Ümumi kurikulum testləri (301 – 400)

  • KURİKULUM
 

Question 1 of 100

KURİKULUM

1. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:1 – kollektivlə iş
2 – qrupla iş
3 – cütlərlə iş
4 – fərdlərlə iş
a – şagirdlər hər hansı problem üzərində
kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır
b – hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə cəlb edilirlər
c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər
d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 100

Question 2 of 100

2. Təlimin prinsiplərini seçin1 – müvafiqlik prinsipi
2 – hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 – elmilik prinsipi
4 – nikbinlik prinsipi
5 – əyanilik prinsipi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 100

Question 3 of 100

3.
Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 100

Question 4 of 100

4. “Hamı növbə ilə əşya və ya hadisə haqqında fikir söyləyir,sonuncu təklif verən şagird qalib sayılır”.Qeyd olunan xüsusiyyətlər hansı təlim üsuluna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 100

Question 5 of 100

5.
Kurikulumun mahiyyəti nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 100

Question 6 of 100

6.
Təhsil sahəsində aparılan islahatların məqsədi nədən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 100

Question 7 of 100

7.
Təhsil taksanomiyaları haqqındakı fikirlərdən biri səhvdirTaksanomiya təlim məqsədlərinin ardıcıllığını və əlaqəliliyini təmin edir

A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 100

Question 8 of 100

8.
Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

Question 8 of 100

Question 9 of 100

9. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir” bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 100

Question 10 of 100

10. Təhsil proqramına daxildir:1 – tədris planları
2 – yoxlama işləri
3 – metodik təminatla bağlı tövsiyyələr
4 – kitab üzərində iş
5 – qiymətləndirmə
6 – məlumat kitabları
7 – müvafiq təhsil texnologiyaları
8 – əlavə oxu kitabları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 100

Question 11 of 100

11.
Qiymətləndirmənin prinsiplərinə daxil deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 100

Question 12 of 100

12. Pedaqoji monitorinq və onların məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:1.məlumatın toplanması
2.məlumatın təhlili
3.görülən tədbirlər
a.onun məqsədi təhlil obyekti ola biləcək məlumatların toplanması
b.müşahidənin planlı şəkildə təşkil etmək
c.izlənilən obyektlərin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 100

Question 13 of 100

13.
Metakompetensiyalara aid olmayan hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Question 13 of 100

Question 14 of 100

14. Nansı fikir doğru deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 100

Question 15 of 100

15. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:1.praktika
2.izahlı illüstrativ
3.əyanilik
4.qismən axtarış
5.söz
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 100

Question 16 of 100

16. Təlim prosesinin təşkilinin köməkçi foralarını seçin.1-dərnəklər
2-seminarlar
3-kombinə edilmiş dərs
4-fakültativ məşğələr
5-bilik və bacarıqlar nəzarət və korreksiya
6-biliklərin möhkəmləndirilməsi dərsi
7-tədris ekskursiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 100

Question 17 of 100

17. Təlimdə başlıca şərtlər1-Müəllim şagird əməkdaşlığı
2-Kollektiv vəsitəsilə tərbiyə
3-Bilik, bacarıq, vərdişlər sisteminin mütəşəkkiliyi
4-Bilik və əqidənin inkişaf etdirilməsi
5-Şagirdlərin özünütərbiyəsi
6-Mənəvi keyfiyyətlərinin inkişaf etdirilməsi
7-Vaxta qənaət etmək
A.
B.
C.
D.

Question 17 of 100

Question 18 of 100

18. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına nə-lər daxildir?1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 100

Question 19 of 100

19.
Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 100

Question 20 of 100

20. Tərbiyənin növləri və onların məqsədləri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.I – Estetik tərbiyə
II. Fiziki tərbiyə
III. Əmək tərbiyəsi
a – geniş dünyagörüşünə, hərəkətli intellek-tə malik şəxsiyyət formalaşdırmaq
b – şagirdlərdə müəyyən hərəki vərdişlər formalaşdırmaq
c – şagirdləri psixoloji və praktik yöndən əməyə alışdırmaq
d – şagirdlərə gözəlliyi duymaq, qiymətlən-dirmək və qorumaq hissini aşılamaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 100

Question 21 of 100

21. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirin:1.Tədqiqatın aparılması (fərziyyələri yoxlamaq üçün tapşırıqları həll etmə prosesində məlumatların, faktların axtarılması və toplanılması)
2.Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
3.Nəticələrin çıxarılması (nəticələrin fərziyyələrlə müqayisəsi və onların təsdiq olunub-olunmaması haqqında nəticənin çıxarılması)
4.Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
5.Məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)
6.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
7.Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
8.Produktiv (yaradıcı) tətbiq etmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 100

Question 22 of 100

22. ” Pedaqoji prosesin səmərəli və effektiv qurulması, şagirdlərin təlimə marağının artırılması üçün onların fəaliyyətindəki butun irəliləyişlər qeyd olunur və dəyərləndirilir, nəticə etibarı ilə şagirdlərin daha uğurlu təlim nəticələrinə istiqamətləndirilməsi təmin olunur”.Qeyd olunanlar təlimin təşkilinə verilən tələblərdən hansına aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 100

Question 23 of 100

23.
Fəaliyyət xətti nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 100

Question 24 of 100

24. “Standartların siniflər üzrə əlaqəsini əhatə edir.Bilik,bacarıq və vərdişlərin sinifdən-sinfə genişlənərək inkişaf etməsini izləməyə imkan yaradır”.
Qeyd olunan fikirlər fəndaxili inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 100

Question 25 of 100

25. “Müxtəlif fənlər arasında məntiqi əlaqələrin qurulmasına xidmət göstərir.Bu proses eyni bir bacarığın ayrı-ayrı fənlər vasitəsilə daha da təkmilləşdirilməsini təmin edir”.
Qeyd olunan fikirlər inteqrasiyanın hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 100

Question 26 of 100

26. Taksanomiyaya aid olan fikirləri müəyyən edin1. təlimi daha ardıcıl və səmərəli qurmağa zəmin yaradır;
2. təlim məqsədlərini düzgün müəyyənləşdirmək imkanı yaradır;
3.problemləri düzgün müəyyənləşdirmək və uyğun tapşırıqları tərtib etməyə kömək edir.;
4.qoyulmuş məqsədlərə uyğun qiymətləndirmə vasitələri seçməyə zəmin yaradır;
5.təlim nəticələrinə əsaslanaraq refleksiyanı düzgün keçirməyə imkan verir;
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 100

Question 27 of 100

27. Psixomotor taksanomiyanın səviyyələrinin düzgün ardıcıllığını müəyyən edin1.hazırolma
2.mexanizmi müəyyənləşdirmə
3.təqlidetmə
4.hissetmə
5.yaradıcılıq
6.mükəmməl icra
7.uyğunlaşma
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 100

Question 28 of 100

28. Fəal təlim üsullarından biri dərsin motivasiya mərhələsinə daha uyğundur. Bu hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 100

Question 29 of 100

29.
Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 100

Question 30 of 100

30.
Alt standartlar sinifdən-sinfə keçdikdə necə dəyişir?

A.
B.
C.
D.

Question 30 of 100

Question 31 of 100

31.
Hansı kurikulum növünə həmdə tələbəyönümlü modeldə adlandırırlar:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 100

Question 32 of 100

32.
Fənn kurikulumlarının strukturunu müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 100

Question 33 of 100

33. Təlim strategiyalarına aid olmayam seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 100

Question 34 of 100

34. Faktoloji biliyə hansılar aitdir?1. araşdırma
2. anlaışlar
3. tətqiqat
4. təriflər
5. faktlar
6. metod və texnikalar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 100

Question 35 of 100

35. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik,bacarıq, vərdiş və mövzuların ardıcıllığım, həmin mövzulara, bölmələrə verilən saatların miqdarım müəyyən edən dövlət sənədi hansıdır?
A.
B.
C.
D.

Question 35 of 100

Question 36 of 100

36.
Verilənlərdən hansı məzmun standartına nə aiddir.

A.
B.
C.
D.

Question 36 of 100

Question 37 of 100

37. TƏLİM ÜSULLARINI (texnikalarını ) SEÇİN1) Akvarium   2) Böyük qrupga iş    3) Çarpaz müzakirə (debat)
4) Fərdi iş      5) Kublaşdırma          6) Tədqiqat işi
A.
B.
C.
D.

Question 37 of 100

Question 38 of 100

38. QRUP İŞİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRİN DAVRANIŞ ASPEKTLƏRİNDƏN BİRİ YANLIŞDIR.
A.
B.
C.
D.

Question 38 of 100

Question 39 of 100

39.
Biri fasilitasiya qaydalarını pozur.

A.
B.
C.
D.

Question 39 of 100

Question 40 of 100

40.
Motivasiyanın yaradılması yollarından biri yalnışdır.

A.
B.
C.
D.

Question 40 of 100

Question 41 of 100

41.
Məzmun xətti nədir ?

A.
B.
C.
D.

Question 41 of 100

Question 42 of 100

42. BİR ALT-STANDARTI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN NEÇƏ TƏLİM NƏTİCƏSİ REALLAŞDIRMAQ OLAR?
A.
B.
C.
D.

Question 42 of 100

Question 43 of 100

43.
Didaktik prinsipə aid olmayan variantı göstər

A.
B.
C.
D.

Question 43 of 100

Question 44 of 100

44. Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nə müəyyən olunmalıdır?
A.
B.
C.
D.

Question 44 of 100

Question 45 of 100

45.
Təhsilalanların mənəvi tərbiyəsində əsas metot

A.
B.
C.
D.

Question 45 of 100

Question 46 of 100

46. Fasilitasiya prosesinin xüsusiyyəti nədir?
A.
B.
C.
D.

Question 46 of 100

Question 47 of 100

47.
Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 100

Question 48 of 100

48.
Verilənlərdən hansı açıq sualdır?

A.
B.
C.
D.

Question 48 of 100

Question 49 of 100

49. Məktəbdaxili qiymətləndirmə nəyə yönəlməlidir?1)İlkin səviyyənin müəyyənləşdirilməsinə.
2)Müəllimin fəaliyyətini şagirdlərin tələbatına uyğunluğunu araşdırmağa(Müəllim necə öyrədir?)
3)İnkişafın davamlılığına(necə öyrənir?)
4)Əldə olunan nəticələrin müəyyən olunmasına(Nəyi öyrəndi?)
5)Cəmiyyəti inteqrasiya prosesinə.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 100

Question 50 of 100

50. Beyin həmləsi zamanı yaranan ptoblemləri seçin:1.vaxtın uzanması
2.şagirdlərdə mövzu ilə bağlı məlumatın qıtlığı.
3.məlumatın çoxluğu
4.müəllimin generator tolu üçün lazımi qabiliyyətinin olmaması.
A.
B.
C.
D.

Question 50 of 100

Question 51 of 100

51.
Auksion dərsin hansı mərhələsində aparılmalıdır?

A.
B.
C.
D.

Question 51 of 100

Question 52 of 100

52. Psixomotor nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 100

Question 53 of 100

53. Fəal təlim əsaslanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 100

Question 54 of 100

54.
Didaktika nə haqqında nəzəriyyədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 100

Question 55 of 100

55. Tədris vahidinin ardıcıllığı hansı formada qurulur:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 100

Question 56 of 100

56. Məzmun standartına aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 100

Question 57 of 100

57. Düzgün təqdimat necə qurulmalıdır?
1) Nitqinə gözəl bir giriş verməklə2) Fikirini aydın ifadə etmək, nitqini ifadəli qurmaqla3) Şagird özünü və təmis etdiyi qrupu təqdim edir4) Davamlı olaraq müəllimin üzünə baxmaqla5) Nitqinə əlavə fikirlər varsa qeyd edilir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 100

Question 58 of 100

58. İnteqrasiyanın növlərinə hansılar aiddir:
1,Fənnə əsaslanan
2.Üfiqi
3.Mövzuya əsaslanan
4.Fəndaxili
5.Fənnə əsaslanan
6.Sərbəst inteqrasiya
7.Fənlərarası
8.Şaquli
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 100

Question 59 of 100

59. Ünsiyyət bacarıqlarına hansılar aidd deyil?
1.izahetmə
2.reaksiyavermə
3.nümunə göstərmək
4.şərhetmə
5.quraşdırmaq
6.təsviretmə
7.təqdimetmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 100

Question 60 of 100

60. Başqlarının hislərinə şərik olmaq, həmyaşıdları tərəfindən sevilmək, liderlik bacarığı, insanlar arasında ünsiyyət qura bilmək dərketmənin hansı qabiliyyətinə aid edilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 100

Question 61 of 100

61.
Belə şagirdlər yaxşı müvazinət hissinə malikdirlər. Hərəkətləri qarasiyalıdır, jestləri oxuya bilirlər. Söhbət hansı qabiliyyətdən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 61 of 100

Question 62 of 100

62.
Belə şagirdlər çoxlu suallar verir, danışmağı, oxumağı, yazmağı xoşlayırlar. Asanlıqla yeni dil öyrənə bilirlər. Söhbət hansı qabiliyyətdən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 62 of 100

Question 63 of 100

63. Şagirdi fəal oxucuya çevirmək üçün ən uğurlu iş üsulları hansılardır?
1.Fərdi iş     2.Mövzu üzrə söhbət    3.Qrup üzrə iş     4.Cütlərlə iş     5.Ziqzaq    6.Rollar üzrə oyun
A.
B.
C.
D.

Question 63 of 100

Question 64 of 100

64. Strategiya ilə oxuyan şagird məqsədləri müəyyənləşdirmək üçün ən uğurlu iş üsulu hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 64 of 100

Question 65 of 100

65. Qiymətləndirmənin əsas prinsiplərini seçin:
1. Etibarlılıq
2. Relevantlıq
3. Praktiklik
4. İnkişafetdirici
5. Orijinallıq
6. Obyektivlik
7. Məqsədəuyğunluq
A.
B.
C.
D.
E.

Question 65 of 100

Question 66 of 100

66. “Biliyin yeni məzmununu təşkil edir. Bu biliyi hər hansı prosesdə əldə edilən yeni informasiya və ya müəyən informasiyalara tətbiq edildikdə yeni məna alan proseslər kimi dəyərləndirmək olar.” Bu biliyin hansı kateqoriyasıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 66 of 100

Question 67 of 100

67. “Diqqəti cəlb edən və maraqlı, müxtəlif fərziyyələr yaradan, müstəqil tədqiqat üçün maraqlı olan, şagirdin imkanlarına müvafiq olan, şagirdə öz bacarığını həya-ta keçirməyə imkan verən prosesdir.” Bu fəal təlimin hansı mexanizmidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 67 of 100

Question 68 of 100

68. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan qiymətləndirmə məlumatlarına nələr daxildir?
1. bunlara şagirdlərin nailiyyətlərini və tə-limə münasibətlərini
2. müəllimin hazırlıq səviyyəsini
3. proses test yoxlamalarının keçirilməsi
4. fənn kurrikumlarının səciyyəvi cəhətlərini
5. təlim resurslarının bölgüsünü əks etdirən məlumatlar və fəaliyyətlərin icra mexanizmləri daxildir.
6. sinifdə müsahibələrin aparılması
A.
B.
C.
D.
E.

Question 68 of 100

Question 69 of 100

69. Qiymətləndirmənin komponentlərindən biri olan məlumatların toplanmasına hansılar daxildir?
1. Test yoxlamalarının keçirilməsi
2. Şagird tapşırıqlarının yoxlanılması
3. Qiymət ballarının hesablanması
4. Sinifdə müsahibələrin aparılması
5. Layihələrin yerinə yetirilməsi
6. Şagirdlərin və müəllimlərin fəaliyyətlərinin müşahidəsi
7. Qiymət cədvəlləri və digər məktəb sənəd-lərinin təhlili
A.
B.
C.
D.
E.

Question 69 of 100

Question 70 of 100

70.
Sintez səviyyəsinin fəaliyyət göstəricisini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 70 of 100

Question 71 of 100

71. Verilənlər hansı təlimə aiddir:1. Ev tapşırığının yoxlanılması
2. Yeni mövzuya dair mühazirə (yeni mövzunun izahı)
3. Aydın olmayan məsələlərin açıqlanması və dəqiqləşdirilməsi
4. Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
5. Öyrənilən mövzuların sorğusu (frontal və fərdi sorğu)
6. Qiymətləndirmə
7. Reproduktiv (təkraredici) tətbiq etmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 71 of 100

Question 72 of 100

72. Fəal təlim üsullarından biri dərs prosesində “məlumatın müzakirəsi və təşkili (məlumatın müzakirəsi, təsnifi, əlaqələndirilməsi)” mərhələsinə daha uyğundur:
A.
B.
C.
D.

Question 72 of 100

Question 73 of 100

73.
Taksonomiya haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 73 of 100

Question 74 of 100

74.
Tədris prosesi fəaliyyətlər üçlüyünə hansılar aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 74 of 100

Question 75 of 100

75. Dərketmə səviyyələrini düzgün ardıcıllıqla düzün:

1. sintez    2. təhlil   3. qiymətləndirmə   4. bilik   5. qavrama  6. tətbiq
A.
B.
C.
D.

Question 75 of 100

Question 76 of 100

76. Bu üsulun məqsədi diskussiya vərdişlərin inkişaf etdirməkdir. Bu üsul hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 76 of 100

Question 77 of 100

77. Bu üsul mətnin məzmunun qısa müddətdə şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər 4 nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Müəllim informasiyanın dəqiq verildiyinə əmin olmaq üçün suallar verə bilər. Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 77 of 100

Question 78 of 100

78. Bu üsul hanısa problemə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaşmağı tələb edir. Bu üsul şagirdlərə hadisələrin iştirakçısı olmaq və başqaların gözü ilə baxmağa imkan verir...
A.
B.
C.
D.
E.

Question 78 of 100

Question 79 of 100

79. Məlumatın müəllimdən şagirdə ötürülməsi üsuludur. Bu üsuldan mövzu ilə bağlı məzmunun zənginləşdirilməsi, tamamlanması məqsədilə istifadə etmək məqsədilə istifadə etmək məqsədə uyöundur. Söhbət hansı üsuldan gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 79 of 100

Question 80 of 100

80. Şagirdləri real hadisənin sadələşdirilmiş, lakin canlı nümunəsi olan uydurma şəraitə çəkib gətirən metotdur. Burada sinif bir növ miniatur, mövzunu özündə daşıyan tamaşaya çevrilir və sonluq qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu təlimin hansı metodik üsuludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 80 of 100

Question 81 of 100

81. Bu üsulda bir-birinə etiraz edən tərəflərin arasında keçirdiyi mübahisə, müzakirə, mübadilə kimi formalardan fərqli olaraq, opponeti deyil, üçüncü tərəfi inandırma prosesini nəzərdə tutur. Bu hansı üsuldur ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 81 of 100

Question 82 of 100

82. Pedaqogikanın əsas anlayışları hansılardır1 – tərbiyə
2 – pedaqoji innovasiyalar
3 – təlim
4 – dərslik
5 – təhsil
6 – formalaşma
7 – fəaliyyət
8 – inkişaf
A.
B.
C.
D.

Question 82 of 100

Question 83 of 100

83. Şagirdin daxili aləminə nüfuz edə bilmək, şagird şəxsiyyətini və onun müvəqqəti psixi vəziyyətini incəliklərinə qədər başa düşməklə bağlı olanqabiliyyət hansıdır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 83 of 100

Question 84 of 100

84. Tərbiyyənin bu qabiliyyətində müəllim sakit, şagitdləri kobudcasına sıxışdırmadan, məcbur etmədən və hədələmədən öz tələbini irəli sürməsi və ona nail olmasından gedir. Bu tərbiyyənin hansı qabiliyyətinə aitdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 84 of 100

Question 85 of 100

85. Şagirdlədə ünsiyyətə qabillik, onların yaş və fərdi xüsusiyyətlərini nəzərə almaq bacarığı, çagirdlərlə pedoqoji nöqteyi-nəzərdən məqsədə müvafiq qarşılıqlı əlaqə yarada bilmək bacarığı necə adlanır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 85 of 100

Question 86 of 100

86. Tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini seçin1-Məqsədyönlü prosesdir
2-Mürəkkəb prosesdir
3-Qeyri-mütəşəkkil prosesdir
4-Uzun sürən prosesdir
5-Nəticələri tez gözə çarpır
6-Fasiləli prosesdir
7-Dəyişkən,qeyri-müəyyən prosesdir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 86 of 100

Question 87 of 100

87.
Pedoqoji texnologiya nəyə deyilir ?

A.
B.
C.
D.

Question 87 of 100

Question 88 of 100

88. Tərbiyə prosesinin dialektikası nə ilə bağlıdır?1-daxili ziddiyətlər
2-tərbiyə prosesinin mürəkkəbliyi
3-xarici ziddiyətlər
5-təhsilləndirici funksiya
5-inkişafetdirici funksiya
A.
B.
C.
D.
E.

Question 88 of 100

Question 89 of 100

89.
Pedoqoji texnologiyaya aid olmayan hansıdır :

A.
B.
C.
D.
E.

Question 89 of 100

Question 90 of 100

90. Taksonomiyanın … mərhələsi məsələ haqqında mühüm qərarlar çıxartmağa, mübahisələri həll etməyə imkan verir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 90 of 100

Question 91 of 100

91.
Müasir kurikulumda təlim prosesi necə prosesdir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 91 of 100

Question 92 of 100

92.
Motivasiyanın dəyərləndirməsi üçün meyar kimi götürlə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 92 of 100

Question 93 of 100

93.
Qiymətləndirmənin keyfiyyət göstəriciləri hanslardır?bal, rəmz, summativ

A.
B.
C.
D.
E.

Question 93 of 100

Question 94 of 100

94. Öyrənən …….. .
A.
B.
C.
D.
E.

Question 94 of 100

Question 95 of 100

95.
Diaqnostik qiymətləndirmənin üsul və vasitələri kim tərəfindən hazırlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 95 of 100

Question 96 of 100

96. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 96 of 100

Question 97 of 100

97. Tənqidi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 97 of 100

Question 98 of 100

98. Məntiqi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 98 of 100

Question 99 of 100

99. Tanımaq, nümunə göstərmək, istifadə etmək, müqayisə etmək, seçimini izah etmək, təsvir etmək, şərh etmək, qaydanı izah etmək reaksiya vermək, dəyərləndirmək, təqdim etmək, təhlil etmək. Bunlardan hansı idraki fəaliyyət növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 99 of 100

Question 100 of 100

100. Hissələrə  ayırmaq, yaratmaq,  plan  tutmaq,  tərtib  etmək.Bunlar Blum taksonomiyasının hansı mərhələsini özündə əks etdirir?  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 100 of 100


 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir