Ümumi kurikulum testləri (0-100)

  • KURİKULUM
 

Question 1 of 100

KURİKULUM

1.
Məzmun standartlarının əsasını nə təşkil edir?

A.
B.
C.
D.

Question 1 of 100

Question 2 of 100

2.
Qiymətləndirmənin prinsiplərinə daxil deyil.

A.
B.
C.
D.

Question 2 of 100

Question 3 of 100

3.
Tətqiqat sualının funksiyası və rolunu seçin.

A.
B.
C.
D.

Question 3 of 100

Question 4 of 100

4.
Pedaqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.

Question 4 of 100

Question 5 of 100

5.
Aşağıdkılardan yalnış olanı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.

Question 5 of 100

Question 6 of 100

6.
Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə aid olan variantı müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.

Question 6 of 100

Question 7 of 100

7. ,,Əşyanın bu və ya digər xassələrini, ünsürlərini, daxili qarşılıqlı əlaqələrini, münasibətlərini tapmaq, öyrənmək, onu müxtəlif komponentlərə (tərkib hissələrə) ayırmaq, qurluşunu, strukturunu müəyyənləşdirmək, oxşar və fərqli cəhətləri müəyyən etmək deməkdir,,.
Qeyd olunan fikirlər taksanomiyanın hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.

Question 7 of 100

Question 8 of 100

8.
Verilən fikirlərdən biri yalnışdır.

A.
B.
C.
D.

Question 8 of 100

Question 9 of 100

9. Təhsil kurikulumunda təhsilin mənimsənilməsi texanalogiyası öz əksini tapır, onları ardıcıllıqla göstərir.1-təlimin metodları
2-təlimin formaları
3-təlimin asitələri
4-nəticələrin qiymətləndirilməsi
A.
B.
C.
D.

Question 9 of 100

Question 10 of 100

10.
,,Ətraf aləmdə baş verən dəyişikliyi nəzərə alaraq şagirdləri həyata hazırlayır,, Söhbət təlimin hansı prinsipindən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 100

Question 11 of 100

11.
Tətqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.

Question 11 of 100

Question 12 of 100

12.
Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?

A.
B.
C.
D.

Question 12 of 100

Question 13 of 100

13.
Aşağıdakılardan hansı analitik qiymətləndirmə sxeminə aid deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 13 of 100

Question 14 of 100

14.
Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Question 14 of 100

Question 15 of 100

15.
Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?

A.
B.
C.
D.

Question 15 of 100

Question 16 of 100

16.
Təhsil nə üçün lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 100

Question 17 of 100

17.
Sizcə “öyrənən” kimdir?

A.
B.
C.
D.

Question 17 of 100

Question 18 of 100

18.
Təhsil insanın ehtiyaclarını necə təmin etməlidir? İnsanların ehtiyacları müxtəlif olduğundan təhsil şagirdlərin fərdi xüsusiyyətlərinin inkişafına istiqamətlənməlidir

A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 100

Question 19 of 100

19.
Təhsil mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 100

Question 20 of 100

20.
Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 100

Question 21 of 100

21.
Məktəbin əsas vəzifəsi nə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 100

Question 22 of 100

22.
Mənimsəməni təmin edən təlim necə baş verməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 100

Question 23 of 100

23.
Proqressivist müəllimin rolu nədən ibarət olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 100

Question 24 of 100

24.
Kurikulum nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 100

Question 25 of 100

25.
Aşağıdakı anlayışlardan hansı fənn kurikulumuna aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 100

Question 26 of 100

26.
Biri kompetensiyaya daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 100

Question 27 of 100

27. Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrində mütəxəssislər və elmi –pedaqoji kadrlar hazırlığının səviyyələri hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 100

Question 28 of 100

28. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1 – İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2 – Yeni təlim üsulları yaradır.
3 – Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4 – İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5 – Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 100

Question 29 of 100

29.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 100

Question 30 of 100

30.
Təhsil insanın ehtiyaclarını necə təmin etməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 100

Question 31 of 100

31.
Təhsil mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 100

Question 32 of 100

32.
Qabaqcıl təhsilin məqsədinə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 100

Question 33 of 100

33.
Məktəbin əsas vəzifəsi nə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 100

Question 34 of 100

34.
Məktəbin təlim mühiti necə olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 100

Question 35 of 100

35.
Bunlardan hansı holistik qiymətləndirməyə aid edilə bilməz?
A.
B.
C.
D.

Question 35 of 100

Question 36 of 100

36. Hovard Qardnerin “Müxtəlif üsullarla dərketmə” nəzə­riyyəsinə əsasən verilmiş fikirlərdən biri səhvdir ?
A.
B.
C.
D.

Question 36 of 100

Question 37 of 100

37. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.

Question 37 of 100

Question 38 of 100

38. Şagirdlər təlim tapşırıqlarını birgə  yerinə yetirirlər. Bu dərs forması  şagirdlərə daha yaxından  əməkdaşlıq etməyə və ünsiyyət qurmağa, məsuliyyəti bölüşməyə optimal imkan yaradır. Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına  aiddir?
A.
B.
C.
D.

Question 38 of 100

Question 39 of 100

39.
Hansı cərgədə sadalananların hamısı üsul deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 100

Question 40 of 100

40.
Təhsil  taksonomiyaları haqqın­da fikirlərdən biri səhvdir.
A.
B.
C.
D.

Question 40 of 100

Question 41 of 100

41. Fəal (interaktiv) təlimin əsas xüsusiyyətlərini göstərin:1. Təlimin “subyekt-subyekt” xarakteri daşıması.
2. Müəllim əsas bilik mənbəyidir.
3. Dərsin tədqiqat şəklində keçirilməsi.
4. Tapşırıqların təfəkkürün inkişafına yönəlməsi.
5. Hazır halda əldə edilən biliklərin möhkəmləndirilməsi yolu ilə mənimsəmə.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 100

Question 42 of 100

42. Dərsliklərə verilən tələblər hansılardır?1.Düzgünlük
2. Şüurluluq
3. Əyanilik
4. İfadəlilik
5.Mənbələrin göstərilməsi
6. Fəal təlim üçün şəraitin yaradılması
A.
B.
C.
D.

Question 42 of 100

Question 43 of 100

43. Təhsil taksonomiyaları hansılardır?
A.
B.
C.
D.

Question 43 of 100

Question 44 of 100

44. Fənn kurikulumunun təlim strategiyaları bölməsi hansı məsələləri əhatə edir?
A.
B.
C.
D.

Question 44 of 100

Question 45 of 100

45.
Qiymətləndirmə üsulu hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 100

Question 46 of 100

46.
Sadalananlardan biri qrup işi zamanı buraxılan səhvdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 100

Question 47 of 100

47.
Aşağıdakılardan biri fasilitasiya qaydalarını pozur:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 100

Question 48 of 100

48. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək  məqsədi daşıyır.  Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı formasına aiddir? 
A.
B.
C.
D.

Question 48 of 100

Question 49 of 100

49.
Pedaqoji prosesin tamlığı nədir?

A.
B.
C.
D.

Question 49 of 100

Question 50 of 100

50. Təlim üsullarını seçin.1. BİBÖ
2. Qrup işi
3. Karusel
4. Kollektivlə iş
5. Auksion
6. ziqzaq
7. cütlərlə iş
A.
B.
C.
D.

Question 50 of 100

Question 51 of 100

51. Hansı cərgədə müasir qiymətləndirməyə aid olmayan xüsusiyyət verilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 100

Question 52 of 100

52. Summativ qiymətləndirmənin məqsədlərini seçin:1.Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.
2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.
5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahi dinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 100

Question 53 of 100

53. Qiymətləndirmə standartları neçə səviyyədə müəyyən olunur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 100

Question 54 of 100

54.
Formativ qiymətləndirmənin məqsədi:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 100

Question 55 of 100

55.
Təlim strategiyalarına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 100

Question 56 of 100

56. Perspektiv planlaşdırma aparmaq üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır?1.Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrəmüəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq.2.Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək.3. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.4. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək.5. Əlavə resurslar seçmək.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 100

Question 57 of 100

57. Aşağıdakılardan hansılar nümunəvi perspektiv planlaşdırma sxeminə aiddir?1.Tədris vahidi
2. Motivasiya yaratmaq
3.Mövzular
4. Standratlar
5. İnteqrasiya
6.Tədqiqat sualının qoyuluşu
7. Tarix
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 100

Question 58 of 100

58. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına daxil deyil?
A.
B.
C.
D.

Question 58 of 100

Question 59 of 100

59. 1,2,3,5,6,8,101.Motivasiya, problemin qoyuluşu
2.Tədqiqatın aparılması
3.Məlumat mübadiləsi
4.Ev tapşırığının yoxlanılması
5.Məlumatların müzakirəsi
6.Nəticələrin çıxarılması
7.Yeni mövzunun izahı
8.Yaradıcı tətbiq etmə
9.Yeni dərsin möhkəmləndirilməsi üçün sual və tapşırıqlar
10.Qiymətləndirmə (məqsədə görə müəyyən mərhələdən sonra aparıla bilər)
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 100

Question 60 of 100

60.
Gündəlik planlaşdırma nümunəsinə aşağıdakılardan hansı aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 100

Question 61 of 100

61.
Aşağıdakı fikirlərdən biri motivasiya mərhələsinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 61 of 100

Question 62 of 100

62.
Aşağıdakı fikirlərdən biri informasiya mübadiləsi mərhələsinə aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 62 of 100

Question 63 of 100

63.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 63 of 100

Question 64 of 100

64.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 64 of 100

Question 65 of 100

65.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı nəticələrin çıxarılması mərhələsinə aid deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 65 of 100

Question 66 of 100

66. Aşağıdakı fikirlərdən hansı informasiyanın müzakirəsi və təşkili mərhələsinə aiddir.
1. Bütün bilik, bacarıq və vərdişlərin, təfəkkürün müxtəlif növlərinin (məntiqi, tənqidi, yaradıcı) səfərbərliyini tələb edir.2. Bu mərhələ vaxt etibarilə yalnız bir akademik dərslə məhdudlaşmaya da bilər, yəni onun həyata keçirilməsi sonrakı dərslərdə də mümkündür.3. Dərsdə əldə edilmiş bilik, bacarıq və vərdişlərin möhkəmləndirilməsi məqsədini güdən sərbəst iş formasıdır.4.Bu mərhələdə mövcud tədqiqat sualına cavabın cizgiləri aydın seçilməyə başlayır. Məlumatlar sxem, qrafik, cədvəl, təsnifat formasında təşkil oluna bilər.5. Biliyi möhkəmləndirir, onun praktiki əhəmiyyətini uşağa açıb göstərir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 66 of 100

Question 67 of 100

67. İnteqrasiyanın növləri hansılardır?1. Fəndaxili2. Üfiqi3. Fənlərarası4. Şaquli
A.
B.
C.
D.
E.

Question 67 of 100

Question 68 of 100

68.
Fəndaxili inteqrasiyanın hansı növləri var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 68 of 100

Question 69 of 100

69. Şagirdin fəaliyyətini izləmək, potensial imkanlarını müəyyənləşdirmək və inkişaf etdirmək məqsədi daşıyır. Bu təlim forması şagirdin sərbəst düşünməsi üçün real imkanlar yaradır.
Qeyd olunan fikirlər təlimin təşkilinin hansı forması aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 69 of 100

Question 70 of 100

70.
Kurrikulumda məzmun standartı nədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 70 of 100

Question 71 of 100

71.
Təlim strategiyaları seçilərkən aşağıdakıların hansı nəzərə alınmır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 71 of 100

Question 72 of 100

72.
Fənn kurrikulumlarında təlim strategiyalarına nə daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 72 of 100

Question 73 of 100

73. Təlim üsullarını seçin:1. Müzakirə  2. Qeyri-standart dərs  3. Beyin həmləsi  4. Kiçik qruplarla iş  5. Venn diaqramı  6. Debatlar  7. Dərs oyun
A.
B.
C.
D.
E.

Question 73 of 100

Question 74 of 100

74.
“Beyin həmləsi”  həm də …….. adlanır.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 74 of 100

Question 75 of 100

75. “İstənilən prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən bir mexanizmdir”  bu fikir fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 75 of 100

Question 76 of 100

76. “Bu üsuldan demək olar ki,hər dərs istifadə olunur.Bu üsul əqli hücum da adlandırılır. Şagirdlərdə yeni mövzuya maraq oyatmaq, habelə onların nəyi yaxşı (və ya pis) bildiklərini aydınlaşdırmaq məqsədilə bu üsuldan istifadə olunur”.
Qeyd olunan fikirlər hansı təlim üsuluna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 76 of 100

Question 77 of 100

77. ” Şagirdlərin tədqiqat vərdişlərinin, biliklərə müstəqil yiyələnmə bacarıqlarının formalaşmasında mühüm rol oynayır, onlara müstəqil şəkildə öz fəaliyyət proqramlarını qurmağa, habelə öz vaxtını və işini qrafik üzrə planlaşdırmağa kömək edir”.
Qeyd olunanlar hansı təlim üsuluna aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 77 of 100

Question 78 of 100

78.
Motivasiya haqqındakı fikirlərdən biri yalnışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 78 of 100

Question 79 of 100

79.
Aşağıdaılardan biri tədqiqat aparılması zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 79 of 100

Question 80 of 100

80.
Aşağıdakılardan biri iş vərəqinə verilən tələblərə aid edilə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 80 of 100

Question 81 of 100

81. Tədqiqat prosesi zamanı müəllimin vəzifəsi nədir?
1.Şagirdlərin əvəzinə çətin sualları cavablandırmaq;
2. Tədqiqata başlamadan əvvəl qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərin nəzərinə çatdırmaq;
3. Zərurət yarandıqda şagirdlərin işinə müdaxilə etmək,problemin həllinə yönəltmək;
4.İş vərəqlərini yoxlamaq və qiymətləndirmək
5.Əldə olunan informasiyaların düzgün mübadiləsini təşkil etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 81 of 100

Question 82 of 100

82. Motivasiya zamanı buraxılan səhvlərə aiddir:
1.Müəllim motivasiyanı elə təşkil edir ki,şagirdlərdə idrak fəallığı oyanır,yeni dərsin məzmunu şagirdlər tərəfindən müəyyən olunur.
2. Müəllim motivasiya qismində bir həll variantı olan çalışmadan istifadə edir.
3.Açıq suallardan istifadə edir
4. Müəllim motivasiya qismində real problem əvəzinə həvəsləndirici informasiyadan (maraqlı, cəlbedici) və ya onun təqdimatı üsullarından (oyun, rəngbərəng şəkil) istifadə edir.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 82 of 100

Question 83 of 100

83. Ümumiləşdirmə və nəticələrin çıxarılması mərhələsi zamanı buraxılan səhvləri müəyyən edin:
1. Nəticəyə gəlmək üçün müəllim şagirdlərin köməyi ilə əldə olunan bilgiləri ümumiləşdirir;
2. Müəllim şagirdlərin dərsin axırında çıxardıqları nəticələri və etdikləri ümumiləşdirmələrlə ilkin fərziyyələr və tədqiqat sualı arasında əlaqəyaratmağa çalışmır.
3.Əldə edilmiş ideyanı tədqiqat sualı ilə və şagirdlərin ilkin fərziyyələri ilə müqayisəsini təşkil edir.
4. Müəllim problem qoyur və problemin həllində əsas iştirakçı özü olur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 83 of 100

Question 84 of 100

84.
Müəllimin vəzifələrinə aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 84 of 100

Question 85 of 100

85. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olmayanları müəyyən edin:1.İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir
2.Yeni təlim üsulları yaradır
3.Təlim prosesində şagirdə obyekt kimi baxır
4.İnkişafetdirici,diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir
5.Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Question 85 of 100

Question 86 of 100

86.
Verilənlərdən biri fəal təlimin xüsusiyyəti deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 86 of 100

Question 87 of 100

87.
Refleksiya mərhələsi nəyə xidmət edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 87 of 100

Question 88 of 100

88. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Şagirdin mövqeyi
2. Müəllim mövqeyi
3. interaktiv iş formaları
a) “kəşf edən”, “tədqiqatçı”
b) “bələdçi”, “aparıcı”
c) cütlüklərlə iş
A.
B.
C.
D.
E.

Question 88 of 100

Question 89 of 100

89.
Fəal dərsin neçə mərhələsi var?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 89 of 100

Question 90 of 100

90.
Verilənlərdən hansı açıq sualdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 90 of 100

Question 91 of 100

91. “Ana dili: 1.2.4. Nitqində jest və mimikalardan istifadə edir. “Aşağıdakılardan hansı təqdim edilmiş alt standartı bilik (1) və fəalliyyət (2) kateqoriyaları əks etdirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 91 of 100

Question 92 of 100

92. Hansı cəhətlər kurikulumun səciyyəvi xüsusiyyətlərinə aiddir?
1. Bəzi fənlər üzrə qiymət normaları müəyyən edilib
2. Nəticəyönümlüdür
3. Şəxsiyyətyönümlüdür
4. Fənyönümlüdür
5. İnteqrativlik əsas prinsip kimi qəbul olunur
6. Bilikyönümlüdür
A.
B.
C.
D.
E.

Question 92 of 100

Question 93 of 100

93.
İllik planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 93 of 100

Question 94 of 100

94.
Multimediya nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 94 of 100

Question 95 of 100

95. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı Fəaliyyət Planı nə vaxt təsdiq edilmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 95 of 100

Question 96 of 100

96.
Aşağıdakılardan təhsil alanların mənəvi tərbiyəsində əsas metod:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 96 of 100

Question 97 of 100

97.
Fərdi iş formasının hansı mənfi cəhəti var?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 97 of 100

Question 98 of 100

98.
Aşağıdakı fikirlərdə hansı tədqiqatın aparılması mərhələsinə aiddir.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 98 of 100

Question 99 of 100

99.
Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 99 of 100

Question 100 of 100

100.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğru deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 100 of 100


 

7 Şərhlər “Ümumi kurikulum testləri (0-100)

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir