Müəllimlərin İşə qəbulu-KİMYA

  • KİMYA
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

KİMYA

1. Ozonun oksigenə çevrilməsi reaksiyasında təzyiq 20% dəyişib. Alınan qarışıqda ozonun kütlə payını %-lə hesablayın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Sabit temperaturda qapalı qabda 8 mol CO və 4 mol O2 arasında baş verən 2CO + O2 2CO2 reaksiyası zamanı dəm qazının 50%-nin sərf olunduğu anda reaksiyanın sürəti necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. FeSO4 duzunun suda məhlulundan dəmiri sıxışdırıb çıxara bilməyən metallar hansılardır?

I. Ca II. Cu III. Zn IV. Pb V. Hg

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. 1 molekul sulfat turşusunda neçə atom var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. 10 mol benzol almaq üçün neçə mol metan lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Eyni mollarda götürülmüş iki qonşu alkenin kütlələri fərqi 56 qram olarsa və bu qarışığın yanmasından 36 mol karbon qazı alınarsa bu alkenləri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Aşağıdakı reaksiyalardan hansı getmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. P + NaOH + H2O reaksiyasını tamamlayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. X və Y alkanının nisbi molekul kütlələri fərqi Mr(X) - Mr(Y) = 56 qram olarsa və X alkanındakı karbon atomlarının oksidləşmə dərəcələri cəmi a olduğunu bilərək, Y alkanındakı karbon atomlarının oksidləşmə dərəcələrinin cəmini hesablayın?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Asetilenin hidratlaşmasından hansı maddə alınır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Hansı halogen zəhərli deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Turşunun nisbi molekul kütləsini hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. N2 + O2 2NO reaksiyasında məhsulun tarazlıq qatılığının reagentlərin tarazlıq qatılığından 2 dəfə az olduğunu bilərək tarazlıq sabitinin qiymətini hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Aşağıdakı ifadələrdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. a-nı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. 2M 100 ml Pb(NO3)2 1M 100 ml CaCl2 məhlulları qarışdırılır. Alınan məhlulda Pb2+
ionlarının qatılığını hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. 182q SO3 və 18 q sudan neçə %-li oleum hazırlamaq olar?
Ar(S)=32 Ar(O)=16

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. 1,3-dixlor-2-metilpentanin Zn ilə reaksiyasından alınan birləşmənin siniflərarası izomerini gostərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Oksigen və hidrogendən ibarət iki qarışıq vardır. Birinci qarışığın sıxlığı ikinci qarışığın sıxlığından 2 dəfə çoxdur. Qarışıqlardakı qazların molları sadəcə x mol və y mol olarsa və x > y şərtini bilərək, x/y nisbətini hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. CH2=CH2 maddəsində π rabitə hansı orbitalların örtülməsindən yaranır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. x-i müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. 30 qram Zn lövhəni 200 q 8% -li CuSO4 məhluluna salırlar. Reaksiya tam başa çatdıqdan sonra lövhənin kütləsi neçə qram olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. X-I müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Na2SO4 məhlulunun 314 qramına 222 q 25%-li CaCl2 məhlulu əlavə etdikdə CaCl2 və Na2SO4 duzları tamamilə sərf olunur. Alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə payını %-lə hesablayın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. KNO3 duzunun suda həllolmasının temperaturdan asılılıq qrafikinə əsasən 10 °C-də 200 qram suya 250 qram KNO3 əlavə edildikdə neçə qram KNO3 çökər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Aşağıdakı birləşmələrdən hansı qeyri-polyar molekuldur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Saf halda olan bərk maddənin 15 ºC-də maye hala keçdiyi və 55 ºC-də qaynamağa
başladığı məlumdur. Temperaturu 10 ºC olan bu maddənin müəyyən miqdarının isidilməsinə başladıqdan sonra 3 dəqiqədə əriməyə və 18 dəqiqədə qaynamağa başladığı müşahidə edilib. Bu maddənin temperatur-zaman qrafiki aşağıdakılardan hansıdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Kütləsi bilinən ancaq formulu bilinməyən, normal şəraitdə qaz halında olan bir maddənin mol sayını aşağıdakı bilgilərdən hansı ilə hesablamaq olmaz.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Aşağıdakılardan hansında həllolma baş vermir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. 3 eyni qaba n.ş-də H2, O2 və X qazları doldurulur. H2, O2 və X qazlarının uyğun olaraq qabla birlikdə kütlələri cəmi 24,8 qr, 36,8 qr və 35,2 qr olarsa, X qazının nisbi molekul kütləsini hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. 100 ml-də 10 qr X olan bir məhlul ilə 100 ml-də 20 qr X olan bir məhlul qarışdırılır və 50 ml su əlavə edilir. Alınan məhlulun 100 ml-də neçə qr X olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. 2,5-dixlor-2-metil-4-etilheksanın Zn metalı ilə reaksiyasından alınan birləşmə hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Hansı proseslər endotermikdir?

I. natrium atomundan 1 elektron qopması
II. civə(II)oksidin parçalanması
III. kükürd atomuna 2 elektron birləşməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Hansı maddənin molekulunda oksidləşmə dərəcəsi sıfır olan karbon atomu var?

I. Xloroform  II. Xloropren
III. Etanal      IV. Metanal

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

Yuxarıdakı şəkildə boşluğa uyğun olan şəkil aşağıdakılardan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. I. 3  2 = 13
II. 5  1 = 27
III. 2  4 = 12
IV. 4  3 = ?

Yuxarıdakı ilk üç bərabərlik  işarəsinin vəzifəsini ifadə etməkdədir. Buna görə, dördüncü bərabərlikdə ki, sual işarəsinin yerinə neçə gəlməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

2  8  4  5  20  16  ?  68  64

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
32    47     62     77     92
11    23      35     47      ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Verilən sözlər cütü arasında məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı seçin (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır).

Neft – parafin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Kurikuluma daxil olmayanı müəyyn edin:

A.
B.
C.
D.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Müqayisə edir,qarşılaşdırır,mühakimə yürüdür.Blum Taksanomiyasına görə Spesifik təlim nəticələrini düzgün müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Fəal təlimin psixoloji mexanizmlərini göstərin:

A.
B.
C.
D.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Ənənəvi təlimin xüsusiyyətlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Verilmiş texnikalar hansı təlim metoduna uyğundur?

-Problemin həlli
-Kublaşdırma
-Konkret hadisənin tədqiqi
-Venn dioqramı
-Layihələrin hazırlanması
-Sosioloji sorğu
-Müsahibə
-“Qərarlar ağacı”
-“İdeyalar xalısı”
-Refleksiya
-Komitələr

A.
B.
C.
D.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Tədqiqat sualını tərtib etmək üçün müəllim əvvəlcə nəyi müəyyən etməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Verilənlər hansına aiddir?

1.Təsvir et
2.Müqayisə et
3.Oxşarlıqları və fərqi tap
4.Təsnif et
5.Qur
6.Dəyişdir
7.Hesabla
8.Sadələşdir

A.
B.
C.
D.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Ümumitəhsil sisteminin Qiymətləndirmə Konsepsiyası nə zaman qəbul olundu?

A.
B.
C.
D.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Keyfiyyət” qiymətləndirilməsi üsullarından biri yanlış verilib:

A.
B.
C.
D.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Məktəbli əməyinin əsas növlərinə bunlardan hansı daxil deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 60 - 60


 

error: Kopya etmək olmaz !