Ümumi kurikulum testləri (301 – 400)

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 100

KURİKULUM

1. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:
1 – kollektivlə iş
2 – qrupla iş
3 – cütlərlə iş
4 – fərdlərlə iş
a – şagirdlər hər hansı problem üzərində
kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır
b – hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə cəlb edilirlər
c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər
d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 100

Sual 2 - 100

2. Təlimin prinsiplərini seçin
1 – müvafiqlik prinsipi
2 – hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 – elmilik prinsipi
4 – nikbinlik prinsipi
5 – əyanilik prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 100

Sual 3 - 100

3.

Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 100

Sual 4 - 100

4. “Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə haqqında fikir söyləyir,sonuncu təklif verən şagird qalib sayılır”.Qeyd olunan xüsusiyyətlər hansı təlim üsuluna aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 100

Sual 5 - 100

5.

Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 100

Sual 6 - 100

6.

Təhsil sahəsində aparılan islahatların məqsədi nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 100

Sual 7 - 100

7.

Təhsil taksanomiyaları haqqındakı fikirlərdən biri səhvdirTaksanomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini təmin edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 100

Sual 8 - 100

8.

Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 100

Sual 9 - 100

9. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 100

Sual 10 - 100

10. Təhsil proqramına daxildir:
1 – tədris planları
2 – yoxlama işləri
3 – metodik təminatla bağlı tövsiyyələr
4 – kitab üzərində iş
5 – qiymətləndirmə
6 – məlumat kitabları
7 – müvafiq təhsil texnologiyaları
8 – əlavə oxu kitabları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 100

Sual 11 - 100

11.

Qiymətləndirmənin prinsiplərinə daxil deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 100

Sual 12 - 100

12. Pedaqoji monitorinq və onların məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:
1.məlumatın toplanması
2.məlumatın təhlili
3.görülən tədbirlər
a.onun məqsədi təhlil obyekti ola biləcək məlumatların toplanması
b.müşahidənin planlı şəkildə təşkil etmək
c.izlənilən obyektlərin təhlili

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 100

Sual 13 - 100

13.

Metakompetensiyalara aid olmayan hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 100

Sual 14 - 100

14. Nansı fikir doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 100

Sual 15 - 100

15. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:

1.praktika
2.izahlı illüstrativ
3.əyanilik
4.qismən axtarış
5.söz

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 100

Sual 16 - 100

16. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi foralarını seçin.
1-dərnəklər
2-seminarlar
3-kombinə edilmiş dərs
4-fakültativ məşğələr
5-bilik və bacarıqlar nəzarət və korreksiya
6-biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi
7-tədris ekskursiyaları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 100

Sual 17 - 100

17. Təlimdə başlıca şərtlər
1-Müəllim şagird əməkdaşlığı
2-Kollektiv vəsitəsilə tərbiyə
3-Bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin mütəşəkkiliyi
4-Bilik və əqidənin inkişaf etdirilməsi
5-Şagirdlərin özünütərbiyəsi
6-Mənəvi keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
7-Vaxta qənaət etmək

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 100

Sual 18 - 100

18. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına nə-lər daxildir?
1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 100

Sual 19 - 100

19.

Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 100

Sual 20 - 100

20. Tərbiyənin növləri və onların məqsədləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.
I – Estetik tərbiyə
II. Fiziki tərbiyə
III. Əmək tərbiyəsi
a – geniş dünyagörüşünə, hərəkətli intellek-tə malik şəxsiyyət formalaşdırmaq
b – şagirdlərdə müəyyən hərəki vərdişlər formalaşdırmaq
c – şagirdləri psixoloji və praktik yöndən əməyə alışdırmaq
d – şagirdlərə gözəlliyi duymaq, qiymətlən-dirmək və qorumaq hissini aşılamaq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 100

Sual 21 - 100

21. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:
1.Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2.Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3.Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4.Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5.Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7.Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8.Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 100

Sual 22 - 100

22. ” Pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması, şagirdlərin təlimə marağının artırılması üçün onların fəaliyyətindəki butun irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir, nəticə etibarı ilə şagirdlərin daha uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi təmin olunur”.Qeyd olunanlar təlimin təşkilinə verilən tələblərdən hansına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 100

Sual 23 - 100

23.

Fəaliyyət xətti nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 100

Sual 24 - 100

24. “Standartların siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edir.Bilik,bacarıq və vərdişlərin sinifdən-sinfə genişlənərək inkişaf etməsini izləməyə imkan yaradır”.
Qeyd olunan fikirlər fəndaxili inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 100

Sual 25 - 100

25. “Müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət göstərir.Bu proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin edir”.
Qeyd olunan fikirlər inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 100

Sual 26 - 100

26. Taksanomiyaya aid olan fikirləri müəyyən edin
1. təlimi daha ardıcıl və səmərəli qurmağa zəmin yaradır;
2. təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək imkanı yaradır;
3.problemləri düzgün müəyyənləşdirmək və uyğun tapşırıqları tərtib etməyə kömək edir.;
4.qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələri seçməyə zəmin yaradır;
5.təlim nəticələrinə əsaslanaraq refleksiyanı düzgün keçirməyə imkan verir;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 100

Sual 27 - 100

27. Psixomotor taksanomiyanın səviyyələrinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin
1.hazırolma
2.mexanizmi müəyyənləşdirmə
3.təqlidetmə
4.hissetmə
5.yaradıcılıq
6.mükəmməl icra
7.uyğunlaşma

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 100

Sual 28 - 100

28. Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə daha uyğundur. Bu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 100

Sual 29 - 100

29.

Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 100

Sual 30 - 100

30.

Alt standartlar sinifdən-sinfə keçdikdə necə dəyişir?

A.
B.
C.
D.

Sual 30 - 100

Sual 31 - 100

31.

Hansı kurikulum növünə həmdə tələbəyönümlü modeldə adlandırırlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 100

Sual 32 - 100

32.

Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 100

Sual 33 - 100

33. Təlim strategiyalarına aid olmayam seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 100

Sual 34 - 100

34. Faktoloji biliyə hansılar aitdir?
1. araşdırma
2. anlaışlar
3. tətqiqat
4. təriflər
5. faktlar
6. metod və texnikalar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 100

Sual 35 - 100

35. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik,bacarıq, vərdiş və mövzuların ardıcıllığım, həmin mövzulara, bölmələrə verilən saatların miqdarım müəyyən edən dövlət sənədi hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 35 - 100

Sual 36 - 100

36.

Verilənlərdən hansı məzmun standartına nə aiddir.

A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 100

Sual 37 - 100

37. TƏLİM ÜSULLARINI (texnikalarını ) SEÇİN

1) Akvarium   2) Böyük qrupga iş    3) Çarpaz müzakirə (debat)
4) Fərdi iş      5) Kublaşdırma          6) Tədqiqat işi

A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 100

Sual 38 - 100

38. QRUP İŞİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRİN DAVRANIŞ ASPEKTLƏRİNDƏN BİRİ YANLIŞDIR.

A.
B.
C.
D.

Sual 38 - 100

Sual 39 - 100

39.

Biri fasilitasiya qaydalarını pozur.

A.
B.
C.
D.

Sual 39 - 100

Sual 40 - 100

40.

Motivasiyanın yaradılması yollarından biri yalnışdır.

A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 100

Sual 41 - 100

41.

Məzmun xətti nədir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 100

Sual 42 - 100

42. BİR ALT-STANDARTI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN NEÇƏ TƏLİM NƏTİCƏSİ REALLAŞDIRMAQ OLAR?

A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 100

Sual 43 - 100

43.

Didaktik prinsipə aid olmayan variantı göstər

A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 100

Sual 44 - 100

44. Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nə müəyyən olunmalıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 100

Sual 45 - 100

45.

Təhsilalanların mənəvi tərbiyəsində əsas metot

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 100

Sual 46 - 100

46. Fasilitasiya prosesinin xüsusiyyəti nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 100

Sual 47 - 100

47.

Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 100

Sual 48 - 100

48.

Verilənlərdən hansı açıq sualdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 100

Sual 49 - 100

49. Məktəbdaxili qiymətləndirmə nəyə yönəlməlidir?
1)İlkin səviyyənin müəyyənləşdirilməsinə.
2)Müəllimin fəaliyyətini şagirdlərin tələbatına uyğunluğunu araşdırmağa(Müəllim necə öyrədir?)
3)İnkişafın davamlılığına(necə öyrənir?)
4)Əldə olunan nəticələrin müəyyən olunmasına(Nəyi öyrəndi?)
5)Cəmiyyəti inteqrasiya prosesinə.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 100

Sual 50 - 100

50. Beyin həmləsi zamanı yaranan ptoblemləri seçin:
1.vaxtın uzanması
2.şagirdlərdə mövzu ilə bağlı məlumatın qıtlığı.
3.məlumatın çoxluğu
4.müəllimin generator tolu üçün lazımi qabiliyyətinin olmaması.

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 100

Sual 51 - 100

51.

Auksion dərsin hansı mərhələsində aparılmalıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 100

Sual 52 - 100

52. Psixomotor nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 100

Sual 53 - 100

53. Fəal təlim əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 100

Sual 54 - 100

54.

Didaktika nə haqqında nəzəriyyədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 100

Sual 55 - 100

55. Tədris vahidinin ardıcıllığı hansı formada qurulur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 100

Sual 56 - 100

56. Məzmun standartına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 100

Sual 57 - 100

57. Düzgün təqdimat necə qurulmalıdır?
1) Nitqinə gözəl bir giriş verməklə
2) Fikirini aydın ifadə etmək, nitqini ifadəli qurmaqla
3) Şagird özünü və təmis etdiyi qrupu təqdim edir
4) Davamlı olaraq müəllimin üzünə baxmaqla
5) Nitqinə əlavə fikirlər varsa qeyd edilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 100

Sual 58 - 100

58. İnteqrasiyanın növlərinə hansılar aiddir:
1,Fənnə əsaslanan
2.Üfiqi
3.Mövzuya əsaslanan
4.Fəndaxili
5.Fənnə əsaslanan
6.Sərbəst inteqrasiya
7.Fənlərarası
8.Şaquli

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 100

Sual 59 - 100

59. Ünsiyyət bacarıqlarına hansılar aidd deyil?
1.izahetmə
2.reaksiyavermə
3.nümunə göstərmək
4.şərhetmə
5.quraşdırmaq
6.təsviretmə
7.təqdimetmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 100

Sual 60 - 100

60. Başqlarının hislərinə şərik olmaq, həmyaşıdları tərəfindən sevilmək, liderlik bacarığı, insanlar arasında ünsiyyət qura bilmək dərketmənin hansı qabiliyyətinə aid edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 100

Sual 61 - 100

61.

Belə şagirdlər yaxşı müvazinət hissinə malikdirlər. Hərəkətləri qarasiyalıdır, jestləri oxuya bilirlər. Söhbət hansı qabiliyyətdən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 100

Sual 62 - 100

62.

Belə şagirdlər çoxlu suallar verir, danışmağı, oxumağı, yazmağı xoşlayırlar. Asanlıqla yeni dil öyrənə bilirlər. Söhbət hansı qabiliyyətdən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 100

Sual 63 - 100

63. Şagirdi fəal oxucuya çevirmək üçün ən uğurlu iş üsulları hansılardır?
1.Fərdi iş     2.Mövzu üzrə söhbət    3.Qrup üzrə iş     4.Cütlərlə iş     5.Ziqzaq    6.Rollar üzrə oyun

A.
B.
C.
D.

Sual 63 - 100

Sual 64 - 100

64. Strategiya ilə oxuyan şagird məqsədləri müəyyənləşdirmək üçün ən uğurlu iş üsulu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 100

Sual 65 - 100

65. Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərini seçin:
1. Etibarlılıq
2. Relevantlıq
3. Praktiklik
4. İnkişafetdirici
5. Orijinallıq
6. Obyektivlik
7. Məqsədəuyğunluq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 100

Sual 66 - 100

66. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informasiyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirmək olar.” Bu biliyin hansı kateqoriyasıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 100

Sual 67 - 100

67. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizmidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 100

Sual 68 - 100

68. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə məlumatlarına nələr daxildir?
1. bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və tə-limə münasibətlərini
2. müəllimin hazırlıq səviyyəsini
3. proses test yoxlamalarının keçirilməsi
4. fənn kurrikumlarının səciyyəvi cəhətlərini
5. təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir.
6. sinifdə müsahibələrin aparılması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 100

Sual 69 - 100

69. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına hansılar daxildir?
1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 100

Sual 70 - 100

70.

Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 100

Sual 71 - 100

71. Verilənlər hansı təlimə aiddir:
1. Ev tapşırığının yoxlanılması
2. Yeni mövzuya dair mühazirə (yeni mövzunun izahı)
3. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
4. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
5. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
6. Qiymətləndirmə
7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 100

Sual 72 - 100

72. Fəal təlim üsullarından biri dərs prosesində “məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)” mərhələsinə daha uyğundur:

A.
B.
C.
D.

Sual 72 - 100

Sual 73 - 100

73.

Taksonomiya haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 100

Sual 74 - 100

74.

Tədris prosesi fəaliyyətlər üçlüyünə hansılar aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 100

Sual 75 - 100

75. Dərketmə səviyyələrini düzgün ardıcıllıqla düzün:

1. sintez    2. təhlil   3. qiymətləndirmə   4. bilik   5. qavrama  6. tətbiq

A.
B.
C.
D.

Sual 75 - 100

Sual 76 - 100

76. Bu üsulun məqsədi diskussiya vərdişlərin inkişaf etdirməkdir. Bu üsul hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 100

Sual 77 - 100

77. Bu üsul mətnin məzmunun qısa müddətdə şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər 4 nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Müəllim informasiyanın dəqiq verildiyinə əmin olmaq üçün suallar verə bilər. Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 100

Sual 78 - 100

78. Bu üsul hanısa problemə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaşmağı tələb edir. Bu üsul şagirdlərə hadisələrin iştirakçısı olmaq və başqaların gözü ilə baxmağa imkan verir...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 100

Sual 79 - 100

79. Məlumatın müəllimdən şagirdə ötürülməsi üsuludur. Bu üsuldan mövzu ilə bağlı məzmunun zənginləşdirilməsi, tamamlanması məqsədilə istifadə etmək məqsədilə istifadə etmək məqsədə uyöundur. Söhbət hansı üsuldan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 100

Sual 80 - 100

80. Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metotdur. Burada sinif bir növ miniatur, mövzunu özündə daşıyan tamaşaya çevrilir və sonluq qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu təlimin hansı metodik üsuludur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 100

Sual 81 - 100

81. Bu üsulda bir-birinə etiraz edən tərəflərin arasında keçirdiyi mübahisə, müzakirə, mübadilə kimi formalardan fərqli olaraq, opponeti deyil, üçüncü tərəfi inandırma prosesini nəzərdə tutur. Bu hansı üsuldur ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 81 - 100

Sual 82 - 100

82. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır
1 – tərbiyə
2 – pedaqoji innovasiyalar
3 – təlim
4 – dərslik
5 – təhsil
6 – formalaşma
7 – fəaliyyət
8 – inkişaf

A.
B.
C.
D.

Sual 82 - 100

Sual 83 - 100

83. Şagirdin daxili aləminə nüfuz edə bilmək, şagird şəxsiyyətini və onun müvəqqəti psixi vəziyyətini incəliklərinə qədər başa düşməklə bağlı olanqabiliyyət hansıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 83 - 100

Sual 84 - 100

84. Tərbiyyənin bu qabiliyyətində müəllim sakit, şagitdləri kobudcasına sıxışdırmadan, məcbur etmədən və hədələmədən öz tələbini irəli sürməsi və ona nail olmasından gedir. Bu tərbiyyənin hansı qabiliyyətinə aitdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 84 - 100

Sual 85 - 100

85. Şagirdlədə ünsiyyətə qabillik, onların yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq bacarığı, çagirdlərlə pedoqoji nöqteyi-nəzərdən məqsədə müvafiq qarşılıqlı əlaqə yarada bilmək bacarığı necə adlanır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 85 - 100

Sual 86 - 100

86. Tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini seçin
1-Məqsədyönlü prosesdir
2-Mürəkkəb prosesdir
3-Qeyri-mütəşəkkil prosesdir
4-Uzun sürən prosesdir
5-Nəticələri tez gözə çarpır
6-Fasiləli prosesdir
7-Dəyişkən,qeyri-müəyyən prosesdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 86 - 100

Sual 87 - 100

87.

Pedoqoji texnologiya nəyə deyilir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 87 - 100

Sual 88 - 100

88. Tərbiyə prosesinin dialektikası nə ilə bağlıdır?
1-daxili ziddiyətlər
2-tərbiyə prosesinin mürəkkəbliyi
3-xarici ziddiyətlər
5-təhsilləndirici funksiya
5-inkişafetdirici funksiya

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 100

Sual 89 - 100

89.

Pedoqoji texnologiyaya aid olmayan hansıdır :

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 100

Sual 90 - 100

90. Taksonomiyanın … mərhələsi məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxartmağa, mübahisələri həll etməyə imkan verir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 100

Sual 91 - 100

91.

Müasir kurikulumda təlim prosesi necə prosesdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 100

Sual 92 - 100

92.

Motivasiyanın dəyərləndirməsi üçün meyar kimi götürlə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 100

Sual 93 - 100

93.

Qiymətləndirmənin keyfiyyət göstəriciləri hanslardır?bal, rəmz, summativ

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 100

Sual 94 - 100

94. Öyrənən …….. .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 100

Sual 95 - 100

95.

Diaqnostik qiymətləndirmənin üsul və vasitələri kim tərəfindən hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 100

Sual 96 - 100

96. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 96 - 100

Sual 97 - 100

97. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 97 - 100

Sual 98 - 100

98. Məntiqi təfəkkürə aid olanı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 98 - 100

Sual 99 - 100

99. Tanımaq, nümunə göstərmək, istifadə etmək, müqayisə etmək, seçimini izah etmək, təsvir etmək, şərh etmək, qaydanı izah etmək reaksiya vermək, dəyərləndirmək, təqdim etmək, təhlil etmək. Bunlardan hansı idraki fəaliyyət növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 99 - 100

Sual 100 - 100

100. Hissələrə  ayırmaq, yaratmaq,  plan  tutmaq,  tərtib  etmək.Bunlar Blum taksonomiyasının hansı mərhələsini özündə əks etdirir?  

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 100 - 100


 

6 thoughts on “Ümumi kurikulum testləri (301 – 400)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.