Ümumi kurikulum testləri (201 – 300)

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 100

KURİKULUM

1. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.
1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 100

Sual 2 - 100

2.

Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 100

Sual 3 - 100

3. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?
1 – Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 – Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 – İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 – Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrıl-mazdır
5 – Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 – Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 – Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 100

Sual 4 - 100

4.

Proqressivist müəllimin rolu nədən ibarət olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 100

Sual 5 - 100

5. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?
1 – sözlə əməlin birliyi
2 – ciddi və sərt davranış
3 – müsbət nümunəsi
4 – qoyduqları qadağalar
5 – uşağa vahid tələblər verməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 100

Sual 6 - 100

6. “Bu üsul həmçinin şagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif adamlarla qarşılıqlı əlaqəsi üçün şərait yaradır, hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən anlamağa imkan verir, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyə istiqamətləndirir.” Bu hansı üsuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 100

Sual 7 - 100

7. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:
1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 100

Sual 8 - 100

8. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:
1 – özünüdərketmə
2 – praktik hazırlıq
3 – məsuliyyət hissi
4 – özünümüşahidə
5 – özünüməcburetmə
6 – yoldaşlarını müşahidə etmək
7 – özünütənqid
8 – özünüqiymətləndirmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 100

Sual 9 - 100

9.

Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 100

Sual 10 - 100

10.

Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 100

Sual 11 - 100

11. Sadalanan bələdçilik, yəni fasilitasiya qaydalarını uyğun bəndlərlə əlaqələndirin
A-Məlumatla təminetmə
B-Psixoloji dəstəkləmə
C-Təşkilati dəstəkləmə
D-Fikrik təhrik edilməsi
1 – İşriakçıların şüurunda dərsin “şəklini” formalaşdırın
2 – İştirakçılara adları ilə müraciət edin və onların gözlərinə baxın (fərdi yönəlmə)
3 – Lövhədə və ya kağız üzərində qrup işi zamanı müəyyən edilən əsas halları qeyd
etmək məqsədəuyğundur
4 – Kostruktivliyi dəstəkləyin, qarşıdur-maya şərait yaratmayın
5 – Motivasiya mərhələsində şagirdləri dərsin mövzusunu müəyyənləşdirməsinə cəlb edin
6 – Şagirdlərdə özfəaliyyətlərini planlaşdır-maq və təşkil etmək bacarığını

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 100

Sual 12 - 100

12. Fəal təlimin xarakterizə edən 3 xüsusiy-yəti göstər.
1 – Təlimin subyekt – subyekt xarakteri daşıması
2 – Bilik mənbələri müxtəlifdir
3 – Monoloji təlim
4 – Biliklərin yaradıcı tətbiqi
5 – Müəllim əsas bilik mənbəyidir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 100

Sual 13 - 100

13. Fəal təlim zamanı şagirdlərin fəallığına və biliklərim səmərəli mənimsənilməsinə şərait yaradan nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 100

Sual 14 - 100

14. Yaxşı motivasiya olmalıdır: (3 xüsusiy-yəti seçin)
1 – çox zaman aparmalıdır
2 – tədqiqata yönəltməlidir
3 – az vaxt aparmalı, yığcam olmalıdır
4 – məqsədəuyğun olmasa da, ən əsas rən-garəng olmalıdır
5 – şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmalıdır
6 – qapalı suallardan ibarət olmalıdır
7 – mütləq rəmzlərlə, şəkillərlə yaradılma-lıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 100

Sual 15 - 100

15. Planlaşdırma ilə əlaqədar tövsiyələri seçin.
1. Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil edə bilər.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. Mövzuları dəyişə və ya artıra bilər.
4. Mövzuya görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyənləşdirmək.
5. İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən edə bilər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 100

Sual 16 - 100

16. Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində dövlət siyasətini əks etdirən sənədləri xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırın?
1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
2. Azərbaycan Respublikasının təhsilə sahəsində İslahat Proqramı
3. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası
4. Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat
5. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)
I – 3 iyun 2010-cu il
II – 2 sentyabr 2013-cü il
III – 15 iyun 1999-cu il
IV – 19 iyun 2009-cu il
V – 13 yanvar 2009-cu il

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 100

Sual 17 - 100

17. Məlumatların müzakirəsi və təşkili mərhələsində istifadə oluna biləcək üsulları müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 100

Sual 18 - 100

18.

XXI əsrdə yaşayan fərddə əsas faktorlar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 100

Sual 19 - 100

19.

Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 100

Sual 20 - 100

20. İdraki taksonomiyanın sintez mərhələ-sinə aid olan fikirlərdən biri yanlışdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 100

Sual 21 - 100

21. “2.1.2. Həqiqi və məcazi mənalı söz və ifadələrin mənasını nümunələrlə şərh edir”- məzmun standartının bilik və fəaliyyət komponentini müəyyən et.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 100

Sual 22 - 100

22. İdraki taksonomiyanın qiymətləndirmə mərhələsinin xarakterik xüsusiyyətinə aid deyil.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 100

Sual 23 - 100

23.

Taksonomiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 100

Sual 24 - 100

24. Təhsil nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 100

Sual 25 - 100

25.

Sizcə “öyrənən” kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 100

Sual 26 - 100

26. Təhsil insanın ehtiyaclarını necə təmin etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 100

Sual 27 - 100

27.

Təhsil mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 100

Sual 28 - 100

28.

Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 100

Sual 29 - 100

29.

Məktəbin təlim mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 100

Sual 30 - 100

30. Blum taksonomiyasına aid olmayan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 100

Sual 31 - 100

31. Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur? Xəta bildir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 100

Sual 32 - 100

32. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir: Xəta bildir

A.
B.
C.
D.

Sual 32 - 100

Sual 33 - 100

33.

Summativ qiymətləndirmənin aparılmasında vaxt necə müəyyən olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 100

Sual 34 - 100

34.

Fəal dərs qurulan zaman nələrdən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 100

Sual 35 - 100

35.

Bunlardan biri mikro idrakı bacarıqdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 100

Sual 36 - 100

36. Distant təhsil hansı vasitələrdən təşkil olunur:

  1. problemli situasiya
  2.  tədris prosesinin elektron vasitələr
  3. kitab üzərində iş metodu ilə
  4. telekommunikasiya ilə
  5. çalışamalar vasitəsi ilə
  6. proqram texniki vasitələrlə
  7. rəssamlıq əsərləri vasitələrilə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 100

Sual 37 - 100

37.

Taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 100

Sual 38 - 100

38.

Müəllimin pedaqoji taktı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 100

Sual 39 - 100

39.

Metakompetensiyalara aid olmayan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 100

Sual 40 - 100

40.

Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 100

Sual 41 - 100

41.

Bilik və fəaliyyət hissəsi səhv göstərilmiş standartı müəyyən et:

A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 100

Sual 42 - 100

42.

Təlim strategiyası ardıcıllığını sirala:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 100

Sual 43 - 100

43. Təfəkkürün inkişaf etməsini göstərən ifadələri müəyyən edin və sxemə uyğun olaraq sıralayın.

1 – məntiqi
2 – tənqidi
3 – yaradıcı
a – əhəmiyyətin rolunu qiymətləndir
b – oxşarlıq və fərqləri tap
c – proqnoz ver, müqayisə et və analoqu tap

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 100

Sual 44 - 100

44.

İdrak taksonomiyasının mərhələləri əks olunmuş cərgəni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 100

Sual 45 - 100

45.

Şagirdin keçilən materialı mənimsəmə fəaliyyəti necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 100

Sual 46 - 100

46. Təlim prosesinin əsas komponentlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 – vəzifə
2 – məqsəd
3 – nəticə
4 – üsul
5 – təlimin təĢkili formaları
6 – vasitə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 100

Sual 47 - 100

47. Pedaqogika tarixində mövcud olmuĢ təhsil nəzəriyyələrinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Maddi təhsil nəzəriyyəsi
2 – Didaktik strukturalizm nəzəriyyəsi
3 – Didaktik utilitarizm nəzəriyyəsi
4 – Formal təhsil nəzəriyyəsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 100

Sual 48 - 100

48. Təhsil nəzəriyyələri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu göstərin

1 – Maddi təhsil nəzəriyyəsi
2 – Formal təhsil nəzəriyyəsi
3 – Didaktik utilitarizm
a – Ģagirdlərin qabiliyyətlərinin, idraki maraqlarının, diqqətinin, hafizəsinin, təfəkkürünün inkiĢafına diqqət yetirilir
b – Ģagirdlərə mümkün qədər böyük həcmdə bilik verməyi vacib sayır
c – Ģagirdlərin fərdi və ictimai fəaliyyətinə üstünlük verir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 100

Sual 49 - 100

49. Uyğunluğu tapın:

1 – Anlama əsaslanır
2 – Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
3 – ġəxsiyətyönümlü təhsil
a – Təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir edən səbəblər
b – Yeni təsəvvürlərin əvvəl mənimsənilmiş biliklər sistemi ilə əlaqəsinə
c – Təhsil prosesinin əsas sərvəti olan şagirdə yönəldilmiş təhsil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 100

Sual 50 - 100

50. Uyğunluğu tapın:

1 – Təlim prosesinin əsas komponentləri bu variantda düzgün göstərilmişdir
2 – Təlim üçün bu əlamətlər xarakterikdir
3 – Başlıca didaktik kateqoriyalardır
a – şkitərəfli xarakter, müəllimlərin və şagirdlərin birgə fəaliyyəti, müəllim tərəfindən
rəhbərlik, şagirdlərin təhsil – tərbiyəsini, inkişafını və formalaşmasını plana uyğun surətdə təşkil və idarə etmək və s.
b – Məqsəd, vəzifə, üsul, vasitə, təlimin təşkili forması, əldə edilmiş nəticə
c – təhsil sistemi, təhsilin məzmunu , təhsil prosesi, təlimin prinsipləri və s.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 100

Sual 51 - 100

51.

Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 100

Sual 52 - 100

52.

Fəal təlim əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 100

Sual 53 - 100

53.

Kompetensiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 100

Sual 54 - 100

54. Uyğunlaşdırın:

1-bilik a-plan tutmaq
2-sintez b-tanımaq,sadalamaq
3-tətbiq c-struktur müəyyənləşdirmək
4-təhlil d-həll etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 100

Sual 55 - 100

55.

Bunlardan hansı blum taksanomiyasına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 100

Sual 56 - 100

56.

Qiymətləndirmə konsepsiyası nə vaxt təsdiq olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 100

Sual 57 - 100

57. İdraki bacarıqları müəyyən edin:

1.Seçimini izah etmək
2.Fərqləndirmək
3.Tanımaq.
4.Qaçmaq
5.Nümunə göstərmək
6.Müqayisə etmək
7.Reaksiya vermək
8.Təhlil etmək
9.Dəyərləndirmək
10.Təqdim etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 100

Sual 58 - 100

58.

Psixomotor nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 100

Sual 59 - 100

59.

Prosedural bilik nədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 100

Sual 60 - 100

60.

Kontekstual bilik necə ifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 100

Sual 61 - 100

61. Hansı cavab fəal təlimin motivasiya mərhələsinin hissələrinin düzgün ardıcıllığını əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 100

Sual 62 - 100

62.

Didaktika nə haqqında nəzəriyyədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 100

Sual 63 - 100

63.

Dərsin ən geniş yayılmış tipi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 100

Sual 64 - 100

64. Qiymətləndirmə üçün üsul,forma və vasitələr ,meyarlar seçərkən müəllim nəzərə almalıdır….
(Hansı cavablar uyğun gəlir?)

1. Standartı
2. Məzmunu
3. Mövzunu
4. Dərsin məqsədini
5. Şagirdin bilik,bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini
6. Özünün keyfiyyət göstəricilərini

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 100

Sual 65 - 100

65. 1. Prosesləri və ya fəaliyyət mərhələlərini özündə əks etdirmir.
2. Hər hansı anlayışın tərkib hissələrinin dərk edilməsini əhatə edir.
Verilmiş fikirlər biliyin hansı kateqoriyasına aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 100

Sual 66 - 100

66. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər.
Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 100

Sual 67 - 100

67. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.
Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 100

Sual 68 - 100

68. Təhsilin məzmununun sruktruna aiddir:

1-konkret
2-xətti
3-çoxvariantlı
4-konsentrik
5-spiralvari

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 100

Sual 69 - 100

69.

Bunlardan biri pedoqoji eksperimentin novünə aiddir

A.
B.
C.
D.

Sual 69 - 100

Sual 70 - 100

70. Təhsil – tərbiyə prosesinə daxil olanların ardıcıllığını göstərin.

1 – didaktik oyunlar
2 – şəxsiyyətə edilən xarici təsir
3 – özünütəhsil
4 – tədris fəaliyyəti
5 – özünütərbiyə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 100

Sual 71 - 100

71. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:

1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 100

Sual 72 - 100

72. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması ardıcıllığını göstərin.

1 – uzunsürən
2 – şəxsiyyətin fəaliyyətindən
3 – inkişaf istiqamətlərindən
4 – fəallığından
5 – sosial təcrübəsindən
6 – həyat mövqeyindən

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 72 - 100

Sual 73 - 100

73. Tərbiyə prosesinin strukturunun mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin.

1 – tərbiyə prosesinin məzmunu
2 – tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi
3 – tərbiyə prosesinə sistemli yanaşma
4 – şəxsiyyətin hüquq və vəzifələrinə müvafiq
5 – biliklərin əqidəyə çevrilməsi
6 – hisslərin formalaşması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 100

Sual 74 - 100

74. Tərbiyə prosesini dinamikada öyrənmək üçün ardıcıllığını göstərin.

1 – nə vaxt meydana gəldiyi
2 – davranışın korreksiyası
3 – fəaliyyətin formalaşması
4 – təşəkkülü
5 – sosial tələbləri nəzərə almaqla
6 – inkişaf yollarını müəyyənləşdirmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 100

Sual 75 - 100

75.

Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 75 - 100

Sual 76 - 100

76. Təlim üsullarını seçin:
1.BİBÖ  2.qrup işi  3. karusel  4. kollektivlə iş  5. auksion  6. ziqzaq  7. cütlərlə iş

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 100

Sual 77 - 100

77.

Təlimin neçə forması var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 100

Sual 78 - 100

78.

Təhsil taksonomiyaları hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 100

Sual 79 - 100

79. Bu növ кurriкulum fənn sahələri üzrə təlimin asanlaşdırılmasına хidmət edir. Bu, əкsər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə bağlı biliкləri əhatə edir.” Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növü haqqındadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 100

Sual 80 - 100

80. Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 100

Sual 81 - 100

81. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 81 - 100

Sual 82 - 100

82. 1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 82 - 100

Sual 83 - 100

83. 2.1.1. Mötərizəli və mötərizəsiz ədədi ifadələri oxuyur və yazır alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 83 - 100

Sual 84 - 100

84. Verilmiş standarta uyğun təlim məqsədini müəyyən edin: 1.3.1. Canlılar aləminə aid olan varlıqları (bitki, heyvan, insan) tanıyır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 84 - 100

Sual 85 - 100

85. 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını nümayiş etdirir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 85 - 100

Sual 86 - 100

86. 2.1.3.İdman növlərinə (atletika, gimnastika) aid sadə hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 86 - 100

Sual 87 - 100

87. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır.Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qruplarına verilir”. Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 87 - 100

Sual 88 - 100

88. Əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 100

Sual 89 - 100

89. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 100

Sual 90 - 100

90. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 100

Sual 91 - 100

91. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 100

Sual 92 - 100

92. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 100

Sual 93 - 100

93.

Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 100

Sual 94 - 100

94.

Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasınınneçə növü var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 100

Sual 95 - 100

95.

Tətqiqat sualı nədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 100

Sual 96 - 100

96. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 96 - 100

Sual 97 - 100

97. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 97 - 100

Sual 98 - 100

98. Pedaqoji proses nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 98 - 100

Sual 99 - 100

99. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 99 - 100

Sual 100 - 100

100. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:
1 – Beynəlxalq qiymətləndirmə
2 – milli qiymətləndirmə
3 – məktəbdaxili qiymətləndirmə
a – Ümumi təhsil sistemində baş verən də-yişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır
b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir
c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 100 - 100


 

4 thoughts on “Ümumi kurikulum testləri (201 – 300)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.