Ümumi kurikulum testləri (801 – 850)

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 50

KURİKULUM

1. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 50

Sual 2 - 50

2. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 50

Sual 3 - 50

3. Yeni dərslik komplektlərinin əhəmiyyəti nədədir? 3 Xüsusiyyəti seçin.


1 - Təhsil prosesində müəllim - şagird fəaliyyətinin tam təsəvvürünü təmin edir.
2 - Alt - standartlardan təlim nəticələrini seçməyə kömək edir.
3 - Müəllimin qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir.
4 - Şagirdlərin təlim prosesində müstəqilliyini təmin edir.
5 - Qiymətləndirmə vasitələrini müəyyənləşdirməyə xidmət edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 50

Sual 4 - 50

4. Təhsil taksonomiyaları haqqında düzgün fikirləri müəyyən edin:


1. Taksonomiya qısa müddətdə boyuk həcmli materialı öyrənmək imkanı verir
2.Taksonomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini təmin edir;
3.Taksonomiya təlimin modelini təmin etmir
4 .Taksonomiya təlimin keyfiyyətini yuksəldir;
5. Taksonomiya təlimin konqruentliyinə əminlik yaradır;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 50

Sual 5 - 50

5. Uyğunluğu müəyyən edin:
a - 2006
b - 2009
c - 2013
1) Milli kurikulum
2)Azərbaycan Respublikası Dövlət Strategiyası
3) Azərbaycan Respulbikasının “Qiymətləndirmə konsepsiyası”

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 50

Sual 6 - 50

6. Tərbiyə prosesinin dialektikası nə ilə bağlıdır?


1-tərbiyə prosesinin mürəkkəbliyi;
2-daxili ziddiyətlər;
3-xarici ziddiyətlər;
4-inkişafetdirici funksiya
5-təhsilləndirici funksiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 50

Sual 7 - 50

7. Müəllimin aparıcı pedaqoji qabiliyyətlərinə aiddir:


1 - Didaktik
2 - Kommunikativ
3 - Təşkilatçılıq
4 - Perseptiv
5 - Suqqestiv

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 50

Sual 8 - 50

8. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Təlim
2.Təhsil
3.Tərbiyə
a)Əldə edilmiş bilik,bacarıq,təcrübənin məcmusu
b)İkitərəfli,ziddiyyətli,tədris edənlə öyrənən
arasında qarşılıqlı fəaliyyət
c)Məqsədyönlü,planlı ,fasiləsiz aparılan pedaqoji iş

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 50

Sual 9 - 50

9. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:


1 - Beynəlxalq qiymətləndirmə
2 - milli qiymətləndirmə
3 - məktəbdaxili qiymətləndirmə
a – Ümumi təhsil sistemində baş verən dəyişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır
b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir
c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 50

Sual 10 - 50

10. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - kollektivlə iş
2 - qrupla iş
3 - cütlərlə iş
4 - fərdlərlə iş

a - şagirdlər hər hansı problem üzərində kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır
b - hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə cəlb edilirlər
c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər
d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 50

Sual 11 - 50

11. Təlimin prinsiplərini seçin:


1 - müvafiqlik prinsipi
2 - hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 - elmilik prinsipi
4 - nikbinlik prinsipi
5 - əyanilik prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 50

Sual 12 - 50

12. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 50

Sual 13 - 50

13. Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 50

Sual 14 - 50

14. Şagirdlərdə mənəvi tərbiyənin əsas metodu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 50

Sual 15 - 50

15. Biri fəal təlimin mərhələsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 50

Sual 16 - 50

16. Taksonomiyalar təlim prosesində hansı imkanları yaradır?


1.Təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək.
2. Dərsin bütün mərhələləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam şəkildə həyata keçirmək.
3. Qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələrini seçmək.
4. Şagirdlərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 50

Sual 17 - 50

17. Biri fasilitasiya qaydalarına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 50

Sual 18 - 50

18. Pedaqoji diaqnostika:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 50

Sual 19 - 50

19. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 50

Sual 20 - 50

20. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 50

Sual 21 - 50

21. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 50

Sual 22 - 50

22. “Motivləşdirmək” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 22 - 50

Sual 23 - 50

23. Problem situasiyasının əsas xüsusiyyətləri hansılardır?


1. problemə müxtəlif istiqamətdə yanaşma-ğa imkan vermir
2. problemi həll etmə variantlarının olmasi
3. sirf hafizəyə xidmət edir
4. alternativ duşunmə imkanı yaradır
5. biliklərin səmərəli mənimsənilməsinə şə-rait yaratmır
6. problemlərin həlli prosesində idrak fəallığını formalaşdırır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 50

Sual 24 - 50

24. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 50

Sual 25 - 50

25. Təlimin prinsiplərini seçin:


1 - müvafiqlik prinsipi
2 - hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 - elmilik prinsipi
4 - nikbinlik prinsipi
5 - əyanilik prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 50

Sual 26 - 50

26. Hansılar metakompetensiyalara aiddir?


1. Problemlərin həlli
2. Ana dilində ünsiyyət
3. Riskin qiymətləndirilməsi
4. Qərarların qəbul edilməsi

5. Yenilik və sahibkarlıq hissi
6. Hisslərin konstruktiv idarə edilməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 50

Sual 27 - 50

27. Hansı müəllimin hüquqlarına aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 50

Sual 28 - 50

28. “Fənn  üzrə  məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq  məzmun  standartları-nın  müəyyən tədris  vahidlərində  ifadə  olunmasını  təmin edir.” Bu  inteqrasiya   səviyyəsinin  hansı  formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 50

Sual 29 - 50

29. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:

1 – şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir

2 - şagirdi sosial həyata hazırlayır

3 - şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.

4 - təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir

5 - müəllim - şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 50

Sual 30 - 50

30. 1 - Ənənəvi  və 2 - müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 50

Sual 31 - 50

31. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini  və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:

1 - Beynəlxalq qiymətləndirmə

2 - milli qiymətləndirmə

3 - məktəbdaxili qiymətləndirmə

a – Ümumi təhsil sistemində baş verən də-yişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır

b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir

c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 50

Sual 32 - 50

32. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - kollektivlə iş

2 - qrupla iş

3 - cütlərlə iş

4 - fərdlərlə iş

a - şagirdlər hər hansı problem üzərində

kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır

b - hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə

cəlb edilirlər

c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər

d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 50

Sual 33 - 50

33. Təlimin prinsiplərini seçin

1 - müvafiqlik prinsipi

2 - hörmət və tələbkarlıq prinsipi

3 - elmilik prinsipi

4 - nikbinlik prinsipi

5 - əyanilik prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 50

Sual 34 - 50

34. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 50

Sual 35 - 50

35. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 50

Sual 36 - 50

36. Hər hansı prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən mexanizmdir” fikri fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 50

Sual 37 - 50

37. Uyğunluğu müəyyən edin;

1. Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklərin aparılması zamanı istifadə olunur.
2. Qrupda diskusiyanın təşkili,fəallaşma və səmərəli yönəltmədir.
3. Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.

a. Diiaqnostik qiymətləndirmə

b. Fasilitasiya prosesi

c. alt standart

d. əsas standart

e. fasilitasiya məqsədi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 50

Sual 38 - 50

38. Qiymətləndirmə üçün üsul,forma və vasitələr ,meyarlar seçərkən müəllim nəzərə almalıdır....

(Hansı cavablar uyğun gəlir?)

  1. Standartı
  2. Məzmunu  
  3. Mövzunu
  4. Dərsin məqsədini
  5. Şagirdin bilik,bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini
  6. Özünün keyfiyyət göstəricilərini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 50

Sual 39 - 50

39. Hansı iş formasında verilmiş problem və onun həllinin nəticələri əks olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 50

Sual 40 - 50

40. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 50

Sual 41 - 50

41. 1.2.3. Sadə əşyaların və evinin planını çəkir.
Verilmiş standartda bilik və fəliyyətin növünü müəyyən din:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 50

Sual 42 - 50

42. 3.2.2. Mənəviyyata zidd xüsusiyyətlərə münasibət bildirir.

Qeyd olunan standarda fəsliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 50

Sual 43 - 50

43. 2.2.6. Müəyyən inteqralın köməyilə əyrixətli trapesiyanın sahəsini hesablayır.
Qeyd olunan fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 50

Sual 44 - 50

44. 1.2.2. Məlumatın hazırlanması üçün uyğun emal vasitələri seçir.
Qeyd olunan standartda fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 50

Sual 45 - 50

45. 2.2.1.  Hüquq sahələrini fərqləndirir.
Verilmiş bilik və fəaliyyətin növünü müəyyənləşdiri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 50

Sual 46 - 50

46. 4.1.1.  Əşyaların ayrı-ayrı hissələrinin qrafik təsvirini çəkir.
Verilmiş standartda bilik və fəaliyyətin növünü müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 50

Sual 47 - 50

47. 1.2.2. Verilmiş əşyanın əlamətərini şərh edir.
Verilmiş standartda bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 50

Sual 48 - 50

48. 3.2.2.  Fizika elminin inkişafında dünya alimlərinin roluna dair sadə məlumatı təqdim edir.
Verilmiş standartda bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 50

Sual 49 - 50

49. 3.3.1.  Dini inancların ümumi və fərqli cəhətlərini müəyyən edir.
Verilmiş standartda bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 50

Sual 50 - 50

50. 1.2.3.  Vurmanın yerdəyişmə xassəsindən hesablamalarda istifadə edir.
Verilmiş standartda bilik və fəaliyyətin növünü müəyəyn edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 50


 

6 thoughts on “Ümumi kurikulum testləri (801 – 850)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.