Ümumi kurikulum testləri (701 – 800)

 • KURİKULUM
 

Question 1 of 115

KURİKULUM

1. Müəllimin dərsə hazırlanmasının mərhələlərinin ardıcıllığını göstər.1 - akademik;
2 - diaqnostlaşdırma;
3 - didaktik;
4 - proqnozlaşdırma;
5 - kommunikativ;
6 - layihələndirmə;
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 115

Question 2 of 115

2. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - ġagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.

a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə və müstəqil
oxumağa sərf olunan vaxt.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 115

Question 3 of 115

3. Dərsə verilən tələblər və onların məzmununun uyğunluğunu tapın.
1 - Təhsilverici;
2 - Tərbiyəedici;
3 - İnkişafetdirici.

a - dərsdə ən yeni texnologiyaları tətbiq etmək, təlimin müxtəlif növlərini, forma və metodlarını
əlaqələndirmək və s. ;
b - ayrı - ayrı fənlər üzrə mənimsəməni yüksəltmək;
c - kommunikativ vərdişlərə yiyələnmək;
d - şagirdləri milli - mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə etmək və s. ;
e - şagirdlərin intellektual, emosional, sosial inkişafında dəyişiklikləri nəzərə almaqla məşğələləri yenidən qurmaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 115

Question 4 of 115

4. . . . . dəyərlər haqqında fəlsəfi təlimdir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 115

Question 5 of 115

5. Pedaqoji prosesin əsas mərhələlərini seçin : 2; 3; 4 1 - məqsəd qoyuluşu
2 - hazırlıq
3 - əsas
4 - yekun
5 - diaqnostika
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 115

Question 6 of 115

6. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . .deyilir .
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 115

Question 7 of 115

7. Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələr nədən asılıdır1 - cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından
2 - müəllimin pedaqoji inkişafından
3 - cəmiyyətin maddi - texniki imkanlarından
4 - şagirdlərin imkanlarından
5 - pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən
(mənəvi - psixoloji, sanitar - gigiyenik, estetik və s. )
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 115

Question 8 of 115

8. Pedaqoji prosesin mərhələləri və onların əlamətlərin arasında uyğunluğu göstərin1 - Hazırlıq
2 - Əsas
3 - Yekun
a- qarşıya məqsəd qoyulur, şərait diaqnostlaşdırılır, prosesin inkişafı planlaşdırılır
b- alınan nəticələr təhlil edilir
c- məqsəd və vəzifələr izah edilir; nəzərdə tutulmuş işləri həyata keçirmək üçün əlverişli şərait yaradılır, şagirdlərin fəaliyyəti stimullaşdırılır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 115

Question 9 of 115

9. Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən edin:1 - tamlıq
2 - mürəkkəblik
3 - ümumilik
4 - yaradıcılıq
5 - vahidlik
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 115

Question 10 of 115

10. Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin ardıcıllığını müəyyən edin:1 - şəraitin diaqnostikası
2 - qarşıya məqsəd qoyulması
3 - prosesin inkişafının planlaşdırılması
4 - nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 115

Question 11 of 115

11. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin:1 - mənəvi dəyərlər
2 - sosial pedaqoji dəyərlər
3 - maddi dəyərlər
4 - qrupun pedaqoji dəyərləri
5 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 115

Question 12 of 115

12. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin1 - qrupun pedaqoji dəyərləri
2 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 - sosial pedaqoji dəyərlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 115

Question 13 of 115

13. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin1 - intensiv
2 - ümumi
3 - ekstensiv
4 - xüsus
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 115

Question 14 of 115

14. Pedaqoji dəyərlər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu1 - sosial pedaqoji dəyərlər
2 - qrupun pedaqoji dəyərləri
3 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
a- Müəyyən təhsil təsisatları çərçivəsində pedaqoji fəaliyyəti nizama salan ideyalar, konsepsiya və normalardır
b- Cəmiyyətin təhsil sahəsindəki fəaliyyətini tənzimləyən ideyalar, normalar, qaydalardır
c- şəxsiyyətin məqsədi, motivləri, ideyaları, konsepsiyaları, normalarıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 115

Question 15 of 115

15. Uyğunluğu tapın:1 - Pedaqoji prosesdə sistem yaradan komponentlər
2 - Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətləri
3 - Pedaqoji prosesin məhsuldarlığına təsir göstərən amillər
a - Tamlıq, ümumilik, vahidlik
b - Məqsəd komponenti, məzmun komponenti, fəaliyyət komponenti, nəticə komponenti
c - Təlim, təhsil - tərbiyə fəaliyyətinə daxili stimulların təsiri, xarici stimulların (ictimai, pedaqoji, əxlaqi və s. ) intensivliyi, xarakteri və vaxtında tətbiqi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 115

Question 16 of 115

16. Uyğunluğu tapın:1 - Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələri asılıdır
2 - Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində mühüm vəzifələr yerinə yetirilir
3 - Pedaqoji prosesin başlıca mərhələləri
a - Qarşıya məqsədin qoyulması, şəraitin diaqnostikası, nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması, prosesin inkiĢafının planlaşdırılması
b - Cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından, cəmiyyətin imkanlarından, pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən
c - Hazırlıq, əsas, yekun
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 115

Question 17 of 115

17. Uyğunluğu tapın:1 - Mümkün olan variantlardan ən yaxşısını seçib götürmək prosesi adlanır
2 - Pedaqoji texnologiya dedikdə nə başa düşülür?
- Pedaqoji texnologiyaların təsnifatına daxildir
a - Müəllimin pedaqoji vəzifələri həll etməyə yönəldilmiş ardıcıl, qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyəti başa düşülür
b - optimallaşdırma
c - təlim, tərbiyə, inkişaf, diaqnostika
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 115

Question 18 of 115

18. Uyğunluğu tapın:1 - Pedaqoji prosesin yekun mərhələsi başa çatır
2 - Pedaqoji prosesin əsas mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin düzgün variantı
3 - Pedaqoji proses
a - Pedaqoqlarla şagirdlərin qarşılıqlı təsiri, pedoqoji prosesin nəzərdə tutulmuş metodları,
vasitələri və formalarının məzmunu üçün, əlverişli şəraitin yaradılması, məktəblilərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi
b - Alınan nəticələrin təhlili ilə
c - Tam, mürəkkəb, dinamik sistemdir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 115

Question 19 of 115

19. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 115

Question 20 of 115

20. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətləri hansılardır? 1 - eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər;
2 - şagirdlər özündən kiçik yaşlıları öyrətmişlər;
3 - şagirdlər qrup - briqada şəklində işləmişlər;
4 - siniflərdə birləşmişlər;
5 - siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır;
6 - həftəlik və aylıq fərdi tapşırıqlar verilmişdir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 115

Question 21 of 115

21. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin;
1 - dərs;
2 - dərnək;
3 - bilik;
4 - tərbiyəvi söhbət;
5 - ekskursiya;
6 - ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 115

Question 22 of 115

22. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi formalarını seçin.
1 - dərnəklər;
2 - seminarlar;
3 - kombinə edilmiç dərs;
4 - fakültativ məşğələlər;
5 - bilik və bacarıqlara nəzarət və korreksiya;
6 - biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi;
7 - tədris ekskursiyaları;
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 115

Question 23 of 115

23. Təlimin təşkili formalarının təşəkkül ardıcıllığını tapın.1 - təlimin layihələri forması;
2 - qarşılıqlı təlim sistemi;
3 - sinif - dərs sistemi;
4 - təlimdə briqada - laboratoriya sistemi;
5 - təlimdə Dalton - plan sistemi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 115

Question 24 of 115

24. Fərdi motivasiya tələbatları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Özünü qiymətləndirmə tələbatları.
2 - Təhlükəsizlik tələbatları.
3 - Estetik tələbatları.
a- Yeməyə, suya, yuxuya, istiyə, paltara və s. ;
b- Işin təşkili, stabillik, müdafiə üçün təhlükəsizlik;
c- Müvəffəqiyyət qazanmağa, hörmətə, nüfuza, özünü təkmilləşdirməyə;
d- Sosial ünsiyyətə, sosial birləşmələrə tələbatlar;
e- Gözəlliyə, sistemliliyə, simmetriyaya, səliqəliliyə tələbatlar.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 115

Question 25 of 115

25. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - şagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.
a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə və müstəqil
oxumağa sərf olunan vaxt
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 115

Question 26 of 115

26. Təhsil – tərbiyə prosesinə daxil olanların ardıcıllığını göstərin.
1 – didaktik oyunlar
2 – şəxsiyyətə edilən xarici təsir
3 – özünütəhsil
4 – tədris fəaliyyəti
5 – özünütərbiyə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 115

Question 27 of 115

27. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 – əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 115

Question 28 of 115

28.
Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 115

Question 29 of 115

29. Özünütəlqinin əsas əlamətlərini seçin1 – hiss və düşüncələri idarə etmək
2 – yoldaşlarını idarə etmək
3 – əməkdaşlıq yaratmaq
4 – rəftarıyla davranışını idarə etmək
5 – əhval – ruhiyyəsini idarə etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 115

Question 30 of 115

30. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin1 – uzunsürən pedaqoji dəstək
2 – şəxsi fəaliyyət
3 – inkişafın sürətliliyi
4 – fəallıq göstərmək
5 – sosial təcrübəni genişləndirmək
6 – həyat mövqeyinini müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 115

Question 31 of 115

31. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın1 – Özünümüşahidə
2 – Özünüdərketmə
3 – Özünütəlqina – şəxsiyyətinin yüksək forması
b – insanın öz əhval – ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk
etmək üçün öz hisslərini, davranışını nəzərdən keçirməsi
c – insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss
və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsi
d – insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü
istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz
psixikasına təsir göstərməsi
e – iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə
passivliyin olması
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 115

Question 32 of 115

32. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?1 – Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 – Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 – İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 – Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır
5 – Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 – Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 – Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 115

Question 33 of 115

33. Ekoloji dünyagörüşün komponentlərini seçin.1 – ekologiya və ətraf mühitin qorunmasına dair qərar və göstərişlər;
2 – təbiətin bəxş etdiyi yeraltı və yerüstü sərvətlər;
3 – ekoloji təfəkkür və davranış;
4 – insanın təbiətin bir hissəsi olduğunu dərk eməsi.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 115

Question 34 of 115

34. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?1 – sözlə əməlin birliyi
2 – ciddi və sərt davranış
3 – müsbət nümunəsi
4 – qoyduqları qadağalar
5 – uşağa vahid tələblər verməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 115

Question 35 of 115

35.
Şəxsiyətin sosiallaşması: Orqanizmdə psixi dəyişikliklərin baş verməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 115

Question 36 of 115

36. Pedaqogikapsixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 115

Question 37 of 115

37. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 115

Question 38 of 115

38. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 115

Question 39 of 115

39.
Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.

Question 39 of 115

Question 40 of 115

40.
Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.

Question 40 of 115

Question 41 of 115

41.
“İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir. Tədqiqatın aparılması

A.
B.
C.
D.

Question 41 of 115

Question 42 of 115

42. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.

Question 42 of 115

Question 43 of 115

43. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi və onlar arasında məntiqi ardıcıllıq olan bənd hansıdır?
 1. Qiymətləndirmə
 2. təhsilverənlərin peşəkarlığı
 3.  Monitorinq
 4.  Təhsil verənlərin pedaqoji səviyyəsi
 5.  İnformasiya resursları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 115

Question 44 of 115

44.
“Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 115

Question 45 of 115

45.
“Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 115

Question 46 of 115

46.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 115

Question 47 of 115

47.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 115

Question 48 of 115

48. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 115

Question 49 of 115

49. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:

1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir2) şagirdi sosial həyata hazırlayır3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 115

Question 50 of 115

50. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 115

Question 51 of 115

51. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 115

Question 52 of 115

52. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 115

Question 53 of 115

53. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 115

Question 54 of 115

54. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 115

Question 55 of 115

55. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 115

Question 56 of 115

56. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 115

Question 57 of 115

57. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 115

Question 58 of 115

58. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 115

Question 59 of 115

59. Pedaqoji texnologiya:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 115

Question 60 of 115

60. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 115

Question 61 of 115

61. Alt standarta aid olan fikirləri müəyyən edin.

1.Bençmark adlanır
2.Şagirdin öyrəcəyi məzmunu əhatə edir.
3.əsas standartdakı fikri ifadə etmir
4.Məqsəd və stratediya müəyyən etməyə şərait yaradır
5.Bilik bacarıqların məcmusudur
6.Bilik -necə nümayiş etdirməyi,fəaliyyət - nəyin öyrəniləcəyini göstərir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 61 of 115

Question 62 of 115

62. Yaradıcı təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 62 of 115

Question 63 of 115

63. Müasir qiymətləndirmə haqqında yanlış fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 63 of 115

Question 64 of 115

64. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 64 of 115

Question 65 of 115

65. Hansı təlimin təşkilinə verilən tələb deyil?1.inkişafyönümlülük
2.şəxsiyyətyönümlülük
3.şagirdyönümlülük
4.tələbyönümlülük
5.dəstəkləyici mühit
6.nəticəyönümlülük
A.
B.
C.
D.
E.

Question 65 of 115

Question 66 of 115

66. Bu təlim üsulu köhnə biliklərlə yeni biliklərin əlaqələndirilməsinə şərait yaradaraq məqsədli öyrənməni təmin edir.Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 66 of 115

Question 67 of 115

67. Biri kurikulumun prinsipi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 67 of 115

Question 68 of 115

68. Taksanomiya üçün doğru fikirləri seçin.1.Məqsədli düşünməni təmin edir
2.Keyfiyyəti yüksəldir
3.Ardıcıllığı təmin etmir
4.təlimin fərdiləşməsini təmin etməklə təlim yükünü müəyyən edir
5.planlaşdırmanın düşünülmüş təşkilini təmin etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 68 of 115

Question 69 of 115

69. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 69 of 115

Question 70 of 115

70. Strategiya nəyə xidmət edir?1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 70 of 115

Question 71 of 115

71. Biri fikri təhrik etmə qaydası deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 71 of 115

Question 72 of 115

72. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 72 of 115

Question 73 of 115

73. Koqnitiv taksanomiyanın təhlil mərhələsinə aid olan feilləri müəyyən edin.1.qaydanı izah etmək
2.əlaqələndirmək
3.reaksiya vermək
4.hissələrə bölmək
5.mühakimə yürütmək
6.tərkibini müəyyən etmək
7. ayırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Question 73 of 115

Question 74 of 115

74. Fəal təlimin düzgün qurulması ilə əlaqədar fikirlərdən biri yanlışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 74 of 115

Question 75 of 115

75. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Təlim
2.Təhsil
3.Tərbiyə
a)Əldə edilmiş bilik,bacarıq,təcrübənin məcmusu
b)İkitərəfli,ziddiyyətli,tədris edənlə öyrənən arasında qarşılıqlı fəaliyyət
c)Məqsədyönlü,planlı ,fasiləsiz aparılan pedaqoji iş
A.
B.
C.
D.
E.

Question 75 of 115

Question 76 of 115

76. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Məntiqi təfəkkür
2.Tənqidi təfəkkür
3.Yaradıcı təfəkkür
a)Mübahisəli məqamları aşkar et,müqayisə et qarşılaşdır
b)Öz şəxsi izahını ver,simvol şəklində təsvir et,sxem tərtib et
c)Əsas ideyanı seçib ayır,sxem və qrafik tərtib et.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 76 of 115

Question 77 of 115

77. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 77 of 115

Question 78 of 115

78. Uyğunluğu müəyyən edin.1.Məlumat mübadiləsi
2.Məlumat müzakirəsi
3.Yaradıcı tətbiqetmə

a)Faktlar arasında əlaqəni aşkara çıxararaq sistemləşdirmək və təsnif etmək
b)Tədqiq olunmuş məlumatın təqdimatı,faktların dinlənilməsi
c)Bilik və bacarıqların möhkəmlənməsinə,tətqiqatın davam etməsinə şərait yaradır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 78 of 115

Question 79 of 115

79. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 79 of 115

Question 80 of 115

80. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . . deyilir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 80 of 115

Question 81 of 115

81. Venn diaqramından nə məqsədlə istifadə olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 81 of 115

Question 82 of 115

82. Təlim üsullarını seçin:
 1. Müzakirə
 2. Qruplarla iş
 3. Beyin həmləsi
 4. Kiçik qruplarla iş
 5. Venn diaqramı
 6. Diskusiya
 7. Cütlərlə iş
A.
B.
C.
D.
E.

Question 82 of 115

Question 83 of 115

83. Cisim   və  hadisələrin   xüsusiyyətini öyrənmək,  bilik  və  anlaşmanı   müəyyənləşdirmək,  bilikləri  aktuallaşdırmaq,  dinləmə  mədəniyyətini inkişaf etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 83 of 115

Question 84 of 115

84. Problem (sual) lövhədə yazılır. Şagirdlər doğru və yalnış fərq etməz öz idaeylarını çəkinmədən bildirirlər. Bütün ideyalar müzakirəsiz qeydə alınır. Sonda düzgün ideyalar aşkar edilir, yekunlaşdırılır, təhlil edilir. Bu fikirlər hansı təlim metoduna daxildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 84 of 115

Question 85 of 115

85. Bu üsuldan istifadə edilərkən öyrənilə-cək mövzuya aid  əsas söz (və  ya söz birləş-məsi)  lövhəyə  yazılır.  Şagirdlər  həmin  söz ilə  bağlı  ilk  xatırladıqları  fikirləri  söyləyir və  həmin fikirlər müəllim tərəfindən lövhə-yə  yazılır. Mövzu ilə  bağlı olan sözlər deyilən fikirlərin arasından seçilir və  əlaqələndirilir,  onlardan  anlayış  və  yaxud  ideya çıxarılır.  Söhbət   hansı  iş  üsulundan  gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 85 of 115

Question 86 of 115

86. Dərsdən  əvvəl  iri  ağ  kağızlarda  (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim qruplara  müxtəlif  sual  yazılmış  bir  kağız  verir.  Qrup üzvləri sualı oxuyur və  bir cavab  yazır.  Kağızlar  saat  əqrəbi  istiqamə-tində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 86 of 115

Question 87 of 115

87. Bu  üsul  mətnin  məzmununun  qısa müddət  ərzində  şagirdlər  tərəfindən  mə-nimsənilməsinə  imkan  yaradır.  Şagirdlər dörd  nəfərlik  qruplara  bölunur  (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.  Hər  qrupdakı  eyni  rəqəmli şagirdlərdən  yeni  qrup  (ekspert  qrupu) yaradılır.  Öyrəniləcək mətn qrupların  sayı qədər hissələrə  bölunur və  ekspert qruplarına  verilir.  Haqqında  danışılan  təlim üsulunu müəyyən et:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 87 of 115

Question 88 of 115

88. Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metotdur. Burada sinif bir növ miniatur, mövzunu özündə daşıyan tamaşaya çevrilir və sonluq qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu təlimin hansı metodik üsuludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 88 of 115

Question 89 of 115

89. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 89 of 115

Question 90 of 115

90. Fəal təlim üsullarından biri dərsin müzakirə  mərhələsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 90 of 115

Question 91 of 115

91. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 91 of 115

Question 92 of 115

92. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?1 – Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 – Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 – İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 – Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrıl-mazdır
5 – Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 – Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 – Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 92 of 115

Question 93 of 115

93. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?1 – sözlə əməlin birliyi
2 – ciddi və sərt davranış
3 – müsbət nümunəsi
4 – qoyduqları qadağalar
5 – uşağa vahid tələblər verməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 93 of 115

Question 94 of 115

94. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 94 of 115

Question 95 of 115

95. Yaxşı motivasiya olmalıdır: (3 xüsusiy-yəti seçin)1 – çox zaman aparmalıdır
2 – tədqiqata yönəltməlidir
3 – az vaxt aparmalı, yığcam olmalıdır
4 – məqsədəuyğun olmasa da, ən əsas rən-garəng olmalıdır
5 – şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmalıdır
6 – qapalı suallardan ibarət olmalıdır
7 – mütləq rəmzlərlə, şəkillərlə yaradılma-lıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 95 of 115

Question 96 of 115

96. Planlaşdırma ilə əlaqədar tövsiyələri seçin.1. Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil edə bilər.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. Mövzuları dəyişə və ya artıra bilər.
4. Mövzuya görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyənləşdirmək.
5. İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən edə bilər.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 96 of 115

Question 97 of 115

97. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 97 of 115

Question 98 of 115

98. “Məlumatları  istifadə etmək  və yeni  şəraitdə metod və  konsepsiyaları istifadə  etmək.” Söhbət  Blum taksonomiyasının hansı mrhələsindən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 98 of 115

Question 99 of 115

99. “Müxtəlif həyat  şəraitində  baş verən hadisələrlə  tanış  olmaq, özünün və  digər insanların davranışına obyektiv  qiymət  vermək, yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirmək.” Söhbət hansı  iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 99 of 115

Question 100 of 115

100. Hansılar metakompetensiyalara aiddir?
 1. Problemlərin həlli
 2. Ana dilində ünsiyyət
 3. Riskin qiymətləndirilməsi
 4. Qərarların qəbul edilməsi
 5. Yenilik və sahibkarlıq hissi
 6. Hisslərin konstruktiv idarə edilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 100 of 115

Question 101 of 115

101. Təhsil sahəsinin və təhsil fəaliyyətinin açıqlığının genişləndirilməsi-təhsil siyasətinin hansı prinsipinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 101 of 115

Question 102 of 115

102. Hansı müəllimin hüquqlarına aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 102 of 115

Question 103 of 115

103. “Fənn  üzrə  məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq  məzmun  standartları-nın  müəyyən tədris  vahidlərində  ifadə  olunmasını  təmin edir.” Bu  inteqrasiya   səviyyəsinin  hansı  formasıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 103 of 115

Question 104 of 115

104. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1 – şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir

2 - şagirdi sosial həyata hazırlayır

3 - şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.

4 - təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir

5 - müəllim - şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 104 of 115

Question 105 of 115

105. 1 - Ənənəvi  və 2 - müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 105 of 115

Question 106 of 115

106. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini  və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:1 - Beynəlxalq qiymətləndirmə

2 - milli qiymətləndirmə

3 - məktəbdaxili qiymətləndirmə

a – Ümumi təhsil sistemində baş verən də-yişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır

b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir

c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Question 106 of 115

Question 107 of 115

107. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:1 - kollektivlə iş

2 - qrupla iş

3 - cütlərlə iş

4 - fərdlərlə iş

a - şagirdlər hər hansı problem üzərində

kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır

b - hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə

cəlb edilirlər

c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər

d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 107 of 115

Question 108 of 115

108. Təlimin prinsiplərini seçin 1 - müvafiqlik prinsipi

2 - hörmət və tələbkarlıq prinsipi

3 - elmilik prinsipi

4 - nikbinlik prinsipi

5 - əyanilik prinsipi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 108 of 115

Question 109 of 115

109. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 109 of 115

Question 110 of 115

110. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 110 of 115

Question 111 of 115

111. Hər hansı prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən mexanizmdir” fikri fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 111 of 115

Question 112 of 115

112. Uyğunluğu müəyyən edin;1. Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklərin aparılması zamanı istifadə olunur.
2. Qrupda diskusiyanın təşkili,fəallaşma və səmərəli yönəltmədir.
3. Təlimdə inteqrativliyi təmin edir.

a. Diiaqnostik qiymətləndirmə

b. Fasilitasiya prosesi

c. alt standart

d. əsas standart

e. fasilitasiya məqsədi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 112 of 115

Question 113 of 115

113. Qiymətləndirmə üçün üsul,forma və vasitələr ,meyarlar seçərkən müəllim nəzərə almalıdır....

(Hansı cavablar uyğun gəlir?)
 1. Standartı
 2. Məzmunu  
 3. Mövzunu
 4. Dərsin məqsədini
 5. Şagirdin bilik,bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini
 6. Özünün keyfiyyət göstəricilərini
A.
B.
C.
D.
E.

Question 113 of 115

Question 114 of 115

114. Hansı iş formasında verilmiş problem və onun həllinin nəticələri əks olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 114 of 115

Question 115 of 115

115. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 115 of 115


 

5 Şərhlər “Ümumi kurikulum testləri (701 – 800)

 • May 23, 2018 at 6:39 axşam
  Permalink

  Bunlar imtahana düşür.Bunlara diqqet etmek lazımdır.

  Cavab yaz
 • May 7, 2018 at 8:02 səhər
  Permalink

  Malik aranlinin kitabinda 123 goturulub

  Cavab yaz
 • May 6, 2018 at 10:50 axşam
  Permalink

  Əla suallardır, təşəkkürlər !!!!

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir