Ümumi kurikulum testləri (0-100)

  • KURİKULUM

KURİKULUM

1.
Məzmun standartlarının əsasını nə təşkil edir?

A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 100

2.
Qiymətləndirmənin prinsiplərinə daxil deyil.

A.
B.
C.
D.

Sual 2 - 100

3.
Tətqiqat sualının funksiyası və rolunu seçin.

A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 100

4.
Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.

Sual 4 - 100

5.
Aşağıdkılardan yalnış olanı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 100

6.
Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə aid olan variantı müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 100

7. ,,Əşyanın bu və ya digər xassələrini, ünsürlərini, daxili qarşılıqlı əlaqələrini, münasibətlərini tapmaq, öyrənmək, onu müxtəlif komponentlərə (tərkib hissələrə) ayırmaq, qurluşunu, strukturunu müəyyənləşdirmək, oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən etmək deməkdir,,.
Qeyd olunan fikirlər taksanomiyanın hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 100

8.
Verilən fikirlərdən biri yalnışdır.

A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 100

9. Təhsil kurikulumunda təhsilin mənimsənilməsi texanalogiyası öz əksini tapır, onları ardıcıllıqla göstərir.1-təlimin metodları
2-təlimin formaları
3-təlimin asitələri
4-nəticələrin qiymətləndirilməsi
A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 100

10.
,,Ətraf aləmdə baş verən dəyişikliyi nəzərə alaraq şagirdləri həyata hazırlayır,, Söhbət təlimin hansı prinsipindən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 100

11.
Tətqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 100

12.
Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 100

13.
Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 100

14.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 14 - 100

15.
Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 100

16.
Təhsil nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 100

17.
Sizcə “öyrənən” kimdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 100

18.
Təhsil insanın ehtiyaclarını necə təmin etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 100

19.
Təhsil mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 100

20.
Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 100

21.
Məktəbin əsas vəzifəsi nə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 100

22.
Mənimsəməni təmin edən təlim necə baş verməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 100

23.
Proqressivist müəllimin rolu nədən ibarət olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 100

24.
Kurikulum nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 100

25.
Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 100

26.
Biri kompetensiyaya daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 100

27. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində mütəxəssislər və elmi –pedaqoji kadrlar hazırlığının səviyyələri hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 100

28. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1 – İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2 – Yeni təlim üsulları yaradır.
3 – Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4 – İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5 – Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 100

29.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 100

30.
Təhsil insanın ehtiyaclarını necə təmin etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 100

31.
Təhsil mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 100

32.
Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 100

33.
Məktəbin əsas vəzifəsi nə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 100

34.
Məktəbin təlim mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 100

35.
Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?
A.
B.
C.
D.

Sual 35 - 100

36. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə” nəzə­riyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir ?
A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 100

37. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 100

38. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə  yerinə yetirirlər. Bu dərs forması  şagirdlərə daha yaxından  əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına  aiddir?
A.
B.
C.
D.

Sual 38 - 100

39.
Hansı cərgədə sadalananların hamısı üsul deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 100

40.
Təhsil  taksonomiyaları haqqın­da fikirlərdən biri səhvdir.
A.
B.
C.
D.

Sual 40 - 100

41. Fəal (interaktiv) təlimin əsas xüsusiyyətlərini göstərin:1. Təlimin “subyekt-subyekt” xarakteri daşıması.
2. Müəllim əsas bilik mənbəyidir.
3. Dərsin tədqiqat şəklində keçirilməsi.
4. Tapşırıqların təfəkkürün inkişafına yönəlməsi.
5. Hazır halda əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsəmə.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 100

42. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?1.Düzgünlük
2. Şüurluluq
3. Əyanilik
4. İfadəlilik
5.Mənbələrin göstərilməsi
6. Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması
A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 100

43. Təhsil taksonomiyaları hansılardır?
A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 100

44. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə edir?
A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 100

45.
Qiymətləndirmə üsulu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 100

46.
Sadalananlardan biri qrup işi zamanı buraxılan səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 100

47.
Aşağıdakılardan biri fasilitasiya qaydalarını pozur:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 100

48. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək  məqsədi daşıyır.  Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına aiddir? 
A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 100

49.
Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 100

50. Təlim üsullarını seçin.1. BİBÖ
2. Qrup işi
3. Karusel
4. Kollektivlə iş
5. Auksion
6. ziqzaq
7. cütlərlə iş
A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 100

51. Hansı cərgədə müasir qiymətləndirməyə aid olmayan xüsusiyyət verilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 100

52. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərini seçin:1.Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.
2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.
5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahi dinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 100

53. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 100

54.
Formativ qiymətləndirmənin məqsədi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 100

55.
Təlim strategiyalarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 100

56. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?1.Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrəmüəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.2.Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.5. Əlavə resurslar seçmək.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 100

57. Aşağıdakılardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir?1.Tədris vahidi
2. Motivasiya yaratmaq
3.Mövzular
4. Standratlar
5. İnteqrasiya
6.Tədqiqat sualının qoyuluşu
7. Tarix
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 100

58. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.

Sual 58 - 100

59. 1,2,3,5,6,8,101.Motivasiya, problemin qoyuluşu
2.Tədqiqatın aparılması
3.Məlumat mübadiləsi
4.Ev tapşırığının yoxlanılması
5.Məlumatların müzakirəsi
6.Nəticələrin çıxarılması
7.Yeni mövzunun izahı
8.Yaradıcı tətbiq etmə
9.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
10.Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 100

60.
Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 100

61.
Aşağıdakı fikirlərdən biri motivasiya mərhələsinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 61 - 100

62.
Aşağıdakı fikirlərdən biri informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 62 - 100

63.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 63 - 100

64.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 64 - 100

65.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı nəticələrin çıxarılması mərhələsinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 65 - 100

66. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə aiddir.
1. Bütün bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün müxtəlif növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir.2. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı dərslərdə də mümkündür.3. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.4.Bu mərhələdə mövcud tədqiqat sualına cavabın cizgiləri aydın seçilməyə başlayır. Məlumatlar sxem, qrafik, cədvəl, təsnifat formasında təşkil oluna bilər.5. Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 66 - 100

67. İnteqrasiyanın növləri hansılardır?1. Fəndaxili2. Üfiqi3. Fənlərarası4. Şaquli
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 67 - 100

68.
Fəndaxili inteqrasiyanın hansı növləri var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 68 - 100

69. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 69 - 100

70.
Kurrikulumda məzmun standartı nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 70 - 100

71.
Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 71 - 100

72.
Fənn kurrikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 72 - 100

73. Təlim üsullarını seçin:1. Müzakirə  2. Qeyri-standart dərs  3. Beyin həmləsi  4. Kiçik qruplarla iş  5. Venn diaqramı  6. Debatlar  7. Dərs oyun
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 73 - 100

74.
“Beyin həmləsi”  həm də …….. adlanır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 74 - 100

75. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir”  bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 75 - 100

76. “Bu üsuldan demək olar ki,hər dərs istifadə olunur.Bu üsul əqli hücum da adlandırılır. Şagirdlərdə yeni mövzuya maraq oyatmaq, habelə onların nəyi yaxşı (və ya pis) bildiklərini aydınlaşdırmaq məqsədilə bu üsuldan istifadə olunur”.
Qeyd olunan fikirlər hansı təlim üsuluna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 76 - 100

77. ” Şagirdlərin tədqiqat vərdişlərinin, biliklərə müstəqil yiyələnmə bacarıqlarının formalaşmasında mühüm rol oynayır, onlara müstəqil şəkildə öz fəaliyyət proqramlarını qurmağa, habelə öz vaxtını və işini qrafik üzrə planlaşdırmağa kömək edir”.
Qeyd olunanlar hansı təlim üsuluna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 77 - 100

78.
Motivasiya haqqındakı fikirlərdən biri yalnışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 78 - 100

79.
Aşağıdaılardan biri tədqiqat aparılması zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 79 - 100

80.
Aşağıdakılardan biri iş vərəqinə verilən tələblərə aid edilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 80 - 100

81. Tədqiqat prosesi zamanı müəllimin vəzifəsi nədir?
1.Şagirdlərin əvəzinə çətin sualları cavablandırmaq;
2. Tədqiqata başlamadan əvvəl qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərin nəzərinə çatdırmaq;
3. Zərurət yarandıqda şagirdlərin işinə müdaxilə etmək,problemin həllinə yönəltmək;
4.İş vərəqlərini yoxlamaq və qiymətləndirmək
5.Əldə olunan informasiyaların düzgün mübadiləsini təşkil etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 81 - 100

82. Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:
1.Müəllim motivasiyanı elə təşkil edir ki,şagirdlərdə idrak fəallığı oyanır,yeni dərsin məzmunu şagirdlər tərəfindən müəyyən olunur.
2. Müəllim motivasiya qismində bir həll variantı olan çalışmadan istifadə edir.
3.Açıq suallardan istifadə edir
4. Müəllim motivasiya qismində real problem əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan (maraqlı, cəlbedici) və ya onun təqdimatı üsullarından (oyun, rəngbərəng şəkil) istifadə edir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 82 - 100

83. Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması mərhələsi zamanı buraxılan səhvləri müəyyən edin:
1. Nəticəyə gəlmək üçün müəllim şagirdlərin köməyi ilə əldə olunan bilgiləri ümumiləşdirir;
2. Müəllim şagirdlərin dərsin axırında çıxardıqları nəticələri və etdikləri ümumiləşdirmələrlə ilkin fərziyyələr və tədqiqat sualı arasında əlaqəyaratmağa çalışmır.
3.Əldə edilmiş ideyanı tədqiqat sualı ilə və şagirdlərin ilkin fərziyyələri ilə müqayisəsini təşkil edir.
4. Müəllim problem qoyur və problemin həllində əsas iştirakçı özü olur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 83 - 100

84.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 84 - 100

85. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olmayanları müəyyən edin:1.İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir
2.Yeni təlim üsulları yaradır
3.Təlim prosesində şagirdə obyekt kimi baxır
4.İnkişafetdirici,diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir
5.Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 85 - 100

86.
Verilənlərdən biri fəal təlimin xüsusiyyəti deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 86 - 100

87.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 87 - 100

88. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Şagirdin mövqeyi
2. Müəllim mövqeyi
3. interaktiv iş formaları
a) “kəşf edən”, “tədqiqatçı”
b) “bələdçi”, “aparıcı”
c) cütlüklərlə iş
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 88 - 100

89.
Fəal dərsin neçə mərhələsi var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 89 - 100

90.
Verilənlərdən hansı açıq sualdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 90 - 100

91. “Ana dili: 1.2.4. Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir. “Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartı bilik (1) və fəalliyyət (2) kateqoriyaları əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 91 - 100

92. Hansı cəhətlər kurikulumun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aiddir?
1. Bəzi fənlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib
2. Nəticəyönümlüdür
3. Şəxsiyyətyönümlüdür
4. Fənyönümlüdür
5. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunur
6. Bilikyönümlüdür
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 92 - 100

93.
İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 93 - 100

94.
Multimediya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 94 - 100

95. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı nə vaxt təsdiq edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 95 - 100

96.
Aşağıdakılardan təhsil alanların mənəvi tərbiyəsində əsas metod:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 96 - 100

97.
Fərdi iş formasının hansı mənfi cəhəti var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 97 - 100

98.
Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 98 - 100

99.
Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 99 - 100

100.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 100 - 100


 

10 thoughts on “Ümumi kurikulum testləri (0-100)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.