Ümumi kurikulum testləri (101 – 200)

 • KURİKULUM
 

Question 1 of 100

KURİKULUM

1.
Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna  aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 1 of 100

Question 2 of 100

2. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?
A.
B.
C.
D.

Question 2 of 100

Question 3 of 100

3.
Hər bir standart nəyə ayrılır?

A.
B.
C.
D.

Question 3 of 100

Question 4 of 100

4. İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir”  bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.
A.
B.
C.
D.

Question 4 of 100

Question 5 of 100

5.
Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

Question 5 of 100

Question 6 of 100

6.
Təhsilt taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:
A.
B.
C.
D.

Question 6 of 100

Question 7 of 100

7. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A.
B.
C.
D.

Question 7 of 100

Question 8 of 100

8. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?
1. Kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir
2. Müxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur
3. Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir
4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir
5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir
A.
B.
C.
D.

Question 8 of 100

Question 9 of 100

9.
Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

A.
B.
C.
D.

Question 9 of 100

Question 10 of 100

10. Havard Qardner nəzəriyyəsinə görə dərketmənin neçə üsulu var?
A.
B.
C.
D.

Question 10 of 100

Question 11 of 100

11.
Summatıv qiymətləndirmə nə vaxt aparılmır?
A.
B.
C.
D.

Question 11 of 100

Question 12 of 100

12.
Qiymətləndirmə standartları nədir?

A.
B.
C.
D.

Question 12 of 100

Question 13 of 100

13.
Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?
A.
B.
C.
D.

Question 13 of 100

Question 14 of 100

14. Təhsildə qiymətləndirmə nədir ?
A.
B.
C.
D.

Question 14 of 100

Question 15 of 100

15.
Hansı məktəbdaxili qiymətləndirmənin növlərinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 15 of 100

Question 16 of 100

16.
Qiymətləndirmə standartları nədir?
A.
B.
C.
D.

Question 16 of 100

Question 17 of 100

17.
Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

Question 17 of 100

Question 18 of 100

18. Tədris prosesinin sonunda bütün səviyyələr üzrə sualların bölgüsü necə olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 100

Question 19 of 100

19.
Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?
A.
B.
C.
D.

Question 19 of 100

Question 20 of 100

20.
Beyin həmləsi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Question 20 of 100

Question 21 of 100

21.
Multimediya nədir?
A.
B.
C.
D.

Question 21 of 100

Question 22 of 100

22. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 100

Question 23 of 100

23. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?1 – Motivasiya, problemin qoyuluşu
2 – Tədqiqatın aparılması
3 – Məlumat mubadiləsi
4 – Ev tapşırığının yoxlanılması
5 – Məlumatların müzakirəsi
6 – Nəticələrin cıxarılması
7 – Yeni movzunun izahı
8 – Yaradıcı tətbiq etmə
9 – Yeni dərsin mohkəmləndirilməsi ucun sual və tapşırıqlar
11 – Qiymətləndirmə (məqsədə gorə muəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)
A.
B.
C.
D.

Question 23 of 100

Question 24 of 100

24.
Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 100

Question 25 of 100

25.
Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil.
A.
B.
C.
D.

Question 25 of 100

Question 26 of 100

26.
Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə muəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 100

Question 27 of 100

27.
Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Question 27 of 100

Question 28 of 100

28.
Məktəbdaxili qiymətləndirmənin necə novu var?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 100

Question 29 of 100

29.
Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Question 29 of 100

Question 30 of 100

30. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.

Question 30 of 100

Question 31 of 100

31.
Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.

Question 31 of 100

Question 32 of 100

32.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Question 32 of 100

Question 33 of 100

33.
Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Question 33 of 100

Question 34 of 100

34. Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.

Question 34 of 100

Question 35 of 100

35.
Bençmark nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 100

Question 36 of 100

36.
Faktoloji bilik anlayışının sinonimi:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 100

Question 37 of 100

37. Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 100

Question 38 of 100

38.
Prosedural bilik nə zaman əldə edilir?

A.
B.
C.
D.

Question 38 of 100

Question 39 of 100

39.
Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.

Question 39 of 100

Question 40 of 100

40.
Prosedural bilik nə zaman əldə edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 100

Question 41 of 100

41.
Taksonomiyalar bacarıqları hansı qayda ilə yerləşdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 100

Question 42 of 100

42.
Biri qiymətləndirmə üsulu deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 100

Question 43 of 100

43.
Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirliməsinin əsas xüsusiyyətlərinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.

Question 43 of 100

Question 44 of 100

44.
Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

A.
B.
C.
D.

Question 44 of 100

Question 45 of 100

45.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 45 of 100

Question 46 of 100

46.
İş vərəqi hazırlanarkən nəzərə alınmır:

A.
B.
C.
D.

Question 46 of 100

Question 47 of 100

47. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 47 of 100

Question 48 of 100

48.
Hansı sətirdə fəal təlimə aid olan xüsusiyyətlər sadalanıb?

A.
B.
C.
D.

Question 48 of 100

Question 49 of 100

49.
Biri mikro idraki bacarıq deyil.
A.
B.
C.
D.

Question 49 of 100

Question 50 of 100

50.
Fəal təlimin xüsusiyyətlərinə aid olmayanları seçin:

A.
B.
C.
D.

Question 50 of 100

Question 51 of 100

51. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?1. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması
2. Siyasi və sosial kompetensiyalar
3. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid
4. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya
A.
B.
C.
D.

Question 51 of 100

Question 52 of 100

52.
Tədris vahidlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.

Question 52 of 100

Question 53 of 100

53.
Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 53 of 100

Question 54 of 100

54. Əgər şagid I yarımillikdə “5”, II yarımillikdə “4” qiymət alarsa ona illik qiymət neçə yazılmalıdır?
A.
B.
C.
D.

Question 54 of 100

Question 55 of 100

55.
Təfəkkür növlərinin ierarxiyası necədir?

A.
B.
C.
D.

Question 55 of 100

Question 56 of 100

56. Yalnız psixomotor taksanomiyaya aid olanları seçin1-tətbiq
2-məqbul saymaq
3-hazırolma
4-anlama
5-uyğunlaşma
6-reaksiya vermə
7-yaradıcılıq
8-mexanizmi müəyyənləşdirmə
9-təşkil etmə
10-təhlil etmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 100

Question 57 of 100

57. UyğunlaşdırınA-Təhsil sahəsində dövlət standartıB-Ümumi təhsil proqramıC-Fənn kurikulumları
1-təlim formaları
2-təhsil səviyyələri üzrə dərs saatlarının miqdarı
3-ümumi təhsilin məzmunu
4-ümumi təhsilin infrastrukturu
5-ümumi təhsil sistemində pedoqoji prosesin təşkili prinsipləri
6-müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması
7-təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri
8-təhsil səviyyələri üzə keçirilən fənlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 100

Question 58 of 100

58. Bu qabiliyyət insana hərəkət,jest və mimikalar vasitəsilə özünü ifadə etmək imkanı verir.Belə insanlar obyektlərə toxunmağa,daim hərəkətdə olmağa,rəqs etməyə meyillidirlər. Qeyd olunanlar intelektin hansı tipinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 100

Question 59 of 100

59. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindən biri yalnış göstərilmişdir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 100

Question 60 of 100

60. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindən liberallaşma nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 100

Question 61 of 100

61. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş
a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 61 of 100

Question 62 of 100

62.
Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 62 of 100

Question 63 of 100

63.
Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr

A.
B.
C.
D.
E.

Question 63 of 100

Question 64 of 100

64.
Pedaqogika elminin predmeti:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 64 of 100

Question 65 of 100

65.
Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 65 of 100

Question 66 of 100

66.
Uşaq Birliklərinin perspektiv məqsədi:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 66 of 100

Question 67 of 100

67.
Tədris planı nədir  təhsil sahəsində innоvasiyalar, bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prоsesi və оnun nəticəsi;?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 67 of 100

Question 68 of 100

68.
Attestasiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 68 of 100

Question 69 of 100

69. Təlimin prinsiplərini seçin1 – müvafiqlik prinsipi
2 – hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 – elmilik prinsipi
4 – nikbinlik prinsipi
5 – əyanilik prinsipi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 69 of 100

Question 70 of 100

70. Təhsil müəssisələrinin rəhbər şəxslərinin funksional vəzifələrini müəyyənləşdirən sənəd:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 70 of 100

Question 71 of 100

71. Cəzalandırmanın formaları1 – danlamaq
2 – ayaq üstə saxlamaq
3 – şifahi töhmət
4 – məktəbə buraxmamaq
5 – təkrar sinifdə saxlamaq
6 – sinfini, məktəbini dəyişdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 71 of 100

Question 72 of 100

72. İdarəetmənin təşkili formalarını seçin.1 – instruktiv – metodiki və nəzəri seminarlar;
2 – pedaqoji təhlil;
3 – təşkiletmə;
4 – şagird kollektivinin iclası;
5 – ictimai təsiretmə;
6 – məktəb konfransları;
7 – metodik birliklər.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 72 of 100

Question 73 of 100

73. Fiziki tərbiyə nəzəriyəsinin əsas anlayışları1 – bədən tərbiyəsi
2 – fiziki kamillik
3 – fiziki tərbiyə
4 – fiziki sağlamlıq
5 – fiziki inkişaf
6 – fiziki mədəniyyət
7 – fiziki güc
A.
B.
C.
D.
E.

Question 73 of 100

Question 74 of 100

74. Əmək fəaliyyətinin metodikasına verilən tələblər və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:1 – məktəblilərin əməyinin planlaşdırılması
2 – əmək fəaliyyətinin təşkili və ona rəhbərlik
3 – əmək fəaliyyətinin nəzərə alınmasi və qiymətləndirilməsi
a – aylıq, yarımillik, illik nəzərdə tutulan işlər
b – şagirdlərin əməyi onların təlimi ilə əlaqədar olmalıdır
c – əmək şagirdlərin gücünə və yaşına uyğun olmalıdır
d – əmək fəaliyyəti zamanı yaranan çətinliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı onlara məsləhət verilməli və köməklik göstərilməlidir
e – şagirdlərin gördükləri iş keyfiyyətinə görə hökmən yoxlanılmalıdır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 74 of 100

Question 75 of 100

75. Əxlaq tərbiyəsinin məzmununun istiqamətləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:1 – adamın özünə olan münasibəti
2 – vətənə olan münasibəti
3 – başqalarına olan münasibəti
4 – əməyə olan münasibəti
a – gün rejimi, təbii amillər, oyunlar, idman
b – nəzakətlilik, təvazökarlıq, sadəlik, ədəblilik, mərifətlilik
c – dostluq, humanistlik, xeyirxahlıq, yoldaşlıq
d – əməksevərlik, tənbəllik, işgüzarlıq
e – vətənpərvərlik, vətən xainlərinə qarşı barışmazlıq
A.
B.
C.
D.
E.

Question 75 of 100

Question 76 of 100

76. Təlimin prinsiplərini seçin
1 – müvafiqlik prinsipi
2 – hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 – elmilik prinsipi
4 – nikbinlik prinsipi
5 – əyanilik prinsipi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 76 of 100

Question 77 of 100

77. Təhsil – tərbiyənin məqsədi hansı amillərdən asılıdır?1 – cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və sürətindən
2 – şagirdlərin yaş imkanlarından
3 – cəmiyyətin tələbat və imkanlarından
4 – maddi – texniki təminatdan
5 – pedaqoji elmin və praktikanın inkişaf səviyyəsindən
A.
B.
C.
D.
E.

Question 77 of 100

Question 78 of 100

78. Təlim prosesinin ümumi qanunauyğunluqlarının ardıcıl sırasını göstərin:1 – təhsilin keyfiyəti qanunauyğunluğu
2 – təlimin metodları qanunauyğunluğu
3 – təhsilin məqsədi qanunauyğunluğu
4 – təhsilin məzmunu qanunauyğunluğu
A.
B.
C.
D.
E.

Question 78 of 100

Question 79 of 100

79. Rəmzi (simvolik) əyani vasitələrin növlərini müəyyən edin:
1 – xəritələr
2 – çertyojlar
3 – bitkilər
4 – sxemlər
5 – herbari
6 – cədvəllər
7 – kinofilmlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 79 of 100

Question 80 of 100

80. Təlim prinsipləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu tapın:
1 – əyanilik prinsipi
2 – müvafiqlik prinsipi
3 – elmilik prinsipi
a– təlim şagirdlər tərəfindən bilavasitə qavranılan fakt və hadisələr üzərində qurmağı tələb edir
b– elmin əsas anlayışlarını qaydalar, qanunauyğunluqlar formasında təhsilin məzmununa gətirməyi tələb edir
c– tədris materialını şagirdlərin yaş və inkişaf imkanlarını uyğunlaşdırmağı tələb edir
d– pedaqoji prosesin bütün subyektlərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini tələb edir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 80 of 100

Question 81 of 100

81. Uyğunluğu tapın:
1 – Təlimin həyatla əlaqəsi prinsipi
2 – Təlimin prinsipləri
3 – Hadisələr arasında daimi və qarşılıqlı əlaqə
a – öyrənilən fənnin əhəmiyyətini şagirdlərə başa salmağı tələb edir
b – qanunauyğunluğu müəyyənləşdirir
c – təlimin qanunauyğunluqlarından irəli gələn, onun məzmununa, təşkili formalarına, metodlarına təsir göstərən başlıca müddəalardır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 81 of 100

Question 82 of 100

82. Uyğunluğu tapın:
1 – Bunlardan hansı təlim prinsipi deyil
2 – Təhsil – tərbiyənin məqsədinə
3 – Təlimin idarə olunması təsir göstərən amil
a – nikbinlik
b – Təlim sistemində əks əlaqələrin intensivliyi, korreksiyanın əhəmiyyətli şəkildə aparılması
c – Cəmiyyətin inkişaf fəaliyyəti və tempi, cəmiyyətin tələbat və imkanları, pedaqoyi elm və praktikanın inkişaf səviyyəsinin imkanları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 82 of 100

Question 83 of 100

83. Təhsil – tərbiyə fəaliyyəti üçün müəyyənləşdirilən prinsipləri seçin:
1 – tərbiyənin əməklə, həyatla əlaqəsi
2 – şəxsiyyətə yanaşma
3 – elmilik
4 – şüurluq və fəallıq
5 – təsirlərdə vahidlik
6 – əyanilik.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 83 of 100

Question 84 of 100

84. Tərbiyənin humanistləşdirilməsi prinsipinin məntiqi ardıcıllığını göstər.
1 – tələb olunan keyfiyyətləri zor gücünə formalaşdırmamaq;
2 – şagirdin hüquq və azadlıqlarına hörmət etmək;
3 – fiziki cəzadan imtina etmək;
4 – humanist münasibət bəsləmək.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 84 of 100

Question 85 of 100

85. Tərbiyədə şəxsiyyətə yanaşma prinsipinin şəxsiyyət keyfiyyətlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər:
1 – onun dəyərləndirmə meylini;
2 – formalaşmış durumunu;
3 – həyati planlarını;
4 – şəxsiyyətin istiqamətlərini;
5 – fəaliyyətdə və davranışında üstünlük təşkil edən motivlər.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 85 of 100

Question 86 of 100

86. Tərbiyə prinsiplərini və onların arasındakı uyğunluğu tapın.
1 – tərbiyədə vahidlik
2 – tərbiyədə şəxsiyyətəyanaşma
3 – tərbiyənin həyatla, əməklə əlaqəsi
a- insanı ictimai və fəal həyata hazırlamaq.
b- şagirdləri real həyati münasibətlərə, ictimai faydalı fəaliyyətin müxtəlif növlərinə cəlb etmək.
c- müəllim şagirddə müsbət cəhəti üzə çıxarmalı, müsbət keyfiyyətə istinad etməlidir.
d- müəllim şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətlərini, xarakter əlamətlərini, baxışlarını, zövqlərini öyrənsin.
e- məktəbin, ailənin və ictimaiyyətin səyərini kordinasiya edən prinsip də deyilir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 86 of 100

Question 87 of 100

87. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.1 – humanistlik;
2 – əyanilik;
3 – möhkəmləndirmə;
4 – şəxsiyyətəyanaşma;
5 – biliklərin möhkəmləndirilməsi;
6 – təsirlərdə vahidlik.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 87 of 100

Question 88 of 100

88. Tərbiyə prinsiplərin tətbiqinə verilən tələblər və onların arasındakı uyğunluğu tapın.
1 – məcburilik
2 – komplekslik
3 – eyni əhəmiyyətə maliklik.
a – tərbiyə prinsipləri məsləhət, tövsiyə deyil, onlar mütləq və tam şəkildə həyata keçirilməlidir.
b – tərbiyə prinsipləri bir – bir deyil, tərbiyə prosesinin kompleks, yəni bütün mərhələlərdə tətbiq olunur. c – təlim – tərbiyə prosesi iki tərəfli prosesdir.
d – tərbiyə prosesi məqsədyönlü prosesdir.
e – onların arasında birinci və ikinci dərəcəli müddəalar yoxdur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 88 of 100

Question 89 of 100

89. İnsan hüquqlarının bəyannaməsində humanistləşdirmə ilə bağlı deyilənləri seçin.
1 – bütün insanlar bərabər və azad doğulublar;
2 – şəxsiyyətin təfəkkür tərzinin, motivlərinin formalaşma səviyyəsini bilsin;
3 – ağıl və vicdana malikdirlər;
4 – məqsədə çatmağa mane olan səbəbləri aşkar etsin;
5 – bir – birinə qardaşlıq münasibəti bəsləməlidirlər;
6 – şəxsiyyətin şəxsi fəallığına maksimum istinad etsin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 89 of 100

Question 90 of 100

90. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu
A.
B.
C.
D.
E.

Question 90 of 100

Question 91 of 100

91. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin:

1 – Müəllimin sözü
2 – Dərslik və dərs vəsaiti
3 – Şagirdlərin fakt və hadisələri müşahidəsi
4 – Şagirdlərin fəalliğı
a – kitab üzərində iş
b – laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar
c – illüstrasiya və demonstrasiya
d – müəllimin şərhi, müsahibə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 91 of 100

Question 92 of 100

92. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:
1 – praktik
2 – izahlı – illüstrativ
3 – əyani
4 – qismən axtarış
5 – söz
A.
B.
C.
D.
E.

Question 92 of 100

Question 93 of 100

93. Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:

1 – Yeni təlim metodlarının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar
2 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşdırılmasına xidmət edən metodlar
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar
a – idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər
b – praktik işlər, müstəqil işlər
c – müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş
d – problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar
e – illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri
A.
B.
C.
D.
E.

Question 93 of 100

Question 94 of 100

94. Proqramlaşdırılmış təlim metodlarının sistemləri və onların əlamətlərinin uyğunluğunu tapın:

1 – xətti
2 – şaxəli
3 – qarışıq
a – material kiçik paylara bölünür;
b – xətti və şaxəli proqramların birləşməsindən ibarətdir;
c – şagirdlər qoyulan suallara cavab verərkən çətinlik çəkərlərsə, onlara əlavə izahat verilir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 94 of 100

Question 95 of 100

95. Söz üsulları hansılardır:
1 – müəllimin şərhi
2 – illüstrasiya və demonstrasiya
3 – kitab üzərində iş
4 – laborator məşğələlər
5 – praktiki işlər
6 – müsahibə
7 – müşahidə
8 – təlim ekskursiyası
9 – çalişmalar
A.
B.
C.
D.
E.

Question 95 of 100

Question 96 of 100

96. Tərbiyənin məzmunun əlamətlərini seçin.1 – məqsədyönlülük
2 – yanaşma şəraiti
3 – sosial – mədəni dəyərlərə müvafiqlik
4 – şəxsiyyətin formalaşması
5 – təşkil olunan tərbiyə sisteminin mövcudluğu
A.
B.
C.
D.
E.

Question 96 of 100

Question 97 of 100

97. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır?1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – Məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – Şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 -Əəvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A.
B.
C.
D.
E.

Question 97 of 100

Question 98 of 100

98. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin1 – Təbii şəkildə əşya
2 – Əşya haqqında məlumat
3 – əşya və hadisənin şəkli, modeli
4 – Əlavə oxu materialları
5 – Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 98 of 100

Question 99 of 100

99.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 99 of 100

Question 100 of 100

100. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin1 – dərs
2 – dərnək
3 – bilik
4 – tərbiyəvi söhbət
5 – ekskursiya
6 – ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 100 of 100


 

4 Şərhlər “Ümumi kurikulum testləri (101 – 200)

 • Aprel 5, 2018 at 2:07 axşam
  Permalink

  2ci 100luk testde de 33 sehvdir axi.her movzunun sonunda summativ olur?

  Cavab yaz
  • Aprel 5, 2018 at 5:13 axşam
   Permalink

   Olmur bunlar niyə belə yazırlar

   Cavab yaz
 • Mart 21, 2018 at 11:39 səhər
  Permalink

  33 cu sualin cavabi sehvdir.summativ ders ilinin evvelinde aparilar hec?

  Cavab yaz
 • Mart 21, 2018 at 11:36 səhər
  Permalink

  xahis edirem bu qeder tekrar sual yazib vaxt almiyin.bir de ki yeni testler niye hazirlamirsiz.

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir