Ümumi kurikulum testləri (601 – 700)

  • PEDAQOGİKA
 

Question 1 of 100

PEDAQOGİKA

1.
Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

Question 1 of 100

Question 2 of 100

2.
………… təlim prosesinin məna, vaxt və təşkili cəhətdən bitkin kəsiyidir:

Question 2 of 100

Question 3 of 100

3.
Əlahiddə pedaqogikaya aid deyil:

Question 3 of 100

Question 4 of 100

4.
Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

Question 4 of 100

Question 5 of 100

5.
Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

Question 5 of 100

Question 6 of 100

6. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

Question 6 of 100

Question 7 of 100

7.
Nəyə görə dərs müxtəlif tiplərə ayrılır?

Question 7 of 100

Question 8 of 100

8.
Müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin başlıca istiqaməti deyil:

Question 8 of 100

Question 9 of 100

9.
Dərsin tipinə aid deyil:

Question 9 of 100

Question 10 of 100

10. Müəllimin rəhbərliyi ilə tələbələrin müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi yolları necə adlanır?

Question 10 of 100

Question 11 of 100

11. Təlimin tələbələrin real əqli imkanları səviyyəsində təşkil edilməsi məqsədilə hansı prinsip tətbiq edilir?

Question 11 of 100

Question 12 of 100

12.
Mənimsəmə prosesinin quruluşunun komponenti deyil:

Question 12 of 100

Question 13 of 100

13. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin başlıca prisipləri hansı sənəddə təsbit olunmuşdur?

Question 13 of 100

Question 14 of 100

14.
Göstərilənlərdən hansı tərbiyənin komponenti deyil:

Question 14 of 100

Question 15 of 100

15.
Tərbiyənin tərkib hissəsinə aiddir:

Question 15 of 100

Question 16 of 100

16.
Yaş pedaqogikasına aid deyil:

Question 16 of 100

Question 17 of 100

17.
«Didaktika» sözünün mənası nədir?

Question 17 of 100

Question 18 of 100

18.
Aşağıdakılardan hansı təlimin prinsipinə aid deyil:

Question 18 of 100

Question 19 of 100

19. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı nə vaxt qəbul edilmişdir?

Question 19 of 100

Question 20 of 100

20.
Ali məktəbdə təlimin başlıca forması nədir?

Question 20 of 100

Question 21 of 100

21.
Pedaqogika ………… haqqında elmdir:

Question 21 of 100

Question 22 of 100

22.
Elmi pedaqogikanın banisi kimdir?

Question 22 of 100

Question 23 of 100

23.
«Böyük didaktika» əsəri nə vaxt yazılmışdır?

Question 23 of 100

Question 24 of 100

24.
Yunanca «pedaqogika» sözünün mənası nədir?

Question 24 of 100

Question 25 of 100

25.
«Böyük didaktika» əsərinin müəllifi kimdir?

Question 25 of 100

Question 26 of 100

26.
Elmi pedaqogikanın yaranması neçənci əsrə təsadüf edir?

Question 26 of 100

Question 27 of 100

27. Pedaqogikanın əsas anlayışı olan bəndi seçin:1) təlim  2) bilik  3) tərbiyə  4) tədris  5) təhsil  6) məktəb

Question 27 of 100

Question 28 of 100

28.
Pedaqogikanın predmetinə aiddir:

Question 28 of 100

Question 29 of 100

29.
Pedaqogikanın əsas anlayışları bunlardır:

Question 29 of 100

Question 30 of 100

30.
Bunlardan hansı tarixi, ictimai və sinfi xarakter daşıyır?

Question 30 of 100

Question 31 of 100

31.
Bunlardan biri pedaqogikanın bölməsi deyil:

Question 31 of 100

Question 32 of 100

32.
Pedaqogikanı digər elmlərdən fərqləndirən nədir?

Question 32 of 100

Question 33 of 100

33. Müşahidə, müsahibə, anketləşdirmə, pedaqoji eksperiment göstərilən bəndlərdən hansına aiddir:

Question 33 of 100

Question 34 of 100

34.
Uşaqların yaş dövrünün ilk təsnifatını kim vermişdir?

Question 34 of 100

Question 35 of 100

35. Şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına təsir göstərən obyektiv amillər hansılardır?

Question 35 of 100

Question 36 of 100

36.
Bu sənədlərdən biri təhsilin məzmununu özündə əks etdirmir:

Question 36 of 100

Question 37 of 100

37.
Bunlardan hansı bilavasitə təlimin vəzifəsinə aiddir?

Question 37 of 100

Question 38 of 100

38. Şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına təsir göstərən amillərin düzgün cərgəsi hansıdır?

Question 38 of 100

Question 39 of 100

39. Təlimin başlıca funksiyaları olan bəndi seçin:1) təhsilləndirici,  2) tərbiyələndirici,  3) qiymətləndirici,  4) tələbatyaradıcı,  5)inkişafetdirici  6) yaradıcı

Question 39 of 100

Question 40 of 100

40.
Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqinə xidmət edən üsullar hansılardır?

Question 40 of 100

Question 41 of 100

41. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyənedin.1 – Məktəb pedaqogikası2 – Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)3 – Müqayisəli pedaqogika4 – Pedaqogika tarixia – Kütləvi məktəblərdə təlim – tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir;
b – bəşər cəmiyyəti yaranandan bəzi tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı
məsələlərini öyrənir;
c – müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir;
d – fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim – tərbiyəsi məsələlərini öyrənir.

Question 41 of 100

Question 42 of 100

42. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin1 – qrupun pedaqoji dəyərləri
2 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 – sosial pedaqoji dəyərlər

Question 42 of 100

Question 43 of 100

43. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – vətəndaşlıq borcu;
2 – peşə qüruru;
3 – milli qürur və vətənpərvərlik hissi;
4 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalı;
5 – milli sərvətləri qorumaq;
6 – işgüzar və sahibkar olmalı.

Question 43 of 100

Question 44 of 100

44. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin1 – mənəvi dəyərlər
2 – sosial pedaqoji dəyərlər
3 – maddi dəyərlər
4 – qrupun pedaqoji dəyərləri
5 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər

Question 44 of 100

Question 45 of 100

45.
Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

Question 45 of 100

Question 46 of 100

46. Tərbiyə prinsiplərinin tərtibinə verilən tələblər.1 – metodlar
2 – məcburilik
3 – formalar
4 – komplekslik
5 – eyni əhəmiyyətə maliklik

Question 46 of 100

Question 47 of 100

47. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

Question 47 of 100

Question 48 of 100

48. Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin :1 – Tətbiqetmə
2 – Ümumiləşdirmə
3 – Qavrama
4 – Anlama
5 – Möhkəmləndirmə

Question 48 of 100

Question 49 of 100

49. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – dövlət simvollarına hörmət;
2 – işgüzar və mütəşəkkil;
3 – ailə vəzifələrini yerinə yetirmək;
4 – əmək təcrübəsinə malik olmaq;
5 – təbiəti qorumalıdır;
6 – işgüzar və sahibkar olmalıdır.

Question 49 of 100

Question 50 of 100

50. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin1 – intensiv
2 – ümumi
3 – ekstensiv
4 – xüsusi

Question 50 of 100

Question 51 of 100

51. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.1 – sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır;
2 – beynəlmiləlçi olmalıdır;
3 – ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır;
4 – yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır;
5 – əmək təcrübəsinə malik olmalıdır;
6 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır.

Question 51 of 100

Question 52 of 100

52. Pedaqogikanın daha çox əlaqəli olduğu elm sahələrini göstərin.1 – Psixologiya
2 – Riyaziyyat
3 – Anatomiya və fiziologiya
1 – – İqtisadiyyat
5 – Məktəb gigiyenası.

Question 52 of 100

Question 53 of 100

53.
Pedaqogikada tərbiyə prinsiplərinin təsnifatında fərqli baxışların mövcud olmasının başlıca səbəbi:

Question 53 of 100

Question 54 of 100

54. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

Question 54 of 100

Question 55 of 100

55.
Şagirdin keçilən materialı mənimsəmə fəaliyyəti necə adlanır?

Question 55 of 100

Question 56 of 100

56.
Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?

Question 56 of 100

Question 57 of 100

57. Xüsusi pedaqogikanın sahələrini seçin.1 – Etnopedaqogika
2 – Surdopedaqogika
3 – Pedaqoji psixologiya
4 – Tiflopedaqogika
5 – Sosial pedaqogika
6 – Oliqotren pedaqogika
7 – Zoqopediya.

Question 57 of 100

Question 58 of 100

58.
Təlimin köməkçi formaları olan sıranı seçin;

Question 58 of 100

Question 59 of 100

59. Tərbiyə prinsiplərinin xüsusiyyətlərini seçin.1 – təlim prinsiplərindən törəyir;
2 – spesifik prinsiplər kimi sistemaltı statusa malikdirlər;
3 – tam şəkildə praktikaya keçirilir;
4 – nisbi müstəqildirlər;
5 – köməkçi funksiyasını yerinə yetirirlər;
6 – təhsilvericidir.

Question 59 of 100

Question 60 of 100

60. Tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyalar.1 – davranış vərdişləri;
2 – könüllülük;
3 – şəxsiyyətin keyfiyyətləri;
4 – özünütəyinetmə;
5 – uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti;
6 – tərbiyə məqsədlərində realizm

Question 60 of 100

Question 61 of 100

61.
Pedaqogika elminin predmeti:

Question 61 of 100

Question 62 of 100

62.
Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr

Question 62 of 100

Question 63 of 100

63.
Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

Question 63 of 100

Question 64 of 100

64. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır1 – tərbiyə
2 – pedaqoji innovasiyalar
3 – təlim
4 – dərslik
5 – təhsil
6 – formalaşma
7 – fəaliyyət
8 – inkişaf

Question 64 of 100

Question 65 of 100

65. Pedaqogikanın əsas anlayışları arasındakı ardıcıllığı müəyyənləşdirin:1 – tərbiyə
2 – formalaşma
3 – təlim
4 – inkişaf
5 – təhsil

Question 65 of 100

Question 66 of 100

66. Təhsilin əlamətləri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin:1 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir
2 – Təhsil müəssisələrində həyata keçirilir
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi prosesidir
4 – Hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır

Question 66 of 100

Question 67 of 100

67. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş
a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır

Question 67 of 100

Question 68 of 100

68.
İlk dəfə təlim, tərbiyə, təhsil məsələlərini elmi zəmində izah etməyə və əsaslandırmağa təşəbbüs göstərən pedaqoq:

Question 68 of 100

Question 69 of 100

69. Təlimin əlamətləri arasında ardıcıllığı müəyyən edin:1- Müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilir
2- Şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına kömək edir
3- Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini təmin edir
4- Təhsil verməklə yanaşı, tərbiyəedici və inkişafetdirici vəzifəni yerinə yetirir

Question 69 of 100

Question 70 of 100

70. Pedaqogikanın vəzifələri hansılardır?1 – praktik
2 – nəzəri
3 – tətbiqi
4 – texnoloji

Question 70 of 100

Question 71 of 100

71. Pedaqogikanın bölmələri olan sistemi müəyyən edin:1 – Pedaqogikanın ümumi əsasları
2 – Təlimin əsasları
3 – Didaktika
4 – Tərbiyə texnologiyası
5 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
6 – Məktəbşünaslıq
7 – Kollektiv tərbiyə

Question 71 of 100

Question 72 of 100

72. Pedaqogikanın bölmələrinin ardıcıllığını müəyyən et1 – Didaktika
2 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
3 – Məktəbşünaslıq
4 – Pedaqogikanın ümumi əsaslar

Question 72 of 100

Question 73 of 100

73. Pedaqogikanın vəzifələri və onların səviyyələri arasındakı uyğunluğu tapın:1 – nəzəri vəzifələr
2 – texnoloji vəzifələr
a – təsviredici və izahedici səviyyə
b – diaqnostik səviyyə
c – proqnostik səviyyə
d – layihə səviyyəsi
e – refleksiv və korrektiv səviyyə
ə – dəyişdirici səviyy

Question 73 of 100

Question 74 of 100

74. Tərbiyə anlayışı və onun mənaları arasında uyğunluğu tapın1 – geniş sosial mənada tərbiyə
2 – geniş pedaqoji mənada tərbiyə
3 – dar pedaqoji mənada tərbiyə
4 – daha dar mənada tərbiyə
a- Xüsusi tərbiyə işi nəzərdə tutulur
b- Insanı əhatə edən bütün varlığın ona təsiri nəzərdə tutulur
c- Təhsil – tərbiyə prosesini əhatə edən geniş pedaqoji fəaliyyət nəzərdə tutulur
d- Insanda müəyyən əxlaqi keyfiyyətin formalaşması nəzərdə tutulur

Question 74 of 100

Question 75 of 100

75. Pedaqogika elminin sahələrini seçin.1 – Məktəbəqədər pedaqogika
2 – Antropologiya
3 – Xüsusi pedaqogika
4 – Pedaqoji psixologiya
5 – Ali məktəb pedaqogikası
6 – Pedaqogika tarixi
7 – Məktəb gigiyenası.

Question 75 of 100

Question 76 of 100

76. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli

Question 76 of 100

Question 77 of 100

77. Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və onlar arasındakı uyğunluqları tapın.1 – Tərbiyə
2 – Özünütərbiyə
3 – Yenidən tərbiyə

a – yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində müsbət sifətlər
aşılamaq;
b – uşaq mühitin mənfi təsirinə məruz qaldıqda korlanır, xoşagəlməz keyfiyyətlərə
yiyələnir;
c – özünütərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, üsul və vasitələri müxtəlif yaş
dövrlərində fərqli olur;
d – adamın özünü saflaşdırmasıdır – xarakterini müsbət mənada dəyişmək, öz
üzərində məqsədyönlü işləməkdir;
e – tərbiyənin əsas tərkib hissələrini birləşdirir və onların hər birinin məqsədi,
məzmunu və vəzifələri var və onlar bir – birilə sıx əlaqədədirlər.

Question 77 of 100

Question 78 of 100

78. Yaş dövrlərinin təsnifatını vermiş mütəfəkkirlərin və klassik pedaqoqların adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin1 – N. Gəncəvi
2 – J. J. Russo
3 – Aristotel
4 – Platon
5 – Y. A. Komenski

Question 78 of 100

Question 79 of 100

79. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.1 – humanistlik;
2 – əyanilik;
3 – möhkəmləndirmə;
4 – şəxsiyyətəyanaşma;
5 – biliklərin möhkəmləndirilməsi;
6 – təsirlərdə vahidlik.

Question 79 of 100

Question 80 of 100

80.
Təlimi mücərrəd sözlər üzərində deyil, uşaq tərəfindən bilavasitə qavranılan konkret fakt və hadisələr üzərində qurmağı nəzərdə tutur.

Question 80 of 100

Question 81 of 100

81. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

Question 81 of 100

Question 82 of 100

82. Müəllimin şagirdlərlə qeyri - verbal ünsiyyətinə daxildir:
1 - mimika
2 - əl - qol hərəkəti
3 - nitq
4 - baxış
5 - nəqletmə

Question 82 of 100

Question 83 of 100

83. Sinif rəhbərinin tərbiyəvi planının bölmələrinin ardıcıllığını tapın1 - ümumi məsələlər
2 - tərbiyəvi işlər
3 - şagird özünüidarə orqanları ilə iş
4 - valideynlərlə, ictimaiyyətlə və əmək kollektivləri ilə əlbir iş
5 - təlim əməyinin təşkili

Question 83 of 100

Question 84 of 100

84. Müəllimlik peşəsinə verilən tələblər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin1 - Ümumi tələblər
2 - Xüsusi tələblər
3 - Spesifik tələblər
a - Müəllimin bilik və bacarığına verilən tələblər
b - Müəllimin ixtisas və metodik hazırlığına veriən tələblər
c - Müəllimin şəxsiyyətinə verilən tələblər

Question 84 of 100

Question 85 of 100

85. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın1- Didaktik
2- Kommunikativ
3- Təşkilatçılıq
a - şagirdlər, onların valideynləri və müəllim həmkarları ilə düzgün qarşılıqlı münasibətlər
yarada bilmək
b - Tədris materialını aydın, ifadəli, inandırıcı və ardıcıl şəkildə şərh etmək
c - ġagirdləri işə cəlb etmək, onlar arasında düzgün vəzifə bölgüsü aparmaq

Question 85 of 100

Question 86 of 100

86. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın:1 - Suqqestiv
2 - Perseptiv
3 - Elmi - idraki
a- şagirdin daxili aləmini görə bilmək, onun emosianal vəziyyətini düzgün qiymətləndirmək
b- şagirdlərə emosianal - iradi təsir göstərmək
c- Seçdiyi sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə qabiliyyəti

Question 86 of 100

Question 87 of 100

87. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 - Layihələndirici vəzifə
2 - İnformasiya vermə vəzifəsi
3 - Qiymətləndirmə vəzifəsi
a - gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b - öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi
olmaq
c - şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

Question 87 of 100

Question 88 of 100

88. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

Question 88 of 100

Question 89 of 100

89. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

Question 89 of 100

Question 90 of 100

90. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin.1 - Müəllimin sözü
2 - Kitab
3 - ġagirdlərin fakt və hadisələri müĢahidəsi
4 - şagirdlərin fəalliğı
a - kitab üzərində iş;
b - laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar;
c - illüstrasiya və demonstrasiya;
d - müəllimin şərhi, müsahibə.

Question 90 of 100

Question 91 of 100

91. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:1 - praktika
2 - izahlı - illüstrativ
3 - əyanilik
4 - qismən axtarış
5 - söz.

Question 91 of 100

Question 92 of 100

92. Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.1 - Yeni təlim metodlarının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar;
2 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşdırılmasına xidmət edən metodlar;
3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar.
a - idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər;
b - praktik işlər, müstəqil işlər;
c - müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş;
d - problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar;
e - illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri.

Question 92 of 100

Question 93 of 100

93. Ġllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin.1 - Təbii şəkildə əşya;
2 - Əşya haqqında məlumat;
3 - Əşya və hadisənin şəkli, modeli;
4 - Əlavə oxu materialları;
5 - Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər.

Question 93 of 100

Question 94 of 100

94. Təlimin metodlarının səmərəliliyi hansı amillərdən asılıdır?

Question 94 of 100

Question 95 of 100

95. Müəllimin Ģərhinin növləri hansılardir:

Question 95 of 100

Question 96 of 100

96. Çalışmaların növləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin.1 - xüsusi çalı.malar
2 - törəmə çalışmalar
3 - şərh olunan çalışmalar
a - müəllim və şagirdlər yerinə yetirdikləri əməliyyatları şərh edirlər;
b - dəfələrlə təkrar olunur, təlim , əmək bacarığı və vərdişləri formalaşdırır;
c - əvvəl formalaşdırılmış vərdişlərin təkrarına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

Question 96 of 100

Question 97 of 100

97. Pedaqoji texnologiyaların sistemini müəyyən edin.1 - təlim texnologiyası
2 - əməliyyat texnologiyası;
3 - tərbiyə texnologiyası;
4 - yarıĢ texnologiyası;
5 - inkiĢaf texnologiyası;
6 - əmək texnologiyası

Question 97 of 100

Question 98 of 100

98. Təlimin texnologiyalarının prinsiplərini müəyyən edin:1 - tərbiyəedici təlim prinsipi
2 - inandırma prinsipi
3 - elmilik prinsipi
4 - inkişafetdirici prinsip
5 - fərdi yanaşma prinsipi
6 - bütün şagirdlərləəks əlaqə prinsipi

Question 98 of 100

Question 99 of 100

99. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

Question 99 of 100

Question 100 of 100

100. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.

Question 100 of 100


 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir