Ümumi kurikulum testləri (701 – 800)

 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 100

KURİKULUM

1. Müəllimin dərsə hazırlanmasının mərhələlərinin ardıcıllığını göstər.
1 - akademik;
2 - diaqnostlaşdırma;
3 - didaktik;
4 - proqnozlaşdırma;
5 - kommunikativ;
6 - layihələndirmə;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 100

Sual 2 - 100

2. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.
1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - ġagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.

a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə və müstəqil
oxumağa sərf olunan vaxt.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 100

Sual 3 - 100

3. Dərsə verilən tələblər və onların məzmununun uyğunluğunu tapın.
1 - Təhsilverici;
2 - Tərbiyəedici;
3 - İnkişafetdirici.

a - dərsdə ən yeni texnologiyaları tətbiq etmək, təlimin müxtəlif növlərini, forma və metodlarını
əlaqələndirmək və s. ;
b - ayrı - ayrı fənlər üzrə mənimsəməni yüksəltmək;
c - kommunikativ vərdişlərə yiyələnmək;
d - şagirdləri milli - mənəvi dəyərlər əsasında tərbiyə etmək və s. ;
e - şagirdlərin intellektual, emosional, sosial inkişafında dəyişiklikləri nəzərə almaqla məşğələləri yenidən qurmaq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 100

Sual 4 - 100

4. . . . . dəyərlər haqqında fəlsəfi təlimdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 100

Sual 5 - 100

5. Pedaqoji prosesin əsas mərhələlərini seçin : 2; 3; 4 
1 - məqsəd qoyuluşu
2 - hazırlıq
3 - əsas
4 - yekun
5 - diaqnostika

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 100

Sual 6 - 100

6. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . .deyilir .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 100

Sual 7 - 100

7. Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələr nədən asılıdır
1 - cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından
2 - müəllimin pedaqoji inkişafından
3 - cəmiyyətin maddi - texniki imkanlarından
4 - şagirdlərin imkanlarından
5 - pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən
(mənəvi - psixoloji, sanitar - gigiyenik, estetik və s. )

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 100

Sual 8 - 100

8. Pedaqoji prosesin mərhələləri və onların əlamətlərin arasında uyğunluğu göstərin
1 - Hazırlıq
2 - Əsas
3 - Yekun
a- qarşıya məqsəd qoyulur, şərait diaqnostlaşdırılır, prosesin inkişafı planlaşdırılır
b- alınan nəticələr təhlil edilir
c- məqsəd və vəzifələr izah edilir; nəzərdə tutulmuş işləri həyata keçirmək üçün əlverişli şərait yaradılır, şagirdlərin fəaliyyəti stimullaşdırılır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 100

Sual 9 - 100

9. Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətlərini müəyyən edin:

1 - tamlıq
2 - mürəkkəblik
3 - ümumilik
4 - yaradıcılıq
5 - vahidlik

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 100

Sual 10 - 100

10. Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin ardıcıllığını müəyyən edin:

1 - şəraitin diaqnostikası
2 - qarşıya məqsəd qoyulması
3 - prosesin inkişafının planlaşdırılması
4 - nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 100

Sual 11 - 100

11. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin:
1 - mənəvi dəyərlər
2 - sosial pedaqoji dəyərlər
3 - maddi dəyərlər
4 - qrupun pedaqoji dəyərləri
5 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 100

Sual 12 - 100

12. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin
1 - qrupun pedaqoji dəyərləri
2 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 - sosial pedaqoji dəyərlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 100

Sual 13 - 100

13. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin
1 - intensiv
2 - ümumi

3 - ekstensiv
4 - xüsus

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 100

Sual 14 - 100

14. Pedaqoji dəyərlər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu
1 - sosial pedaqoji dəyərlər
2 - qrupun pedaqoji dəyərləri
3 - şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
a- Müəyyən təhsil təsisatları çərçivəsində pedaqoji fəaliyyəti nizama salan ideyalar, konsepsiya və normalardır
b- Cəmiyyətin təhsil sahəsindəki fəaliyyətini tənzimləyən ideyalar, normalar, qaydalardır
c- şəxsiyyətin məqsədi, motivləri, ideyaları, konsepsiyaları, normalarıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 100

Sual 15 - 100

15. Uyğunluğu tapın:
1 - Pedaqoji prosesdə sistem yaradan komponentlər
2 - Pedaqoji prosesin səciyyəvi xüsusiyyətləri
3 - Pedaqoji prosesin məhsuldarlığına təsir göstərən amillər
a - Tamlıq, ümumilik, vahidlik
b - Məqsəd komponenti, məzmun komponenti, fəaliyyət komponenti, nəticə komponenti
c - Təlim, təhsil - tərbiyə fəaliyyətinə daxili stimulların təsiri, xarici stimulların (ictimai, pedaqoji, əxlaqi və s. ) intensivliyi, xarakteri və vaxtında tətbiqi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 100

Sual 16 - 100

16. Uyğunluğu tapın:
1 - Təlim - tərbiyə prosesinin gedişi və nəticələri asılıdır
2 - Pedaqoji prosesin hazırlıq mərhələsində mühüm vəzifələr yerinə yetirilir
3 - Pedaqoji prosesin başlıca mərhələləri
a - Qarşıya məqsədin qoyulması, şəraitin diaqnostikası, nailiyyətlərin proqnozlaşdırılması, prosesin inkiĢafının planlaşdırılması

b - Cəmiyyətin və şəxsiyyətin tələbatından, cəmiyyətin imkanlarından, pedaqoji prosesin baş verdiyi şəraitdən
c - Hazırlıq, əsas, yekun

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 100

Sual 17 - 100

17. Uyğunluğu tapın:
1 - Mümkün olan variantlardan ən yaxşısını seçib götürmək prosesi adlanır
2 - Pedaqoji texnologiya dedikdə nə başa düşülür?
- Pedaqoji texnologiyaların təsnifatına daxildir
a - Müəllimin pedaqoji vəzifələri həll etməyə yönəldilmiş ardıcıl, qarşılıqlı əlaqəli fəaliyyəti başa düşülür
b - optimallaşdırma
c - təlim, tərbiyə, inkişaf, diaqnostika

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 100

Sual 18 - 100

18. Uyğunluğu tapın:
1 - Pedaqoji prosesin yekun mərhələsi başa çatır
2 - Pedaqoji prosesin əsas mərhələsində yerinə yetirilən vəzifələrin düzgün variantı
3 - Pedaqoji proses
a - Pedaqoqlarla şagirdlərin qarşılıqlı təsiri, pedoqoji prosesin nəzərdə tutulmuş metodları,
vasitələri və formalarının məzmunu üçün, əlverişli şəraitin yaradılması, məktəblilərin fəaliyyətini stimullaşdırmaq üçün müxtəlif tədbirlərin həyata keçirilməsi
b - Alınan nəticələrin təhlili ilə
c - Tam, mürəkkəb, dinamik sistemdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 100

Sual 19 - 100

19. Dərs nəyə əsasən müxtəlif tiplərə ayrılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 100

Sual 20 - 100

20. Sinif - dərs sisteminin ilk əlamətləri hansılardır?

1 - eyni yaşlı uşaqlar qruplara bölünmüşlər;
2 - şagirdlər özündən kiçik yaşlıları öyrətmişlər;
3 - şagirdlər qrup - briqada şəklində işləmişlər;
4 - siniflərdə birləşmişlər;
5 - siniflərdə məşğələlər cədvəl üzrə aparılmışdır;
6 - həftəlik və aylıq fərdi tapşırıqlar verilmişdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 100

Sual 21 - 100

21. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin;
1 - dərs;
2 - dərnək;
3 - bilik;
4 - tərbiyəvi söhbət;
5 - ekskursiya;
6 - ev tapşırıqları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 100

Sual 22 - 100

22. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi formalarını seçin.

1 - dərnəklər;
2 - seminarlar;
3 - kombinə edilmiç dərs;
4 - fakültativ məşğələlər;
5 - bilik və bacarıqlara nəzarət və korreksiya;
6 - biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi;
7 - tədris ekskursiyaları;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 100

Sual 23 - 100

23. Təlimin təşkili formalarının təşəkkül ardıcıllığını tapın.


1 - təlimin layihələri forması;
2 - qarşılıqlı təlim sistemi;
3 - sinif - dərs sistemi;
4 - təlimdə briqada - laboratoriya sistemi;
5 - təlimdə Dalton - plan sistemi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 100

Sual 24 - 100

24. Fərdi motivasiya tələbatları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.

1 - Özünü qiymətləndirmə tələbatları.
2 - Təhlükəsizlik tələbatları.
3 - Estetik tələbatları.
a- Yeməyə, suya, yuxuya, istiyə, paltara və s. ;
b- Işin təşkili, stabillik, müdafiə üçün təhlükəsizlik;
c- Müvəffəqiyyət qazanmağa, hörmətə, nüfuza, özünü təkmilləşdirməyə;
d- Sosial ünsiyyətə, sosial birləşmələrə tələbatlar;
e- Gözəlliyə, sistemliliyə, simmetriyaya, səliqəliliyə tələbatlar.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 100

Sual 25 - 100

25. Təlim prosesinin baş amilləri və onların arasındakı uyğunluğu tapın.


1 - Tədris materialı;
2 - Təşkilati - pedaqoji təsir;
3 - şagirdlərin oxumağa qabilliyi, vaxt.
a - iki kompleks amil: obyektiv informasiya, pedaqoji cəhətdən işlənmiş informasiya;
b - məhsuldarlıq şagirdlərin öyrənmə səviyyəsindəki dəyişikliklə xarakterizə edilir;
c - dərslərdə sinifdənxaric və məktəbdənkənar məşğələlərdə təşkilati pedaqoji təsir;
d - sinifdə dərsin normal təşkilinə bir çox səbəblər təsir edir;
e - dərsdə, sinifdənxaric və məktəbdənkənar fəaliyyətdə oxumağa qabillik; dərsdə və müstəqil
oxumağa sərf olunan vaxt

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 100

Sual 26 - 100

26. Təhsil – tərbiyə prosesinə daxil olanların ardıcıllığını göstərin.
1 – didaktik oyunlar
2 – şəxsiyyətə edilən xarici təsir
3 – özünütəhsil
4 – tədris fəaliyyəti
5 – özünütərbiyə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 100

Sual 27 - 100

27. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır
1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 – əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 100

Sual 28 - 100

28.

Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 100

Sual 29 - 100

29. Özünütəlqinin əsas əlamətlərini seçin
1 – hiss və düşüncələri idarə etmək
2 – yoldaşlarını idarə etmək
3 – əməkdaşlıq yaratmaq
4 – rəftarıyla davranışını idarə etmək
5 – əhval – ruhiyyəsini idarə etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 100

Sual 30 - 100

30. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin
1 – uzunsürən pedaqoji dəstək
2 – şəxsi fəaliyyət
3 – inkişafın sürətliliyi
4 – fəallıq göstərmək
5 – sosial təcrübəni genişləndirmək
6 – həyat mövqeyinini müəyyənləşdirmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 100

Sual 31 - 100

31. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın
1 – Özünümüşahidə
2 – Özünüdərketmə

3 – Özünütəlqin
a – şəxsiyyətinin yüksək forması
b – insanın öz əhval – ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk
etmək üçün öz hisslərini, davranışını nəzərdən keçirməsi
c – insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss
və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsi
d – insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü
istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz
psixikasına təsir göstərməsi
e – iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə
passivliyin olması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 100

Sual 32 - 100

32. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?
1 – Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 – Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 – İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 – Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrılmazdır
5 – Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 – Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 – Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 100

Sual 33 - 100

33. Ekoloji dünyagörüşün komponentlərini seçin.
1 – ekologiya və ətraf mühitin qorunmasına dair qərar və göstərişlər;
2 – təbiətin bəxş etdiyi yeraltı və yerüstü sərvətlər;
3 – ekoloji təfəkkür və davranış;
4 – insanın təbiətin bir hissəsi olduğunu dərk eməsi.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 100

Sual 34 - 100

34. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?
1 – sözlə əməlin birliyi
2 – ciddi və sərt davranış
3 – müsbət nümunəsi
4 – qoyduqları qadağalar
5 – uşağa vahid tələblər verməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 100

Sual 35 - 100

35.

Şəxsiyətin sosiallaşması: Orqanizmdə psixi dəyişikliklərin baş verməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 100

Sual 36 - 100

36. Pedaqogikapsixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 100

Sual 37 - 100

37. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin
1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 100

Sual 38 - 100

38. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 100

Sual 39 - 100

39.

Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 39 - 100

Sual 40 - 100

40.

Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 100

Sual 41 - 100

41.

“İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir. Tədqiqatın aparılması

A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 100

Sual 42 - 100

42. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?

A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 100

Sual 43 - 100

43. Təhsilin keyfiyyət səviyyəsi və onlar arasında məntiqi ardıcıllıq olan bənd hansıdır?

 1. Qiymətləndirmə
 2. təhsilverənlərin peşəkarlığı
 3.  Monitorinq
 4.  Təhsil verənlərin pedaqoji səviyyəsi
 5.  İnformasiya resursları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 100

Sual 44 - 100

44.

“Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 100

Sual 45 - 100

45.

“Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 100

Sual 46 - 100

46.

“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 100

Sual 47 - 100

47.

“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 100

Sual 48 - 100

48. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:

1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 100

Sual 49 - 100

49. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:

1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir
2) şagirdi sosial həyata hazırlayır
3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.
4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir
5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 100

Sual 50 - 100

50. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 100

Sual 51 - 100

51. Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 100

Sual 52 - 100

52. Fərziyyələri yoxlamaq və tədqiqat sualına cavab tapmaq üçün faktların axtarılması. Bu dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 100

Sual 53 - 100

53. Bu üsulun məqsədi problemin həlli yollarını araşdırmaq,səmərəli həll yolu tapılması ilə bağlı qərarlar qəbul etmək qabiliyyəti inkişaf etdirməkdir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 100

Sual 54 - 100

54. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Fəndaxili inteqrasiya
2.Fənlərarası inteqrasiya
3.Fənnüstü inteqrasiya
a. İnteqrasiyanın ən yüksək səviyyəsi olmaqla təlimin əhatə etdiyi əsas və əlavə məzmun komponentlərinin sintezini ehtiva edir.
b. İki və ya daha artıq fənnin əhatə etdiyianlayış,bilik,bacarıq,prinsiplərin sintezidir
c. Bu səviyyədə inteqrasiyanı verilmiş materialın ayrı-ayrı tədris vahidlərində cəmləşdirilməsi də hesab etmək olar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 100

Sual 55 - 100

55. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?

1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 100

Sual 56 - 100

56. Fənyönümlü kurikuluma aid olan fikri müəyyən edin.

1.Şagirdlərin həyati bacarıqlarının inkişafı ön plana keçir
2.Elm sahəsi və mükəməl anlayışlar sistemini əhatə edir.
3. İnsanın gələcək həyat fəaliyyətində lazım olacaq
praktiki bacarıq və vərdişlər əhatə edilir
4.Biliklərin möhkəmliliyi və davamlılığı artır.
5.İnsanın şəxsi fəaliyyəti üçün lazım olan tələblər əsas götürülür.
6.Biliklərin həcmi və miqdarı əsas rol oynayır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 100

Sual 57 - 100

57. Aşağıdakılardan yanlış olanı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 100

Sual 58 - 100

58. Məntiqi təfəkkürə aid olan variant müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 100

Sual 59 - 100

59. Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 100

Sual 60 - 100

60. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 100

Sual 61 - 100

61. Alt standarta aid olan fikirləri müəyyən edin.

1.Bençmark adlanır
2.Şagirdin öyrəcəyi məzmunu əhatə edir.
3.əsas standartdakı fikri ifadə etmir
4.Məqsəd və stratediya müəyyən etməyə şərait yaradır
5.Bilik bacarıqların məcmusudur
6.Bilik -necə nümayiş etdirməyi,fəaliyyət - nəyin öyrəniləcəyini göstərir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 100

Sual 62 - 100

62. Yaradıcı təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 100

Sual 63 - 100

63. Müasir qiymətləndirmə haqqında yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 100

Sual 64 - 100

64. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 100

Sual 65 - 100

65. Hansı təlimin təşkilinə verilən tələb deyil?

1.inkişafyönümlülük
2.şəxsiyyətyönümlülük
3.şagirdyönümlülük
4.tələbyönümlülük
5.dəstəkləyici mühit
6.nəticəyönümlülük

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 100

Sual 66 - 100

66. Bu təlim üsulu köhnə biliklərlə yeni biliklərin əlaqələndirilməsinə şərait yaradaraq məqsədli öyrənməni təmin edir.Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 100

Sual 67 - 100

67. Biri kurikulumun prinsipi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 100

Sual 68 - 100

68. Taksanomiya üçün doğru fikirləri seçin.

1.Məqsədli düşünməni təmin edir
2.Keyfiyyəti yüksəldir
3.Ardıcıllığı təmin etmir
4.təlimin fərdiləşməsini təmin etməklə təlim yükünü müəyyən edir
5.planlaşdırmanın düşünülmüş təşkilini təmin etmir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 100

Sual 69 - 100

69. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 100

Sual 70 - 100

70. Strategiya nəyə xidmət edir?

1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 100

Sual 71 - 100

71. Biri fikri təhrik etmə qaydası deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 100

Sual 72 - 100

72. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.

1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 72 - 100

Sual 73 - 100

73. Koqnitiv taksanomiyanın təhlil mərhələsinə aid olan feilləri müəyyən edin.

1.qaydanı izah etmək
2.əlaqələndirmək
3.reaksiya vermək
4.hissələrə bölmək
5.mühakimə yürütmək
6.tərkibini müəyyən etmək
7. ayırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 100

Sual 74 - 100

74. Fəal təlimin düzgün qurulması ilə əlaqədar fikirlərdən biri yanlışdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 100

Sual 75 - 100

75. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Təlim
2.Təhsil
3.Tərbiyə
a)Əldə edilmiş bilik,bacarıq,təcrübənin məcmusu
b)İkitərəfli,ziddiyyətli,tədris edənlə öyrənən arasında qarşılıqlı fəaliyyət
c)Məqsədyönlü,planlı ,fasiləsiz aparılan pedaqoji iş

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 75 - 100

Sual 76 - 100

76. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Məntiqi təfəkkür
2.Tənqidi təfəkkür
3.Yaradıcı təfəkkür
a)Mübahisəli məqamları aşkar et,müqayisə et qarşılaşdır
b)Öz şəxsi izahını ver,simvol şəklində təsvir et,sxem tərtib et
c)Əsas ideyanı seçib ayır,sxem və qrafik tərtib et.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 100

Sual 77 - 100

77. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 100

Sual 78 - 100

78. Uyğunluğu müəyyən edin.

1.Məlumat mübadiləsi
2.Məlumat müzakirəsi
3.Yaradıcı tətbiqetmə

a)Faktlar arasında əlaqəni aşkara çıxararaq sistemləşdirmək və təsnif etmək
b)Tədqiq olunmuş məlumatın təqdimatı,faktların dinlənilməsi
c)Bilik və bacarıqların möhkəmlənməsinə,tətqiqatın davam etməsinə şərait yaradır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 100

Sual 79 - 100

79. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 100

Sual 80 - 100

80. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . . deyilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 100

Sual 81 - 100

81. Venn diaqramından nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 81 - 100

Sual 82 - 100

82. Təlim üsullarını seçin:

 1. Müzakirə
 2. Qruplarla iş
 3. Beyin həmləsi
 4. Kiçik qruplarla iş
 5. Venn diaqramı
 6. Diskusiya
 7. Cütlərlə iş
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 82 - 100

Sual 83 - 100

83. Cisim   və  hadisələrin   xüsusiyyətini öyrənmək,  bilik  və  anlaşmanı   müəyyənləşdirmək,  bilikləri  aktuallaşdırmaq,  dinləmə  mədəniyyətini inkişaf etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 83 - 100

Sual 84 - 100

84. Problem (sual) lövhədə yazılır. Şagirdlər doğru və yalnış fərq etməz öz idaeylarını çəkinmədən bildirirlər. Bütün ideyalar müzakirəsiz qeydə alınır. Sonda düzgün ideyalar aşkar edilir, yekunlaşdırılır, təhlil edilir. Bu fikirlər hansı təlim metoduna daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 84 - 100

Sual 85 - 100

85. Bu üsuldan istifadə edilərkən öyrənilə-cək mövzuya aid  əsas söz (və  ya söz birləş-məsi)  lövhəyə  yazılır.  Şagirdlər  həmin  söz ilə  bağlı  ilk  xatırladıqları  fikirləri  söyləyir və  həmin fikirlər müəllim tərəfindən lövhə-yə  yazılır. Mövzu ilə  bağlı olan sözlər deyilən fikirlərin arasından seçilir və  əlaqələndirilir,  onlardan  anlayış  və  yaxud  ideya çıxarılır.  Söhbət   hansı  iş  üsulundan  gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 85 - 100

Sual 86 - 100

86. Dərsdən  əvvəl  iri  ağ  kağızlarda  (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim qruplara  müxtəlif  sual  yazılmış  bir  kağız  verir.  Qrup üzvləri sualı oxuyur və  bir cavab  yazır.  Kağızlar  saat  əqrəbi  istiqamə-tində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 86 - 100

Sual 87 - 100

87. Bu  üsul  mətnin  məzmununun  qısa müddət  ərzində  şagirdlər  tərəfindən  mə-nimsənilməsinə  imkan  yaradır.  Şagirdlər dörd  nəfərlik  qruplara  bölunur  (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.  Hər  qrupdakı  eyni  rəqəmli şagirdlərdən  yeni  qrup  (ekspert  qrupu) yaradılır.  Öyrəniləcək mətn qrupların  sayı qədər hissələrə  bölunur və  ekspert qruplarına  verilir.  Haqqında  danışılan  təlim üsulunu müəyyən et:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 87 - 100

Sual 88 - 100

88. Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metotdur. Burada sinif bir növ miniatur, mövzunu özündə daşıyan tamaşaya çevrilir və sonluq qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu təlimin hansı metodik üsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 100

Sual 89 - 100

89. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 100

Sual 90 - 100

90. Fəal təlim üsullarından biri dərsin müzakirə  mərhələsinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 100

Sual 91 - 100

91. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.
1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 100

Sual 92 - 100

92. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?
1 – Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 – Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 – İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 – Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrıl-mazdır
5 – Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 – Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 – Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 100

Sual 93 - 100

93. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?
1 – sözlə əməlin birliyi
2 – ciddi və sərt davranış
3 – müsbət nümunəsi
4 – qoyduqları qadağalar
5 – uşağa vahid tələblər verməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 100

Sual 94 - 100

94. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:
1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 100

Sual 95 - 100

95. Yaxşı motivasiya olmalıdır: (3 xüsusiy-yəti seçin)
1 – çox zaman aparmalıdır
2 – tədqiqata yönəltməlidir
3 – az vaxt aparmalı, yığcam olmalıdır
4 – məqsədəuyğun olmasa da, ən əsas rən-garəng olmalıdır
5 – şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmalıdır
6 – qapalı suallardan ibarət olmalıdır
7 – mütləq rəmzlərlə, şəkillərlə yaradılma-lıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 100

Sual 96 - 100

96. Planlaşdırma ilə əlaqədar tövsiyələri seçin.
1. Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil edə bilər.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. Mövzuları dəyişə və ya artıra bilər.
4. Mövzuya görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyənləşdirmək.
5. İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən edə bilər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 96 - 100

Sual 97 - 100

97. Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 97 - 100

Sual 98 - 100

98. “Məlumatları  istifadə etmək  və yeni  şəraitdə metod və  konsepsiyaları istifadə  etmək.” Söhbət  Blum taksonomiyasının hansı mrhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 98 - 100

Sual 99 - 100

99. “Müxtəlif həyat  şəraitində  baş verən hadisələrlə  tanış  olmaq, özünün və  digər insanların davranışına obyektiv  qiymət  vermək, yaradıcı təxəyyülü inkişaf etdirmək.” Söhbət hansı  iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 99 - 100

Sual 100 - 100

100. Hansılar metakompetensiyalara aiddir?

 1. Problemlərin həlli
 2. Ana dilində ünsiyyət
 3. Riskin qiymətləndirilməsi
 4. Qərarların qəbul edilməsi
 5. Yenilik və sahibkarlıq hissi
 6. Hisslərin konstruktiv idarə edilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 100 - 100


 

3 thoughts on “Ümumi kurikulum testləri (701 – 800)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !