Kurikulum-fəal təlim (1)

KURİKULUM

1. Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur?

- Təqdimatlar (Demonstration)
- Ekspert qrupu (Panels)
- Esse (Esse)

A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 25

2. Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur?

- Rollu oyun (Role play)
- Modelləşdirmə (Simulation)
- İşküzar oyunlar (Business play)
- Səhnələşdirmə (Dramatize)

A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 25

3. Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur?

- Diskussiya (Discussion)
- Çarpaz müzakirə (Debate)
- Müzakirə xəritələri (Discussion map)
- Klassik dialoq
- “Akvarium”
- Аçıq iclas (Forums)
- Dairəvi müzakirə

A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 25

4. Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur?

«Beyin həmləsi» və ya «Əqli hücum» (Brainstorming)
BİBÖ (KWL)
Аuksion (Auction)
Klaster (Cluster)
Suallar (Questioning)
Anlayışın çıxarılması
Söz assosiasiyaları
Sinektika

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 25

5. Fəal təlimin iş formalarından biri əməkdaşlığın inkişafında ciddi rol oynamır:

A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 25

6. Fəal təlim üsullarından biri dərs prosesində “məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)” mərhələsinə daha uyğundur:

A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 25

7. Fəal təlim üsullarından biri dərsin tədqiqatın aparılması mərhələsinə daha uyğundur:

A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 25

8. Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə daha uyğundur:

A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 25

9. Fəal təlim üsullarından biri dərsin qiymətləndirmə mərhələsinə daha uyğundur:

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 25

10. Fəal təlim üsullarından biri yalnışdır:

A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 25

11. Fəal təlim üsullarına aiddir:

A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 25

12. Fəal təlimin iş formalarına aiddir:

A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 25

13. Fəal təlim üsullarına aid deyil:

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 25

14. Fəal təlim üsulları verilmiş variant hansıdır?

1. BİBÖ
2. beyin həmləsi
3. kiçik qrupda müzakirə
4. fərdi iş
5. rollu oyun
6. kiçik qrupda iş
7. Venn diaqramı
8. cütlərdə iş
9. şaxələndirmə
10. böyük qrupda iş

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 25

15. BİBÖ, beyin həmləsi, kiçik qrupda müzakirə, fərdi iş, rollu oyun, kiçik qrupda iş, Venn diaqramı,cütlərdə iş, şaxələndirmə, böyük qrupda iş.Verilənlər nəyə aid edilə bilər?

A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 25

16. Demotivasiya nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 25

17. Motivasiya nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 25

18. Refleksiya nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 25

19. Müasir təlimin mərhələlərini ardıcıl yerləşdirilən cavab hansıdır?

1. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunubolunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
3. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
4. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
5. Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə
6. Motivasiya (problemin qoyulması, fərziyyələrin irəli sürülməsi)
7. Qiymətləndirmə və ya refleksiya (hər mərhələdə aparıla bilər)
8. Məlumat mübadiləsi (əldə edilmiş məlumatların təqdim olunması)

A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 25

20. Ardıcıllığı müəyyənləşdirin:

1. Ev tapşırığının yoxlanılması
2. Yeni mövzuya dair mühazirə (yeni mövzunun izahı)
3. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
4. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar

5. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
6. Qiymətləndirmə
7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə

A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 25

21. Verilənlər hansı təlimə aiddir:

1. Ev tapşırığının yoxlanılması
2. Yeni mövzuya dair mühazirə (yeni mövzunun izahı)
3. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
4. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
5. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
6. Qiymətləndirmə
7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə

A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 25

22. Fəal təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:

1. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunubolunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8. Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə
9. Motivasiya (problemin qoyulması, fərziyyələrin irəli sürülməsi)
10. Qiymətləndirmə və ya Refleksiya (hər mərhələdə aparıla bilər)

A.
B.
C.
D.

Sual 22 - 25

23. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 25

24. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:

1. Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3. Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunubolunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5. Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8. Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə

A.
B.
C.
D.

Sual 24 - 25

25. Fəal təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 25


 

error: Kopya etmək olmaz !