Ümumi kurikulum testləri (201 – 300)

  • KURİKULUM
 

Question 1 of 100

KURİKULUM

1. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 100

Question 2 of 100

2.
Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 100

Question 3 of 100

3. Tərbiyənin qanunauyğunluqları hansılardır?1 – Tərbiyə inkişafla qarşılıqlı əlaqədə, dialektik vəhdətdədir
2 – Tərbiyə kollektiv fəaliyyət təşkil edir
3 – İnkişaf həm verbal proseslə, həm də sensor hərəki proseslərlə bağlanır.
4 – Tərbiyə fəaliyyət və ünsiyyətlə ayrıl-mazdır
5 – Tərbiyə uzunmüddətli prosesdir
6 – Tərbiyənin təsir imkanları çoxdur
7 – Tərbiyə cəmiyyətin inkişafında mühüm rol oynayır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 100

Question 4 of 100

4.
Proqressivist müəllimin rolu nədən ibarət olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 100

Question 5 of 100

5. Valideynlərin hansı keyfiyyətləri ailədə övladların düzgün tərbiyəsinə güclü təsir edir?1 – sözlə əməlin birliyi
2 – ciddi və sərt davranış
3 – müsbət nümunəsi
4 – qoyduqları qadağalar
5 – uşağa vahid tələblər verməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 100

Question 6 of 100

6. “Bu üsul həmçinin şagirdlərin bir-biri ilə, eləcə də məktəbdən kənarda müxtəlif adamlarla qarşılıqlı əlaqəsi üçün şərait yaradır, hadisələrin hər hansı bir aspektini daha dərindən anlamağa imkan verir, əlavə ədəbiyyatdan istifadə etməyə istiqamətləndirir.” Bu hansı üsuldur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 100

Question 7 of 100

7. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin:1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 100

Question 8 of 100

8. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:1 – özünüdərketmə
2 – praktik hazırlıq
3 – məsuliyyət hissi
4 – özünümüşahidə
5 – özünüməcburetmə
6 – yoldaşlarını müşahidə etmək
7 – özünütənqid
8 – özünüqiymətləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 100

Question 9 of 100

9.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Question 9 of 100

Question 10 of 100

10.
Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Question 10 of 100

Question 11 of 100

11. Sadalanan bələdçilik, yəni fasilitasiya qaydalarını uyğun bəndlərlə əlaqələndirinA-Məlumatla təminetmə
B-Psixoloji dəstəkləmə
C-Təşkilati dəstəkləmə
D-Fikrik təhrik edilməsi
1 – İşriakçıların şüurunda dərsin “şəklini” formalaşdırın
2 – İştirakçılara adları ilə müraciət edin və onların gözlərinə baxın (fərdi yönəlmə)
3 – Lövhədə və ya kağız üzərində qrup işi zamanı müəyyən edilən əsas halları qeyd
etmək məqsədəuyğundur
4 – Kostruktivliyi dəstəkləyin, qarşıdur-maya şərait yaratmayın
5 – Motivasiya mərhələsində şagirdləri dərsin mövzusunu müəyyənləşdirməsinə cəlb edin
6 – Şagirdlərdə özfəaliyyətlərini planlaşdır-maq və təşkil etmək bacarığını
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 100

Question 12 of 100

12. Fəal təlimin xarakterizə edən 3 xüsusiy-yəti göstər.1 – Təlimin subyekt – subyekt xarakteri daşıması
2 – Bilik mənbələri müxtəlifdir
3 – Monoloji təlim
4 – Biliklərin yaradıcı tətbiqi
5 – Müəllim əsas bilik mənbəyidir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 100

Question 13 of 100

13. Fəal təlim zamanı şagirdlərin fəallığına və biliklərim səmərəli mənimsənilməsinə şərait yaradan nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 100

Question 14 of 100

14. Yaxşı motivasiya olmalıdır: (3 xüsusiy-yəti seçin)1 – çox zaman aparmalıdır
2 – tədqiqata yönəltməlidir
3 – az vaxt aparmalı, yığcam olmalıdır
4 – məqsədəuyğun olmasa da, ən əsas rən-garəng olmalıdır
5 – şagirdlərdə idraki fəallıq yaratmalıdır
6 – qapalı suallardan ibarət olmalıdır
7 – mütləq rəmzlərlə, şəkillərlə yaradılma-lıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 100

Question 15 of 100

15. Planlaşdırma ilə əlaqədar tövsiyələri seçin.1. Standartlar qrupuna əlavə standartlar daxil edə bilər.
2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.
3. Mövzuları dəyişə və ya artıra bilər.
4. Mövzuya görə nailiyyətlərin qiymətləndirilməsinin növlərini müəyyənləşdirmək.
5. İnteqrasiya üçün əlavə imkanlar müəyyən edə bilər.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 100

Question 16 of 100

16. Azərbaycan Respublikasında təhsil sahəsində dövlət siyasətini əks etdirən sənədləri xronoloji ardıcıllıqla qruplaşdırın?1. “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu2. Azərbaycan Respublikasının təhsilə sahəsində İslahat Proqramı3. Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası4. Ümumtəhsil məktəblərində məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılmasına dair müvəqqəti təlimat5. Ümumi təhsil pilləsinin dövlət standartı və proqramları (kurikulumları)I – 3 iyun 2010-cu il
II – 2 sentyabr 2013-cü il
III – 15 iyun 1999-cu il
IV – 19 iyun 2009-cu il
V – 13 yanvar 2009-cu il
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 100

Question 17 of 100

17. Məlumatların müzakirəsi və təşkili mərhələsində istifadə oluna biləcək üsulları müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 100

Question 18 of 100

18.
XXI əsrdə yaşayan fərddə əsas faktorlar hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 100

Question 19 of 100

19.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 100

Question 20 of 100

20. İdraki taksonomiyanın sintez mərhələ-sinə aid olan fikirlərdən biri yanlışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 100

Question 21 of 100

21. “2.1.2. Həqiqi və məcazi mənalı söz və ifadələrin mənasını nümunələrlə şərh edir”- məzmun standartının bilik və fəaliyyət komponentini müəyyən et.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 100

Question 22 of 100

22. İdraki taksonomiyanın qiymətləndirmə mərhələsinin xarakterik xüsusiyyətinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 100

Question 23 of 100

23.
Taksonomiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 100

Question 24 of 100

24. Təhsil nə üçün lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 100

Question 25 of 100

25.
Sizcə “öyrənən” kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 100

Question 26 of 100

26. Təhsil insanın ehtiyaclarını necə təmin etməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 100

Question 27 of 100

27.
Təhsil mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 100

Question 28 of 100

28.
Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 100

Question 29 of 100

29.
Məktəbin təlim mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 100

Question 30 of 100

30. Blum taksonomiyasına aid olmayan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 100

Question 31 of 100

31. Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur? Xəta bildir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 100

Question 32 of 100

32. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə”nəzəriyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir: Xəta bildir
A.
B.
C.
D.

Question 32 of 100

Question 33 of 100

33.
Summativ qiymətləndirmənin aparılmasında vaxt necə müəyyən olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 100

Question 34 of 100

34.
Fəal dərs qurulan zaman nələrdən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 100

Question 35 of 100

35.
Bunlardan biri mikro idrakı bacarıqdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 100

Question 36 of 100

36. Distant təhsil hansı vasitələrdən təşkil olunur:
  1. problemli situasiya
  2.  tədris prosesinin elektron vasitələr
  3. kitab üzərində iş metodu ilə
  4. telekommunikasiya ilə
  5. çalışamalar vasitəsi ilə
  6. proqram texniki vasitələrlə
  7. rəssamlıq əsərləri vasitələrilə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 100

Question 37 of 100

37.
Taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.

Question 37 of 100

Question 38 of 100

38.
Müəllimin pedaqoji taktı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 100

Question 39 of 100

39.
Metakompetensiyalara aid olmayan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 100

Question 40 of 100

40.
Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.

Question 40 of 100

Question 41 of 100

41.
Bilik və fəaliyyət hissəsi səhv göstərilmiş standartı müəyyən et:

A.
B.
C.
D.

Question 41 of 100

Question 42 of 100

42.
Təlim strategiyası ardıcıllığını sirala:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 100

Question 43 of 100

43. Təfəkkürün inkişaf etməsini göstərən ifadələri müəyyən edin və sxemə uyğun olaraq sıralayın.

1 – məntiqi
2 – tənqidi
3 – yaradıcı
a – əhəmiyyətin rolunu qiymətləndir
b – oxşarlıq və fərqləri tap
c – proqnoz ver, müqayisə et və analoqu tap
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 100

Question 44 of 100

44.
İdrak taksonomiyasının mərhələləri əks olunmuş cərgəni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 100

Question 45 of 100

45.
Şagirdin keçilən materialı mənimsəmə fəaliyyəti necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 100

Question 46 of 100

46. Təlim prosesinin əsas komponentlərinin ardıcıllığını müəyyən edin

1 – vəzifə
2 – məqsəd
3 – nəticə
4 – üsul
5 – təlimin təĢkili formaları
6 – vasitə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 100

Question 47 of 100

47. Pedaqogika tarixində mövcud olmuĢ təhsil nəzəriyyələrinin ardıcıllığını müəyyən edin.

1 – Maddi təhsil nəzəriyyəsi
2 – Didaktik strukturalizm nəzəriyyəsi
3 – Didaktik utilitarizm nəzəriyyəsi
4 – Formal təhsil nəzəriyyəsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 100

Question 48 of 100

48. Təhsil nəzəriyyələri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu göstərin

1 – Maddi təhsil nəzəriyyəsi
2 – Formal təhsil nəzəriyyəsi
3 – Didaktik utilitarizm
a – Ģagirdlərin qabiliyyətlərinin, idraki maraqlarının, diqqətinin, hafizəsinin, təfəkkürünün inkiĢafına diqqət yetirilir
b – Ģagirdlərə mümkün qədər böyük həcmdə bilik verməyi vacib sayır
c – Ģagirdlərin fərdi və ictimai fəaliyyətinə üstünlük verir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 100

Question 49 of 100

49. Uyğunluğu tapın:

1 – Anlama əsaslanır
2 – Təlim amilləri dedikdə nə başa düşülür?
3 – ġəxsiyətyönümlü təhsil
a – Təlim prosesinin gedişinə və nəticələrinə təsir edən səbəblər
b – Yeni təsəvvürlərin əvvəl mənimsənilmiş biliklər sistemi ilə əlaqəsinə
c – Təhsil prosesinin əsas sərvəti olan şagirdə yönəldilmiş təhsil
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 100

Question 50 of 100

50. Uyğunluğu tapın:1 – Təlim prosesinin əsas komponentləri bu variantda düzgün göstərilmişdir
2 – Təlim üçün bu əlamətlər xarakterikdir
3 – Başlıca didaktik kateqoriyalardır
a – şkitərəfli xarakter, müəllimlərin və şagirdlərin birgə fəaliyyəti, müəllim tərəfindən
rəhbərlik, şagirdlərin təhsil – tərbiyəsini, inkişafını və formalaşmasını plana uyğun surətdə təşkil və idarə etmək və s.
b – Məqsəd, vəzifə, üsul, vasitə, təlimin təşkili forması, əldə edilmiş nəticə
c – təhsil sistemi, təhsilin məzmunu , təhsil prosesi, təlimin prinsipləri və s.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 100

Question 51 of 100

51.
Özünütərbiyə hansı məqsədlə başlayır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 100

Question 52 of 100

52.
Fəal təlim əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 100

Question 53 of 100

53.
Kompetensiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 100

Question 54 of 100

54. Uyğunlaşdırın:1-bilik a-plan tutmaq
2-sintez b-tanımaq,sadalamaq
3-tətbiq c-struktur müəyyənləşdirmək
4-təhlil d-həll etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 100

Question 55 of 100

55.
Bunlardan hansı blum taksanomiyasına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 100

Question 56 of 100

56.
Qiymətləndirmə konsepsiyası nə vaxt təsdiq olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 100

Question 57 of 100

57. İdraki bacarıqları müəyyən edin:1.Seçimini izah etmək
2.Fərqləndirmək
3.Tanımaq.
4.Qaçmaq
5.Nümunə göstərmək
6.Müqayisə etmək
7.Reaksiya vermək
8.Təhlil etmək
9.Dəyərləndirmək
10.Təqdim etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 100

Question 58 of 100

58.
Psixomotor nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 100

Question 59 of 100

59.
Prosedural bilik nədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 100

Question 60 of 100

60.
Kontekstual bilik necə ifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 100

Question 61 of 100

61. Hansı cavab fəal təlimin motivasiya mərhələsinin hissələrinin düzgün ardıcıllığını əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 61 of 100

Question 62 of 100

62.
Didaktika nə haqqında nəzəriyyədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 62 of 100

Question 63 of 100

63.
Dərsin ən geniş yayılmış tipi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 63 of 100

Question 64 of 100

64. Qiymətləndirmə üçün üsul,forma və vasitələr ,meyarlar seçərkən müəllim nəzərə almalıdır….(Hansı cavablar uyğun gəlir?)1. Standartı
2. Məzmunu
3. Mövzunu
4. Dərsin məqsədini
5. Şagirdin bilik,bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini
6. Özünün keyfiyyət göstəricilərini
A.
B.
C.
D.
E.

Question 64 of 100

Question 65 of 100

65. 1. Prosesləri və ya fəaliyyət mərhələlərini özündə əks etdirmir.
2. Hər hansı anlayışın tərkib hissələrinin dərk edilməsini əhatə edir.
Verilmiş fikirlər biliyin hansı kateqoriyasına aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 65 of 100

Question 66 of 100

66. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər.
Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 66 of 100

Question 67 of 100

67. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir.
Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 67 of 100

Question 68 of 100

68. Təhsilin məzmununun sruktruna aiddir:

1-konkret
2-xətti
3-çoxvariantlı
4-konsentrik
5-spiralvari
A.
B.
C.
D.
E.

Question 68 of 100

Question 69 of 100

69.
Bunlardan biri pedoqoji eksperimentin novünə aiddir

A.
B.
C.
D.

Question 69 of 100

Question 70 of 100

70. Təhsil – tərbiyə prosesinə daxil olanların ardıcıllığını göstərin.1 – didaktik oyunlar
2 – şəxsiyyətə edilən xarici təsir
3 – özünütəhsil
4 – tədris fəaliyyəti
5 – özünütərbiyə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 70 of 100

Question 71 of 100

71. Təhsil – tərbiyə prosesinin xüsusiyyətlərini ardıcıllığını göstərin:1 – məqsədyönlü
2 – çoxamilli, mürəkkəb
3 – siyasi
4 – ziddiyyətli
5 – uzunsürən fasiləli
6 – inkişaf istiqamətləri
7 – kompleks
8 – dəyişkən, ikitərəfli.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 71 of 100

Question 72 of 100

72. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması ardıcıllığını göstərin.

1 – uzunsürən
2 – şəxsiyyətin fəaliyyətindən
3 – inkişaf istiqamətlərindən
4 – fəallığından
5 – sosial təcrübəsindən
6 – həyat mövqeyindən
A.
B.
C.
D.
E.

Question 72 of 100

Question 73 of 100

73. Tərbiyə prosesinin strukturunun mərhələlərinin ardıcıllığını göstərin.1 – tərbiyə prosesinin məzmunu
2 – tərbiyə alanın tələb olunan davranış norma və qaydalarını başa düşməsi
3 – tərbiyə prosesinə sistemli yanaşma
4 – şəxsiyyətin hüquq və vəzifələrinə müvafiq
5 – biliklərin əqidəyə çevrilməsi
6 – hisslərin formalaşması
A.
B.
C.
D.
E.

Question 73 of 100

Question 74 of 100

74. Tərbiyə prosesini dinamikada öyrənmək üçün ardıcıllığını göstərin.

1 – nə vaxt meydana gəldiyi
2 – davranışın korreksiyası
3 – fəaliyyətin formalaşması
4 – təşəkkülü
5 – sosial tələbləri nəzərə almaqla
6 – inkişaf yollarını müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 74 of 100

Question 75 of 100

75.
Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 75 of 100

Question 76 of 100

76. Təlim üsullarını seçin:1.BİBÖ  2.qrup işi  3. karusel  4. kollektivlə iş  5. auksion  6. ziqzaq  7. cütlərlə iş
A.
B.
C.
D.
E.

Question 76 of 100

Question 77 of 100

77.
Təlimin neçə forması var?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 77 of 100

Question 78 of 100

78.
Təhsil taksonomiyaları hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 78 of 100

Question 79 of 100

79. Bu növ кurriкulum fənn sahələri üzrə təlimin asanlaşdırılmasına хidmət edir. Bu, əкsər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə bağlı biliкləri əhatə edir.” Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növü haqqındadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 79 of 100

Question 80 of 100

80. Biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 80 of 100

Question 81 of 100

81. Fəaliyyətin icrasına dair prosedur qaydaları əhatə edən biliklər hansı kateqoriyaya aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 81 of 100

Question 82 of 100

82. 1.1.3. İnformasiyadan istifadə üsullarını sadə formada izah edir alt standartının məzmun komponentinin hansı kateqoriyaya aid olduğunu müəyyələşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 82 of 100

Question 83 of 100

83. 2.1.1. Mötərizəli və mötərizəsiz ədədi ifadələri oxuyur və yazır alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin
A.
B.
C.
D.
E.

Question 83 of 100

Question 84 of 100

84. Verilmiş standarta uyğun təlim məqsədini müəyyən edin: 1.3.1. Canlılar aləminə aid olan varlıqları (bitki, heyvan, insan) tanıyır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 84 of 100

Question 85 of 100

85. 3.1.3. Yemək masası ətrafında davranış bacarıqlarını nümayiş etdirir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 85 of 100

Question 86 of 100

86. 2.1.3.İdman növlərinə (atletika, gimnastika) aid sadə hərəkətləri nümunələrə müvafiq təkrar edir alt standartının fəaliyyət hissəsinin növünü və səviyyəsini müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 86 of 100

Question 87 of 100

87. “Bu üsul mətnin məzmununun qısa müddət ərzində şagirdlər tərəfindən mənimsənilməsinə imkan yaradır. Şagirdlər dörd nəfərlik qruplara bölünür (əsas qrup). Qruplardakı şagirdlər yenidən nömrələnir.Hər qrupdakı eyni rəqəmli şagirdlərdən yeni qrup (ekspert qrupu) yaradılır.Öyrəniləcək mətn qrupların sayı qədər hissələrə bölünür və ekspert qruplarına verilir”. Haqqında danışılan təlim üsulunu müəyyən et:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 87 of 100

Question 88 of 100

88. Əşya və ya hadisələri müqayisə etmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyənləşdirmək üçün bu üsuldan istifadə olunur. Haqqında danışılan üsulu müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 88 of 100

Question 89 of 100

89. Bütün şagirdlərə eyni təlim şəraiti yaradılır və pedaqoji proses onların potensial imkanları nəzərə alınmaqla tənzimlənir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 89 of 100

Question 90 of 100

90. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 90 of 100

Question 91 of 100

91. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 91 of 100

Question 92 of 100

92. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 92 of 100

Question 93 of 100

93.
Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 93 of 100

Question 94 of 100

94.
Fənn kurikulumları əsasında təlimin planlaşdırılmasınınneçə növü var?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 94 of 100

Question 95 of 100

95.
Tətqiqat sualı nədir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 95 of 100

Question 96 of 100

96. Müəllimin pedaqoji qabiliyyətləri sırasında daha çox faəliyyətdə olan hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 96 of 100

Question 97 of 100

97. Oxumağa müsbət motivasiya yaratmaq üçün şəxsi fəaliyyət göstərmək . . . aiddir
A.
B.
C.
D.
E.

Question 97 of 100

Question 98 of 100

98. Pedaqoji proses nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 98 of 100

Question 99 of 100

99. Fəal dərsin hansı mərhələsinə eyni zamanda “körpülərin salınması” da deyilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 99 of 100

Question 100 of 100

100. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:1 – Beynəlxalq qiymətləndirmə
2 – milli qiymətləndirmə
3 – məktəbdaxili qiymətləndirmə
a – Ümumi təhsil sistemində baş verən də-yişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır
b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir
c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Question 100 of 100


 

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir