Ümumi kurikulu testləri (851-900)

  • KURİKULUM

KURİKULUM

1. Təlim və tərbiyənin oxşar və fərqli cəhətlərinə aid düzgün fikirləri müəyyən edin:
1. Tərbiyə daha çox insanın əxlaqını, mənəviyyatını formalaşdırır, onun daxili aləminə təsir göstərir, təlim isə daha çox insana bilik verir və dünyagörüşünü formalaşdırır.
2. Tərbiyə prosesinin səciyyəvi cəhətlərindən biri tərbiyə işinin nəticəsinin gec görünməsi və ya heç
bəlli olmamasıdır.
3. Tərbiyə də, təlim də fərqli forma və üsullarla təşkil olunur. Onların ortaq təşkili forma və üsulları yoxdur.
4. Tərbiyə uşağın məktəbə daxil olmasından çox əvvəl ailədən, hətta ana bətnindən başlayır və
bütün həyatı boyu davam edir. Təlim prosesi isə insanın müəyyən yaş dövrünü, həyatının müəyyən
bir hissəsini əhatə edir.
5. Şagirdlərin fəallığını təmin etmək təkcə təlim üçün də zəruridir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

2. İnsanların bir-birinə ehtiramı, yoldaşlığı, mərdlik və ədalətliliyi, böyüyə hörmət və kiçiyə qayğısı, ata-anaya ehtiramı, qonaqpərvərlik və səxavətliliyi, namusluluq və qeyrətliliyi, vətən və el, doğma torpaq və yurd təəssübkeşliyi, birliyi, xeyirxahlığı, sözübütövlüyü onun hansı əlamətinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

3. Özünün fiziki və mənəvi varlığını qoruyub saxlamaq, yaşatmaq üçün hər hansı sosial qrup və ya cəmiyyətin əksər üzvlərinin doğru və lazımlı olduğuna inanıb qəbul etdikləri ortaq dünyagörüş, məqsəd, əxlaq normaları və inanclardır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

4. Əmək fəaliyyətinin həyata keçirilməsində birmənalı əhəmiyyətə malik olan bilik, bacarıq, dəyər, məqsəd və münasibətlərin inteqrasiyası və ya bilik, bacarıq, münasibət və təcrübənin tanış və tanış olmayan şəraitdə tətbiqidir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

5. Öz imkanlarını və inkişafını, fəal vətəndaşlığını, sosial fəallığını, əmək məşğuliyyətini təmin edən hər bir insana vacib olan kompetensiyalardır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

6. Hər hansı bir fəaliyyəti həyata keçirmək üçün vacib olan və praktikada səmərəli tətbiq edilən biliklər + bacarıqlar + vərdişlər + dəyərlər + keyfiyyətlər ……. adlanır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

7.
Pedaqoji situasiyaları və prosesləri dərk etmək və obyektiv qiymətləndirmək bacarığıdır. Qeyd olunan fikirlər müəllimin hansı qabiliyyətlərinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

8.
Seçdiyi sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə qabiliyyətidir. Qeyd olunan fikirlər müəllimin hansı qabiliyyətlərinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

9. Tədris materialının əyani vasitələri, avadanlığı seçmək və hazırlamaq, tədris materialını başa düşülən şəkildə, aydın, ifadəli, inandırıcı nəql etmək, tədris-idrak maraqlarını və onların mənəvi tələbatlarını stimullaşdırmaq bacarığıdır. Qeyd olunan fikirlər müəllimin hansı qabiliyyətlərinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

10. Müəllimin uşaqları birləşdirmək, onları məşğul etmək, vəzifələri bölüşdürmək, işi planlaşdırmaq, görülən işə yekun vurmaq və s. bacarığında özünü göstərir. Qeyd olunan fikirlər müəllimin hansı qabiliyyətlərinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

11. Əxlaqi söhbətlər, fərdi söhbətlər, tərbiyə məsələlərinə dair məruzə və mühazirələr, disputlar və bədii əsərlərin müzakirəsi, öyüd və nəsihətlər, nümunələr və s. tərbiyənin əsasən hansı metodlarıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

12.
Alışdırma metodlarına aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

13.
Fəaliyyətin təşkili və davranış təcrübəsini formalaşdıran, intizam tərbiyyəsi və iradənin inkişafında xüsusi əhəmiyyətə malik olan metodlardır.Rəğbətləndirmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

14.
Şüuru formalaşdıran metodlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

15. Bu metodlar xarici stimulları yavaş-yavaş daxili stimullara çevirməyi nəzərdə tutur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

16.
Tərbiyə işinin formalarının təşkili nədən asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

17. Təlim və tərbiyənin oxşar əlamətləri hansılardır?1. Prinsiplərində ümumilik
2. Təşkili formalarında ümumilik
3. Üsullarında ümumilik
4. Praktiki üsullarında ümumilik
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

18. Tərbiyəni təlimdən fərqləndirən cəhətlər hansılardır?
1. Uzun sürən bir proses olması.
2. Daha çox insanın əxlaqını, mənəviyyatını formalaşdırır, onun daxili aləminə, qəlbinə təsir göstərir. Təlim isə daha çox insana bilik verir və dünyagörüşünü formalaşdırır.
3. İşinin nəticəsinin gec görünməsi və ya heç bəlli olmaması.
4. Prinsiplərinin məzmununda oxşarlığın olmaması.
5. Ətraf aləm, kollektiv, müxtəlif insanlar, həmyaşıdlar uşağın tərbiyəsinə daha qüvvətli təsir göstərir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 50

19.
Təlim və tərbiyənin ortaq prinsiplərini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

20.
Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

21.
Şagirdin daxili aləmini görmək, onun emosional vəziyyətini düzgün qiymətləndirmək müəllimin hansı qabiliyyətinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

22. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın.1. Suqqestiv
2. Perseptiv
3. Elmi-idraki
a. Şagirdin daxili aləmini görə bilmək, onun emosional vəziyyətini düzgün qiymətləndirmək
b. Şagirdlərə emosional-iradi təsir göstərmək
c. Seçdiyi sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə qabiliyyəti
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 50

23.
İnandırma üsulu olan bəndi seç.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

24. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodları göstər.1. idman
2. rəğbətləndirmə
3. cəzalandırma
4. nümunə
5. ictimai rəy
6. yarışlar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

25. Özünütəlqinin əsas əlamətlərini seçin.1. hiss və düşüncələri idarə etmək
2. yoldaşlarını idarə etmək
3. əməkdaşlıq yaratmaq
4. rəftarıyla davranışını idarə etmək
5. əhval-ruhiyyəsini idarə etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

26. 4.1.2.  Həcm anlayıçını şərh edir.Verilmiş standartda bilik və fəaliyyət növünü müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

27. Müəllim şagirdlərə itlər haqqında layihə hazırlamğı tapşırır. Bu layihəni hazırlayarkən şagirdlərdə biliyin hansı kateqoriyası formalaşır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

28. 1.3.7.  Ədədin hissəsini və hissəsinə görə ədəditapır.Standartda diqqət yetirin, bilik və faəliyyətin növünü müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

29. 1.2.1.  Kaninatda səma cisimlərinin hərəkətini fərqləndirir.Standarta əsasən bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

30. Deklorativ və prosedual biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Fəaliyyətin icarsı zamanı əldə olunan yeni biliklərdir.
Qeyd olunan fikirlər biliyin hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

31. Konqniti bacarıqlara aid etmək olmaz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

32. Məzmun standartlarında nə əks olunub?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

33. Bu biliyin sırasına faktlar, terminlər, təriflər, hər hansı bilik sahəsini dərk etmək və problemləri həll etmək üçün vacib olan məlumatlar daxildir.Qeyd olunan fikirlər biliyin hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

34. 1.1.3.  Görkəmli Azərbaycan rəssəmlarını tanıyır. Bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin,
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

35. 1.1.2.  Dinlədiyi musiqi əsərinin müəllifini tanıyır.Verilmiş standartda bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

36.
Bu biliyi tətbiq edərkən şagird öz bilik dövrəsi çərçivəsində yeni informasiyalar və ya biliklər emal edir. Qeyd olunan fikirlər biliyin hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

37. Qrup işi zamanı şagirdlərin təşkilati aspektlərini müəyyənləşdirin:1. Qrup üzvlərinin vəzifələrini düzgün bölmək
2. Bir-birini diqqətlə dinləmək
3. Qrup işi zamanı fəal olmaq
4. Qrup liderini düzgün müəyyənləşdirmək
5. İş zamanı səs salmamaq, intizama riayət etmək
6. Vaxtdan səmərəli istifadə etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

38. Qrup şəklində müzakirə zamanı iştirakçılar bir-birini dinləməyi (aktiv dinləmə), ardıcıllıqla danışmağı, başqalarının fikirlərinə hörmətlə yanaşmağı, reqlamentə riayət etməyi öyrənirlər. Qeyd olunan fikirlər hansı müzakirə üsulunun üstün cəhətləridir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

39. Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid olan fikirləri müəyyənləşdirin:1. Bu mərhələ həm sinifdə, həm də evdə tətbiq oluna bilər.
2. Biliyi möhkəmləndirir, praktiki əhəmiyyətini üzə çıxarır.
3. Tədqiqat sualının cavabını araşdırmaq üçün bu mərhələdə uyğun şərait yaradılır.
4. 1 akademik dərs saatı ilə yekunlaşmaya bilər.
5. Öyrənilənləri, əldə olunan informasiyaları sistemləşdirməyə, ümumiləşdirməyə imkan yaradır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

40. Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması mərhələsində müəllimin vəzifələrini müəyyən edin.1. Fikirlərin səmərəli şəkildə ümumiləşdirilməsi və əsas ideyanın müəyyən olunması üçün səmərəli şərait yaratmaq;
2. Əldə olunmuş fikirlərin sistemləşdirilməsi və təhlili üçün müxtəlif suallar vermək;
3. Əldə olunmuş nəticəni tədqiqat sualı ilə və ilkin fərziyyələrlə müqayisə etmək;
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyatmaq üçün problemli vəziyyət yaratmaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

41.
Məntiqi təfəkkürə aid olan fəaliyyətləri müəyyən et.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

42.
Müəllimin şagirdləri psixoloji dəstəkləməsi qabiliyyətinə aid olmayanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

43.
Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək , qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların nəzərinə çatdırmaq, qrup işi üçün materiallar hazırlamaq fasilitasiya qaydalarından hansına uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

44.
Didaktika sözünü ilk dəfə kim işlətmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

45. Təlimdə başlıca şərtlər:1 – Müəllim şagird əməkdaşlığı
2 – Kollektiv vasitəsilə tərbiyə
3 – Bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin mütəşəkkilliyi
4 – Bilik və əqidənin inkişaf etdirilməsi
5 – Şagirdlərin özünütərbiyəsi
6 – Mənəvi keyfiyyətlərin inkişaf etdirilməsi
7 – Vaxta qənaət etməmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

46.
Təhsil sahəsində dövlət standartlarının əsas mahiyyəti nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

47.
Valideynlərin hüquqlarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

48.
Təhsilverənlərin vəzifələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

49.
Pedaqoji prosesin iştirakçılarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

50. İnsan potensialının inkişafı, kadrların intellektual və peşə hazırlığı səviyyəsinin yüksəldilməsi və təkmilləşdirilməsi, оnların daim dəyişən və yeniləşən əmək şəraitinə uyğunlaşdırılması, yaşlı vətəndaşların ölkənin sosial, iqtisadi, siyasi və mədəni həyatında fəal və səmərəli iştirakının təmin edilməsi vəzifəsini daşıyır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

7 thoughts on “Ümumi kurikulu testləri (851-900)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.