Reklam...

Müəllimlərin İşə Qəbulu. İbtidai Sinif-2017

İbtidai Sinif müəlimlərinin işə qəbulu üzrə sınaq imtahanı.

 • İBTİDAİ
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Question 1 of 60

İBTİDAİ

1.
Hansı cərgədə bütün sözlər orfoqrafik cəhətdən düzgün yazılmışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2.
Vurğu qəbul etməyən şəkilçiləri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3.
“Çox” sözünün say kimi işlənmədiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4.
İsimləşmiş sifətin xitab kimi işləndiyi cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5. “Sarayın darvazası açıldı,içəridə qaraltılar səyrişdi,qırıq səslər eşidildi.”Nümunədəki isimlərin hallarını ardıcıllıqla göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6.
Qayıdış növdə olan təsirli feilin işləndiyi cümləni seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7.
Əvəzliklərlə bağlı səhv cavabı göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8.
“Maneə” sözünün fonetik təhlilindəki səhvi müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9.
Omonim şəkilçi ilə düzəlmiş isim və sifətin işləndiyi cümləni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10.
Sıralardan biri morfoloji cəhətdən cəmdə olan isimlərdən ibarətdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11. Sadə cümlələri seçin:
1.Həkim xəstəni,yəni Coşqunu müayinə etdi.
2.Hansı kitabı məsləhət bilsəniz,o kitabı oxuyacağam.
3.Sexin qapıları açılır,işçilər sexə daxil olur,iş başlayır.
4.Surxayı,Vüqarı və Eltonu dərnəyə üzv qəbul etdilər.
5.B.Vahabzadə-Azərbaycanın xalq şairi qəlblərdə əbədi yaşayacaq.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12. Məna tayları fərqli nitq hissəsi olan omonimləri seçin:
1.bildir  2.tər  3.kürü  4.bəzən  5.qazan
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13. ,,Əsəbiləşdirdin,,  sözünün tərkibinə görə təhlil hansı sxemə uyğun gəlir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15. Köməkçi nitq hissələrinin hansı ardıcıllıqla işləndiyini göstərin:1.Kağıza həvəslə o da qol atdı.
2.Bir möhürə baxdı,bir qola baxdı.
3.Xalqı yarıya böldü qılınctək.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16.
“Qaraldır” feilinin morfoloji təhlili ilə bağlı düzgün fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17.
Əvəzlik işlənmiş cümləni seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18. Düzəltmə isimləri seçin:1.dağıntı
2.yanğın
3.dalğın
4.çoxluq
5.məktəbli
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19. Azaltma dərəcəli sifətləri seçin:1.açıq-aydın
2.göytəhər
3.uzunsaç
4.körpəcə
5.ala-çiy
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20.
Təsriflənməyən feili göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

21. Ardıcıllığı tamamlayın:
10 - 11 - 13 - 17 - 25 - ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22. [ 2, 5, 6, 2, 3, 4, 3, 3, x ] ardıcıllığında x- modadır.
(2x+7)/13 ifadəsinin qiymətini hesablayın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23. Atıcı dairəvi şəkildəki hədəfə atəş açır.
900-li rəngli hissəni vurma ehtimalını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24.
5/7 hissəsi 25 olan ədədin, 2 mislinin 1/10 hissəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25.
9a sinifində 10 qız 15 oğlan oxuyur. Qızların orta balı 70, oğlanların orta balı isə 80 olarsa, sinifin orta balı neçə olar ?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26.
3-ə tam bölünən ədədin 15-ə bölünməsindən alınan qalıqların cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27. 3 dost öz müəllimlərinə hədiyyə almaq qərarına gəldi. Birinci dost digər iki dostunun verdiyi
pulun yarısını verdi. İkinci dost birinci və üçüncünün verdiyi pulun 1/3 hissəsini verdi.
Üçüncü dost isə 50 manat verdi. Dostlar müəllimə neçə manatlı hədiyyə aldılar ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28. Miqyası 1:2500 olan əməliyyat xəritəsində , kəşfiyyatçının irəliləmə xəttinin uzunluğu 50 sm-dir. Kəşfiyyatçı ərazidə neçə metr hərəkət etməlidir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29. Adil eni 20 m, uzunluğu 30 m olan bağçada aralarında 2 m məsafə olmaqla şam ağacları
əkdi.
Üç il sonra ağacların 39-u qurudu. Adilin bağçasında neçə şam ağacı var ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30. Birinci boru hovuzu 6 saata doldurur. İkinci boru isə 12 saata boşaldır. 2 saat sonra hovuzda
200 l su olarsa hovuz neçə litr su tutur ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31.
Qayıq iki körpü arasındakı məsafəni çayın axını ilə 20 dəq-də, axınına qarşı isə 30 dəq-də qət edir. Çayın sürəti 3 km/saat olarsa qayığın sürətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32. Eldar Arifdən 5 yaş böyükdür. Eldarın 18 yaşı var. Eldar Arif yaşda olanda Nurlan Eldardan yaşca 2 dəfə böyük idi . Nurlan Arifdən neçə yaş böyükdür ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33. Adil eni 5 m, uzunluğu 6 m olan otağı parketləmək qərarına gəldi. O divardan 1 m ölçüdə olmaqla divar diblərini qırmızı parketlə döşədi, mərkəzdə isə sahəsi 1 m2 olan ikona döşədi. Qalan yerləri ağ parketlə döşədi.
Adil neçə kvadrat ağ parket döşədi ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34. Saat 12:20 olarsa dəqiqə və saat əqrəbləri arasındakı bucağın yarısını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35.
Babək sıranın əvvəlindən 12-ci, sıranın sonundan isə 14-cü adamdır.  Sırada neçə nəfər var ?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36. Tərəfi 5 sm olan kvadratın tərəfləri üzərində bərabərtərəfli üçbucaqlar çəkilmişdir, alınan fiqurun perimetrini hesablayın:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37. Məktəbdəki siniflərin 80%-nə kompüter, 70 %-nə elektron lövhə, 75%-nə isə sınaq qurğuları yerləşdirildi.  Siniflərin ən azı neçə faizində hər üç aparat yerləşdirilib ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38. Borudan 40 % duzlu su axır və hovuzu 4 saata doldurur. Hovuzun 1/4 su ilə doludur.  Hovuz tam
dolduqda hovuzda neçə faizli məhlul alınar ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39. Arif 400 m-lik yolda hər 100 m-dən bir sürətini iki dəfə artırır. O birinci 100 m yolu 40 san qaçırsa, bütün yolu ümumi neçə saniyəyə qət edər ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

KURİKULUM

41. Fəal təlimin üstünlüklərini seçin:1.Tədqiqat vərdişlərinin formalaşdırılması
2.Veb resurslardan davamlı istifadə
3. Müəllimin tədqiqatçl mövqeyi
4. Az vaxtda çox informasiya
5. Biliyin reproduktiv tətbiqi
6. Əməkdaşlıq və qarşılıqlı hörmət
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42.
Düzgün olmayan fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43.
Şəraitə görə təlim məqsədləri və strategiyalarında çevik dəyişikliklərin aparılması zamanı  hansı qiymətləndirmə növündən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44. Tərbiyədə xarici ziddiyyətləri seçin:1 – cəmiyyətin tələbi ilə tərbiyə səviyyəsi arasında;
2 – vərdiş və adətlərlə yeni formalaşdırılan keyfiyyət;
3 – pedaqoji və sosial təsirlər arasında;
4 – uşağın daxili səyi, meyl, marağı;
5 – ictimai maraqlarla şəxsi maraqlar arasında;
6 – tərbiyə olunanla tərbiyə edən səviyyəsi və imkanları arasında.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45. 1. Qiymətləndirmə meyarları2. Qiymətləndirmə standart3. Qiymətləndirmə üsulu4. Qiymətləndirmə vasitəsia) qiymətləndirilmə prosesində istifadə olunan alətlərdir.
b) şagirdlərin bilik və bacarıqlarının Zqiymətləndirilməsi üçün məzmun standartları əsasında hazırlanmış tələblər
c) təhsil alanların nailiyyət səviyyəsinə qoyulan dövlət tələbidir.
d) qiymətləndirilmə prosesinin həyata keçirilməsini müəyyən-ləşdirilən üsullardır nəzərdə tutulur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46.
Bu üsul hadisələrin iştirakçısı olmaq və mövcud vəziyyətə başqalarının gözü ilə baxmaq imkanı verir.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47. Verilmiş açar sözlər təhsil məqsədləri taksonomiyasının hansı mərhələsinə aiddir ?
Münasibət bildirmək, qərar qəbul etmək, tərif ya tənqid etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48. Tədqiqat sualının rolu?
1. Tədqiqat sualı dəqiq, lakonik, dərsin məqsədinə uyğun olmalıdır.
2. Şagirdlərin gülməsi üçün şərait yaratmaq
3. Tədqiqat sualı şağırdləri tədqiqata sövq etməli, onlarda idrak fəallığı yaratmalıdır.
4. Əyanı təlim vasitələrdən istifadə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49.
“Uşaqlarda düzgün əlaqə yaratmaq imkanı, şagirdlərlə ünsiyyətə qabillik, yaş və fərdi xüsusiyyətləri nəzərə almaq baca-rığı.” Sadalanan qabiliyyət pedaqoji tex-nologiyanın hansı növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50. Fasilitasiya üzrə buraxılmış səhvlər hansılardır?
1. Qapalı suallardan istifadə
2. Açıq suallardan istifadə
3. Şagirdin qabiliyyətinə inam
4. Formal dinləmə
5. Yeni anlayışın izahatsız verilməsi
6. Təlimatsız tapşırığın verilməsi
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

Məntiq

51.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60. M.Ə.Sabirin "KÜPƏGİRƏN QARININ QIZLARA NƏSİHƏTİ" şeirindən parçada çatışmayan hissəni məntiqi olaraq tapın:

Cadu da əlimdən bacarıb cin də qurtarmaz, Əfsunuma bah-bah!.. Mən еylədiyim məkri ... də bacarmaz, Vallah və billah!
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 

Zəfər Kursları

Digər işə Qəbul testləri

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

66 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu. İbtidai Sinif-2017

 • Mart 2, 2018 at 9:50 səhər
  Permalink

  Muellimler.ve gelecekde muellim olmaq isteyen gencler…kariyera qurmaq isteyenlercun iş yerlermiz var..elaqe saxlayin

  Cavab yaz
 • Fevral 22, 2018 at 12:00 axşam
  Permalink

  duzgun cavablar niye gorsenmir?

  Cavab yaz
 • Fevral 12, 2018 at 5:38 axşam
  Permalink

  Burda niye sehv yazdiglarimizin cavabin gostermirki evvel bele deyildi axi.evvelki onlayn yaxsi idi deyisin bunu nolar

  Cavab yaz
 • Fevral 12, 2018 at 5:19 axşam
  Permalink

  12ci sualın quruluşu səhvdir kürü isimdir hər iki halda

  Cavab yaz
 • Fevral 10, 2018 at 4:08 axşam
  Permalink

  Köhnələri həll etmək dən bezdim yeni test paylaşın xahiş edirəm ibtidaidən çətin olsun suallar uje əzbərləmişəm bunları

  Cavab yaz
 • İyul 12, 2017 at 5:32 səhər
  Permalink

  Her kese ilk once salam olsun sizlere kecirilecek imtahanda uqurlar dileyirem burdaki abuneciler xais eger mumkunse 23 ve 27-ci mesellenin hellini bilen varsa zehmet olmasa paylasardiz

  Cavab yaz
 • İyul 3, 2017 at 2:42 axşam
  Permalink

  Salam Admin bey men bu il kolleci bitirmisem ancaq diplomumu hele almamisam sizce erize qebulunda diplom evezi arayis doldurula biler xais bu haqda bilirsinizse cavab yazin

  Cavab yaz
 • İyul 3, 2017 at 12:49 axşam
  Permalink

  hormetli admin kecid bal necedir xahis edirem cavablandirin.

  Cavab yaz
  • İyul 3, 2017 at 1:06 axşam
   Permalink

   keçən ilki qaydalara görə: h1 və h2 tipli məktəblərə 36, rayon və şəhər tipli məktəblərə minimal keçid balı 48.

   Cavab yaz
   • İyul 7, 2017 at 2:35 axşam
    Permalink

    salam Admin bey siz burada h1 ve h2 tipli mekteb qeyd etmisiz bu ne demekdi

    Cavab yaz
   • İyul 12, 2017 at 6:10 səhər
    Permalink

    Salam Ezizaqa muellim bilmek olarmi men en son serh paylasmisdim ama burada yayinlanmayib bilmek olarmi bunun sebebini ki niye yayinlanmayib

    Cavab yaz
    • İyul 12, 2017 at 7:07 səhər
     Permalink

     Salam. Bu ovtomatik olur. Səbəb: əgər istifadəçi gün ərzində çox sayda şərh yazarsa (çoxlu linklər əlavə edərsə), bir sözdən ibarət şərh yazarsa sistem bunu adminin yoxlanmasına göndərir.

     Cavab yaz
 • İyun 23, 2017 at 6:34 axşam
  Permalink

  Axsaminiz xeyir Nurane xanim.550 kq.Burada bir coban var,bucavabi o tapib.Deyir 330-un 1\3 110 manat,2\3 ise 220 manatdir.110*1=110,110*2=220*2=440,110+440=550

  Cavab yaz
 • İyun 23, 2017 at 3:01 axşam
  Permalink

  salam xahis edirem ibtidai sinif muellimleri hansi kitablardan hazirlassinlar xahis edirem kitablarin adlarini yazin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyun 23, 2017 at 2:58 axşam
  Permalink

  salam xais edirem men ise qebul imtahaninda hec istirak etmemisem xais edirem ibtidai sinif muellimleri hansi kitablardan hazirlassinlar deqiq qeyd edin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyun 22, 2017 at 11:25 axşam
  Permalink

  salam.yox hələ başlamayıb iyulun 1 başlayacaq İnşallah.İndiden hərkəsə uğurlar

  Cavab yaz
 • İyun 22, 2017 at 11:22 axşam
  Permalink

  bu suallar düşsə lap yaxşı olar

  Cavab yaz
 • İyun 10, 2017 at 7:55 səhər
  Permalink

  Müəllimlərin işə qəbulu üzrə sənəd qəbulu başlayıbmı?

  Cavab yaz
  • İyun 16, 2017 at 11:47 səhər
   Permalink

   Sаtıcı аlmаlаrın üçdə bir hissəsinin hər kq-dаn 1 mаn, qаlаn üçdə iki hissəsinin hər kq-dаn 2 mаnаt qаzаndı.
   Sаtıcı 330 mаnаt qаzаnmışsа, nеçə kilоqrаm аlmа sаtmışdır?
   А) 198 B) 220 C) 330 D) 440 Е) 550

   Cavab yaz
 • İyun 5, 2017 at 12:42 axşam
  Permalink

  muellimeler son ise qebul imtahaninda istirak eden varsa xahis edirem menede yardimki olsun.bu il imtahan vereceyem .indiden deyirem hamiya uqurlar.pedaqoqikadan suallar dusurmu…riyaziyyatdan 5-6sinif dusurmu.pedaqoqika movzularini hardan oxumaq olar

  Cavab yaz
 • Fevral 11, 2017 at 12:51 axşam
  Permalink

  Salam.ibtidai siniflmasa hansi kitablardan hazirlasdiginizi paylasardinizda melimeleri zehmet o

  Cavab yaz
 • Fevral 10, 2017 at 9:47 səhər
  Permalink

  salam Asya xanim elbetteki diplom esasdir imthan verdin ve qebul oldun diplom olmasa ne faydasi olar sizce

  Cavab yaz
 • Yanvar 29, 2017 at 5:00 səhər
  Permalink

  Cayda hereket meselesinin hellini paylasardiniz zehmet olmasa

  Cavab yaz
  • Yanvar 29, 2017 at 4:01 axşam
   Permalink

   Gultekin xanim.20*3=60-30/2=15men bucur etdm bilmrem duzdu ya yox

   Cavab yaz
 • Yanvar 22, 2017 at 10:51 səhər
  Permalink

  Coxsagol jelena sen dediyin kimi etdim kublari inan yene sehve yol verirem)))yenede komeyi var sozsuzki

  Cavab yaz
 • Yanvar 16, 2017 at 2:41 axşam
  Permalink

  Salam.İntidai sinif müellimlerinin imtahan suallarının sayı ne qederdir?

  Cavab yaz
 • Yanvar 14, 2017 at 6:31 axşam
  Permalink

  novbeti iwe qebul imtahani ne vaxt olacaq

  Cavab yaz
 • Yanvar 14, 2017 at 12:52 səhər
  Permalink

  imtahandan elave diplom da sertdir goresen

  Cavab yaz
 • Yanvar 12, 2017 at 7:59 axşam
  Permalink

  keçid balinin yuksekliyi sualdan asilidir. kecen il asan idi suallar hami bal yiga bildi. ona görede kecidi qaldirdilar. 2015 ci ilde cetin idi deyə baki şəhərinə kecid 42 ye enmişdi

  Cavab yaz
  • Yanvar 12, 2017 at 3:04 axşam
   Permalink

   Vusale mene deyrlerki amma42bal toplasan kecirsen rayona duwurem duzdu?

   Cavab yaz
   • Yanvar 12, 2017 at 5:26 axşam
    Permalink

    Salam Pakizə xanım. Bilirsiniz onu dəqiq bilmək olmur. Toplanan baldan asılıdır. Məs, 2015-ci ildə 41 balla Bakı şəhərinə qəbul olanlar var idi. Ancaq 2016-cı ildə 46 balla ucqar kəndlərə də düşə bilmədik. Ballar çox yüksək oldu keçən imtahanda.

    Cavab yaz
 • Yanvar 12, 2017 at 8:13 səhər
  Permalink

  salam. paylasdigiviz suallar ucun cox sag olun tehsilim info. diaqnostik qiymetlendirmeden suallarin coxu burdaki suallar idi. sadece kurikulum testleri biraz cetinlesdirilib. telim texnologiyalari aid suallar cox casdirici idi. xahis edirem o tip yeni kurikulum suallari paylasin ise qebul ücün.
  Birde butun kurikulumu ehate eden hansi kitabdir? cox melumat ayri ayri verilir ve sistemlesdirib oxumaq cetindir. malik aranlinin kitabi hansi movzulari ehate edir

  Cavab yaz
 • Yanvar 11, 2017 at 4:07 axşam
  Permalink

  Salam hervaxtiz xeyir xais edirem azerbaycan dili ve edebiyyat testleri de yukliyerdizde zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • Yanvar 11, 2017 at 3:28 axşam
  Permalink

  Axşamınız xeyir Pakizə mən dərsliyi almışam ordan çalışıram.çünkı mən əvvəlki illərdə də iştirak etmişəm sırf dərslikdən nümunələr düşür.test toplusunda isə hərəkət, faiz ,yaş ,su-boru ,tənasüb məsələlərin təkrarlamaq lazımdır

  Cavab yaz
  • Yanvar 11, 2017 at 6:04 axşam
   Permalink

   Her vaxtiniz xeyr vusale gerek alim iwleyim melumatin ucun coxsagol sizin baliviz ne qeder olduki kece bilmediz?rayon bali deyesen38keciddi he?

   Cavab yaz
  • Yanvar 14, 2017 at 3:42 axşam
   Permalink

   salam her vaxtiniz xeyr men Gence Dovlet Humanitar Kolleceninin bu ilki mezunuyam fakultem Aile ve ev tehsilidi iwe qebul imtahanlarina hazirlawiram bilmek isteyirem ki ibtidai sinif muellimesi kimi iwe sened vere bilerem bilen varsa zehmet olmasa cavablandirsin indiden coox sag olun

   Cavab yaz
  • İyun 2, 2017 at 12:12 axşam
   Permalink

   Vusale xanim hansi derslikleri almisiz?

   Cavab yaz
 • Yanvar 11, 2017 at 9:32 səhər
  Permalink

  Salam..az.dili tqdk mürəkkəb cümləyə qədər (əgər bu il dəyişmıyibsə),riyaziyyat sokarın qalın məntiq kitabı var ordan ,bir də 4-cü sinif riyaziyyat məsələlərin həll etmək lazımdır. Zülfiyyə Veysova kurikulum ,internetdə Aygün Bayramova yaxşı izah edir onu dinləməyi də tövsiyyə edirəm

  Cavab yaz
  • Yanvar 11, 2017 at 12:16 axşam
   Permalink

   Cox twr vusale xanm Allah razi olsun.birdeki4cu sinif meseleleri 4cu sinif dersliyinden hell edm yoxsa osinife aid testler iwleyim bilrem imtahana cox var amma inanin heyecandan olurem menm ucun bu imtahan cox vacibdir inwallah komeyi olar teslerin hamimiza

   Cavab yaz
 • Yanvar 10, 2017 at 5:24 axşam
  Permalink

  Axşamınız xeyir. Xahiş edirəm bu məntiqin həlli yolunu kim bilirsə yazsın.
  5, 4, 11 – 4
  9, 12, 3 -1
  1, 1, 24 – ?

  Cavab yaz
  • Yanvar 10, 2017 at 10:28 axşam
   Permalink

   5+11=16:4=4
   9+3=12:12=1
   1+24=25:1=25
   cvb 25.

   Cavab yaz
   • Yanvar 11, 2017 at 9:12 səhər
    Permalink

    Salam jelena xanm siz,imtahan vermisiz kecen illerde?hansi kitablardan hazrlawmalyam xahiw edrem cavablandirardiz hec bir yerden hazrlawmram ele online testlerden edrem suallar bu tipli duwur?cavabnz ucun indiden twr

    Cavab yaz
    • Fevral 10, 2017 at 9:37 səhər
     Permalink

     salam Pakize xanim mende hazirlasiram size tovsiyyem kurikulum,riyaziyyat ve Azerbaycan dilinnen umumi hazirliq kitablari olur bax ondan hazirlasin ve burdaki testlerdende tez-tez edinki sonradan imtahanda cetinlik cekmeyesiz.Cunki mende ele edirem

     Cavab yaz
     • İyun 3, 2017 at 8:09 səhər
      Permalink

      Salam xahis o kitablari birde deqiq qeyd edin mende alim indi satisda var?

      Cavab yaz
   • Yanvar 25, 2017 at 2:33 axşam
    Permalink

    Jelena mene yazda wexsi sehiede men sene yaza bilmirem

    Cavab yaz
   • Fevral 8, 2017 at 9:33 səhər
    Permalink

    Salam jelena necesen sene necedefediki wexside yaziram,melumat gelirki,istfade adi duzgun deyil.bir zehmet yazda mene

    Cavab yaz
 • Yanvar 10, 2017 at 10:06 səhər
  Permalink

  Birdeki hormetli admin deqiq bu sallardan duwme ehtimali var yalniz sizin tertib etdyiniz testlerden istfade edrem testleri tez tez yenileyin lutfen

  Cavab yaz
  • Yanvar 10, 2017 at 11:43 səhər
   Permalink

   Salam. Eyniylə bu suallar düşə bilməz. Biz sadəcə nümunə testləri paylaşırıq!

   Cavab yaz
   • Fevral 10, 2017 at 10:42 səhər
    Permalink

    salam Admin riyaziyyat ve mentiq cox cetindi xais biraz asanlasdirin imtahanda beleleri dusse ne edeceyik birde kecen ilin qebul bali ne qeder idi xais cavab yazin

    Cavab yaz
   • İyun 11, 2017 at 6:00 səhər
    Permalink

    salam Admin muellim men sizi Sekiden narahat edirem Zehmet olmasa miqyasa aid meseleni basa salardiz Minnetdaram

    Cavab yaz
 • Yanvar 9, 2017 at 8:29 axşam
  Permalink

  Suallar üçün təşəkkür dəqiq bu suallar keçən il düşmüşdü?Birdə Azərbaycan dili 8-9 cü siniflərdir.Xahiş edirəm mən bu il hazırlaşıram mənə kömək edin suallar yeni testlər verin

  Cavab yaz
  • Yanvar 10, 2017 at 10:00 səhər
   Permalink

   Mende buil hazrlawram hetta iwleyrdm imtahandan kecmemwdm deye cxardlar menede yazn hansi kitablardan hazrlawdgzi lutfen

   Cavab yaz
 • Yanvar 9, 2017 at 8:27 axşam
  Permalink

  Suallar üçün təşəkkür bu suallar orda duşəcəkmi?Bir də Azərbaycan dili axı 8-9 sinif materiallarıdır

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir