Ümumi kurikulum testləri (501 – 600)

 • KURİKULUM
 

Sual 1 - 100

KURİKULUM

1. Əsas birləşdirici ideyanı və ya qanunauyğunluğu aşkar etmək üçün bu dağınıq faktlar arasında əlaqə yaradılır. Bu zaman müqayisə, təhlil və sintezdən istifadə olunacaqdır. Bu dərsin hansı mərhələsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 100

Sual 2 - 100

2. Aşağıda qeyd olunan fikirlərə görə söhbət nədən gedir?
• Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil etmək.
• Mövzuları dəyişdirmək və ya artırmaq.
• İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən etmək.
• Əlavə resurslar seçmək.
• Mövzular üzrə vaxt bölgüsündə dəyişikliklər etmək.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 100

Sual 3 - 100

3. Tədqiqat mərhələsini planlaşdırarkən aşağıdakılardan hansıları dəqiqləşdirmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 100

Sual 4 - 100

4. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 100

Sual 5 - 100

5.

Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 100

Sual 6 - 100

6.

Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 100

Sual 7 - 100

7. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında olmayanları seçin
1. Buraxılış imtahanları
2. Müəllim peşəkarlığının qitmətləndirilməsi
3.Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
4.Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının əsas məqsədləri
5. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
6.Qiymətləndirmə meyarları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 100

Sual 8 - 100

8. Uyğunlaşdırın
1. Məlumat müzakirəsi
2. Yaradıcı tətbiqetmə
3. Refleksiya
a- dərsin bütün mərhələlərini dərindən təhlil etməyə imkan yaradır
b- məntiqi,tənqidi,yaradıcı təfəkkürün səfərbərliyini təmin edir
c- Biliyin praktiki tətbinə imkan yaradır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 100

Sual 9 - 100

9.

Summativ qiymətləndirmə vasitəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 100

Sual 10 - 100

10. Diferensial təlimə aid fikirlər hansılardır?
1.Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir
2.Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər
4.Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır
5.Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 100

Sual 11 - 100

11.

Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 100

Sual 12 - 100

12. Aşağıda verilən bacarıqlardan fəaliyyətin ünsiyyət növünə uyğun gələnləri qruplaşdırın.
1. Tanımaq
2. Qaydanı izah etmək
3. Təqdim etmək
4. Nümunə göstərmək
5. Seçimini izah etmək
6. İstifadə etmək
7. Təhlil etmək
8. Reaksiya vermək
9. Dəyərləndirmək
10. Şərh etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 100

Sual 13 - 100

13. Testin etibarlılığı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 100

Sual 14 - 100

14.

Fəal təlimin reallaşdırılması mexanizminə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 100

Sual 15 - 100

15.

Təhsil məhsulu nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 100

Sual 16 - 100

16. ”Problemlə bağlı ziddiyətləri müəyyən edin” .Verilmiş tapşırıqda təfəkkürün növünü müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 100

Sual 17 - 100

17. Uyğunlaşdırın
A-Təhsil sahəsində dövlət standartı
B-Ümumi təhsil proqramı
C-Fənn kurikulumları
1-təlim formaları,
2-təhsil səviyyələri üzrə dərs saatlarının miqdarı
3-ümumi təhsilin məzmunu
4-ümumi təhsilin infrastrukturu
5-ümumi təhsil sistemində pedoqoji prosesin təşkili prinsipləri
6-müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması
7-təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri
8-təhsil səviyyələri üzə keçirilən fənlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 100

Sual 18 - 100

18. Müəllimin ünsiyyət üslubları arasındakı uyğunluğu tapın
1 – Avtoritar
2 – Liberal
3 – Demokratik
a – Müəllim yalnız əmrlər, göstərişlər verir, şagirdlər sözsüz tabe olur
b – Müəllim şagirdlərin arzu və istəkləri ilə hesablaşır, onların fikrini, rəyini nəzərə alır, mövqelərinə hörmətlə yanaşır
c – Müəllim dərsini deməklə vəzifələrini bitmiş hesab edir, şagirdlərlə bağlı bütün digər məsələlərə biganədir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 100

Sual 19 - 100

19.

Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 100

Sual 20 - 100

20.

Təlimin amilləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 100

Sual 21 - 100

21. İllik planlaşdirmada nəzərə alınmır:
1. Diaqnostik qiymətləndirmənin keçiriləcəyi vaxt
2. Dərsdə istifadə olunacaq motivasiya
3. İnteqrasiya imkanları
4. Tarix
5. Resurslar
6. Dərsin məqsədi
7. Mövzu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 100

Sual 22 - 100

22. “4.1.2. Söz və söz birləşmələrinin sintaktik vəzifəsini müəyyən edir”. Məzmun standartındakı bilik və fəaliyyətin növünü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 100

Sual 23 - 100

23. Müəllimin didaktik qabiliyyətinin mahiyyəti
1 – tədris materialını, əyani vəsaitləri və avadanlığı seçmək
2 – şagirdlərlə səmimi münasibətlər yaratmaq
3 – tədris materialını aydın, ifadəli və inandırıcı şəkildə nəql etmək
4 – şagirdlərin idrak fəallığını yüksəltmək
5 – şagird kollektivini təşkil etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 100

Sual 24 - 100

24. Təlimdə diferensiyasiya hansı istiqamətdə aparıla bilər?
1-Təhsilalanların qabiliyyətinə görə
2-Valideynin arzusuna əsasən
3-Təhsilalanların marağına görə
4-Təhsilalanların ixtisasına görə
5-Dövrün dəyişən tələblərinə əsasən

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 100

Sual 25 - 100

25. Tərbiyə prosesinin dialektikası nə ilə bağlıdır?
1-tərbiyə prosesinin mürəkkəbliyi;
2-daxili ziddiyətlər;
3-xarici ziddiyətlər;
4-inkişafetdirici funksiya
5-təhsilləndirici funksiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 100

Sual 26 - 100

26. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır
1-öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2-mətəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3-şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4-əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 100

Sual 27 - 100

27. Özünütərbiyənin vasitələrini və onların arasındakı uyğunluğu tapın:
1-Özünümüşahidə
2-Özünüdərketmə
3-Özünütəlqin
a-şəxsiyyətin yüksək forması
b-insanın öz əhvali-ruhiyyəsini, ovqatını, psixi vəziyyətini dərk etmək üçün öz hissələrini, davranışını nəzərdən keçirməsi
c-insanın öz mənliyini, qabiliyyətini, rəftar və davranışını, hiss və düşüncələrini dərk edib qiymətləndirməsi
d-insanın bütövlükdə rəftar və davranışını məqsədyönlü istiqamətdə idarə etmək, yaxud tənzimləmək üçün öz psixikasına təsir göstərməsi
e-iradəsizlik, özünütəlqində tərəddüd və özünütərbiyədə passivliyin olması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 100

Sual 28 - 100

28.

“Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları) ” nə vaxt təsdiq edilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 100

Sual 29 - 100

29.

Ümumi təhsil pilləsinin dövlət proqramlarına (kurikulumlarına) aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 100

Sual 30 - 100

30. I yarımildə 5, II yarımildə 4 qiyməti alan şagirdin yekun qiyməti neçə olacaqdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 100

Sual 31 - 100

31.

Testin reprezentativliyi nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 100

Sual 32 - 100

32. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:
1 – şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəyyən edir
2 – şagirdi sosial həyata hazırlayır
3 – şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət yaradır.
4 – Müəllimə gələcək strategiyalarını müəyyən etməyə imkan yaradır
5 – müəllim – şagird arasında mədəni davranışın əsasını qoyur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 100

Sual 33 - 100

33. Summativ qiymətləndirmənin üsullarına aid olanları seçin.
1. Yoxlama yazı işləri
2. Müşahidə
3. Yaradıcılıq və əl işləri
4. Layihə
5. Şifahi sorğu
6. Demonstrasiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 100

Sual 34 - 100

34. “Motivləşdirmək” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 34 - 100

Sual 35 - 100

35. Motivasiya neçə mərhələdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 100

Sual 36 - 100

36. Motivasiya neçə prinsip əsasında qurulur?

A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 100

Sual 37 - 100

37. Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nələri müəyyən etmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 100

Sual 38 - 100

38. Müəllim motivasiyanı düz qurubsa, dərsin neçə %-i yerinə yetirilmiş sayıla bilər?

A.
B.
C.
D.

Sual 38 - 100

Sual 39 - 100

39. Motivasiyanın mərhələləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.

Sual 39 - 100

Sual 40 - 100

40. Motivasiyanın birinci mərhələsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 100

Sual 41 - 100

41. Motivasiyanın ilk mərhələsində – Yönəldici suallar, tapşırıqlar – şagirdləri

A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 100

Sual 42 - 100

42. Motivasiyanın ilk mərhələsində neçə sual tərtib etmək məqsədə uyğundur?

A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 100

Sual 43 - 100

43. Motivasiyanın ikinci mərhələsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 100

Sual 44 - 100

44. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 100

Sual 45 - 100

45. Tədqiqat sualı nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 100

Sual 46 - 100

46. Motivasiya mərhələsi nə ilə bitir, yekunlaşır?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 100

Sual 47 - 100

47. Tədqiqat sualı adətən neçə sualdan ibarət olur?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 100

Sual 48 - 100

48. Dərsin sonunda müəllimin mütləq qayıtmalı olduğu məqam

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 100

Sual 49 - 100

49. Hafizə nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 100

Sual 50 - 100

50. Təfəkkür nədir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 100

Sual 51 - 100

51. Motivasiya hansı prinsiplər əsasında qurulur?
1. Problemlilik
2. Məqsədyönlülük
3. Əyanilik
4. Didaktik

A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 100

Sual 52 - 100

52. Motivasiya özündə nəyi əks etdirməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 52 - 100

Sual 53 - 100

53. Düzgün motivasiya necə olmalidir?

 1. düşündürücü (2 və daha çox fərziyyələri yaradan)
 2. asanlıqla cavabı tapılan
 3. qısa (3-5 dəqiqə)
 4. məqsədyönlü
 5. həyatla əlaqəli
 6. konkret
 7. ziddiyati həll etmək tələbatı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 100

Sual 54 - 100

54. Motivasiya üçün üsulları seçin:

 1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi
 2. Mübahisə doğura biləcək fikir söyləmək
 3. Dəqiq, lakonik olmalıdır
 4. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 100

Sual 55 - 100

55. Motivasiyanın quruluş prinsipləri olan bəndi müəyyən edin .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 100

Sual 56 - 100

56. Motivasiyanın prinsiplərini(xüsusiyyətlərini) seçin:

 1. Zorla insanları motivə etmək olmaz!
 2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
 3. Hər bir insan motivasiyaya malikdir.
 4. İnsanlar hər şeyə öz motivlərindən və maraqları çərçivəsindən yanaşırlar.
 5. 5.Qeyri-adi məlumatlardan istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 100

Sual 57 - 100

57. Problem situasiyanın yaradılması zamanı buraxılan səhvi göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 100

Sual 58 - 100

58. Motivasiyanın məqsədəuyğun qurmağın 3 yolunu müəyyən edin:

 1. Problemin müxtəlif yollarla həll edilməsi
 2. Sual verməyə həvəsləndirmə
 3. Qısaca ifadə edilən ideyaları gostərməklə
 4. Rəmzi (simvolik) materialların şərhi
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 100

Sual 59 - 100

59. Hər hansı bir fəaliyyətin mexanizmini işə salan sövqedici qüvvədir. Dərsin vacib komponentidir. Söhbət nədən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 100

Sual 60 - 100

60. Biri motivasiyanın dəyərləndirilməsi üçün meyar kimi götürülə bilməz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 100

Sual 61 - 100

61. Hansı tədqiqatın aparılması  mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 100

Sual 62 - 100

62. Tədqiqatın aparılması zamanı müəllim  hansı bilik, bacarıq, vərdişlərə malik olmasa da olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 100

Sual 63 - 100

63. Nə  üçün  motivasiya  düşündürücü  və məqsədəuyğun olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 100

Sual 64 - 100

64. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

 1. Motivasiya, problemin qoyuluşu
 2. Tədqiqatın aparılması
 3. Məlumat mubadiləsi
 4. Ev tapşırığının yoxlanılması
 5. Məlumatların müzakirəsi
 6. Nəticələrin cıxarılması
 7. Yeni movzunun izahı
 8. Yaradıcı tətbiq etmə
 9. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
 10. 10.Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 100

Sual 65 - 100

65. Problemi necə yaratmaq olar və yarandıqdan sonra hansı proses baş verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 100

Sual 66 - 100

66. Yeni biliklərin kəşfinə aparan, bələdçi rolunu oynayan amil hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 100

Sual 67 - 100

67. Tədqiqat sualının rolu hansıdır?

 1. Tədqiqat sualı dəqiq, lakonik, dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
 2. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratma.
 3. Tədqiqat sualı şağırdləri tədqiqata sövq etməli, onlarda idrak fəallığı yaratmalıdır.
 4. Əyanı təlim vasitələrdən istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 100

Sual 68 - 100

68. Motivasiya yaratmaq üçün səmərəli yollar hansılardır?

1. Maraqlı bir hadisənin nağıl edilməsi,
2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
3. Bu və ya digər məsələyə münasibətdə
şagirdlərin mövqeyinin öyrənilməsi,
4. Sizin təklifinizin şagirdlərə mütləq lazımlı olduğunu ehtimal etmək,
5. Şagirdləri passiv dinləyici vəziyyətinə
gətirmək və ele də saxlamaq,
6. Şagirdlərin verdikləri sualın dəyərsizlik
səviyyəsində anlaşılmasına şərait yaratmaq
7. Sualların verilməsi,
8. Hər hansı məsələ ilə əlaqədar söz vermək,
9. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 100

Sual 69 - 100

69. Nəyə görə motivasiya düşündürücü və məqsədəuyğun olmalıdır?
1. Tədqiqatı dərsin nəticələrinə istiqamətləndirir.
2. 45 dəqiqə ərzində dərsin bütün mərhələ-ləri arasında vaxtı paylaşdırıb, onları tam
şəkildə həyata keçirməyə imkan yaradır.
3. Dərsi maraqlı edir, dərs vaxtında qurtarır.
4. Şagirdlərdə idrak fəallığı oyadır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 100

Sual 70 - 100

70. Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.
Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qurmağın hansı yoludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 100

Sual 71 - 100

71. Problem situasiyasının əsas xüsusiyyətləri hansılardır?

1. problemə müxtəlif istiqamətdə yanaşma-ğa imkan vermir
2. problemi həll etmə variantlarının olmasi
3. sirf hafizəyə xidmət edir
4. alternativ duşunmə imkanı yaradır
5. biliklərin səmərəli mənimsənilməsinə şə-rait yaratmır
6. problemlərin həlli prosesində idrak fəallığını formalaşdırır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 100

Sual 72 - 100

72. Aşağıdakılardan hansı biri motivasiya mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 72 - 100

Sual 73 - 100

73. Motivasiyanın yaradılması zamanı nəzərə alınacaq amillər hansılardır?

1. Material qeyri adiliyi ilə fərqlənməli
2. Şagirdi düşünməyə məcbur etməli
3. Müstəqil təfəkkürü inkişaf etdirməyə yönəlməlidir.
4. Sual verməyə həvəsləndirmə
5. Rəmzi materialın şərhi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 100

Sual 74 - 100

74. Tədqiqat sualının funksiyası və rolunu seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 100

Sual 75 - 100

75. Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:

1.Müəllim motivasiyanı elə təşkil edir ki,şagirdlərdə idrak fəallığı oyanır,yeni dərsin məzmunu şagirdlər tərəfindən müəyyən olunur.
2. Müəllim motivasiya qismində bir həll variantı olan çalışmadan istifadə edir.
3.Açıq suallardan istifadə edir
4. Müəllim motivasiya qismində real problem əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan (maraqlı, cəlbedici) və ya onun təqdimatı üsullarından (oyun, rəngbərəng şəkil) istifadə edir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 75 - 100

Sual 76 - 100

76. Hansı cavab fəal təlimin motivasiya mərhələsinin hissələrinin düzgün ardıcıllığını əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 100

Sual 77 - 100

77. Qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün müəllimlərlə şagirdlərin qarşılıqlı təsirinə . . . . deyilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 100

Sual 78 - 100

78. Bu üsul həmçinin şagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif adamlarla qarşılıqlı əlaqəsi üçün şərait yaradır, hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən anlamağa imkan verir, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyə istiqamətləndirir. Bu hansı üsuldur ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 100

Sual 79 - 100

79. Venn diaqramından nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 100

Sual 80 - 100

80. Bu üsul oyun- tapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə yüksək fəallıq yaradır. Müəllim lövhədə dairəvi kart asır, onun arxasında şagirdlərdən tələb olunan anlayışı yazır. Kartın yazı olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş anlayışların xüsusiyyətlərinə aid 2 və ya 3 yönəldici söz sadalayır və ya yazır. Şagirdlər həmin xüsusiyyətlərə uyğun olaraq gizlədilmiş sözü tapırlar.
Bu iş üsulunun hansı növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 100

Sual 81 - 100

81. Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 81 - 100

Sual 82 - 100

82. Təlim üsullarını seçin:

 1. Müzakirə
 2. Qruplarla iş
 3. Beyin həmləsi
 4. Kiçik qruplarla iş
 5. Venn diaqramı
 6. Diskusiya
 7. Cütlərlə iş
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 82 - 100

Sual 83 - 100

83. Diskusiya üsulunda diskusiya mədəniyyəti deyiləndə nələr başa düşülür?

 1. Eyni vaxtda yalnız 1 nəfər danışa bilər
 2. Danışanı dinləmək,sözü kəsməmək
 3. Danışanı tənqid etmək
 4. Fikri tənqid etmək
 5. Söz demək istəyəndə əl qaldırmaq
 6. Reqlamenti nəzərə almamaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 83 - 100

Sual 84 - 100

84. Cisim   və  hadisələrin   xüsusiyyətini öyrənmək,  bilik  və  anlaşmanı   müəyyənləşdirmək,  bilikləri  aktuallaşdırmaq,  dinləmə  mədəniyyətini inkişaf etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 84 - 100

Sual 85 - 100

85. Cisim və  hadisəyə  hərtərəfli baxışın formalaşmalaşdırır, qiymətləndirmə  bacarığının formalaşmalaşdırır, məntiqi və tənqidi təfəkkürü formalaşdırır. Bu hansı iş üsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 85 - 100

Sual 86 - 100

86. Problem (sual) lövhədə yazılır. Şagirdlər doğru və yalnış fərq etməz öz idaeylarını çəkinmədən bildirirlər. Bütün ideyalar müzakirəsiz qeydə alınır. Sonda düzgün ideyalar aşkar edilir, yekunlaşdırılır, təhlil edilir. Bu fikirlər hansı təlim metoduna daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 86 - 100

Sual 87 - 100

87. Müxtəlif  həyat   şəraitində  baş  verən hadisələrlə  tanış olmaq, özünün və  digər insanların  davranışına  obyektiv   qiymət vermək,  yaradıcı  təxəyyülü  inkişaf  etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 87 - 100

Sual 88 - 100

88. Bu üsuldan istifadə edilərkən öyrənilə-cək mövzuya aid  əsas söz (və  ya söz birləş-məsi)  lövhəyə  yazılır.  Şagirdlər  həmin  söz ilə  bağlı  ilk  xatırladıqları  fikirləri  söyləyir və  həmin fikirlər müəllim tərəfindən lövhə-yə  yazılır. Mövzu ilə  bağlı olan sözlər deyilən fikirlərin arasından seçilir və  əlaqələndirilir,  onlardan  anlayış  və  yaxud  ideya çıxarılır.  Söhbət   hansı  iş  üsulundan  gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 100

Sual 89 - 100

89. Dərsdən  əvvəl  iri  ağ  kağızlarda  (vatman) mövzuya aid suallar yazılır. Müəllim qruplara  müxtəlif  sual  yazılmış  bir  kağız  verir.  Qrup üzvləri sualı oxuyur və  bir cavab  yazır.  Kağızlar  saat  əqrəbi  istiqamə-tində müəllimin köməkliyi ilə qruplara ötürülür. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 100

Sual 90 - 100

90. BİBÖ abveturası nə bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 100

Sual 91 - 100

91. Bu  üsul  mətnin  məzmununun  qısa müddət  ərzində  şagirdlər  tərəfindən  mə-nimsənilməsinə  imkan  yaradır.  Şagirdlər dörd  nəfərlik  qruplara  bölunur  (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.  Hər  qrupdakı  eyni  rəqəmli şagirdlərdən  yeni  qrup  (ekspert  qrupu) yaradılır.  Öyrəniləcək mətn qrupların  sayı qədər hissələrə  bölunur və  ekspert qruplarına  verilir.  Haqqında  danışılan  təlim üsulunu müəyyən et:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 100

Sual 92 - 100

92. Əşya və ya hadisələri muqayisə etmək,       onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 100

Sual 93 - 100

93. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri muəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 100

Sual 94 - 100

94. Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 100

Sual 95 - 100

95. Fəal təlim üsullarından biri dərsin müzakirə  mərhələsinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 100

Sual 96 - 100

96. Fəal təlim üsullarından biri tədqiqatın aparılması mərhələsinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 96 - 100

Sual 97 - 100

97. Fəal təlim üsullarından biri tədqiqatın aparılması mərhələsinə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 97 - 100

Sual 98 - 100

98. Bu üsul ideyaların yaradılması,cəmləşməsi və məsələnin həlli  vasitəsi kimi verilmişdir.
Söhbət hansı üsuldan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 98 - 100

Sual 99 - 100

99. Hansı cərgədə sadalananların hamısı üsul deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 99 - 100

Sual 100 - 100

100. Bu üsulun məqsədi diskussiya vərdişlərin inkişaf etdirməkdir.

Bu üsul hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 100 - 100


 

8 thoughts on “Ümumi kurikulum testləri (501 – 600)

 • Oktyabr 20, 2019 at 20:23
  Permalink

  29 sualin cavabi E variantidi Xais edirem duzelderdiz Cunki ister istemez fikirde ele sehv variant kimi qalir ve imtahanda qarsimiza cixanda bizde sehv yaziriq

  Reply
 • Aprel 13, 2019 at 13:03
  Permalink

  76-100 SUALIN CAVABLARI DUZGUN DEYIL

  Reply
 • Aprel 13, 2019 at 12:40
  Permalink

  SALAM .MATIVASIYA 4 MERHELELI OLUR.1- PROBLEM QOYULUR,2-YONELDICI SUALLAR ,3-TEDQIQAT SUALI,4-FERZIYELER

  Reply
  • Fevral 1, 2019 at 16:49
   Permalink

   cavab duzdu motivasiya iki merheleden ibaretdir 1. yoneldici suallar, tapsiriqlar 2. Tetqiqat suali

   Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.