanan bu metod hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 40

Sual 10 - 40

10. Oxumağa qabillik anlayışının mühüm komponentləri sırasında biri uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 40

Sual 11 - 40

11. Şagirdin öyrənməyə qabilliyini müəyyənləşdirən kompleks amildir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 40

Sual 12 - 40

12. Həyatın obyektiv şəklinin yaradılması təsəvvürlərinə əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 40

Sual 13 - 40

13. İnsanın əsas olmayanlardan, ikinci dərəcəli əlamətlərdən ayrılması, ümumi, əsas olanları önə çəkməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 40

Sual 14 - 40

14. İqtisadi şüurun belə bir funksiyası yoxdur:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 40

Sual 15 - 40

15. Uşaq əməyinin ən mürəkkəb növüdür. Həm əqli, həm də fiziki gərginlik tələb edir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 40

Sual 16 - 40

16. Eksistensializm cərəyanına aid açar sözlər sırasında uyğunsuzluq yaradan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 40

Sual 17 - 40

17. Təlimin strukturuna aid olmayanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 40

Sual 18 - 40

18. Gənc nəslin tərbiyə olunmasına yönələn prosesdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 40

Sual 19 - 40

19. Verilən xüsusiyyətlərdən biri sanqvinik temperament tipinə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 40

Sual 20 - 40

20. Özünütərbiyənin məqsədi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 40

Sual 21 - 40

21. ....dedikdə dərs materialının mənimsənilməsini təşkil etmək üçün müəllimlərin fəaliyyəti başa düşülür:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 40

Sual 22 - 40

22. Pedaqoji dəyər nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 40

Sual 23 - 40

23. İnsanların müəyyən şərti əlamətlərə görə tədqiqatçı tərəfindən qruplaşdırılmasıdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 40

Sual 24 - 40

24. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 40

Sual 25 - 40

25. Biri uyğunluğu pozur:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 40

Sual 26 - 40

26. Bir çox ekspertlər inteqrasiyanın hansı növünü " tamamlama" adlandırırlar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 40

Sual 27 - 40

27. Bir fənnin tədrisi zamanı gözlənilmədən başqa fənnin mövzusuna keçid alınan inteqrasiya:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 40

Sual 28 - 40

28. "Faktları uydurmadan seçib ayır"  fikri təfəkkürün hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 40

Sual 29 - 40

29. Yunan dilində "müxtəlif elementlərin birləşməsi"( cəmləşməsi) deməkdir. Klassik əqli hücumun, yəni nizamlanmış kollektiv müzakirənin nəticəsində nəticələrim alınma texnikasının şəkli dəyişmiş variantıdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 40

Sual 30 - 40

30. Təlim üsulları seçilərkən nəzərə alınan meyarlar sırasında uyğunluğu pozan hansı variantdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 40

Sual 31 - 40

31. İştirakçılara yanaşma tərzində subyektivizm nədir?Hörmət və etibar

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 40

Sual 32 - 40

32. Qiymətləndirmə haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 40

Sual 33 - 40

33. Qiymətləndirmənin prinsipləri sırasında verilənlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 40

Sual 34 - 40

34. Toplanmış materialın keyfiyyətcə müvafiqliyinin və etibarlılığının təmin edilməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 40

Sual 35 - 40

35. Təhsil məhsulu nədir?
Tam cavabı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 40

Sual 36 - 40

36. "Problemlə bağlı ziddiyyətləri müəyyən edin". Verilmiş tapşırıqda təfəkkürün növünü müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 40

Sual 37 - 40

37. Təşkilati metodlar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 40

Sual 38 - 40

38. Alt standartın funksiyalarına aid açar sözlər sırasında uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 40

Sual 39 - 40

39. Ayırır, hissələrə bölür... Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 40

Sual 40 - 40

40. Psixomotor taksonomiyasına görə mexanizmin mənimsənilməsi:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 40


 

Загрузка...

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel Bakı şəhəri, Laçın rayonu 13 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Bakı Peşəkarlar Akademiyasında Pedaqogika, Kurikulum təlimçisi kimi fəaliyyət göstərir.

26 Şərhlər “Kurikulum və Pedaqogika testləri

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.