Ümumi kurikulum testləri (501 – 600)

 • KURİKULUM
 

Question 1 of 100

KURİKULUM

1. Əsas birləşdirici ideyanı və ya qanunauyğunluğu aşkar etmək üçün bu dağınıq faktlar arasında əlaqə yaradılır. Bu zaman müqayisə, təhlil və sintezdən istifadə olunacaqdır. Bu dərsin hansı mərhələsidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 100

Question 2 of 100

2. Aşağıda qeyd olunan fikirlərə görə söhbət nədən gedir?• Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil etmək.
• Mövzuları dəyişdirmək və ya artırmaq.
• İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən etmək.
• Əlavə resurslar seçmək.
• Mövzular üzrə vaxt bölgüsündə dəyişikliklər etmək.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 100

Question 3 of 100

3. Tədqiqat mərhələsini planlaşdırarkən aşağıdakılardan hansıları dəqiqləşdirmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 100

Question 4 of 100

4. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 100

Question 5 of 100

5.
Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 100

Question 6 of 100

6.
Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 100

Question 7 of 100

7. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında olmayanları seçin1. Buraxılış imtahanları
2. Müəllim peşəkarlığının qitmətləndirilməsi
3.Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
4.Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının əsas məqsədləri
5. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
6.Qiymətləndirmə meyarları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 100

Question 8 of 100

8. Uyğunlaşdırın1. Məlumat müzakirəsi
2. Yaradıcı tətbiqetmə
3. Refleksiya
a- dərsin bütün mərhələlərini dərindən təhlil etməyə imkan yaradır
b- məntiqi,tənqidi,yaradıcı təfəkkürün səfərbərliyini təmin edir
c- Biliyin praktiki tətbinə imkan yaradır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 100

Question 9 of 100

9.
Summativ qiymətləndirmə vasitəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 100

Question 10 of 100

10. Diferensial təlimə aid fikirlər hansılardır?1.Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir
2.Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər
4.Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır
5.Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 100

Question 11 of 100

11.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 100

Question 12 of 100

12. Aşağıda verilən bacarıqlardan fəaliyyətin ünsiyyət növünə uyğun gələnləri qruplaşdırın.1. Tanımaq
2. Qaydanı izah etmək
3. Təqdim etmək
4. Nümunə göstərmək
5. Seçimini izah etmək
6. İstifadə etmək
7. Təhlil etmək
8. Reaksiya vermək
9. Dəyərləndirmək
10. Şərh etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 100

Question 13 of 100

13. Testin etibarlılığı nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 100

Question 14 of 100

14.
Fəal təlimin reallaşdırılması mexanizminə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 100

Question 15 of 100

15.
Təhsil məhsulu nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 100

Question 16 of 100

16. ”Problemlə bağlı ziddiyətləri müəyyən edin” .Verilmiş tapşırıqda təfəkkürün növünü müəyyən edin
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 100

Question 17 of 100

17. UyğunlaşdırınA-Təhsil sahəsində dövlət standartı
B-Ümumi təhsil proqramı
C-Fənn kurikulumları
1-təlim formaları,
2-təhsil səviyyələri üzrə dərs saatlarının miqdarı
3-ümumi təhsilin məzmunu
4-ümumi təhsilin infrastrukturu
5-ümumi təhsil sistemində pedoqoji prosesin təşkili prinsipləri
6-müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması
7-təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri
8-təhsil səviyyələri üzə keçirilən fənlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 100

Question 18 of 100

18. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın1 – Avtoritar
2 – Liberal
3 – Demokratik
a – Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b – Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c – Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 100

Question 19 of 100

19.
Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 100

Question 20 of 100

20.
Təlimin amilləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 100

Question 21 of 100

21. İllik planlaşdirmada nəzərə alınmır:1. Diaqnostik qiymətləndirmənin keçiriləcəyi vaxt
2. Dərsdə istifadə olunacaq motivasiya
3. İnteqrasiya imkanları
4. Tarix
5. Resurslar
6. Dərsin məqsədi
7. Mövzu
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 100

Question 22 of 100

22. “4.1.2. Söz və söz birləşmələrinin sintaktik vəzifəsini müəyyən edir”. Məzmun standartındakı bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 100

Question 23 of 100

23. Müəllimin didaktik qabiliyyətinin mahiyyəti1 – tədris materialını, əyani vəsaitləri və avadanlığı seçmək
2 – şagirdlərlə səmimi münasibətlər yaratmaq
3 – tədris materialını aydın, ifadəli və inandırıcı şəkildə nəql etmək
4 – şagirdlərin idrak fəallığını yüksəltmək
5 – şagird kollektivini təşkil etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 100

Question 24 of 100

24. Təlimdə diferensiyasiya hansı istiqamətdə aparıla bilər?1-Təhsilalanların qabiliyyətinə görə
2-Valideynin arzusuna əsasən
3-Təhsilalanların marağına görə
4-Təhsilalanların ixtisasına görə
5-Dövrün dəyişən tələblərinə əsasən
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 100

Question 25 of 100

25. Tərbiyə prosesinin dialektikası nə ilə bağlıdır?1-tərbiyə prosesinin mürəkkəbliyi;
2-daxili ziddiyətlər;
3-xarici ziddiyətlər;
4-inkişafetdirici funksiya
5-təhsilləndirici funksiya
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 100

Question 26 of 100

26. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır1-öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2-mətəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3-şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4-əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 100

Question 27 of 100

27. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın:1-Özünümüşahidə
2-Özünüdərketmə
3-Özünütəlqin
a-şəxsiyyətin yüksək forması
b-insanın öz əhvali-ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk etmək üçün öz hissələrini, davranışını nəzərdən keçirməsi
c-insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsi
d-insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz psixikasına təsir göstərməsi
e-iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə passivliyin olması
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 100

Question 28 of 100

28.
“Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları) ” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 100

Question 29 of 100

29.
Ümumi təhsil pilləsinin dövlət proqramlarına (kurikulumlarına) aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 100

Question 30 of 100

30. I yarımildə 5, II yarımildə 4 qiyməti alan şagirdin yekun qiyməti neçə olacaqdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 100

Question 31 of 100

31.
Testin reprezentativliyi nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 100

Question 32 of 100

32. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1 – şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəyyən edir
2 – şagirdi sosial həyata hazırlayır
3 – şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət yaradır.
4 – Müəllimə gələcək strategiyalarını müəyyən etməyə imkan yaradır
5 – müəllim – şagird arasında mədəni davranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 100

Question 33 of 100

33. Summativ qiymətləndirmənin üsullarına aid olanları seçin.1. Yoxlama yazı işləri
2. Müşahidə
3. Yaradıcılıq və əl işləri
4. Layihə
5. Şifahi sorğu
6. Demonstrasiya
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 100

Question 34 of 100

34. “Motivləşdirmək” nədir?
A.
B.
C.
D.

Question 34 of 100

Question 35 of 100

35. Motivasiya neçə mərhələdən ibarətdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 100

Question 36 of 100

36. Motivasiya neçə prinsip əsasında qurulur?
A.
B.
C.
D.

Question 36 of 100

Question 37 of 100

37. Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nələri müəyyən etmək lazımdır?
A.
B.
C.
D.

Question 37 of 100

Question 38 of 100

38. Müəllim motivasiyanı düz qurubsa, dərsin neçə %-i yerinə yetirilmiş sayıla bilər?
A.
B.
C.
D.

Question 38 of 100

Question 39 of 100

39. Motivasiyanın mərhələləri hansılardır?Motivasiyanın mərhələləri hansılardır?
A.
B.
C.
D.

Question 39 of 100

Question 40 of 100

40. Motivasiyanın birinci mərhələsi hansıdır?
A.
B.
C.
D.

Question 40 of 100

Question 41 of 100

41. Motivasiyanın ilk mərhələsində – Yönəldici suallar, tapşırıqlar – şagirdləri
A.
B.
C.
D.

Question 41 of 100

Question 42 of 100

42. Motivasiyanın ilk mərhələsində neçə sual tərtib etmək məqsədə uyğundur?
A.
B.
C.
D.

Question 42 of 100

Question 43 of 100

43. Motivasiyanın ikinci mərhələsi hansıdır?
A.
B.
C.
D.

Question 43 of 100

Question 44 of 100

44. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?
A.
B.
C.
D.

Question 44 of 100

Question 45 of 100

45. Tədqiqat sualı nədir?
A.
B.
C.
D.

Question 45 of 100

Question 46 of 100

46. Motivasiya mərhələsi nə ilə bitir, yekunlaşır?
A.
B.
C.
D.

Question 46 of 100

Question 47 of 100

47. Tədqiqat sualı adətən neçə sualdan ibarət olur?
A.
B.
C.
D.

Question 47 of 100

Question 48 of 100

48. Dərsin sonunda müəllimin mütləq qayıtmalı olduğu məqam
A.
B.
C.
D.

Question 48 of 100

Question 49 of 100

49. Hafizə nədir?
A.
B.
C.
D.

Question 49 of 100

Question 50 of 100

50. Təfəkkür nədir ?
A.
B.
C.
D.

Question 50 of 100

Question 51 of 100

51. Motivasiya hansı prinsiplər əsasında qurulur?1. Problemlilik
2. Məqsədyönlülük
3. Əyanilik
4. Didaktik
A.
B.
C.
D.

Question 51 of 100

Question 52 of 100

52. Motivasiya özündə nəyi əks etdirməlidir?
A.
B.
C.
D.

Question 52 of 100

Question 53 of 100

53. Düzgün motivasiya necə olmalidir?
 1. düşündürücü (2 və daha çox fərziyyələri yaradan)
 2. asanlıqla cavabı tapılan
 3. qısa (3-5 dəqiqə)
 4. məqsədyönlü
 5. həyatla əlaqəli
 6. konkret
 7. ziddiyati həll etmək tələbatı
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 100

Question 54 of 100

54. Motivasiya üçün üsulları seçin:
 1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi
 2. Mübahisə doğura biləcək fikir söyləmək
 3. Dəqiq, lakonik olmalıdır
 4. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 100

Question 55 of 100

55. Motivasiyanın quruluş prinsipləri olan bəndi müəyyən edin .
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 100

Question 56 of 100

56. Motivasiyanın prinsiplərini(xüsusiyyətlərini) seçin:
 1. Zorla insanları motivə etmək olmaz!
 2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
 3. Hər bir insan motivasiyaya malikdir.
 4. İnsanlar hər şeyə öz motivlərindən və maraqları çərçivəsindən yanaşırlar.
 5. 5.Qeyri-adi məlumatlardan istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 100

Question 57 of 100

57. Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 100

Question 58 of 100

58. Motivasiyanın məqsədəuyğun qurmağın 3 yolunu müəyyən edin:
 1. Problemin müxtəlif yollarla həll edilməsi
 2. Sual verməyə həvəsləndirmə
 3. Qısaca ifadə edilən ideyaları gostərməklə
 4. Rəmzi (simvolik) materialların şərhi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 100

Question 59 of 100

59. Hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir. Dərsin vacib komponentidir. Söhbət nədən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 100

Question 60 of 100

60. Biri motivasiyanın dəyərləndirilməsi üçün meyar kimi götürülə bilməz.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 100

Question 61 of 100

61. Hansı tədqiqatın aparılması  mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 61 of 100

Question 62 of 100

62. Tədqiqatın aparılması zamanı müəllim  hansı bilik, bacarıq, vərdişlərə malik olmasa da olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 62 of 100

Question 63 of 100

63. Nə  üçün  motivasiya  düşündürücü  və məqsədəuyğun olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 63 of 100

Question 64 of 100

64. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?
 1. Motivasiya, problemin qoyuluşu
 2. Tədqiqatın aparılması
 3. Məlumat mubadiləsi
 4. Ev tapşırığının yoxlanılması
 5. Məlumatların müzakirəsi
 6. Nəticələrin cıxarılması
 7. Yeni movzunun izahı
 8. Yaradıcı tətbiq etmə
 9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
 10. 10.Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 64 of 100

Question 65 of 100

65. Problemi necə yaratmaq olar və yarandıqdan sonra hansı proses baş verir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 65 of 100

Question 66 of 100

66. Yeni biliklərin kəşfinə aparan, bələdçi rolunu oynayan amil hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 66 of 100

Question 67 of 100

67. Tədqiqat sualının rolu hansıdır?
 1. Tədqiqat sualı dəqiq, lakonik, dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
 2. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratma.
 3. Tədqiqat sualı şağırdləri tədqiqata sövq etməli, onlarda idrak fəallığı yaratmalıdır.
 4. Əyanı təlim vasitələrdən istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 67 of 100

Question 68 of 100

68. Motivasiya yaratmaq üçün səmərəli yollar hansılardır?
1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi,
2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
3. Bu və ya digər məsələyə münasibətdə
şagirdlərin mövqeyinin öyrənilməsi,
4. Sizin təklifinizin şagirdlərə mütləq lazımlı olduğunu ehtimal etmək,
5. Şagirdləri passiv dinləyici vəziyyətinə
gətirmək və ele də saxlamaq,
6. Şagirdlərin verdikləri sualın dəyərsizlik
səviyyəsində anlaşılmasına şərait yaratmaq
7. Sualların verilməsi,
8. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək,
9. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 68 of 100

Question 69 of 100

69. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələ-ləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam
şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 69 of 100

Question 70 of 100

70. Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.
Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qurmağın hansı yoludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 70 of 100

Question 71 of 100

71. Problem situasiyasının əsas xüsusiyyətləri hansılardır?1. problemə müxtəlif istiqamətdə yanaşma-ğa imkan vermir
2. problemi həll etmə variantlarının olmasi
3. sirf hafizəyə xidmət edir
4. alternativ duşunmə imkanı yaradır
5. biliklərin səmərəli mənimsənilməsinə şə-rait yaratmır
6. problemlərin həlli prosesində idrak fəallığını formalaşdırır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 71 of 100

Question 72 of 100

72. Aşağıdakılardan hansı biri motivasiya mərhələsinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 72 of 100

Question 73 of 100

73. Motivasiyanın yaradılması zamanı nəzərə alınacaq amillər hansılardır?1. Material qeyri adiliyi ilə fərqlənməli
2. Şagirdi düşünməyə məcbur etməli
3. Müstəqil təfəkkürü inkişaf etdirməyə yönəlməlidir.
4. Sual verməyə həvəsləndirmə
5. Rəmzi materialın şərhi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 73 of 100

Question 74 of 100

74. Tədqiqat sualının funksiyası və rolunu seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 74 of 100

Question 75 of 100

75. Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:1.Müəllim motivasiyanı elə təşkil edir ki,şagirdlərdə idrak fəallığı oyanır,yeni dərsin məzmunu şagirdlər tərəfindən müəyyən olunur.
2. Müəllim motivasiya qismində bir həll variantı olan çalışmadan istifadə edir.
3.Açıq suallardan istifadə edir
4. Müəllim motivasiya qismində real problem əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan (maraqlı, cəlbedici) və ya onun təqdimatı üsullarından (oyun, rəngbərəng şəkil) istifadə edir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 75 of 100

Question 76 of 100

76. Hansı cavab fəal təlimin motivasiya mərhələsinin hissələrinin düzgün ardıcıllığını əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 76 of 100

Question 77 of 100

77. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . . deyilir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 77 of 100

Question 78 of 100

78. Bu üsul həmçinin şagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif adamlarla qarşılıqlı əlaqəsi üçün şərait yaradır, hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən anlamağa imkan verir, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyə istiqamətləndirir. Bu hansı üsuldur ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 78 of 100

Question 79 of 100

79. Venn diaqramından nə məqsədlə istifadə olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 79 of 100

Question 80 of 100

80. Bu üsul oyun- tapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə yüksək fəallıq yaradır. Müəllim lövhədə dairəvi kart asır, onun arxasında şagirdlərdən tələb olunan anlayışı yazır. Kartın yazı olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş anlayışların xüsusiyyətlərinə aid 2 və ya 3 yönəldici söz sadalayır və ya yazır. Şagirdlər həmin xüsusiyyətlərə uyğun olaraq gizlədilmiş sözü tapırlar.
Bu iş üsulunun hansı növüdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 80 of 100

Question 81 of 100

81. Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 81 of 100

Question 82 of 100

82. Təlim üsullarını seçin:
 1. Müzakirə
 2. Qruplarla iş
 3. Beyin həmləsi
 4. Kiçik qruplarla iş
 5. Venn diaqramı
 6. Diskusiya
 7. Cütlərlə iş
A.
B.
C.
D.
E.

Question 82 of 100

Question 83 of 100

83. Diskusiya üsulunda diskusiya mədəniyyəti deyiləndə nələr başa düşülür?
 1. Eyni vaxtda yalnız 1 nəfər danışa bilər
 2. Danışanı dinləmək,sözü kəsməmək
 3. Danışanı tənqid etmək
 4. Fikri tənqid etmək
 5. Söz demək istəyəndə əl qaldırmaq
 6. Reqlamenti nəzərə almamaq
A.
B.
C.
D.
E.

Question 83 of 100

Question 84 of 100

84. Cisim   və  hadisələrin   xüsusiyyətini öyrənmək,  bilik  və  anlaşmanı   müəyyənləşdirmək,  bilikləri  aktuallaşdırmaq,  dinləmə  mədəniyyətini inkişaf etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 84 of 100

Question 85 of 100

85. Cisim və  hadisəyə  hərtərəfli baxışın formalaşmalaşdırır, qiymətləndirmə  bacarığının formalaşmalaşdırır, məntiqi və tənqidi təfəkkürü formalaşdırır. Bu hansı iş üsuludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 85 of 100

Question 86 of 100

86. Problem (sual) lövhədə yazılır. Şagirdlər doğru və yalnış fərq etməz öz idaeylarını çəkinmədən bildirirlər. Bütün ideyalar müzakirəsiz qeydə alınır. Sonda düzgün ideyalar aşkar edilir, yekunlaşdırılır, təhlil edilir. Bu fikirlər hansı təlim metoduna daxildir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 86 of 100

Question 87 of 100

87. Müxtəlif  həyat   şəraitində  baş  verən hadisələrlə  tanış olmaq, özünün və  digər insanların  davranışına  obyektiv   qiymət vermək,  yaradıcı  təxəyyülü  inkişaf  etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 87 of 100

Question 88 of 100

88. Bu üsuldan istifadə edilərkən öyrənilə-cək mövzuya aid  əsas söz (və  ya söz birləş-məsi)  lövhəyə  yazılır.  Şagirdlər  həmin  söz ilə  bağlı  ilk  xatırladıqları  fikirləri  söyləyir və  həmin fikirlər müəllim tərəfindən lövhə-yə  yazılır. Mövzu ilə  bağlı olan sözlər deyilən fikirlərin arasından seçilir və  əlaqələndirilir,  onlardan  anlayış  və  yaxud  ideya çıxarılır.  Söhbət   hansı  iş  üsulundan  gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 88 of 100

Question 89 of 100

89. Dərsdən  əvvəl  iri  ağ  kağızlarda  (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim qruplara  müxtəlif  sual  yazılmış  bir  kağız  verir.  Qrup üzvləri sualı oxuyur və  bir cavab  yazır.  Kağızlar  saat  əqrəbi  istiqamə-tində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 89 of 100

Question 90 of 100

90. BİBÖ abveturası nə bildirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 90 of 100

Question 91 of 100

91. Bu  üsul  mətnin  məzmununun  qısa müddət  ərzində  şagirdlər  tərəfindən  mə-nimsənilməsinə  imkan  yaradır.  Şagirdlər dörd  nəfərlik  qruplara  bölunur  (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.  Hər  qrupdakı  eyni  rəqəmli şagirdlərdən  yeni  qrup  (ekspert  qrupu) yaradılır.  Öyrəniləcək mətn qrupların  sayı qədər hissələrə  bölunur və  ekspert qruplarına  verilir.  Haqqında  danışılan  təlim üsulunu müəyyən et:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 91 of 100

Question 92 of 100

92. Əşya və ya hadisələri muqayisə etmək,       onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 92 of 100

Question 93 of 100

93. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri muəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 93 of 100

Question 94 of 100

94. Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 94 of 100

Question 95 of 100

95. Fəal təlim üsullarından biri dərsin müzakirə  mərhələsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 95 of 100

Question 96 of 100

96. Fəal təlim üsullarından biri tədqiqatın aparılması mərhələsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 96 of 100

Question 97 of 100

97. Fəal təlim üsullarından biri tədqiqatın aparılması mərhələsinə uyğundur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 97 of 100

Question 98 of 100

98. Bu üsul ideyaların yaradılması,cəmləşməsi və məsələnin həlli  vasitəsi kimi verilmişdir.
Söhbət hansı üsuldan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 98 of 100

Question 99 of 100

99. Hansı cərgədə sadalananların hamısı üsul deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 99 of 100

Question 100 of 100

100. Bu üsulun məqsədi diskussiya vərdişlərin inkişaf etdirməkdir.

Bu üsul hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 100 of 100


 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir