Загрузка...

KURİKULUM – Ceyhunə Yusifova

 

Sual 1 - 88

KURİKULUM

1. Müşahidə və məlumatların xatırlanması, nağıl edilməsi, tarixlər, hadisələr, yerlər və s. məlumatlar. Söhbət Blum taksonomoiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 88

Sual 2 - 88

2. Məlumatları istifadə etmək və yeni şəraitdə metod və konsepsiyaları istifadə etmək . Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 88

Sual 3 - 88

3. Münasibət bildirmək, qərar qəbul etmək, tərif ya tənqid etmək. Bu açar sözlər təhsil məqsədləri taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 88

Sual 4 - 88

4. Məlumatların  dəyərlərini  və  səmərəli istifadə  imkanlarını   müəyyən  meyarlara və  standartlara  əsasən   müəyyən  etmək. Söhbət Blum  taksonomiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 88

Sual 5 - 88

5. Yeni ideyaların yaranması üçün köhnə  ideyalardan istifadə, verilmiş faktların ümumiləşdirilməsi və  bir neçə  sahə  üzrə biliklərin  əlaqələndirilməsi.‖ Söhbət Blum taksonomiyasının  hansı  mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 88

Sual 6 - 88

6. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 88

Sual 7 - 88

7. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələrindən nə üçün istifadə olunur?
1.cari və perspektiv (illik) planlaşdırmanın hazırlanmasında;
2.təlim prosesində fərdi yanaşmanı təmin etməkdə;
3.şagirdlərin irəliləyiş və geriləmələrinin müəyyənləşdirilməsində;
4.təlim tapşırıqlarının seçilməsində;
5.ev tapşırıqlarının verilməsində;
6.tədris olunacaq fənn və ya mövzu ilə bağlı maraq və ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsində;
7.sinifdəki təlimin istiqamətləndirilməsində;

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 88

Sual 8 - 88

8. Ayrı-ayrı   hissələrə  bölünmə  və  ya diferensiallaşma və  bu hissələrin tama necə  aid olunmasını təyin etmək, sıralama və xarakterik   xüsusiyyətlərin  təyini.  Söhbət  Blum  taksonomiyasının  hansı  mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 88

Sual 9 - 88

9. Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək,  dəyişmək,  izah   etmək,  sözlərini dəyişmək, təfsir və  ya şərh etmək. Söhbət Blum  taksonomiyasının  hansı  mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 88

Sual 10 - 88

10. Tanımaq, nümunə göstərmək, istifadə etmək, müqayisə etmək, seçimini izah etmək, təsvir etmək, şərh etmək, qaydanı izah etmək reaksiya vermək, dəyərləndirmək, təqdim etmək, təhlil etmək. Bunlardan hansı idraki fəaliyyət növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 88

Sual 11 - 88

11. Hissələrə  ayırmaq, yaratmaq,  plan  tutmaq,  tərtib  etmək.Bunlar Blum taksonomiyasının hansı mərhələsini özündə əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 88

Sual 12 - 88

12. Həm  şifahi  formada,  həm  də  fiziki obyekt  ola  bilən  unikal  (yeganə),  original (ilkin) məhsulun yaradılması. Bu ifadə  İdrak  Taksonomiyasının  hansı  mərhələsinin spesifik təlim nəticəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 88

Sual 13 - 88

13. Cisim   və  hadisələrin   xüsusiyyətini öyrənmək,  bilik  və  anlaşmanı   müəyyənləşdirmək,  bilikləri  aktuallaşdırmaq,  dinləmə  mədəniyyətini inkişaf etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 88

Sual 14 - 88

14. Cisim və  hadisəyə  hərtərəfli baxışın formalaşmalaşdırır, qiymətləndirmə  bacarığının formalaşmalaşdırır, məntiqi və tənqidi təfəkkürü formalaşdırır. Bu hansı iş üsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 88

Sual 15 - 88

15. Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 88

Sual 16 - 88

16. Müxtəlif  həyat   şəraitində  baş  verən hadisələrlə  tanış olmaq, özünün və  digər insanların  davranışına  obyektiv   qiymət vermək,  yaradıcı  təxəyyülü  inkişaf  etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 88

Sual 17 - 88

17. Bu üsul ideyaların yaradılması,cəmləşməsi və məsələnin həlli vasitəsi kimi verilmişdir.Söhbət hansı üsuldan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 88

Sual 18 - 88

18. Nəticənin  əldə  edilməsi  üçün  əldə  edilmiş  biliklərin  tətbiq  edilməsi  fikri  hansı kompentensiyaya aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 88

Sual 19 - 88

19. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizminə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 88

Sual 20 - 88

20. Məzmun xəttinin əsas funksiyalarından biridir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 88

Sual 21 - 88

21. Özünün fiziki və  mənəvi varlığını qoruyub saxlamaq, yaşatmaq üçün hər hansı sosial qrup və  ya cəmiyyətin  əksər üzvlərinin doğru və  lazımlı olduğuna inanıb qəbul etdikləri  ortaq  dünyagörüş,  məqsəd,  əxlaq normaları və  inanclardır. Söhbət  Kompetensiyanın hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 88

Sual 22 - 88

22. İşin görülməsi üçün əldə edilərək istifadə edilməli olan informasiya-Söhbət  Kompetensiyanın hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 88

Sual 23 - 88

23. İnsanın təlim və iş prosesi dövründə qazandığı, təkmilləşdirdiyi və lazım olan anda asanlıqla (avtomatik şəkildə) tətbiq edə bildiyi avtomatlaşmış hərəkətlərdir. Söhbət  Kompetensiyanın hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 88

Sual 24 - 88

24. Mürəkkəb psixi xüsusiyyətlər kimi insanın həyat prosesində formalaşır, psixoloji səciyyəsinə görə vasitəli xarakter daşıyır. Tərbiyə şəraiti, sosial mühit eləcə də, sinir tipi iradi keyfiyyətlərin formalaşmasında mühüm rol oynayir. Söhbət  Kompetensiyanın hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 88

Sual 25 - 88

25. XXI əsrin Avropa müəlliminin kompetentliyinə nə daxildir?
1. savadlıq;
2.yaradıcı təfəkkür;
3.keyfiyyət
4.ünsiyyət;
5. nəticəlik;
6.vərdiş

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 88

Sual 26 - 88

26. XXI əsrin Avropa müəlliminin kompetentliyi olan savadlılıq bacarığına nə daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 88

Sual 27 - 88

27. XXI əsrin Avropa müəlliminin kompetentliyi olan nəticəlilik bacarığına  nə daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 88

Sual 28 - 88

28. XXI əsrin Avropa müəlliminin kompetentliyi olan yaradıcı təfəkkürə  nə daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 88

Sual 29 - 88

29. XXI əsrin Avropa müəlliminin kompetentliyi olan ünsiyyət bacarığına   nə daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 88

Sual 30 - 88

30. Kompetentlik nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 88

Sual 31 - 88

31. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
1.təhsilalanların standartların reallaşmasına yönəlmiş irəliləmələrini və geriləmələrini izləmək
2. şagird nailiyyətlərinin səviyyəsini ölçmək
3. bu zaman qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq
4.Problemləri düzgün istiqamətləndirmək
5. şagirdlərin bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplamaq
6. məzmun standartlarından irəli gələn bilik və bacarıqların mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyətini izləmək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 88

Sual 32 - 88

32. Formativ qiymətləndirmənin nəticələrindən nə üçün istifadə olunur?
1.cari və perspektiv (illik) planlaşdırmanın təkmilləşdirilməsində;
2.tədris olunacaq fənn və ya mövzu ilə bağlı maraq və ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsində;
3.təlim tapşırıqlarının seçilməsində;
4.ev tapşırıqlarının verilməsində;
5.cari və perspektiv (illik) planlaşdırmanın hazırlanmasında;
6.sinifdəki təlimin istiqamətləndirilməsində;
7.şagirdlərin irəliləyiş və geriləmələrinin müəyyənləşdirilməsində.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 88

Sual 33 - 88

33. Beynəlxalq qiymətləndirmə uyğun gələn hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 88

Sual 34 - 88

34. Qiymətləndirmənin keyfiyyət göstəricilərini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 88

Sual 35 - 88

35. Qiymətləndirmənin bu prinsipinə aiddir:

  • qiymətləndirmənin düzgün təşkili,
  • qiymətləndirmə üzrə vaxtın müəyyən edilməsi,
  • qiymətləndirmə materiallarının hazırlanması,
  • testlərin şagirdlərin nailiyyətləri ilə uyğunluğu,
  • testlərdəki sualların şagirdlərə müsbət təsiri,
  • testləşmənin metod və formaları, keyfiyyətin ölçü prosesi, ölçü metodları, cavabların növləri.

 Bu qiymətləndirmənin hansı prinsipidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 88

Sual 36 - 88

36. Əşya və predmeti statikada (donuq, yəni dəyişmədən) göstərir.Söhbət hansı əyani üsuldan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 88

Sual 37 - 88

37. Şagirdlərin mövzu barəsindəki əvvəlki təcrübəsini nəzərdən keçirmək,bilikləri sistemləşdirmək,dilin lüğət tərkibini zənginləşdirmək və yeni assosiasiyanı stimullaşdırmaq üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 88

Sual 38 - 88

38. BİBÖ və  Klaster üsulunun ortaq cəhəhəti

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 88

Sual 39 - 88

39. Ətraf əlamdə baş verən dəyişikliyikliyi nəzərə alaraq şagirdləri həyata hazirlayir.

Söhbət təlimin hansi prinsipindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 88

Sual 40 - 88

40. Ənənəvi və yeni qiymətləndirmənin məzmunları arasındakı uyğunluğu tapın:
1 - Ənənəvi qiymətləndirmə
2 - Yeni qiymətləndirmə
a - Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlldilir və onu idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır.
b – Qiymətləndirmə şagirdə qiymət yaz-maq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.
c – Tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir.
d - Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilirdi.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 88

Sual 41 - 88

41. Motivasiyanın prinsiplərini seçin:
1. Zorla insanları motivə etmək olmaz!
2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
3. Hər bir insan motivasiyaya malikdir.
4. İnsanlar hər şeyə öz motivlərindən və
maraqları çərçivəsindən yanaşırlar.
5. Qeyri-adi məlumatlardan istifadə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 88

Sual 42 - 88

42. Aşağıda göstərilənlərdən hansı   qiymətləndirmənin prinsipinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 88

Sual 43 - 88

43. Məsələlərin birgə həlli gedişində özünün və qrup üzvlərinin fikirlərini, imkanlarını və  təcrübələrini bölüşə  bilmək və bundan qarşılıqlı faydalanmaq məqsədi ilə hər bir şagirdin müzakirələrdə və  qrupun işində iştirakı təmin edilməlidir. Bu fəal  təlimin hansı prinsipinə  aid edilir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 88

Sual 44 - 88

44. Öyrənilən mövzu ilə naməlum olan məsələlri müəyyənləşdirən suallar,açıq  suallar,açar  sözlərin köməyilə  verilən suallar.Bu  motivasiyanın yaradılmasının hansı növünə  aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 88

Sual 45 - 88

45. Qiymətləndirmə  vasitəsi  neçə  elementdən  ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 88

Sual 46 - 88

46. Qiymətləndirmə vasitələrini seçin
1.prosesdir
2.şagirdə imkan verir
3.müşahidə edilə bilir
4.məqsədyönlüdür
5.səmərəlidir
6.qeydə alına bilir
7.təhlil edilə bilir
8.tətbiq edilə bilir
9.bilik ,bacarıq və dəyərləri nümayiş etdirə bilir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 88

Sual 47 - 88

47. Şagirddə  ətraf  aləm haqqında  tam  təsəvvür yaradır ,fənn üzrə  biliklərin əlaqələndirilməsi  üçün şərait yaradır .Söhbət  hansı  prosesin əhəmiyyətindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 88

Sual 48 - 88

48. Sinifdən –sinfə  tədricən dərinləşən və genişlənən məzmun xətləri  arasında varisliyi  təmin edir.Bu  inteqrasiyanın hansı  səviyyəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 88

Sual 49 - 88

49. Fənn  üzrə  məzmun xətlərini əlaqələndirməklə  ,müvafiq  məzmun  standartlarının  müəyyən tədris  vahidlərində  ifadə  olunmasını  təmin edir.Bu  inteqrasiyanın hansı  səviyyəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 88

Sual 50 - 88

50. Belə  şagirdlər  təbiət  hadisələrini  dərk  edir ,bitkiləri,heyvanları  xoşlayır ,bitkiləri  yeyetişdirməyə  və  heyvan  saxlamağa  həvəslidirlər,həvəskar  astronomdur.Bu  qabiliyyətin  hansı  növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 88

Sual 51 - 88

51. Təlim materillarının sadədən mürəkkəbə doğru  sıralanması (məzmun),müvafiq təlim materiallarının düzülməsində tarixi gün və hadisələrin nəzərə alınması (təqvim-tematik),ilkin təlim materialının növəti təlim materialının mənimsənilməsi üçün zəmin yaratması (mıntiqi),təlim materiallarının maraqlılıq səviyyəsinə görə düzülməsi.Bu  dərsə  verilən hansı  tələbdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 88

Sual 52 - 88

52. Şagirdin idrak  fəallığı  izlənilir,naliyyətləri  təhlil edilir,bilik  və  bacarıq  vərdişlərinin inkişaf səviyyəsi  tənzimlənir.Bu təlimin təşkilinə  verilən hansı tələbdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 88

Sual 53 - 88

53. Pedaqoji prosesin münasib maddi-texniki baza əsasında ,sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə  təşkil edilməsi keyfiyyətin və  səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün əlverişli  və  təhlükəsiz  təlim  şəraiti  yaradılır.Bu təlimin təşkilinə  verilən hansı tələbdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 88

Sual 54 - 88

54. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin.
1.Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2.Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların ,inteqrativ şəkildə tətbiqini təmin edir.
3.Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4.Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yaradıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 88

Sual 55 - 88

55. Müasir təhsil təhsil proqramanın səciyyəvi cəhətlərinin ənənəvi təhsil proqramını ilə müqayisəli təsvirinin  uyğunluğunu  müəyyən edin.

1.şəxsiyyətyönümlü      2.tələbyönümlü     3.şagirdyönümlü     4.nəticə yönümlü

a) müəllimyönümlü      b) bilikyönümlü     c) təklifyönümlü      d) fənyönümlü

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 88

Sual 56 - 88

56. Gənc nəslin təhsilin və  tərbiyəsinin məqsədinə uyğun olaraq təlimin xarakterini müəyyənləşdirən əsas rəhbər  müddəadır.Bu  hansı  terminin izahıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 88

Sual 57 - 88

57. Şagrd  qiymətləndirməsinin obyekti  və  məqsədi  nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 88

Sual 58 - 88

58. Azərbaycan respublikasının dövlət  strtegiyasının 2  -ci bəndi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 88

Sual 59 - 88

59. Azərbaycan respublikasının dövlət  strtegiyasının 1  -ci bəndi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 88

Sual 60 - 88

60. Azərbaycan respublikasının dövlət  strtegiyasının 3-cü bəndi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 88

Sual 61 - 88

61. Azərbaycan respublikasının dövlət  strtegiyasının 4-cü bəndi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 61 - 88

Sual 62 - 88

62. Azərbaycan respublikasının dövlət  strtegiyasının 5-ci bəndi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 62 - 88

Sual 63 - 88

63. Aşağıda göstərilənlərdən təhsilverənlərin hüquqlarına aid olanları seçin.
1.nоrmal əmək, elmi-pedaqоji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab verən teхnоlоgiyalarla təmin оlunmaq;
2. ixtisas və elmi-pedaqоji səviyyəsini yüksəltmək, elmi araşdırmalar aparmaq, əlavə məşğələlər, sinifdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlər keçirmək;
3 təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun оlaraq təhsil prоsesinin təşkilində və idarə оlunmasında fəal iştirak etmək;
4 tədrisin fоrmasını, metоdlarını və vasitələrini sərbəst seçmək;
5. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada attestasiyadan keçmək
6.şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək
7. təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 63 - 88

Sual 64 - 88

64. Müşahidə vərəqləri, Meyar cədvəli, Dinləmə üzrə qeydiyyat vərəqi Oxu üzrə qeydiyyat vərəqi, Nailiyyət səviyyələri üzrə qiymətləndirmə şkalası adları çəkilən vasitələr qiymətləndirmənin hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 64 - 88

Sual 65 - 88

65. Ümumitəhsil pilləsi üzrə təhsil verənin keyfiyyət göstəricisini müəyyən edin.
1.əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə, pedaqoji etika və mədəniyyətə;
2.fərdin, dövlətin, cəmiyyətin maraq və tələbatının ödənilməsi;
3.əməkdaşlıq, tədqiqatçılıq, özünütəhsil və idarəçilik bacarıqlarına;
4. təhsilin nəticəyönümlülük, şagirdyönümlülük, inteqrativlik prinsipləri əsasında qurulmasına didaktik zəmin yaradılması;
5.yaradıcılıq və sağlam rəqabət tələb edən layihələrdə, müsabiqə və innovativ proqramlarda iştirak etmək qabiliyyətinə;
6. təhsil səviyyələri üzrə təhsil proqramlarında (kurikulumlarda) varisliyin təmin olunması;
7.öz fəaliyyətini təqdim etmək və qabaqcıl pedaqoji təcrübələrdən bəhrələnmək bacarığına;
8..ədalətlilik, məsuliyyətlilik, cavabdehlik keyfiyyətlərinə;

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 65 - 88

Sual 66 - 88

66. Bu sahə obyektləri sözlərlə yüksək izah etmə bacarığı ilə bağlıdır. Oxu, yazı, nəqletmə, detallı izah imkanları geniş olur. Bu anlayış  Hovard  Qardner nəzəriyyəsinin hansı  qavrama  tipidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 66 - 88

Sual 67 - 88

67. Kurikulumları  təsnif edərkən hansı  prinsiplərlə yanaşılır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 67 - 88

Sual 68 - 88

68. Tədrisin və idrak  fəaliyyətinin təşkili  və idarə  olunması metodlarının məcmusudur.Söhbət  nədən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 68 - 88

Sual 69 - 88

69. Qiymətləndirmə  prosesində istifadə olunan alətdir.Söhbət nədən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 69 - 88

Sual 70 - 88

70. Təhsil  alanın suallar sisteminə  cavab verdiyi  tədria metodu.Yeni biliklərin əldə edilməsi  və  keçilən materialların təkrarlanmasıdır.Söhbət  hansı  üsuldan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 70 - 88

Sual 71 - 88

71. Ünsiyyət  bacarıqlarına aid olanları seçin .

1.İzahetmə
2.Şərhetmə
3.Tanıma
4.Nümunə  göstərmə
5.Təqdimetmə
6.Təsviretmə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 71 - 88

Sual 72 - 88

72. Fasilitasiya üzrə buraxılmış səhvlər hansılardır?
1.Qapalı suallardan istifadə
2.Açıq suallardan istifadə
3.şagirdin qabiliyyətinə inam
4.formal dinləmə
5.yeni anlayışın izahatsız verilməsi
6.təlimatsız tapşırığın verilməsi

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 72 - 88

Sual 73 - 88

73. Təlimin təşkilinə  verilən  neçə   tələb  var?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 73 - 88

Sual 74 - 88

74. Təlim prosesində şagirdlər arasında ünsiyyət olur, cütlük, qrup və kollektiv şəkildə təlim fəaliyyəti həyata keçirilir. Təhsilin məzmunu ilə yanaşı şagirdlərin tərbiyə və inkişafında təlim metodları və təşkilati formalar da mühüm rol oynayır. Ənənəvi olaraq digər formaların əlamətləri dərs sayılan və ona qarşı qoyulan  bəzi elenmentləri (məsələn, seminar-dərs, oyun-dərs, yarış-dərs, konfrans-dərs və s.) assimilyasiya edir.Söhbət  ndən  gedir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 74 - 88

Sual 75 - 88

75. Bu üsul oyun- tapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə yüksək fəallıq yaradır. Müəllim lövhədə dairəvi kart asır, onun arxasında şagirdlərdən tələb olunan anlayışı yazır. Kartın yazı olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş anlayışların xüsusiyyətlərinə aid 2 və ya 3 yönəldici söz sadalayır və ya yazır. Şagirdlər həmin xüsusiyyətlərə uyğun olaraq gizlədilmiş sözü  tapırlar.Bu  iş  üsulunun hansı  növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 75 - 88

Sual 76 - 88

76. Bilik   səviyyəsinin fəaliyyət    göstəricisini  müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 76 - 88

Sual 77 - 88

77. Sintez   səviyyəsinin fəaliyyət  göstəricisini  müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 77 - 88

Sual 78 - 88

78. Təlimin  öyrədici məqsədinə nail olmaq üçün qrup işi təlim forması şagirdlərdə hansı bacarığı formalaşdırır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 78 - 88

Sual 79 - 88

79. Təlimin  tərbiyəedici  məqsədinə nail olmaq üçün qrup işi təlim forması şagirdlərdə hansı bacarığı formalaşdırır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 79 - 88

Sual 80 - 88

80. Təlimin  inkişafetdirici  məqsədinə nail olmaq üçün qrup işi təlim forması şagirdlərdə hansı bacarığı formalaşdırır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 80 - 88

Sual 81 - 88

81. Müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş vərəqlərində dairə çəkilir və onun mərkəzində yazılmış anlayış ilə bağlı söz və ya ifadələr söyləmək şagirdlərə tapşırılır. Mərkəzdə yazılmış anlayışdan başlayaraq hər növbəti söz onunla əlaqəli sözlər xətlərlə birləşdirilir. Vaxt bitənə qədər mümkün qədər çox fikir yazmaq və onları əlaqələndirmək tövsiyə olunur.Bu  təlimin haansı  üsuluna  aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 81 - 88

Sual 82 - 88

82. Perspektiv plaşdırma apararkən müəllimə lazım olan sənədlər hansılardır?
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş ümumi təhsil pilləsi üçün dövlət standartları
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş qiymətləndirmə standartları
3. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş tədris planı
4.”Təhsil haqqında”Azərbaycan Respubliksının qanunu
5.Azərbayca Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası
6.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş dərslik
7.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müəllim üçün vəsait
8.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş ümumtəhsil məktəblərinin fənn proqramları

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 82 - 88

Sual 83 - 88

83. Şagrd  qiymətləndirməsinin obyekti  və  məqsədi  nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 83 - 88

Sual 84 - 88

84. Şagird  “5”  qiymət  almaq  üçün hansı  faiz  göstəricisinə nail olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 84 - 88

Sual 85 - 88

85. Fasilitasiyanın məqsədi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 85 - 88

Sual 86 - 88

86. Əsas birləşdirici ideyanı və ya qanunauyğunluğu aşkar etmək üçün bu dağınıq faktlar arasında əlaqə yaradılır. Bu zaman müqayisə, təhlil və sintezdən istifadə olunacaqdır. Bu dərsin hansı mərhələsidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 86 - 88

Sual 87 - 88

87. Aşağıda qeyd olunan fikirlərə görə söhbət nədən gedir?
• Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil etmək.
• Mövzuları dəyişdirmək və ya artırmaq.
• İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən etmək.
• Əlavə resurslar seçmək.
• Mövzular üzrə vaxt bölgüsündə dəyişikliklər etmək.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 87 - 88

Sual 88 - 88

88. Tədqiqat mərhələsini planlaşdırarkən aşağıdakılardan hansıları dəqiqləşdirmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 88 - 88


 

Загрузка...
loading...

Ceyhunə Yusifova

Yusifova Ceyhunə Tahir qızı 12 avqust 1979-cu ildə Naftalan şəhərində anadan olub. 1996-cı ildə Gəncə Dövlət Universitetinin Kimya-Biologiya fakültəsinə daxil olmuş, 2000-ci ildə isə bitirmişdir. 2002-ci ildən Goranboy rayon Abbasqulular kənd ümumi orta məktəbində Kimya-Biologiya müəllimi işləyir. 2014-cü il dekabr ayından isə İbtidai təhsildə Fənn kurikulumunun tətbiqi üzrə Mentor kimi fəaliyyət göstərir. Ailəlidir, 3 övladı var.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !