Ümumi kurikulum testləri (101 – 200)

  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 100

KURİKULUM

1.

Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna  aid deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 100

Sual 2 - 100

2. Strategiya ilə oxuyan oxucu məqsədləri müəyyənləşdirərkən əsasən hansı üsuldan istifadə edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 100

Sual 3 - 100

3.

Hər bir standart nəyə ayrılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 100

Sual 4 - 100

4. İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir”  bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir.

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 100

Sual 5 - 100

5.

Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 100

Sual 6 - 100

6.

Təhsilt taksonomiyaları haqqında fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 100

Sual 7 - 100

7. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə yerinə yetirirlər. Bu dərs forması şagirdlərə daha yaxından əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?

A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 100

Sual 8 - 100

8. Strategiya ilə oxuyan hansı bacarıqlara yiyələnir?

1. Kiçik və böyük idraki fəaliyyətlər vasitəsi ilə öyrənir
2. Müxtəlif yazı üslubları haqqında bilikləri olur
3. Öyrənmək məqsədi ilə başqaları ilə əməkdaşlıq edir
4. Yeni bilikləri əvvəlki biliklərlə əlaqələndirir
5. Tanıdığı sözlər vasitəsi ilə mətnin mənasını dərk edir

A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 100

Sual 9 - 100

9.

Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 100

Sual 10 - 100

10. Havard Qardner nəzəriyyəsinə görə dərketmənin neçə üsulu var?

A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 100

Sual 11 - 100

11.

Summatıv qiymətləndirmə nə vaxt aparılmır?

A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 100

Sual 12 - 100

12.

Qiymətləndirmə standartları nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 100

Sual 13 - 100

13.

Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 100

Sual 14 - 100

14. Təhsildə qiymətləndirmə nədir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 100

Sual 15 - 100

15.

Hansı məktəbdaxili qiymətləndirmənin növlərinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 100

Sual 16 - 100

16.

Qiymətləndirmə standartları nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 100

Sual 17 - 100

17.

Qiymətləndirmə standartları sxem üzrə neçə səviyyədə hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 100

Sual 18 - 100

18. Tədris prosesinin sonunda bütün səviyyələr üzrə sualların bölgüsü necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 100

Sual 19 - 100

19.

Test nümunələri nəyin əsasında hazırlanır?

A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 100

Sual 20 - 100

20.

Beyin həmləsi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 100

Sual 21 - 100

21.

Multimediya nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 100

Sual 22 - 100

22. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 100

Sual 23 - 100

23. Aşağıdakılardan hansı fəal dərsin mərhələləridir?

1 – Motivasiya, problemin qoyuluşu
2 – Tədqiqatın aparılması
3 – Məlumat mubadiləsi
4 – Ev tapşırığının yoxlanılması
5 – Məlumatların müzakirəsi
6 – Nəticələrin cıxarılması
7 – Yeni movzunun izahı
8 – Yaradıcı tətbiq etmə
9 – Yeni dərsin mohkəmləndirilməsi ucun sual və tapşırıqlar
11 – Qiymətləndirmə (məqsədə gorə muəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)

A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 100

Sual 24 - 100

24.

Aşağıdakılardan biri “Azərbaycan Respublikasının ümumitəhsil sistemində Qiymətləndirmə Konsepsiyası”na aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 100

Sual 25 - 100

25.

Aşağıdakılardan hansı müasir qiymətləndirməyə aid deyil.

A.
B.
C.
D.

Sual 25 - 100

Sual 26 - 100

26.

Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə muəyyən olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 100

Sual 27 - 100

27.

Diaqnostik qiymətləndirmə hansı mərhələlərdə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 27 - 100

Sual 28 - 100

28.

Məktəbdaxili qiymətləndirmənin necə novu var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 100

Sual 29 - 100

29.

Formativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 29 - 100

Sual 30 - 100

30. Holistik qiymətləndirmə sxemində bilik və bacarıqların meyarı nəyə əsasən müəyyən olunur?

A.
B.
C.
D.

Sual 30 - 100

Sual 31 - 100

31.

Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.

Sual 31 - 100

Sual 32 - 100

32.

Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 32 - 100

Sual 33 - 100

33.

Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 33 - 100

Sual 34 - 100

34. Aşağıdakılardan biri summativ qiymətləndirilmənin nəticələrinin təhlilinə aid deyil.

A.
B.
C.
D.

Sual 34 - 100

Sual 35 - 100

35.

Bençmark nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 100

Sual 36 - 100

36.

Faktoloji bilik anlayışının sinonimi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 100

Sual 37 - 100

37. Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 100

Sual 38 - 100

38.

Prosedural bilik nə zaman əldə edilir?

A.
B.
C.
D.

Sual 38 - 100

Sual 39 - 100

39.

Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.

Sual 39 - 100

Sual 40 - 100

40.

Prosedural bilik nə zaman əldə edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 100

Sual 41 - 100

41.

Taksonomiyalar bacarıqları hansı qayda ilə yerləşdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 100

Sual 42 - 100

42.

Biri qiymətləndirmə üsulu deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 100

Sual 43 - 100

43.

Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirliməsinin əsas xüsusiyyətlərinə aid deyil:

A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 100

Sual 44 - 100

44.

Təhsildə qiymətləndirmə nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 100

Sual 45 - 100

45.

Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 100

Sual 46 - 100

46.

İş vərəqi hazırlanarkən nəzərə alınmır:

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 100

Sual 47 - 100

47. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 100

Sual 48 - 100

48.

Hansı sətirdə fəal təlimə aid olan xüsusiyyətlər sadalanıb?

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 100

Sual 49 - 100

49.

Biri mikro idraki bacarıq deyil.

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 100

Sual 50 - 100

50.

Fəal təlimin xüsusiyyətlərinə aid olmayanları seçin:

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 100

Sual 51 - 100

51. Kurikulum islahatını zəruri edən səbəblər hansılardır?
1. Cəmiyyətdə yeni ictimai münasibətlərin yaranması
2. Siyasi və sosial kompetensiyalar
3. Planlı iqtisadiyyatdan bazar iqtisadiyyatına keçid
4. Dünya təhsil sisteminə inteqrasiya

A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 100

Sual 52 - 100

52.

Tədris vahidlərinin ardıcıllığını müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.

Sual 52 - 100

Sual 53 - 100

53.

Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 53 - 100

Sual 54 - 100

54. Əgər şagid I yarımillikdə “5”, II yarımillikdə “4” qiymət alarsa ona illik qiymət neçə yazılmalıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 54 - 100

Sual 55 - 100

55.

Təfəkkür növlərinin ierarxiyası necədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 55 - 100

Sual 56 - 100

56. Yalnız psixomotor taksanomiyaya aid olanları seçin
1-tətbiq
2-məqbul saymaq
3-hazırolma
4-anlama
5-uyğunlaşma
6-reaksiya vermə
7-yaradıcılıq
8-mexanizmi müəyyənləşdirmə
9-təşkil etmə
10-təhlil etmə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 100

Sual 57 - 100

57. Uyğunlaşdırın
A-Təhsil sahəsində dövlət standartı
B-Ümumi təhsil proqramı
C-Fənn kurikulumları
1-təlim formaları
2-təhsil səviyyələri üzrə dərs saatlarının miqdarı
3-ümumi təhsilin məzmunu
4-ümumi təhsilin infrastrukturu
5-ümumi təhsil sistemində pedoqoji prosesin təşkili prinsipləri
6-müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması
7-təhsilverənlərin keyfiyyət göstəriciləri
8-təhsil səviyyələri üzə keçirilən fənlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 100

Sual 58 - 100

58. Bu qabiliyyət insana hərəkət,jest və mimikalar vasitəsilə özünü ifadə etmək imkanı verir.Belə insanlar obyektlərə toxunmağa,daim hərəkətdə olmağa,rəqs etməyə meyillidirlər. Qeyd olunanlar intelektin hansı tipinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 100

Sual 59 - 100

59. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindən biri yalnış göstərilmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 100

Sual 60 - 100

60. Təhsil sahəsində dövlət siyasətinin əsas prinsiplərindən liberallaşma nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 100

Sual 61 - 100

61. Təhsilin komponentləri arasında uyğunluğu müəyyən edin:
1 – bilik
2 – bacarıq
3 – vərdiş
a – təbiət və cəmiyyət haqqında anlayışlar, qaydalar, təriflər, müddəalar
b – biliyi tətbiq edə bilməkdir
c – bacarıqların dönə – dönə təkrarı nəticəsində avtomatlaşmış formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 100

Sual 62 - 100

62.

Pedaqogikanın obyektini təşkil edir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 100

Sual 63 - 100

63.

Tərbiyənin mənşəyi barədə nəzəriyyələr

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 100

Sual 64 - 100

64.

Pedaqogika elminin predmeti:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 100

Sual 65 - 100

65.

Müəllimin pedaqoji taktı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 100

Sual 66 - 100

66.

Uşaq Birliklərinin perspektiv məqsədi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 100

Sual 67 - 100

67.

Tədris planı nədir  təhsil sahəsində innоvasiyalar, bilik, bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prоsesi və оnun nəticəsi;?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 100

Sual 68 - 100

68.

Attestasiya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 100

Sual 69 - 100

69. Təlimin prinsiplərini seçin
1 – müvafiqlik prinsipi
2 – hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 – elmilik prinsipi
4 – nikbinlik prinsipi
5 – əyanilik prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 100

Sual 70 - 100

70. Təhsil müəssisələrinin rəhbər şəxslərinin funksional vəzifələrini müəyyənləşdirən sənəd:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 100

Sual 71 - 100

71. Cəzalandırmanın formaları
1 – danlamaq
2 – ayaq üstə saxlamaq
3 – şifahi töhmət
4 – məktəbə buraxmamaq
5 – təkrar sinifdə saxlamaq
6 – sinfini, məktəbini dəyişdirmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 100

Sual 72 - 100

72. İdarəetmənin təşkili formalarını seçin.
1 – instruktiv – metodiki və nəzəri seminarlar;
2 – pedaqoji təhlil;
3 – təşkiletmə;
4 – şagird kollektivinin iclası;
5 – ictimai təsiretmə;
6 – məktəb konfransları;
7 – metodik birliklər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 72 - 100

Sual 73 - 100

73. Fiziki tərbiyə nəzəriyəsinin əsas anlayışları
1 – bədən tərbiyəsi
2 – fiziki kamillik
3 – fiziki tərbiyə
4 – fiziki sağlamlıq
5 – fiziki inkişaf
6 – fiziki mədəniyyət
7 – fiziki güc

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 100

Sual 74 - 100

74. Əmək fəaliyyətinin metodikasına verilən tələblər və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:
1 – məktəblilərin əməyinin planlaşdırılması
2 – əmək fəaliyyətinin təşkili və ona rəhbərlik
3 – əmək fəaliyyətinin nəzərə alınmasi və qiymətləndirilməsi
a – aylıq, yarımillik, illik nəzərdə tutulan işlər
b – şagirdlərin əməyi onların təlimi ilə əlaqədar olmalıdır
c – əmək şagirdlərin gücünə və yaşına uyğun olmalıdır
d – əmək fəaliyyəti zamanı yaranan çətinliklərin aradan qaldırılması ilə bağlı onlara məsləhət verilməli və köməklik göstərilməlidir
e – şagirdlərin gördükləri iş keyfiyyətinə görə hökmən yoxlanılmalıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 100

Sual 75 - 100

75. Əxlaq tərbiyəsinin məzmununun istiqamətləri və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:
1 – adamın özünə olan münasibəti
2 – vətənə olan münasibəti
3 – başqalarına olan münasibəti
4 – əməyə olan münasibəti
a – gün rejimi, təbii amillər, oyunlar, idman
b – nəzakətlilik, təvazökarlıq, sadəlik, ədəblilik, mərifətlilik
c – dostluq, humanistlik, xeyirxahlıq, yoldaşlıq
d – əməksevərlik, tənbəllik, işgüzarlıq
e – vətənpərvərlik, vətən xainlərinə qarşı barışmazlıq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 75 - 100

Sual 76 - 100

76. Təlimin prinsiplərini seçin
1 – müvafiqlik prinsipi
2 – hörmət və tələbkarlıq prinsipi
3 – elmilik prinsipi
4 – nikbinlik prinsipi
5 – əyanilik prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 100

Sual 77 - 100

77. Təhsil – tərbiyənin məqsədi hansı amillərdən asılıdır?

1 – cəmiyyətin inkişaf səviyyəsi və sürətindən
2 – şagirdlərin yaş imkanlarından
3 – cəmiyyətin tələbat və imkanlarından
4 – maddi – texniki təminatdan
5 – pedaqoji elmin və praktikanın inkişaf səviyyəsindən

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 100

Sual 78 - 100

78. Təlim prosesinin ümumi qanunauyğunluqlarının ardıcıl sırasını göstərin:

1 – təhsilin keyfiyəti qanunauyğunluğu
2 – təlimin metodları qanunauyğunluğu
3 – təhsilin məqsədi qanunauyğunluğu
4 – təhsilin məzmunu qanunauyğunluğu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 100

Sual 79 - 100

79. Rəmzi (simvolik) əyani vasitələrin növlərini müəyyən edin:

1 – xəritələr
2 – çertyojlar
3 – bitkilər
4 – sxemlər
5 – herbari
6 – cədvəllər
7 – kinofilmlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 100

Sual 80 - 100

80. Təlim prinsipləri və onların mahiyyəti arasında uyğunluğu tapın:

1 – əyanilik prinsipi
2 – müvafiqlik prinsipi
3 – elmilik prinsipi
a– təlim şagirdlər tərəfindən bilavasitə qavranılan fakt və hadisələr üzərində qurmağı tələb edir
b– elmin əsas anlayışlarını qaydalar, qanunauyğunluqlar formasında təhsilin məzmununa gətirməyi tələb edir
c– tədris materialını şagirdlərin yaş və inkişaf imkanlarını uyğunlaşdırmağı tələb edir
d– pedaqoji prosesin bütün subyektlərinin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini tələb edir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 100

Sual 81 - 100

81. Uyğunluğu tapın:

1 – Təlimin həyatla əlaqəsi prinsipi
2 – Təlimin prinsipləri
3 – Hadisələr arasında daimi və qarşılıqlı əlaqə
a – öyrənilən fənnin əhəmiyyətini şagirdlərə başa salmağı tələb edir
b – qanunauyğunluğu müəyyənləşdirir
c – təlimin qanunauyğunluqlarından irəli gələn, onun məzmununa, təşkili formalarına, metodlarına təsir göstərən başlıca müddəalardır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 81 - 100

Sual 82 - 100

82. Uyğunluğu tapın:

1 – Bunlardan hansı təlim prinsipi deyil
2 – Təhsil – tərbiyənin məqsədinə
3 – Təlimin idarə olunması təsir göstərən amil
a – nikbinlik
b – Təlim sistemində əks əlaqələrin intensivliyi, korreksiyanın əhəmiyyətli şəkildə aparılması
c – Cəmiyyətin inkişaf fəaliyyəti və tempi, cəmiyyətin tələbat və imkanları, pedaqoyi elm və praktikanın inkişaf səviyyəsinin imkanları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 82 - 100

Sual 83 - 100

83. Təhsil – tərbiyə fəaliyyəti üçün müəyyənləşdirilən prinsipləri seçin:

1 – tərbiyənin əməklə, həyatla əlaqəsi
2 – şəxsiyyətə yanaşma
3 – elmilik
4 – şüurluq və fəallıq
5 – təsirlərdə vahidlik
6 – əyanilik.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 83 - 100

Sual 84 - 100

84. Tərbiyənin humanistləşdirilməsi prinsipinin məntiqi ardıcıllığını göstər.

1 – tələb olunan keyfiyyətləri zor gücünə formalaşdırmamaq;
2 – şagirdin hüquq və azadlıqlarına hörmət etmək;
3 – fiziki cəzadan imtina etmək;
4 – humanist münasibət bəsləmək.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 84 - 100

Sual 85 - 100

85. Tərbiyədə şəxsiyyətə yanaşma prinsipinin şəxsiyyət keyfiyyətlərinin məntiqi ardıcıllığını göstər:

1 – onun dəyərləndirmə meylini;
2 – formalaşmış durumunu;
3 – həyati planlarını;
4 – şəxsiyyətin istiqamətlərini;
5 – fəaliyyətdə və davranışında üstünlük təşkil edən motivlər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 85 - 100

Sual 86 - 100

86. Tərbiyə prinsiplərini və onların arasındakı uyğunluğu tapın.

1 – tərbiyədə vahidlik
2 – tərbiyədə şəxsiyyətəyanaşma
3 – tərbiyənin həyatla, əməklə əlaqəsi
a- insanı ictimai və fəal həyata hazırlamaq.
b- şagirdləri real həyati münasibətlərə, ictimai faydalı fəaliyyətin müxtəlif növlərinə cəlb etmək.
c- müəllim şagirddə müsbət cəhəti üzə çıxarmalı, müsbət keyfiyyətə istinad etməlidir.
d- müəllim şagirdlərinin fərdi xüsusiyyətlərini, xarakter əlamətlərini, baxışlarını, zövqlərini öyrənsin.
e- məktəbin, ailənin və ictimaiyyətin səyərini kordinasiya edən prinsip də deyilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 86 - 100

Sual 87 - 100

87. Tərbiyə prinsipi olmayanları seçin.

1 – humanistlik;
2 – əyanilik;
3 – möhkəmləndirmə;
4 – şəxsiyyətəyanaşma;
5 – biliklərin möhkəmləndirilməsi;
6 – təsirlərdə vahidlik.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 87 - 100

Sual 88 - 100

88. Tərbiyə prinsiplərin tətbiqinə verilən tələblər və onların arasındakı uyğunluğu tapın.

1 – məcburilik
2 – komplekslik
3 – eyni əhəmiyyətə maliklik.
a – tərbiyə prinsipləri məsləhət, tövsiyə deyil, onlar mütləq və tam şəkildə həyata keçirilməlidir.
b – tərbiyə prinsipləri bir – bir deyil, tərbiyə prosesinin kompleks, yəni bütün mərhələlərdə tətbiq olunur. c – təlim – tərbiyə prosesi iki tərəfli prosesdir.
d – tərbiyə prosesi məqsədyönlü prosesdir.
e – onların arasında birinci və ikinci dərəcəli müddəalar yoxdur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 100

Sual 89 - 100

89. İnsan hüquqlarının bəyannaməsində humanistləşdirmə ilə bağlı deyilənləri seçin.

1 – bütün insanlar bərabər və azad doğulublar;
2 – şəxsiyyətin təfəkkür tərzinin, motivlərinin formalaşma səviyyəsini bilsin;
3 – ağıl və vicdana malikdirlər;
4 – məqsədə çatmağa mane olan səbəbləri aşkar etsin;
5 – bir – birinə qardaşlıq münasibəti bəsləməlidirlər;
6 – şəxsiyyətin şəxsi fəallığına maksimum istinad etsin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 100

Sual 90 - 100

90. Müəllimin şagirdləri biliklərlə silahlandırmaq, onların fəaliyyətini düzgün istiqamətləndirmək üçün sevdiyi yollar və vasitələrin məcmusu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 100

Sual 91 - 100

91. Bilik mənbələri və metodları arasında uyğunluğu müəyyən edin:

1 – Müəllimin sözü
2 – Dərslik və dərs vəsaiti
3 – Şagirdlərin fakt və hadisələri müşahidəsi
4 – Şagirdlərin fəalliğı
a – kitab üzərində iş
b – laboratoriya işi, praktik işlər və çalışmalar
c – illüstrasiya və demonstrasiya
d – müəllimin şərhi, müsahibə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 100

Sual 92 - 100

92. Təlim metodlarının ənənəvi təsnifatını müəyyən edin:

1 – praktik
2 – izahlı – illüstrativ
3 – əyani
4 – qismən axtarış
5 – söz

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 100

Sual 93 - 100

93. Təlim metodlarının qrupları və onlar arasındakı uyğunluğu tapın:

1 – Yeni təlim metodlarının əsasən qavranılmasına xidmət edən metodlar
2 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən formalaşdırılmasına xidmət edən metodlar
3 – Bilik, bacarıq və vərdişlərin əsasən tətbiqinə xidmət edən metodlar
a – idraki oyunlar, tədris müsahibəsi, müstəqil işlər
b – praktik işlər, müstəqil işlər
c – müəllimin şərhi, müsahibə, kitab üzərində iş
d – problem situasiya, təkrarlar, çalışmalar
e – illüstrasiya, çalışmalar, yoxlama yazı işləri

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 100

Sual 94 - 100

94. Proqramlaşdırılmış təlim metodlarının sistemləri və onların əlamətlərinin uyğunluğunu tapın:

1 – xətti
2 – şaxəli
3 – qarışıq
a – material kiçik paylara bölünür;
b – xətti və şaxəli proqramların birləşməsindən ibarətdir;
c – şagirdlər qoyulan suallara cavab verərkən çətinlik çəkərlərsə, onlara əlavə izahat verilir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 100

Sual 95 - 100

95. Söz üsulları hansılardır:

1 – müəllimin şərhi
2 – illüstrasiya və demonstrasiya
3 – kitab üzərində iş
4 – laborator məşğələlər
5 – praktiki işlər
6 – müsahibə
7 – müşahidə
8 – təlim ekskursiyası
9 – çalişmalar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 100

Sual 96 - 100

96. Tərbiyənin məzmunun əlamətlərini seçin.
1 – məqsədyönlülük
2 – yanaşma şəraiti
3 – sosial – mədəni dəyərlərə müvafiqlik
4 – şəxsiyyətin formalaşması
5 – təşkil olunan tərbiyə sisteminin mövcudluğu

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 96 - 100

Sual 97 - 100

97. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır?
1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – Məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – Şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 -Əəvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 97 - 100

Sual 98 - 100

98. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin
1 – Təbii şəkildə əşya
2 – Əşya haqqında məlumat
3 – əşya və hadisənin şəkli, modeli
4 – Əlavə oxu materialları
5 – Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 98 - 100

Sual 99 - 100

99.

Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 99 - 100

Sual 100 - 100

100. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin
1 – dərs
2 – dərnək
3 – bilik
4 – tərbiyəvi söhbət
5 – ekskursiya
6 – ev tapşırıqları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 100 - 100


 

6 thoughts on “Ümumi kurikulum testləri (101 – 200)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !