Загрузка...

Tam Yeni Kurikulum testləri 2019

 

Sual 1 - 40

1. Biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

Sual 2 - 40

2. Məktəb direktoru müavininin- təlim- tərbiyə işləri üzrə direktor müavinin vəzifələri işinin məzmununa aid olmayanı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

Sual 3 - 40

3. Şagird konfransları haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

Sual 4 - 40

4. Biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

Sual 5 - 40

5. Uyğunluğu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

Sual 6 - 40

6. Şəxsiyyət haqqında düzgün olmayan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

Sual 7 - 40

7. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:-

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

Sual 8 - 40

8. Disbut haqqında verilənlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

Sual 9 - 40

9. "Biz şagirdlərimizin müxtəlif üsullarla dərk etməsini inkişaf etdirməklə...."

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

Sual 10 - 40

10. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

Sual 11 - 40

11. Belə şagirdlər müəyyən fəaliyyətlə bağlı xoşuna gələn və gəlməyən cəhətləri açıq şəkildə ifadə edə bilirlər. Güclü və zəif cəhətlərindən xəbərdardılar. Öz bacarıqlarına inanırlar, qarşılarına müəyyən məqsədlər qoyurlar, diqqətlərini hislərinə, arzularına yönəldir, orijinal olmağı sevirlər.

Kontekstə əsasən düzgün cavabı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

Sual 12 - 40

12. Bu sahə görünən predmetlər və obyektlərin şüurda təsviri ilə bağlıdır. Belə şəxslər aktyor, rejissor, rəssam və memardılar.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

Sual 13 - 40

13. Nəsrin özünə oxşar olan böyüklərlə yaxşı əlaqə saxlayır, liderlik bacarığı nümayiş etdirir, məsləhətçi və ya vasitəçi rolu oynayır, insanlar arasında ünsiyyət qura, bəzən onlara manipulyasiya edə bilir.

Kontekstə uyğun gələn və ümumiləşdirici başlıq seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

Sual 14 - 40

14. Didaktikanın obyektinin verildiyi variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

Sual 15 - 40

15. Təlim haqqında verilənlərdən biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

Sual 16 - 40

16. Təlim prosesinin belə bir əlaməti yoxdur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

Sual 17 - 40

17. Aparıcı rolu uşağın fəaliyyəti, onun təlimi oynayır.

Bu istiqamət didaktikanın hansı konsepsiyasına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

Sual 18 - 40

18. ....bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

Sual 19 - 40

19. Biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

Sual 20 - 40

20. Təlim amilləri arasında uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

Sual 21 - 40

21. Nümənəyə müvafiq olaraq məntiqi uyğunluğu davam etdirən variantı seçin:

Pedaqogika= insan və onun tərbiyəsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

Sual 22 - 40

22. ...bəşəriyyətin hazırlanmış olduğu mədəni irsi cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmiş səviyyədə mənimsəmək və buna uyğun fərdi inkişafa malik olmaqdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

Sual 23 - 40

23. Tərbiyənin qanunauyğunluqları sırasında məntiqi pozan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

Sual 24 - 40

24. "İnam həyatın günəşidir" desəm?
Bir günəş ki işıqlandırar, nura qərq edər həyatımızı.

Fikirlərə əsasən söhbətin tərbiyənin hansı qanunauyğunluğundan getdiyini müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

Sual 25 - 40

25. Tərbiyənin qanunauyğunluqları haqqında verilənlərdən b biri məntiqi uyğunluğu pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

Sual 26 - 40

26. Birində məntiq gözlənilməyib:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

Sual 27 - 40

27. Şagirdlərin dərketmə fəaliyyətinin təşkili:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

Sual 28 - 40

28. Tərbiyə...

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

Sual 29 - 40

29. Tərbiyənin qanunauyğunluna aid edilə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

Sual 30 - 40

30. Elm böyük qüvvədir. Həmişə xilas edir. Ona sarıldınmı, yıxılmazsan, yıxıldınmı, ayağa qaldırar öyrəndiklərin.

Kontekstə əsasən başlıq seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

Sual 31 - 40

31. Biri məntiqi pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

Sual 32 - 40

32. Nuray müəllim həm şagirdlərinə hörmətlə yanaşır, həm də çox...müəllimdir.

Tərbiyənin qanunauyğunluqlarına əsasən nöqtələrin yerinə yazılmalı olan sözü müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

Sual 33 - 40

33. Fikirlərdən biri uyğunluğu pozur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

Sual 34 - 40

34. Məzmun etibarilə elm sahəsini, onun mükəmməl anlayışlar sistemini əhatə etməklə bilavasitə bu anlayışların mənimsənilməsinə istiqamətləndirilir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

Sual 35 - 40

35. Bu modeldə təlim uşaqları cəmiyyətin məhsuldar üzvlərinə çevirmək üçün lazım olan bilik və bacarıqlardan çox fənlər əsasında cəmləşir. Bu modellə bağlı bilik və təcrübəyə daha çox universitet müəllimləri malikdir və onlar fənlərin məzmunu haqqında geniş biliyə malik olsalar da çox vaxt real dünya tələbatlarını nəzərə ala bilmirlər. Nəticədə fənnin məzmunu əksər hallarda tələbata uyğun olmur.

Kontekstə əsasən müvafiq adı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

Sual 36 - 40

36. ---şagirdlərin müxtəlifliyini nəzərə alır və bütün şagirdlərə kurikulumun məzmunu haqqında biliklər verir.

İcmalar arasında fərqlər yaradan və bəzi adamlara bərabər münasibətin göstərilməsinə və ədalətli şəkildə təmsil olunmasına mane olan mədəni cahillik, fiziki əlillik irqçilik, cinsi ayri- seçkilik, yaş ayrı- seçkiliyi, homofobiya və bu qəbildən olan problemlər problemlər aradan götürülür.

Söhbət hansı kurikulumdan gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

Sual 37 - 40

37. "Tələbatyönümlü model" də adlandırılır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

Sual 38 - 40

38. Pedaqogikanın sahələri və onların mahiyyəti arasındakı uyğunluğu müəyyən edin.

1 – Məktəb pedaqogikası
2 – Xüsusi pedaqogika (Defektologiya)
3 – Müqayisəli pedaqogika
4 – Pedaqogika tarixi
a – Kütləvi məktəblərdə təlim – tərbiyə işinin nəzəri və praktik məsələlərini öyrənir;
b – bəşər cəmiyyəti yaranandan bəzi tərbiyənin və məktəblərin yaranması və inkişafı
məsələlərini öyrənir;
c – müxtəlif təhsil sistemlərinin ümumi və fərqli cəhətlərini öyrənir;
d – fiziki və psixi cəhətdən nöqsanlı uşaqların təlim – tərbiyəsi məsələlərini öyrənir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

Sual 39 - 40

39. Tərbiyə vasitəsilə insanın yaxşı işçiyə çevrilməsi keyfiyyəti və vəzifələri.
1 – dövlət simvollarına hörmət;
2 – işgüzar və mütəşəkkil;
3 – ailə vəzifələrini yerinə yetirmək;
4 – əmək təcrübəsinə malik olmaq;
5 – təbiəti qorumalıdır;
6 – işgüzar və sahibkar olmalıdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

Sual 40 - 40

40. Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Загрузка...
loading...

Günel Əliyeva

Əliyeva Günel Bakı şəhəri, Laçın rayonu 13 nömrəli tam orta məktəbdə Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi vəzifəsində çalışır. Eyni zamanda Bakı Peşəkarlar Akademiyasında Pedaqogika, Kurikulum təlimçisi kimi fəaliyyət göstərir.

4 şərh “Tam Yeni Kurikulum testləri 2019

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !