Kurikulum-fəal təlim (2)

  • KURİKULUM

KURİKULUM

1. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində fəallaşdırmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 25

2. Fəal dərs dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 25

3. Yolverilməz olan 5 hal:

A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 25

4. Müəllim təlim prosesində və ondan kənarda şagirdlər tərəfindən verilən sualları cavablandırarkən:

1. Əmin olun ki, siz təkcə sualı deyil, eyni zamanda sualın arxasında nə olduğunu başa
düşdünüz. Başqa sözlə sual verənin hiss və emosiyalarına diqqət yetirin.
2. Sual verənə həmişə öz diqqət və hörmətinizi çatdırın, sualı təkrərlamaqla onu anladığınızı
göstərin və ya dəqiqləşdirin: “Əgər mən səni düzgün başa düşdümsə sən məndən
.... soruşursan”.
3. Suallara tam və dəqiq cavab verməyə çalışın. Sual verəni cavabınızın qane edib-etməməsinə
diqqət yetirin, öz cavabınızla bağlı sübut və ya daha ətraflı izah təqdim etməyə hazır olun.
4. Suallara cavab verməkdən boyun qaçırmalıdır ki, tədris prosesinə ayrılmış zamanı dəyərləndirsin

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 25

5. Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 25

6. Məlumatın effektiv ötürülməsinə 10 məsləhətdən biri yalnışdır:


1. Məlumatı ötürməyə həvəslə və enerji ilə başlayın,
2. Üzr istəməyin,
3. Ötürdüyünüz məlumatın əyani vasitələrlə müşayətini təmin edin,
4. Fikrinizi iştirakçıların maraq və tələblərində cəmləyin,
5. İştirakçılara məşğul olacaqları işin məğzini çatdırın,
6. Onların diqqətlərini cəmləyin,
7. Qapalı olun,
8. Xarici görünüşünüzə daim diqqətli olun,
9. Auditoriya üçün ən uyğun ötürülmə üslubunu seçin,
10. Siniflə əlaqə qurun və tədris boyu əlaqəni qoruyun

A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 25

7. Fəal (interaktiv) təlim zamanı müəllimdə gərəkli keyfiyyətlər və davranış xüsusiyyətlərinə aid olmayan cavabı tapın:

1. Müəllimin hər şagirdə xüsusi etibar və
hörmətlə, fərdi yanaşması,
2. Müəllim və şagirdlərin birgə əməkdaşlığı,
onların qarşılıqlı hörmət və etibarı,
3. Şagirdlərin olduqları kimi qəbul edilməsi və
onların müəllim tərəfindən daim dəstəklənməsi,
4. Şagirdlərin qabiliyyətlərinə inam,
5. Müəllim öz idarəçilik sistemini möhkəmləndirib legitimliyi qorumalıdır,
6. Xeyirxahlıq, cavabların pis və ya yaxşı kimi
qiymətləndirilməsindən imtina etmə,
7. Şagirdlərdə öyrənmə motivasiyası və stimulun yaradılması,
8. Onların sinif mühitinə, müəllimin xüsusi həssas münasibətinə uyğunlaşması.
9. Şagirdin qarşısında qoyulmuş problemin həllində onun hər bir təşəbbüsünə baxılacağına,
yaradıcı fikir kimi qiymətləndiriləcəyinə, diqqət və qayğıkeş münasibət qazanacağına inam
hissini yaratmaq lazımdır.
10. Şagirdə hörmətlə yanaşma, etibar etmə hissinin yaradılması onda müəllimə hörmət, özünə inam hissi yaratmalı, “müvəffəqiyyətsizliyin” olmasına dair qorxunu aradan qaldırılmalıdır.

A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 25

8. Fəal (interaktiv) təlim zamanı müəllimin bələdçi rolunu müəyyən edən əsas funksiyası nə adlanır ?

A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 25

9. Müəllim “NƏYİ” təşkil edərkən aşağıdakı məsələlərə diqqət yetirməlidir:


Bütün iştirakçıların prosesə cəlb olunmasını təmin etməli
Qruplar arasında yaxşı mənada rəqabət motivasiyası yaratmalı
Hər şagirdin öz fikrini bildirməsinə imkan yaratmalı
Şagirdin fərdi xüsusiyyətləri və bacarıqlarını nəzərə almalı
Demokratik münasibətlərin aşılanmasına nail olmalı
Şagirdlərdə ünsiyyət qabiliyyətlərinin və sosial keyfiyyətlərin formalaşdırılmasına (kollektivdə
işləmək bacarığı, bir-birinin fikrinə və mövqeyinə hörmət, bir-birini fəal dinləmə bacarığı, dialoji nitqə yiyələnmə) nail olmalıdır.

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 25

10. Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir?

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir,
Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir,
Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir,
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır

A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 25

11. Tərbiyəedici məqsədlərə aid olanı müəyyən edin:


1. Əməkdaşlıq
2. Bir-birini dinləmək bacarığı
3. Bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşmaq
4. Davamlı fərdi çalışmaq

A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 25

12. İnkişafetdirici məqsədlərə aid olanı müəyyən edin:

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Passivlik
6. Müstəqil tədqiqat aparmaq
7. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
8. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
9. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 25

13. Öyrədici (Təhsilləndirici) məqsədlərə aid olanı müəyyən edin:

1. Tədqiqat aparılması imkanı
2. Müxtəlif iş formalarından istifadə imkanı
3. Vaxta qənaət
4. Yalnız fərdi inkişaf
5. Təhliletmə və nəticə çıxartma bacarığı
6. Qısa müddətdə daha çox materialın öyrənilməsi imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 25

14. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Müstəqil tədqiqat aparmaq
6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
7. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 25

15. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Bir-birini dinləmək bacarığı
3. Bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşmaq

A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 25

16. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Tədqiqat aparılması imkanı
2. Müxtəlif iş formalarından istifadə imkanı
3. Vaxta qənaət
4. Təhliletmə və nəticə çıxartma bacarığı
5. Qısa müddətdə daha çox materialın öyrənilməsi imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 25

17. Qrup işində hansı məqsədlərə nail olmaq olar?

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 25

18. “Fəal təlim” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 25

19. Qrup təlimi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 25

20. Verilmiş texnikalar hansı istiqamətə yönəldilmiş metodlara uyğundur?

Müsbət iş iqliminin yaranmasına imkan yaradan oyunlar (Climate setters)
Buz əridən oyunlar (Ice breakers)
Fəallaşdırma oyunları (Energizers)

A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 25

21. Verilmiş texnikalar hansı istiqamətə yönəldilmiş metodlara uyğundur?

«Say».
«Аd günləri sırası üzrə say»
«Ümumi xüsusiyyət»
«Püşkatma»
«Mozaika»
Sosiometrik üsul
«Mahnı axtarışında»

A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 25

22. Verilmiş texnikalar hansı istiqamətə yönəldilmiş metodlara uyğundur?

Ziqzaq və ya Mozaika (Jigsaw Puzzle)
Karusel (Carousel)

A.
B.
C.
D.

Sual 22 - 25

23. Verilmiş texnikalar hansı istiqamətə yönəldilmiş metodlara uyğundur?

Yaradıcı əsərlərin yaradılması
Əşyaların qeyri-adi istifadəsi
Proqnozlaşdırma (Prognosis)
Аtalar sözləri üzrə iş
Fantaziyanın binomu
Sərbəst prefiks (ön şəkilçi)
Fantaziyanın polinomları
Fokal obyektlərin metodu
Morfoloji analiz (Morfoloji qutu , təkmilləşdirmə )
Sinektika

A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 25

24. Verilmiş texnikalar hansı istiqamətə yönəldilmiş metodlara uyğundur?

1. Meyar üzrə qiymətləndirmə
2. Аmbivalent qiymətləndirmə
3. Cisim və ya hadisəyə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən baxılması (Viewpoint)

A.
B.
C.
D.

Sual 24 - 25

25. Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur?

 Problemin həlli (Problem solving)
Kublaşdırma (The cube)
Konkret hadisənin tədqiqi (Case study)
Venn diaqramı (Venn diagram)
Layihələrin hazırlanması (Projects)
Sosioloji sorğu (Sorğu vərəqləri )
Müsahibə (Interview)
“Qərarlar ağacı”
“İdeyalar xalısı”
Refleksiya (Reflection)
Komitələr (Committees or Task Force)

A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 25


 

error: Kopya etmək olmaz !