Загрузка...

Yeni Kurikulum Testləri – Günel Əliyeya

KURİKULUM

1. ''Məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxarmaq'' İdrak taksonomiyasının hansı səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

2. İki formada keçirilir:
Davamlı və qısamüddətli.
Söhbət hansı qiymətləndirmədən keçir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

3. Müəllimin hansı qabiliyyətləri inamverici, iradi, təlqinedici qabiliyyətlərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

4. İnsanın qavrayışı və hafizəsi ilə bağlı təsəvvürlərin yenidən işlənməsi, yeni qaydada birləşdirilməsi əsasında yeni surətlərin yaradılmasından ibarət psixi proses necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

5. Motivasiya zamanı yolverilməz haldır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

6. Müəllimdən yüksək duyum tələb edən bu qabiliyyət pedaqoji müşahidə, empatiya və intuisiya tələb edir.
Söhbət müəllimin hansı qabiliyyətindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

7. Tənqidi təfəkkürə aid olmayan fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

8. Uyğunluğu müəyyən edin:

1. Suqqestiv qabiliyyət
2 .Tədqiqatçılıq qabiliyyəti
3. Konstruktiv qabiliyyət

a) layihələşdirmək, strategiya;
b) dərk etmək, araşdırmaq;
c) təlqinedici, iradi, təsiredici

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

9. Rubrik haqqında doğru olmayan fikir hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

10. Emosionallıq, aktyorluq, danışarkən mövzunu yaşatması, əl- qol hərəkətləri, jest və mimikalardan istifadə müəllimin hansı qabiliyyətində ifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

11. Dialoji təlimə aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

12. Verilənlərdən biri müasir qiymətləndirməyə aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

13. Biri sosial- psixoloji mühitə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

14. Müəllim şagirdlərin daxili aləminə nüfuz etməsi; onların psixi halını;
sevinclərini, kədərlərini duyması; başqalarının halına acıması;
pedaqoji müşahidəçiliyi ,intuisiyasının güclü olması onun hansı qabiliyyətinin təzahürüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

15. Məzmun xətlərində əks olunan biliklərin əldə edilməsində şagirdə praktik imkan yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

16. Mənimsənilməsi nəzərdə tutulan və əvvəlcədən müəyyənləşdirilmiş təlim naliyyətlərinin konkret bir səviyyəsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

17. Biri fərqlidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

18. Ana dili 1. 2. 4. ‘’ Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir’’
Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş Alt standartın bilik və fəaliyyət kateqoriyalarını əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 50

19. ‘’Şagird hər hansı bir təlim prosesində iştirak etmək üçün stimullaşdırılır’’ fikrinə uyğun gələn emosional- affektiv ünsiyyət taksonomiyasının səviyyəsini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

20. Təhsil taksonomiyaları haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

21. Psixomotor taksonomiyasına görə:

Ceyhun yaradıcılıq mərhələsində

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

22. Oxu strategiyalarına aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

23. Elçin müəllim kompetensiyalı müəllimdir, o, bilir necə öyrətmək lazım olduğunu.
Şagirdlərdə idrak prinsipinin tələblərini formalaşdırmaq üçün onlara düşündürücü, məntiqi tapşırıqlar hazırlayır, problem yaradacaq suallar ünvanlayır.
İstifadə olunan bu prinsip necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

24. İlk kəşf, problemli situasiyalar...

Verilən açar sözlər müasir təlimin hansı prinsipini xatırladır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

25. Müəllim- şagird qarşılıqlı münasibətləri sistemində bu subyektlərin hər biri təlim prosesində tərəf müqabili kimi iştirak etməlidir. Söhbət təlimin hansı prinsipindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

26. .-----şagirdlərin idrak fəallığı izlənilir, nailiyyətləri təhlil edilir, bilik ,bacarıq və vərdişlərinin inkişaf səviyyəsi tənzimlənir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

27. Hərəkətlərin icrasından əvvəl öz imkanlarını müəyyənləşdirir. hissetmə mərhələsinin fəaliyyət xüsusiyyətidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

28. ...... Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metoddur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

29. Bu cərəyanın müəlliflərindən biri E. Torndaykdır. Cərəyanda ifadə olunan fikrə görə, müəllim dərsdə elə situasiya yaratmalıdır ki, şagird məqsədə uyğun cavab raksiyası ilə çıxış etsin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

30. İnsanın orqanizmində kəmiyyət və keyfiyyət dəyişiklikləri prosesi və onun nəticəsidir. Ərəb
dilindən tərcümədə ''meydana çıxma'', ''açılma'' mənalarını ifadə edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

31. Materialın əsaslı şəkildə öyrənilməsi və yadda saxlanılmasıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

32. Məsləhətlər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

33. Taksonomiya haqqında düzgün olmayan fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

34. Şagirdlərin potensial imkanlarının gerçəkləş-dirilməsi, yaradıcılığının üzə çıxarılması müasir təlimin hansı prinsipinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

35. ..... müəyyən təhsil sistemi çərçivəsində şagirdlərin təfəkküründə dünyanın bütöv və bölünməz obrazını formalaşdırmaq onları inkişafa və özünüinkişafa istiqamətləndirmək məqsədi ilə təlimin
bütün məzmun komponentləri arasında struktur əlaqələri qurmaq və onları sistemləşdirməyi tələb edən didaktik prinsip:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

36. Fasilitasiya prosesi haqqında verilənlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

37. Tərbiyənin əsas qanunauyğunluqlarını tədqiq edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

38. Emosional- affektiv ünsiyyət taksonomiyasının səviyyəsi hansıddır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

39. Müəllim şagirdlərin köməyi ilə əldə olunan bilgiləri ümumiləşdirir. Şagird nəinki əldə olunan bilgiləri ümumiləşdirməli, həm də gəldiyi nəticəni tədqiqat sualı ilə irəli sürülmüş fərziyyələrlə müstəqil olaraq tutuşdurulmalıdır.
Qeyd olunan fikirlər dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

40. Rollu oyunlara aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

41. Dərslikləri səciyyələndirən əsas cəhətlərə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

42. Biri rubriklərin hazırlanmasının 4- cü addımına aid sualdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

43. Biri ünsiyyət bacarıqlarına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

44. Müzakirə üsuluna aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

45. Bəzən onu ‘’tələbatyönümlü model’’ adlandırırlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

46. İdraki bacarıqlara aid olmayanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

47. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

48. Elgün yeni mövzunun müzakirəsində fəal olsun deyə onun müzakirədə iştirakı -----

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

49. Gerçək ol, doğru ol, sədaqətim ol,
Həm vəfam, həm sevgim, sədaqətim ol,
Get daha kədərin saçlarını yol,
Üsyan et, fəryad et, coş xarıbülbül!
Müəllif: Günel ƏLİYEVA
Elçin müəllim şagirdi İsmayılın yazdığı şeiri oxuyub, kövrəlir,
‘’Sənin yaxşı qələmin var, mən səni yazıçı kimi görürəm’’ deyir.

Müəllimin şagirdinin istedadını üzə çıxarması müasir təlimin hansı prinsipinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

50. Müəllimin bu qabiliyyəti ondan qiymətləndirməyi, tənzim və təkmilləşdirməyi tələb edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

Загрузка...
loading...

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel Bakı şəhəri, Laçın rayonu 13 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Bakı Peşəkarlar Akademiyasında Pedaqogika, Kurikulum təlimçisi kimi fəaliyyət göstərir.

3 thoughts on “Yeni Kurikulum Testləri – Günel Əliyeya

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !