Ümumi kurikulum testləri (401 – 500)

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 100

KURİKULUM

1. Ayrı-ayrı   hissələrə  bölünmə  və  ya diferensiallaşma və  bu hissələrin tama necə  aid olunmasını təyin etmək, sıralama və xarakterik   xüsusiyyətlərin  təyini.  Söhbət  Blum  taksonomiyasının  hansı  mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 100

Sual 2 - 100

2. Təfəkkürün növləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 100

Sual 3 - 100

3. Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək,  dəyişmək,  izah   etmək,  sözlərini dəyişmək, təfsir və  ya şərh etmək. Söhbət Blum  taksonomiyasının  hansı  mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 100

Sual 4 - 100

4. Təfəkkür  növlərinin  ierarxiyası  hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 100

Sual 5 - 100

5. Yeni ideyaların yaranması üçün köhnə  ideyalardan istifadə, verilmiş faktların ümumiləşdirilməsi və  bir neçə  sahə  üzrə biliklərin  əlaqələndirilməsi.‖ Söhbət Blum taksonomiyasının  hansı  mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 100

Sual 6 - 100

6. Psixomotor taksonomiyaya aid olanları seçin:
1. Rəqs etmək
2. Tanımaq
3. Yapmaq
4. Nümunə göstərmək
5. Reaksiya vermək
6. Qaçmaq
7. Təhlil etmək
8. Dəyərləndirmək
9. Rəsm çəkmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 100

Sual 7 - 100

7. Müşahidə  və  məlumatların  xatırlanması,  nağıl  edilməsi,  tarixlər,  hadisələr, yerlər   və  s. məlumatlar.  Söhbət    Blum taksonomoiyasının   hansı   mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 100

Sual 8 - 100

8. Məlumatları   istifadə  etmək   və  yeni şəraitdə  metod  və  konsepsiyaları  istifadə etmək .Söhbət   Blum  taksonomiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 100

Sual 9 - 100

9. Münasibət bildirmək, qərar qəbul etmək, tərif ya tənqid etmək. Bu açar sözlər təhsil məqsədləri  taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 100

Sual 10 - 100

10. Verilən vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq lazımdır.Tapşırıq təfəkkürün hansı  növünə əsaslanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 100

Sual 11 - 100

11. Hazırlıq  kurslarının  Azərbaycan  Respublikasının təhsil sahəsində  oynadığı rolu müəyyən edin və  fikirlərinizi  əsaslandırın.bu  tapşırığa  əsasən  təfəkkürün  növünü təyin edin .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 100

Sual 12 - 100

12. Həm  şifahi  formada,  həm  də  fiziki obyekt  ola  bilən  unikal  (yeganə),  original (ilkin) məhsulun yaradılması.‖ Bu ifadə  İdrak  Taksonomiyasının  hansı  mərhələsinin spesifik təlim nəticəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 100

Sual 13 - 100

13. Təfəkkürün növləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
1. Məntiqi təfəkkür.
2. Tənqidi təfəkkür
3. Yaradıcı təfəkkür
a) Təxəyyülün köməyi ilə yeni ideyaların, modellərin qaydaların, sxemlərin yaradılması.
b) Münasibət bildirmək, qiymətləndirmək, müxtəlif nöqteyi-nəzərdən məsələyə baxılması.
c) Analiz, sintez, müqayisə, nəticənin çıxarılması, əsas ideyanın müəyyən edilməsi.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 100

Sual 14 - 100

14. Məlumatların  dəyərlərini  və  səmərəli istifadə  imkanlarını   müəyyən  meyarlara və  standartlara  əsasən   müəyyən  etmək. Söhbət Blum  taksonomiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 100

Sual 15 - 100

15. Taksonomiyanın ... mərhələsi məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxatmağa, mübahisələri həll etməyə imkan verir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 100

Sual 16 - 100

16. Müşahidə və məlumatların xatırlanması, nağıl edilməsi, tarixlər, hadisələr, yerlər və s. məlumatlar. Söhbət Blum taksonomoiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 100

Sual 17 - 100

17. Məlumatları istifadə etmək və yeni şəraitdə metod və konsepsiyaları istifadə etmək . Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 100

Sual 18 - 100

18. Münasibət bildirmək, qərar qəbul etmək, tərif ya tənqid etmək. Bu açar sözlər təhsil məqsədləri taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 100

Sual 19 - 100

19. Məlumatların  dəyərlərini  və  səmərəli istifadə  imkanlarını   müəyyən  meyarlara və  standartlara  əsasən   müəyyən  etmək. Söhbət Blum  taksonomiyasının hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 100

Sual 20 - 100

20. Yeni ideyaların yaranması üçün köhnə  ideyalardan istifadə, verilmiş faktların ümumiləşdirilməsi və  bir neçə  sahə  üzrə biliklərin  əlaqələndirilməsi.‖ Söhbət Blum taksonomiyasının  hansı  mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 100

Sual 21 - 100

21. Diaqnostik qiymətləndirmə nəyə xidmət edir?
1. şagirdin bilik və bacarıqlarının ilkin səviyyəsini müəyyən-ləşdirməyə,
2. müəllimin təlim strategiyalarının seçilməsinə
3. şagirdin bilik və bacarığını formalaşdırmasına
4.bilik və bacarıqların təlim nəticələrinə istiqamətlənməsinə
5. şagirdə fərdi yanaşmanın təmin edilməsinə
6. Şagirdlərin maraq dairəsi, dünyagörüşü, yaşadığı mühit haqqında məlumat almağa.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 100

Sual 22 - 100

22. Diaqnostik qiymətləndirmənin nəticələrindən nə üçün istifadə olunur?
1.cari və perspektiv (illik) planlaşdırmanın hazırlanmasında;
2.təlim prosesində fərdi yanaşmanı təmin etməkdə;
3.şagirdlərin irəliləyiş və geriləmələrinin müəyyənləşdirilməsində;
4.təlim tapşırıqlarının seçilməsində;
5.ev tapşırıqlarının verilməsində;
6.tədris olunacaq fənn və ya mövzu ilə bağlı maraq və ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsində;
7.sinifdəki təlimin istiqamətləndirilməsində;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 100

Sual 23 - 100

23. Ayrı-ayrı   hissələrə  bölünmə  və  ya diferensiallaşma və  bu hissələrin tama necə  aid olunmasını təyin etmək, sıralama və xarakterik   xüsusiyyətlərin  təyini.  Söhbət  Blum  taksonomiyasının  hansı  mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 100

Sual 24 - 100

24. Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək,  dəyişmək,  izah   etmək,  sözlərini dəyişmək, təfsir və  ya şərh etmək. Söhbət Blum  taksonomiyasının  hansı  mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 100

Sual 25 - 100

25. Bunlardan hansı idraki fəaliyyət növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 100

Sual 26 - 100

26. Hissələrə  ayırmaq, yaratmaq,  plan  tutmaq,  tərtib  etmək.Bunlar Blum taksonomiyasının hansı mərhələsini özündə əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 100

Sual 27 - 100

27. Həm  şifahi  formada,  həm  də  fiziki obyekt  ola  bilən  unikal  (yeganə),  original (ilkin) məhsulun yaradılması. Bu ifadə  İdrak  Taksonomiyasının  hansı  mərhələsinin spesifik təlim nəticəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 100

Sual 28 - 100

28. Cisim   və  hadisələrin   xüsusiyyətini öyrənmək,  bilik  və  anlaşmanı   müəyyənləşdirmək,  bilikləri  aktuallaşdırmaq,  dinləmə  mədəniyyətini inkişaf etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 100

Sual 29 - 100

29. Cisim və  hadisəyə  hərtərəfli baxışın formalaşmalaşdırır, qiymətləndirmə  bacarığının formalaşmalaşdırır, məntiqi və tənqidi təfəkkürü formalaşdırır. Bu hansı iş üsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 100

Sual 30 - 100

30. Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 100

Sual 31 - 100

31. Müxtəlif  həyat   şəraitində  baş  verən hadisələrlə  tanış olmaq, özünün və  digər insanların  davranışına  obyektiv   qiymət vermək,  yaradıcı  təxəyyülü  inkişaf  etdirmək. Söhbət hansı iş üsulundan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 100

Sual 32 - 100

32. Bu üsul ideyaların yaradılması,cəmləşməsi və məsələnin həlli vasitəsi kimi verilmişdir.Söhbət hansı üsuldan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 100

Sual 33 - 100

33. Nəticənin  əldə  edilməsi  üçün  əldə  edilmiş  biliklərin  tətbiq  edilməsi  fikri  hansı kompentensiyaya aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 100

Sual 34 - 100

34. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizminə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 100

Sual 35 - 100

35. Məzmun xəttinin əsas funksiyalarından biridir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 100

Sual 36 - 100

36. Özünün fiziki və  mənəvi varlığını qoruyub saxlamaq, yaşatmaq üçün hər hansı sosial qrup və  ya cəmiyyətin  əksər üzvlərinin doğru və  lazımlı olduğuna inanıb qəbul etdikləri  ortaq  dünyagörüş,  məqsəd,  əxlaq normaları və  inanclardır. Söhbət  Kompetensiyanın hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 100

Sual 37 - 100

37. İşin görülməsi üçün əldə edilərək istifadə edilməli olan informasiya-Söhbət  Kompetensiyanın hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 100

Sual 38 - 100

38. İnsanın təlim və iş prosesi dövründə qazandığı, təkmilləşdirdiyi və lazım olan anda asanlıqla (avtomatik şəkildə) tətbiq edə bildiyi avtomatlaşmış hərəkətlərdir. Söhbət  Kompetensiyanın hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 100

Sual 39 - 100

39. Mürəkkəb psixi xüsusiyyətlər kimi insanın həyat prosesində formalaşır, psixoloji səciyyəsinə görə vasitəli xarakter daşıyır. Tərbiyə şəraiti, sosial mühit eləcə də, sinir tipi iradi keyfiyyətlərin formalaşmasında mühüm rol oynayir. Söhbət  Kompetensiyanın hansı mərhələsindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 100

Sual 40 - 100

40. XXI əsrin Avropa müəlliminin kompetentliyinə nə daxildir?
1. savadlıq;
2.yaradıcı təfəkkür;
3.keyfiyyət
4.ünsiyyət;
5. nəticəlik;
6.vərdiş

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 100

Sual 41 - 100

41. XXI əsrin Avropa müəlliminin kompetentliyi olan savadlılıq bacarığına nə daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 100

Sual 42 - 100

42. XXI əsrin Avropa müəlliminin kompetentliyi olan nəticəlilik bacarığına  nə daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 100

Sual 43 - 100

43. XXI əsrin Avropa müəlliminin kompetentliyi olan yaradıcı təfəkkürə  nə daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 100

Sual 44 - 100

44. XXI əsrin Avropa müəlliminin kompetentliyi olan ünsiyyət bacarığına   nə daxildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 100

Sual 45 - 100

45. Kompetentlik nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 100

Sual 46 - 100

46. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
1.təhsilalanların standartların reallaşmasına yönəlmiş irəliləmələrini və geriləmələrini izləmək
2. şagird nailiyyətlərinin səviyyəsini ölçmək
3. bu zaman qarşıya çıxan problemləri aradan qaldırmaq
4.Problemləri düzgün istiqamətləndirmək
5. şagirdlərin bilik və bacarıqları haqqında məlumat toplamaq
6. məzmun standartlarından irəli gələn bilik və bacarıqların mənimsənilməsinə yönəlmiş fəaliyyətini izləmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 100

Sual 47 - 100

47. Formativ qiymətləndirmənin nəticələrindən nə üçün istifadə olunur?
1.cari və perspektiv (illik) planlaşdırmanın təkmilləşdirilməsində;
2.tədris olunacaq fənn və ya mövzu ilə bağlı maraq və ehtiyaclarının müəyyənləşdirilməsində;
3.təlim tapşırıqlarının seçilməsində;
4.ev tapşırıqlarının verilməsində;
5.cari və perspektiv (illik) planlaşdırmanın hazırlanmasında;
6.sinifdəki təlimin istiqamətləndirilməsində;
7.şagirdlərin irəliləyiş və geriləmələrinin müəyyənləşdirilməsində.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 100

Sual 48 - 100

48. Beynəlxalq qiymətləndirmə uyğun gələn hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 100

Sual 49 - 100

49. Qiymətləndirmənin keyfiyyət göstəricilərini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 100

Sual 50 - 100

50. Qiymətləndirmənin bu prinsipinə aiddir:

  • qiymətləndirmənin düzgün təşkili,
  • qiymətləndirmə üzrə vaxtın müəyyən edilməsi,
  • qiymətləndirmə materiallarının hazırlanması,
  • testlərin şagirdlərin nailiyyətləri ilə uyğunluğu,
  • testlərdəki sualların şagirdlərə müsbət təsiri,
  • testləşmənin metod və formaları, keyfiyyətin ölçü prosesi, ölçü metodları, cavabların növləri.

 Bu qiymətləndirmənin hansı prinsipidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 100

Sual 51 - 100

51. Əşya və predmeti statikada (donuq, yəni dəyişmədən) göstərir.Söhbət hansı əyani üsuldan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 100

Sual 52 - 100

52. Şagirdlərin mövzu barəsindəki əvvəlki təcrübəsini nəzərdən keçirmək,bilikləri sistemləşdirmək,dilin lüğət tərkibini zənginləşdirmək və yeni assosiasiyanı stimullaşdırmaq üçün hansı üsuldan istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 100

Sual 53 - 100

53. BİBÖ və  Klaster üsulunun ortaq cəhəhəti

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 100

Sual 54 - 100

54. Ətraf əlamdə baş verən dəyişikliyikliyi nəzərə alaraq şagirdləri həyata hazirlayir.

Söhbət təlimin hansi prinsipindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 100

Sual 55 - 100

55. Ənənəvi və yeni qiymətləndirmənin məzmunları arasındakı uyğunluğu tapın:
1 - Ənənəvi qiymətləndirmə
2 - Yeni qiymətləndirmə
a - Qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə yönəlldilir və onu idarə edən vacib amil kimi meydana çıxır.
b – Qiymətləndirmə şagirdə qiymət yaz-maq kimi qəbul olunurdu, şagird yalnız qiymət almaq xatirinə oxuyurdu.
c – Tədris prosesinin bütün mərhələlərində tətbiq edilir.
d - Tədris prosesinin yalnız müəyyən bir hissəsində tətbiq edilirdi.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 100

Sual 56 - 100

56. Motivasiyanın prinsiplərini seçin:
1. Zorla insanları motivə etmək olmaz!
2. Şagirdlərə məsafədən yanaşma,
3. Hər bir insan motivasiyaya malikdir.
4. İnsanlar hər şeyə öz motivlərindən və
maraqları çərçivəsindən yanaşırlar.
5. Qeyri-adi məlumatlardan istifadə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 100

Sual 57 - 100

57. Aşağıda göstərilənlərdən hansı   qiymətləndirmənin prinsipinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 100

Sual 58 - 100

58. Məsələlərin birgə həlli gedişində özünün və qrup üzvlərinin fikirlərini, imkanlarını və  təcrübələrini bölüşə  bilmək və bundan qarşılıqlı faydalanmaq məqsədi ilə hər bir şagirdin müzakirələrdə və  qrupun işində iştirakı təmin edilməlidir. Bu fəal  təlimin hansı prinsipinə  aid edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 100

Sual 59 - 100

59. Öyrənilən mövzu ilə naməlum olan məsələlri müəyyənləşdirən suallar,açıq  suallar,açar  sözlərin köməyilə  verilən suallar.Bu  motivasiyanın yaradılmasının hansı növünə  aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 100

Sual 60 - 100

60. Qiymətləndirmə  vasitəsi  neçə  elementdən  ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 100

Sual 61 - 100

61. Qiymətləndirmə vasitələrini seçin
1.prosesdir
2.şagirdə imkan verir
3.müşahidə edilə bilir
4.məqsədyönlüdür
5.səmərəlidir
6.qeydə alına bilir
7.təhlil edilə bilir
8.tətbiq edilə bilir
9.bilik ,bacarıq və dəyərləri nümayiş etdirə bilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 100

Sual 62 - 100

62. Şagirddə  ətraf  aləm haqqında  tam  təsəvvür yaradır ,fənn üzrə  biliklərin əlaqələndirilməsi  üçün şərait yaradır .Söhbət  hansı  prosesin əhəmiyyətindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 100

Sual 63 - 100

63. Sinifdən –sinfə  tədricən dərinləşən və genişlənən məzmun xətləri  arasında varisliyi  təmin edir.Bu  inteqrasiyanın hansı  səviyyəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 100

Sual 64 - 100

64. Fənn  üzrə  məzmun xətlərini əlaqələndirməklə  ,müvafiq  məzmun  standartlarının  müəyyən tədris  vahidlərində  ifadə  olunmasını  təmin edir.Bu  inteqrasiyanın hansı  səviyyəsidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 100

Sual 65 - 100

65. Belə  şagirdlər  təbiət  hadisələrini  dərk  edir ,bitkiləri,heyvanları  xoşlayır ,bitkiləri  yeyetişdirməyə  və  heyvan  saxlamağa  həvəslidirlər,həvəskar  astronomdur.Bu  qabiliyyətin  hansı  növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 100

Sual 66 - 100

66. Təlim materillarının sadədən mürəkkəbə doğru  sıralanması (məzmun),müvafiq təlim materiallarının düzülməsində tarixi gün və hadisələrin nəzərə alınması (təqvim-tematik),ilkin təlim materialının növəti təlim materialının mənimsənilməsi üçün zəmin yaratması (mıntiqi),təlim materiallarının maraqlılıq səviyyəsinə görə düzülməsi.Bu  dərsə  verilən hansı  tələbdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 100

Sual 67 - 100

67. Şagirdin idrak  fəallığı  izlənilir,naliyyətləri  təhlil edilir,bilik  və  bacarıq  vərdişlərinin inkişaf səviyyəsi  tənzimlənir.Bu təlimin təşkilinə  verilən hansı tələbdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 100

Sual 68 - 100

68. Pedaqoji prosesin münasib maddi-texniki baza əsasında ,sağlam mənəvi-psixoloji mühitdə  təşkil edilməsi keyfiyyətin və  səmərəliliyin yüksəldilməsi üçün əlverişli  və  təhlükəsiz  təlim  şəraiti  yaradılır.Bu təlimin təşkilinə  verilən hansı tələbdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 100

Sual 69 - 100

69. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin.
1.Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2.Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların ,inteqrativ şəkildə tətbiqini təmin edir.
3.Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4.Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yaradıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 100

Sual 70 - 100

70. Müasir təhsil təhsil proqramanın səciyyəvi cəhətlərinin ənənəvi təhsil proqramını ilə müqayisəli təsvirinin  uyğunluğunu  müəyyən edin.

1.şəxsiyyətyönümlü      2.tələbyönümlü     3.şagirdyönümlü     4.nəticə yönümlü

a) müəllimyönümlü      b) bilikyönümlü     c) təklifyönümlü      d) fənyönümlü

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 100

Sual 71 - 100

71. Gənc nəslin təhsilin və  tərbiyəsinin məqsədinə uyğun olaraq təlimin xarakterini müəyyənləşdirən əsas rəhbər  müddəadır.Bu  hansı  terminin izahıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 100

Sual 72 - 100

72. Şagrd  qiymətləndirməsinin obyekti  və  məqsədi  nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 72 - 100

Sual 73 - 100

73. Azərbaycan respublikasının dövlət  strtegiyasının 2  -ci bəndi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 100

Sual 74 - 100

74. Azərbaycan respublikasının dövlət  strtegiyasının 1  -ci bəndi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 100

Sual 75 - 100

75. Azərbaycan respublikasının dövlət  strtegiyasının 3-cü bəndi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 75 - 100

Sual 76 - 100

76. Azərbaycan respublikasının dövlət  strtegiyasının 4-cü bəndi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 100

Sual 77 - 100

77. Azərbaycan respublikasının dövlət  strtegiyasının 5-ci bəndi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 100

Sual 78 - 100

78. Aşağıda göstərilənlərdən təhsilverənlərin hüquqlarına aid olanları seçin.
1.nоrmal əmək, elmi-pedaqоji iş və təhsil şəraiti, müasir standartlara cavab verən teхnоlоgiyalarla təmin оlunmaq;
2. ixtisas və elmi-pedaqоji səviyyəsini yüksəltmək, elmi araşdırmalar aparmaq, əlavə məşğələlər, sinifdənkənar və məktəbdənkənar tədbirlər keçirmək;
3 təhsil müəssisəsinin nizamnaməsinə uyğun оlaraq təhsil prоsesinin təşkilində və idarə оlunmasında fəal iştirak etmək;
4 tədrisin fоrmasını, metоdlarını və vasitələrini sərbəst seçmək;
5. qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada attestasiyadan keçmək
6.şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək
7. təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 100

Sual 79 - 100

79. Müşahidə vərəqləri, Meyar cədvəli, Dinləmə üzrə qeydiyyat vərəqi Oxu üzrə qeydiyyat vərəqi, Nailiyyət səviyyələri üzrə qiymətləndirmə şkalası adları çəkilən vasitələr qiymətləndirmənin hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 100

Sual 80 - 100

80. Ümumitəhsil pilləsi üzrə təhsil verənin keyfiyyət göstəricisini müəyyən edin.
1.əxlaqi-mənəvi keyfiyyətlərə, pedaqoji etika və mədəniyyətə;
2.fərdin, dövlətin, cəmiyyətin maraq və tələbatının ödənilməsi;
3.əməkdaşlıq, tədqiqatçılıq, özünütəhsil və idarəçilik bacarıqlarına;
4. təhsilin nəticəyönümlülük, şagirdyönümlülük, inteqrativlik prinsipləri əsasında qurulmasına didaktik zəmin yaradılması;
5.yaradıcılıq və sağlam rəqabət tələb edən layihələrdə, müsabiqə və innovativ proqramlarda iştirak etmək qabiliyyətinə;
6. təhsil səviyyələri üzrə təhsil proqramlarında (kurikulumlarda) varisliyin təmin olunması;
7.öz fəaliyyətini təqdim etmək və qabaqcıl pedaqoji təcrübələrdən bəhrələnmək bacarığına;
8..ədalətlilik, məsuliyyətlilik, cavabdehlik keyfiyyətlərinə;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 100

Sual 81 - 100

81. Bu sahə obyektləri sözlərlə yüksək izah etmə bacarığı ilə bağlıdır. Oxu, yazı, nəqletmə, detallı izah imkanları geniş olur. Bu anlayış  Hovard  Qardner nəzəriyyəsinin hansı  qavrama  tipidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 81 - 100

Sual 82 - 100

82. Kurikulumları  təsnif edərkən hansı  prinsiplərlə yanaşılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 82 - 100

Sual 83 - 100

83. Tədrisin və idrak  fəaliyyətinin təşkili  və idarə  olunması metodlarının məcmusudur.Söhbət  nədən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 83 - 100

Sual 84 - 100

84. Qiymətləndirmə  prosesində istifadə olunan alətdir.Söhbət nədən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 84 - 100

Sual 85 - 100

85. Təhsil  alanın suallar sisteminə  cavab verdiyi  tədria metodu.Yeni biliklərin əldə edilməsi  və  keçilən materialların təkrarlanmasıdır.Söhbət  hansı  üsuldan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 85 - 100

Sual 86 - 100

86. Ünsiyyət  bacarıqlarına aid olanları seçin .

1.İzahetmə
2.Şərhetmə
3.Tanıma
4.Nümunə  göstərmə
5.Təqdimetmə
6.Təsviretmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 86 - 100

Sual 87 - 100

87. Fasilitasiya üzrə buraxılmış səhvlər hansılardır?
1.Qapalı suallardan istifadə
2.Açıq suallardan istifadə
3.şagirdin qabiliyyətinə inam
4.formal dinləmə
5.yeni anlayışın izahatsız verilməsi
6.təlimatsız tapşırığın verilməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 87 - 100

Sual 88 - 100

88. Təlimin təşkilinə  verilən  neçə   tələb  var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 100

Sual 89 - 100

89. Təlim prosesində şagirdlər arasında ünsiyyət olur, cütlük, qrup və kollektiv şəkildə təlim fəaliyyəti həyata keçirilir. Təhsilin məzmunu ilə yanaşı şagirdlərin tərbiyə və inkişafında təlim metodları və təşkilati formalar da mühüm rol oynayır. Ənənəvi olaraq digər formaların əlamətləri dərs sayılan və ona qarşı qoyulan  bəzi elenmentləri (məsələn, seminar-dərs, oyun-dərs, yarış-dərs, konfrans-dərs və s.) assimilyasiya edir.Söhbət  ndən  gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 100

Sual 90 - 100

90. Bu üsul oyun- tapmaca formasında keçirilir və şagirdlərdə yüksək fəallıq yaradır. Müəllim lövhədə dairəvi kart asır, onun arxasında şagirdlərdən tələb olunan anlayışı yazır. Kartın yazı olmayan tərəfini şagirdlərə göstərir və gizlədilmiş anlayışların xüsusiyyətlərinə aid 2 və ya 3 yönəldici söz sadalayır və ya yazır. Şagirdlər həmin xüsusiyyətlərə uyğun olaraq gizlədilmiş sözü  tapırlar.Bu  iş  üsulunun hansı  növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 100

Sual 91 - 100

91. Bilik   səviyyəsinin fəaliyyət    göstəricisini  müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 100

Sual 92 - 100

92. Sintez   səviyyəsinin fəaliyyət  göstəricisini  müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 100

Sual 93 - 100

93. Təlimin  öyrədici məqsədinə nail olmaq üçün qrup işi təlim forması şagirdlərdə hansı bacarığı formalaşdırır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 100

Sual 94 - 100

94. Təlimin  tərbiyəedici  məqsədinə nail olmaq üçün qrup işi təlim forması şagirdlərdə hansı bacarığı formalaşdırır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 100

Sual 95 - 100

95. Təlimin  inkişafetdirici  məqsədinə nail olmaq üçün qrup işi təlim forması şagirdlərdə hansı bacarığı formalaşdırır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 100

Sual 96 - 100

96. Müəllim tərəfindən lövhədə və ya iş vərəqlərində dairə çəkilir və onun mərkəzində yazılmış anlayış ilə bağlı söz və ya ifadələr söyləmək şagirdlərə tapşırılır. Mərkəzdə yazılmış anlayışdan başlayaraq hər növbəti söz onunla əlaqəli sözlər xətlərlə birləşdirilir. Vaxt bitənə qədər mümkün qədər çox fikir yazmaq və onları əlaqələndirmək tövsiyə olunur.Bu  təlimin haansı  üsuluna  aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 96 - 100

Sual 97 - 100

97. Perspektiv plaşdırma apararkən müəllimə lazım olan sənədlər hansılardır?
1. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş ümumi təhsil pilləsi üçün dövlət standartları
2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilmiş qiymətləndirmə standartları
3. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş tədris planı
4.”Təhsil haqqında”Azərbaycan Respubliksının qanunu
5.Azərbayca Respublikasında ümumi təhsilin konsepsiyası
6.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş dərslik
7.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş müəllim üçün vəsait
8.Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş ümumtəhsil məktəblərinin fənn proqramları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 97 - 100

Sual 98 - 100

98. Şagrd  qiymətləndirməsinin obyekti  və  məqsədi  nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 98 - 100

Sual 99 - 100

99. Şagird  “5”  qiymət  almaq  üçün hansı  faiz  göstəricisinə nail olmalıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 99 - 100

Sual 100 - 100

100. Fasilitasiyanın məqsədi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 100 - 100


 

One thought on “Ümumi kurikulum testləri (401 – 500)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.