Ümumi kurikulum testləri (601 – 700)

  • PEDAQOGİKA
 

Sual 1 - 100

PEDAQOGİKA

1.

Təlimin üsulları hansı amillərə görə təsnif edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 100

Sual 2 - 100

2.

………… təlim prosesinin məna, vaxt və təşkili cəhətdən bitkin kəsiyidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 100

Sual 3 - 100

3.

Əlahiddə pedaqogikaya aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 100

Sual 4 - 100

4.

Didaktika …………. haqqında nəzəriyyədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 100

Sual 5 - 100

5.

Təlimdə «qızıl qayda» nəzəriyyəsinin banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 100

Sual 6 - 100

6. Təlimin üsulları olan bəndi seçin:
1) müəllimin şərhi, 2) dərslik üzərində iş, 3) nümunə, 4) ictimai rəy, 5) problemli situasiya, 6) disput

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 100

Sual 7 - 100

7.

Nəyə görə dərs müxtəlif tiplərə ayrılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 100

Sual 8 - 100

8.

Müəllimin pedaqoji fəaliyyətinin başlıca istiqaməti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 100

Sual 9 - 100

9.

Dərsin tipinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 100

Sual 10 - 100

10. Müəllimin rəhbərliyi ilə tələbələrin müəyyən bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi yolları necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 100

Sual 11 - 100

11. Təlimin tələbələrin real əqli imkanları səviyyəsində təşkil edilməsi məqsədilə hansı prinsip tətbiq edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 100

Sual 12 - 100

12.

Mənimsəmə prosesinin quruluşunun komponenti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 100

Sual 13 - 100

13. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin başlıca prisipləri hansı sənəddə təsbit olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 100

Sual 14 - 100

14.

Göstərilənlərdən hansı tərbiyənin komponenti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 100

Sual 15 - 100

15.

Tərbiyənin tərkib hissəsinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 100

Sual 16 - 100

16.

Yaş pedaqogikasına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 100

Sual 17 - 100

17.

«Didaktika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 100

Sual 18 - 100

18.

Aşağıdakılardan hansı təlimin prinsipinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 100

Sual 19 - 100

19. Azərbaycan Respublikasının təhsil sahəsində İslahat Proqramı nə vaxt qəbul edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 100

Sual 20 - 100

20.

Ali məktəbdə təlimin başlıca forması nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 100

Sual 21 - 100

21.

Pedaqogika ………… haqqında elmdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 100

Sual 22 - 100

22.

Elmi pedaqogikanın banisi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 100

Sual 23 - 100

23.

«Böyük didaktika» əsəri nə vaxt yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 100

Sual 24 - 100

24.

Yunanca «pedaqogika» sözünün mənası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 100

Sual 25 - 100

25.

«Böyük didaktika» əsərinin müəllifi kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 100

Sual 26 - 100

26.

Elmi pedaqogikanın yaranması neçənci əsrə təsadüf edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 100

Sual 27 - 100

27. Pedaqogikanın əsas anlayışı olan bəndi seçin:

1) təlim  2) bilik  3) tərbiyə  4) tədris  5) təhsil  6) məktəb

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 100

Sual 28 - 100

28.

Pedaqogikanın predmetinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 100

Sual 29 - 100

29.

Pedaqogikanın əsas anlayışları bunlardır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 100

Sual 30 - 100

30.

Bunlardan hansı tarixi, ictimai və sinfi xarakter daşıyır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 100

Sual 31 - 100

31.

Bunlardan biri pedaqogikanın bölməsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 100

Sual 32 - 100

32.

Pedaqogikanı digər elmlərdən fərqləndirən nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 100

Sual 33 - 100

33. Müşahidə, müsahibə, anketləşdirmə, pedaqoji eksperiment göstərilən bəndlərdən hansına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 100

Sual 34 - 100

34.

Uşaqların yaş dövrünün ilk təsnifatını kim vermişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 100

Sual 35 - 100

35. Şəxsiyyətin inkişafına və formalaşmasına təsir göstərən obyektiv amillər hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 100

Sual 36 - 100

36.

Bu sənədlərdən biri təhsilin məzmununu özündə əks etdirmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 100

Sual 37 - 100

37.

Bunlardan hansı bilavasitə təlimin vəzifəsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 100

Sual 38 - 100

38. Şəxsiyyətin formalaşmasına və inkişafına təsir göstərən amillərin düzgün cərgəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 100

Sual 39 - 100

39. Təlimin başlıca funksiyaları olan bəndi seçin:
1) təhsilləndirici,  2) tərbiyələndirici,  3) qiymətləndirici,  4) tələbatyaradıcı,  5)inkişafetdirici  6) yaradıcı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 100

Sual 40 - 100

40.

Bilik, bacarıq və vərdişlərin tətbiqinə xidmət edən üsullar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 100

Sual 41 - 100

41. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən
edin.
1 – Məktəb pedaqogikası
2 – Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)
3 – Müqayisəli pedaqogika
4 – Pedaqogika tarixi
a – Kütləvi məktəblərdə təlim – tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir;
b – bəşər cəmiyyəti yaranandan bəzi tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı
məsələlərini öyrənir;
c – müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir;
d – fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim – tərbiyəsi məsələlərini öyrənir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 100

Sual 42 - 100

42. Pedaqoji dəyərlərin ardıcıllığının düzgün sırasını göstərin
1 – qrupun pedaqoji dəyərləri
2 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər
3 – sosial pedaqoji dəyərlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 100

Sual 43 - 100

43. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli vətəndaşa çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.
1 – vətəndaşlıq borcu;
2 – peşə qüruru;
3 – milli qürur və vətənpərvərlik hissi;
4 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalı;
5 – milli sərvətləri qorumaq;
6 – işgüzar və sahibkar olmalı.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 100

Sual 44 - 100

44. Əsas pedaqoji dəyərləri müəyyən edin
1 – mənəvi dəyərlər
2 – sosial pedaqoji dəyərlər
3 – maddi dəyərlər
4 – qrupun pedaqoji dəyərləri
5 – şəxsiyyətə xas olan pedaqoji dəyərlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 100

Sual 45 - 100

45.

Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 100

Sual 46 - 100

46. Tərbiyə prinsiplərinin tərtibinə verilən tələblər.
1 – metodlar
2 – məcburilik
3 – formalar
4 – komplekslik
5 – eyni əhəmiyyətə maliklik

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 100

Sual 47 - 100

47. Mənimsəmə prosesinin komponentlərini göstərin.
1 – Qavrama
2 – Sistemləşdirmə
3 – Anlama
4 – Qruplaşdırma
5 – Ümumiləşdirmə
6 – Nəticəçıxarma
7 – Möhkəmləndirmə
8 – Tətbiqetmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 100

Sual 48 - 100

48. Təlimin mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin :
1 – Tətbiqetmə
2 – Ümumiləşdirmə
3 – Qavrama
4 – Anlama
5 – Möhkəmləndirmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 100

Sual 49 - 100

49. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.
1 – dövlət simvollarına hörmət;
2 – işgüzar və mütəşəkkil;
3 – ailə vəzifələrini yerinə yetirmək;
4 – əmək təcrübəsinə malik olmaq;
5 – təbiəti qorumalıdır;
6 – işgüzar və sahibkar olmalıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 100

Sual 50 - 100

50. Pedaqoji sistemin təkmilləşdirilməsi yollarını müəyyən edin
1 – intensiv
2 – ümumi
3 – ekstensiv
4 – xüsusi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 100

Sual 51 - 100

51. Tərbiyə vasitəsilə insanın ləyaqətli ailə başçısına çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.
1 – sağlam və fəal həyat tərzinə malik olmalıdır;
2 – beynəlmiləlçi olmalıdır;
3 – ümumi, iqtisadi və peşə biliklərinə malik olmalıdır;
4 – yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olmalıdır;
5 – əmək təcrübəsinə malik olmalıdır;
6 – uşaqları tərbiyə etməyi bacarmalıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 100

Sual 52 - 100

52. Pedaqogikanın daha çox əlaqəli olduğu elm sahələrini göstərin.
1 – Psixologiya
2 – Riyaziyyat
3 – Anatomiya və fiziologiya
1 – – İqtisadiyyat
5 – Məktəb gigiyenası.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 100

Sual 53 - 100

53.

Pedaqogikada tərbiyə prinsiplərinin təsnifatında fərqli baxışların mövcud olmasının başlıca səbəbi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 100

Sual 54 - 100

54. Fəal təlimin iş formaları və üsullari arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1 – İş formaları
1 – təlim üsulları
a – cütlərlə iş
b – insert
c – qrupla iş
d – klaster
e – bütün siniflə iş;
ə – beyin həmləsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 100

Sual 55 - 100

55.

Şagirdin keçilən materialı mənimsəmə fəaliyyəti necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 100

Sual 56 - 100

56.

Tərbiyə prosesinin qanunauyğunluqları nəyi ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 100

Sual 57 - 100

57. Xüsusi pedaqogikanın sahələrini seçin.
1 – Etnopedaqogika
2 – Surdopedaqogika
3 – Pedaqoji psixologiya
4 – Tiflopedaqogika
5 – Sosial pedaqogika
6 – Oliqotren pedaqogika
7 – Zoqopediya.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 100

Sual 58 - 100

58.

Təlimin köməkçi formaları olan sıranı seçin;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 100

Sual 59 - 100

59. Tərbiyə prinsiplərinin xüsusiyyətlərini seçin.
1 – təlim prinsiplərindən törəyir;
2 – spesifik prinsiplər kimi sistemaltı statusa malikdirlər;
3 – tam şəkildə praktikaya keçirilir;
4 – nisbi müstəqildirlər;
5 – köməkçi funksiyasını yerinə yetirirlər;
6 – təhsilvericidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 100

Sual 60 - 100

60. Tərbiyə işinin əsasında dayanan ideyalar.
1 – davranış vərdişləri;
2 – könüllülük;
3 – şəxsiyyətin keyfiyyətləri;
4 – özünütəyinetmə;
5 – uşaqlarla böyüklərin birgə fəaliyyəti;
6 – tərbiyə məqsədlərində realizm

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 100

Sual 61 - 100

61.

Pedaqogika elminin predmeti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 100

Sual 62 - 100

62.

Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 100

Sual 63 - 100

63.

Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 100

Sual 64 - 100

64. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır

1 – tərbiyə
2 – pedaqoji innovasiyalar
3 – təlim
4 – dərslik
5 – təhsil
6 – formalaşma
7 – fəaliyyət
8 – inkişaf

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 100

Sual 65 - 100

65. Pedaqogikanın əsas anlayışları arasındakı ardıcıllığı müəyyənləşdirin:

1 – tərbiyə
2 – formalaşma
3 – təlim
4 – inkişaf
5 – təhsil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 100

Sual 66 - 100

66. Təhsilin əlamətləri arasındakı ardıcıllığı müəyyən edin:

1 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir
2 – Təhsil müəssisələrində həyata keçirilir
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin yoxlanılması və qiymətləndirilməsi prosesidir
4 – Hüquqi sənədlərin verilməsi ilə başa çatır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 100

Sual 67 - 100

67. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:
1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş
a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 100

Sual 68 - 100

68.

İlk dəfə təlim, tərbiyə, təhsil məsələlərini elmi zəmində izah etməyə və əsaslandırmağa təşəbbüs göstərən pedaqoq:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 100

Sual 69 - 100

69. Təlimin əlamətləri arasında ardıcıllığı müəyyən edin:
1- Müəllimin rəhbərliyi altında həyata keçirilir
2- Şagirdlərdə elmi dünyagörüşünün formalaşmasına kömək edir
3- Bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsini təmin edir
4- Təhsil verməklə yanaşı, tərbiyəedici və inkişafetdirici vəzifəni yerinə yetirir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 100

Sual 70 - 100

70. Pedaqogikanın vəzifələri hansılardır?
1 – praktik
2 – nəzəri
3 – tətbiqi
4 – texnoloji

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 100

Sual 71 - 100

71. Pedaqogikanın bölmələri olan sistemi müəyyən edin:
1 – Pedaqogikanın ümumi əsasları
2 – Təlimin əsasları
3 – Didaktika
4 – Tərbiyə texnologiyası
5 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
6 – Məktəbşünaslıq
7 – Kollektiv tərbiyə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 100

Sual 72 - 100

72. Pedaqogikanın bölmələrinin ardıcıllığını müəyyən et
1 – Didaktika
2 – Tərbiyə nəzəriyyəsi
3 – Məktəbşünaslıq
4 – Pedaqogikanın ümumi əsaslar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 72 - 100

Sual 73 - 100

73. Pedaqogikanın vəzifələri və onların səviyyələri arasındakı uyğunluğu tapın:
1 – nəzəri vəzifələr
2 – texnoloji vəzifələr
a – təsviredici və izahedici səviyyə
b – diaqnostik səviyyə
c – proqnostik səviyyə
d – layihə səviyyəsi
e – refleksiv və korrektiv səviyyə
ə – dəyişdirici səviyy

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 100

Sual 74 - 100

74. Tərbiyə anlayışı və onun mənaları arasında uyğunluğu tapın
1 – geniş sosial mənada tərbiyə
2 – geniş pedaqoji mənada tərbiyə
3 – dar pedaqoji mənada tərbiyə
4 – daha dar mənada tərbiyə
a- Xüsusi tərbiyə işi nəzərdə tutulur
b- Insanı əhatə edən bütün varlığın ona təsiri nəzərdə tutulur
c- Təhsil – tərbiyə prosesini əhatə edən geniş pedaqoji fəaliyyət nəzərdə tutulur
d- Insanda müəyyən əxlaqi keyfiyyətin formalaşması nəzərdə tutulur

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 100

Sual 75 - 100

75. Pedaqogika elminin sahələrini seçin.
1 – Məktəbəqədər pedaqogika
2 – Antropologiya
3 – Xüsusi pedaqogika
4 – Pedaqoji psixologiya
5 – Ali məktəb pedaqogikası
6 – Pedaqogika tarixi
7 – Məktəb gigiyenası.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 75 - 100

Sual 76 - 100

76. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:
1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 100

Sual 77 - 100

77. Pedaqogikada tərbiyə anlayışları və onlar arasındakı uyğunluqları tapın.
1 – Tərbiyə
2 – Özünütərbiyə
3 – Yenidən tərbiyə

a – yaranmış mənfi keyfiyyətləri aradan qaldırmaq, əvəzində müsbət sifətlər
aşılamaq;
b – uşaq mühitin mənfi təsirinə məruz qaldıqda korlanır, xoşagəlməz keyfiyyətlərə
yiyələnir;
c – özünütərbiyənin mahiyyəti, məzmunu, üsul və vasitələri müxtəlif yaş
dövrlərində fərqli olur;
d – adamın özünü saflaşdırmasıdır – xarakterini müsbət mənada dəyişmək, öz
üzərində məqsədyönlü işləməkdir;
e – tərbiyənin əsas tərkib hissələrini birləşdirir və onların hər birinin məqsədi,
məzmunu və vəzifələri var və onlar bir – birilə sıx əlaqədədirlər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 100

Sual 78 - 100

78. Yaş dövrlərinin təsnifatını vermiş mütəfəkkirlərin və klassik pedaqoqların adlarını ardıcıllıqla müəyyən edin
1 – N. Gəncəvi
2 – J. J. Russo
3 – Aristotel
4 – Platon
5 – Y. A. Komenski

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 100

Sual 79 - 100

79. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.
1 – humanistlik;
2 – əyanilik;
3 – möhkəmləndirmə;
4 – şəxsiyyətəyanaşma;
5 – biliklərin möhkəmləndirilməsi;
6 – təsirlərdə vahidlik.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 100

Sual 80 - 100

80.

Təlimi mücərrəd sözlər üzərində deyil, uşaq tərəfindən bilavasitə qavranılan konkret fakt və hadisələr üzərində qurmağı nəzərdə tutur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 100

Sual 81 - 100

81. Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 81 - 100

Sual 82 - 100

82. Müəllimin şagirdlərlə qeyri - verbal ünsiyyətinə daxildir:
1 - mimika
2 - əl - qol hərəkəti
3 - nitq
4 - baxış
5 - nəqletmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 82 - 100

Sual 83 - 100

83. Sinif rəhbərinin tərbiyəvi planının bölmələrinin ardıcıllığını tapın
1 - ümumi məsələlər
2 - tərbiyəvi işlər
3 - şagird özünüidarə orqanları ilə iş
4 - valideynlərlə, ictimaiyyətlə və əmək kollektivləri ilə əlbir iş
5 - təlim əməyinin təşkili

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 83 - 100

Sual 84 - 100

84. Müəllimlik peşəsinə verilən tələblər və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin
1 - Ümumi tələblər
2 - Xüsusi tələblər
3 - Spesifik tələblər
a - Müəllimin bilik və bacarığına verilən tələblər
b - Müəllimin ixtisas və metodik hazırlığına veriən tələblər
c - Müəllimin şəxsiyyətinə verilən tələblər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 84 - 100

Sual 85 - 100

85. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın
1- Didaktik
2- Kommunikativ
3- Təşkilatçılıq
a - şagirdlər, onların valideynləri və müəllim həmkarları ilə düzgün qarşılıqlı münasibətlər
yarada bilmək
b - Tədris materialını aydın, ifadəli, inandırıcı və ardıcıl şəkildə şərh etmək
c - ġagirdləri işə cəlb etmək, onlar arasında düzgün vəzifə bölgüsü aparmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 85 - 100

Sual 86 - 100

86. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri arasındakı uyğunluğu tapın:
1 - Suqqestiv
2 - Perseptiv
3 - Elmi - idraki
a- şagirdin daxili aləmini görə bilmək, onun emosianal vəziyyətini düzgün qiymətləndirmək
b- şagirdlərə emosianal - iradi təsir göstərmək
c- Seçdiyi sahə üzrə elmi bilikləri mənimsəmə qabiliyyəti

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 86 - 100

Sual 87 - 100

87. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:
1 - Layihələndirici vəzifə
2 - İnformasiya vermə vəzifəsi
3 - Qiymətləndirmə vəzifəsi
a - gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b - öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi
olmaq
c - şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 87 - 100

Sual 88 - 100

88. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 - Avtoritar
2 - Liberal
3 - Demokratik
a - Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b - Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c - Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 100

Sual 89 - 100

89. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək
üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 100

Sual 90 - 100

90. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin.
1 - Müəllimin sözü
2 - Kitab
3 - ġagirdlərin fakt və hadisələri müĢahidəsi
4 - şagirdlərin fəalliğı
a - kitab üzərində iş;
b - laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar;
c - illüstrasiya və demonstrasiya;
d - müəllimin şərhi, müsahibə.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 100

Sual 91 - 100

91. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:
1 - praktika
2 - izahlı - illüstrativ
3 - əyanilik
4 - qismən axtarış
5 - söz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 100

Sual 92 - 100

92. Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın.
1 - Yeni təlim metodlarının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar;
2 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşdırılmasına xidmət edən metodlar;
3 - Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar.
a - idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər;
b - praktik işlər, müstəqil işlər;
c - müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş;
d - problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar;
e - illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 100

Sual 93 - 100

93. Ġllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin.
1 - Təbii şəkildə əşya;
2 - Əşya haqqında məlumat;
3 - Əşya və hadisənin şəkli, modeli;
4 - Əlavə oxu materialları;
5 - Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 100

Sual 94 - 100

94. Təlimin metodlarının səmərəliliyi hansı amillərdən asılıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 100

Sual 95 - 100

95. Müəllimin Ģərhinin növləri hansılardir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 100

Sual 96 - 100

96. Çalışmaların növləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu müəyyən edin.
1 - xüsusi çalı.malar
2 - törəmə çalışmalar
3 - şərh olunan çalışmalar
a - müəllim və şagirdlər yerinə yetirdikləri əməliyyatları şərh edirlər;
b - dəfələrlə təkrar olunur, təlim , əmək bacarığı və vərdişləri formalaşdırır;
c - əvvəl formalaşdırılmış vərdişlərin təkrarına və möhkəmləndirilməsinə xidmət edir.

A.
B.
C.
D.

Sual 96 - 100

Sual 97 - 100

97. Pedaqoji texnologiyaların sistemini müəyyən edin.
1 - təlim texnologiyası
2 - əməliyyat texnologiyası;
3 - tərbiyə texnologiyası;
4 - yarıĢ texnologiyası;
5 - inkiĢaf texnologiyası;
6 - əmək texnologiyası

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 97 - 100

Sual 98 - 100

98. Təlimin texnologiyalarının prinsiplərini müəyyən edin:
1 - tərbiyəedici təlim prinsipi
2 - inandırma prinsipi
3 - elmilik prinsipi
4 - inkişafetdirici prinsip
5 - fərdi yanaşma prinsipi
6 - bütün şagirdlərləəks əlaqə prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 98 - 100

Sual 99 - 100

99. Fəal təlim metodlarının mahiyyəti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 99 - 100

Sual 100 - 100

100. Təlimin şagirdlərin fakt və hadisələrin müşahidəsinə əsaslanan metodu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 100 - 100


 

2 şərh “Ümumi kurikulum testləri (601 – 700)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !