Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu. Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat (sınaq imtahanı)

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • ƏDƏBİYYAT
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Hansı cümlədə kəmiyyət zərfliyi işlənməmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. “Tək” sözü ayrılıqda işlənərək ən azı üç fərqli nitq hissəsi ola bilir, bu nitq hissələrinə aid edilə bilər:
1. isim    2. qoşma 3. ədat   4. say 5. sifət
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Nəticə əldə etdikdən sonra bizə bircə xal lazım olacaq.Verilmiş cümlənin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri müəyyən edin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. I növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan mürəkkəb üzv hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. İmtahanda səncə həyəcanlanan olmadı.Verilmiş cümləyə iki vergül əlavə edilərsə,hansı dəyişiklik olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. “Dənizin hər tərəfi qağayılarla dolu idi” cümləsində tabelilik əlaqəsinin hansı növləri işlənmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. “O dayanmadan, həm də sürətini yavaşıt- madan irəliləyirdi” cümləsində həmcins zərfliklərin ifadə vasitələrini göstərin.
(Tam cavab)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. “Kamili dostlarını axtaran gördüm” cüməsinə aid yanlış fikri göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. “Nəzər bu barədə çox demişdi…” cümləsini hansı cümlə ilə tamamlasaq, qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə alınar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. “Suallar nə qədər çətin olsa, dərs də bir o qədər maraqlı olar” tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Qıpçaq dili qrupuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. defis, monoloq, enerji, ………
Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin. (vurğu)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Verilmiş cümlələrdən birində sayla isim arasında kəmiyyət fərqi yaradan numerativ söz işlənməmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Biri söz birləşməsi deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Verilmiş nümunə ilə bağlı səhv fikri göstər.
Yaxşıca yaltaqlan, yaxşıca yalvar,Yaxşı yalvarana yaxşı da yal var.(H. Oğuz)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Hansı cümlədə feili bağlama hərəkətin şərtini bildirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Nümunədə verilmiş baş üzvlərə aid yanlış fikri müəyyən edin.
Mənim yaratdığım bu sadə əsərSənin şöhrətinlə bir dastan olsun
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Hansı cümlədə təyin işlənmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Uyğunluğu müəyyən edin.1. Bu sualların cavabını bilən təkcə odur.
2. Bakıya gələndə geri qayıtmaq istəmirsən.
3. Sənin ondan xoşun gəlmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. M.Ə.Sabirin yaradıcılığına aid yanlış fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. M.Şəhriyarın yaradıcılığına aid məntiqi ardıcıllığı davam etdirin.
“Haqqın səsi”, “Şeir və Hikmət”, “Səhəndiyyə”“Heydəbabaya salam” …..
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Məhsəti Gəncəvi haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
B.Vahabzadənin lirikasına aid yanlış fikri müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Lirik və epik əsərlər müəllifidir.Təzkirəçi kimi də tanınır.Əsərlərini əruz vəznində yazmışdır.H.Zərdabiyə məktublar yollamışdır.Verilmiş xüsusiyyətlərin kimə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Fikirlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Biri Şəhrəbanu xanımın (“Hekayəti-müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah”) dilindən deyilmir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. M.Məhzunun 1979-cu ildə çap olunmuş kitabıdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. C.Cabbarlının 1927-ci ildə yazdığı bu əsərində Azərbaycan xalqının tarixi və milli  taleyi problemi əks olunmuşdur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Ədəbiyatın mahiyyətini, incəsənətin digər sahələri ilə oxşar və fərqli cəhətlərini, ədəbi növləri, onların janrlarını, bədii əsərin quruluşunu, dil və üslub xüsusiyyətlərini öyrənir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsərində senzor Mirzə Cəfər bəy bir sıra məsələlərdə hökumətin qardaşlardan şübhələndiyini dilə gətirir. Həmin məsələlər hansılardır? (Tam cavabı qeyd edin)

1.Həmfikir olub Rusiya ərazisində yaşayan müsəlmanları Türkiyəyə meyil etdirmək üçün ittihadi-müslimin cəmiyyəti qurmaq

2.Qafqaz Azərbaycanı, İran Azərbaycanı, İran Kürdüstanı ərazilərini qurmaq üçün Hübbü-vətən və Ədəmi-mərkəziyyət firqələrinin amalı uğrunda çalışmaq

3.Azadlıq və bərabərlik fikirlərini yayaraq xalqın əsarət zəncirini qırması üçün şərait yaratmaq və bu məqsədlə mətbuat cəm etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Bu hadisələrdən biri Yusif Sərrac (“Aldanmış kəvakib”) hakimiyyətə gəldikdən sonra baş verir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatına aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Verilmiş xüsusiyyətlərin aid olduğu şeirin adını, bəhrini və şeir vahidini göstərin.1. Cəmiyyətdə yaxşı ilə pis fərqələnmir.
2. İnsanlar şər qüvvələrin, Əhrimən qoşununun ayaqları altında qalıb məhv olur.
3. Şahbazları, şahinləri isə qarğa və dolaşalar ovlayır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. ”Keçəl Həmzənin Qıratı qaçırması” qolunda Koroğludan igidliyin nişanını kim xəbər alır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. “Leyli və Məcnun” (M.Füzuli) poemasından verilmiş bu nümunə kimin dilindəndir?Qanğı sözə etiqadım olsun?Sənə necə etimadım olsun?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Rəsul Rza haqqında fikirlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. “Qazan xanın oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” un qəhrəmanlarına aid deyil:
1. Qazan xan    2. Uruz  3. Dəli domrul   4. Burla xatun   5. Banuçiçək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Şifahi xalq ədəbiyyatına aid fikirlərdən biri  yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
H.Cavidin yaradıcılığına aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Təlim strategiyalarına aid olanları müəyyən edin1.Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

2.Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

3.Məzmun xətləri

4.Tədris planı

5.Müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təhsil pilləsinə aid olan bəndi göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Müasir qiymətləndirmə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fəal təlimin prinsiplərinə aid olmayanı müəyyən edin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tərbiyənin üsullarını müəyyən edin.
 1. İnandırma
 2. Nikbinlik
 3. Rəğbətləndirmə və cəzalandırma
 4. Fərdi yanaşma
 5. Alışdırma
 6. Şəxsi nümunə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Təlimin prinsiplərini müəyyən  edin
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Təlimin öyrədici funksiyası hansı vəzifəni yerinə yetirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Diferensial təlimə aid fikirləri seçin1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir.
2. Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir.
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər.
4. Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır.
5. Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. 48-77, 63-88, 80-99, 35-?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Yanvar,Yanvar,Fevral,Mart,May,?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Adil Amillə eyni boydadır. Arif Adildən qısadır.Asimsə Akifdən qısadır.Akiflə Arif eyni boydadır.
Ən qısa adam kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. 21 - 24, 28 - 65, 41 - 28, 15-?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Аilə аtа, аnа və üç qızdаn ibаrətdir. Оnlаrın yаşlаrı cəmi 90-dır. Qızlаrın yаş fərqi 2 ildir.
Аnаnın yаşı qızlаrın yаşlаrı cəmindən 10 il çохdur. Аtа və аnаnın yаşlаrı fərqi оrtаncıl qızın yаşınа bərаbərdir. Böyük qızın nеçə yаşı vаr?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Turizmin bu növünün ilk ideyası 1967-ci ildə verilsə də, reallaşdırılması 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəlinə təsadüf etdi. Məntiqi düşünərək tapın ki, bu turizmin hansı növüdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Bir fəhlə işi 2 saata, digəri 3 saata görürsə, ikisi birgə həmin işi neçə müddətə görər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.  
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 


Natiq Vahidov/ Azərbaycan dili –Yeni vəsait
(Müəllimlər üçün nəzərdə tutlmuş test vəsaitindən)

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

95 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu. Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat (sınaq imtahanı)

 • Oktyabr 28, 2017 at 4:59 axşam
  Permalink

  testlərin cavabında düzgün variantlar göstərin

  Cavab yaz
 • Oktyabr 28, 2017 at 4:51 axşam
  Permalink

  sualların cavablarında səhvlər var xahiş edirik ki, cavabları düzgün göstərin

  Cavab yaz
 • İyul 12, 2017 at 8:15 səhər
  Permalink

  Dünən də işləmişdim bu testləri bu gün yenidəın eyniləri gəldi və dünən yazdığım doğrular bu gün səhv götürülüb, bunun səbəbi nədir? 10-13-19-32-ci testlər dünən başqa variant idi bu gün başqa.

  Cavab yaz
  • İyul 17, 2017 at 7:18 səhər
   Permalink

   Tek sözü cümlede isim kimi nece islene biler?????

   Cavab yaz
   • İyul 17, 2017 at 1:42 axşam
    Permalink

    “Tək” sözü isim kimi işlənə bilər; yerin təki(dibi)
    Mənbə: TQDK dərs vəsaiti 2106 Leksika

    Cavab yaz
    • Avqust 8, 2017 at 9:59 axşam
     Permalink

     Bu çox məntiqsiz cavabdı .Necə yəni tək sözü isim olur,deyirsiniz yerin təki.Siz sualda tək sözünün üç fərqli nitq hissəsi məqamında işlənməsini soruşursunuz Bu da təbii ki ədat,qoşma ,sifət olmalıdı doğru cavab.Sualı verəndə sözün başlanğıc formasını tək -verirsiniz,izahatda təki.Elə şey olur?

     Cavab yaz
     • Oktyabr 31, 2017 at 5:40 axşam
      Permalink

      Orda tek sozu sehv götürulub çox şeyi teyini söz birleşmesi göturmusuz izah ederdiz zehmet deyilse

      Cavab yaz
     • Fevral 2, 2018 at 8:43 axşam
      Permalink

      Məntiqli ya məntiqsiz bunu TQDK – ya deyin, mənə yox. Leksika 2016-cı ilin nəşri

      Cavab yaz
 • İyul 5, 2017 at 2:21 axşam
  Permalink

  Azərbaycan dilinə aid suallarda səhvlər var.xahiş edirəm suallara düzgün cavablar qoyun.1,2,18 ,19 cu suallarda düzgün cavablar səhvdir

  Cavab yaz
 • İyul 4, 2017 at 2:16 axşam
  Permalink

  Hormetli Admin sizi tehqir etmek istemirem sadece bildirirem ki hec olmasa bu testi tertib eden savadli insan olsun Bu biyabirci testlerinizi yigişdirin tertibi berbaddir hec olmasa cavablarini duz yazin, İnsanlar burdan oyrenirler

  Cavab yaz
  • İyul 17, 2017 at 1:53 axşam
   Permalink

   Sizin kim olduğunuzu bilmirəm. Seva adlı istifadəçi, 055 858 13 84 mənim nömrəmdir(bu testləri tərtib edən Natiq Vahidov)istənilən güvəndiyiniz təcrübəli müəllimlə bərabər, yaxud özünüzə arxayınsınızsa, elə özünüz istənilən vaxt əlaqə saxlayın, yaxud buyurun, gəlin, kursumuza və mənə sualların səhv olduğunu isbat edin və əgər mən dediyiniz kimi sualları səhv qurmuşamsa, burada hər kəsdən, eyni zamanda sizdən üzr istəyəcəyəm. Amma edə bil,məsəniz, narahat olmayın, mən başqalarından fərqli olaraq insanları səhv çıxarmağın həsrətində deyiləm.

   Cavab yaz
 • İyul 2, 2017 at 10:45 səhər
  Permalink

  Azerbaycan dili ve edebiyyati ucun TQDK-nin test toplulari,Natiq Vahidovun test vesaiti bunlardan hazirlasa bilersiniz

  Cavab yaz
  • İyul 2, 2017 at 3:26 axşam
   Permalink

   salam mən burada test 19-a D) variantını yazdım cvb C) variantı çıxdı axı o variantda təyin yoxdu ,yəni varsa da mən bilmirəm o sualı izah edə bilərsiz zəhmət olmasa..

   Cavab yaz
 • İyul 2, 2017 at 8:14 səhər
  Permalink

  Salam eziz muellimler,imtahanın vaxtına çox az qalıb, amma hələ ixtisasi hazırlaşmamışam.dil-ədəbiyyatdan haradan hazırlaşmaq olar?

  Cavab yaz
  • İyul 2, 2017 at 3:31 axşam
   Permalink

   salam burada test 13-də kəmiyyət fərqi yaradan sözü soruşur bən D)BƏNDİN YAZDIM AMA CVB C) çıxdı bu sualı izah edə biləriz,burada olan hər kəsə aitdi xahişim….əvvəlcədən təşəkkürlər izahınızı gözləyirəm

   Cavab yaz
   • İyul 5, 2017 at 9:52 səhər
    Permalink

    Salam. 13-cü testde bütün variantlarda maşın qədər çox olanı yoxdur. yəni maşın sözü hamısından cox kəmıyyət fərqi yaradır. A)da qucaq B)də yeşik D)də cüt E)də araba bunların heç biri maşın qədər çox yer tutmur. ona görə də variant C dir

    Cavab yaz
    • İyul 9, 2017 at 5:17 axşam
     Permalink

     izahınıza görə sağolun ama youtube de unun izahı qoyulub cavab ona görə üç maşın yaralı çıxıb ki,burada kəmiyyyət fərqi yaradan söz isimlə say arasında yox,isimlə sifət arasındadir

     Cavab yaz
 • İyun 26, 2017 at 5:04 axşam
  Permalink

  Bes deyirdiler mentiq ancaq bilikli.netden dusur men de ancaq ordan hazirlasmisam amma burdaki suallara baxiram hec biliklideki suallardan deyil…

  Cavab yaz
  • İyun 26, 2017 at 8:07 axşam
   Permalink

   mende ewitmiwem ki 9-u bilikliden duwur

   Cavab yaz
 • İyun 26, 2017 at 1:13 axşam
  Permalink

  Salam, Orxan Mecidli xanım, sizdən az-dilinə aid bir söz soruşmaq istəyirəm, əyər mümkünsə

  Cavab yaz
  • İyun 26, 2017 at 1:15 axşam
   Permalink

   Az-dilini yaxşı bilən bir müəllim axtarıram, əyər varsa yazsın mənə, xahiş edirəm

   Cavab yaz
 • İyun 26, 2017 at 9:34 səhər
  Permalink

  Salam Admin sizden xaiş edirem miq imtahani ucun Azerbaycan dili ve edebiyyatdan suallar yukleyerdiz yeni..bu il yuklediyiniziin icinde kurikulum ve mentiq yoxdur.miq ucun butov test zehmet olmasa yukleyerdiz..imtahanada az qalib

  Cavab yaz
 • İyun 26, 2017 at 12:18 səhər
  Permalink

  siz yeqin ki Muellimenin dediyi Jelena xanimsiz..menede komek ede bilersiz? 9 edebiyyatdan movzularla bagli 🙂

  Cavab yaz
 • İyun 25, 2017 at 12:18 axşam
  Permalink

  xahis edrm bilirsizse yazin da ise qebul imtahani odenislidirmi?

  Cavab yaz
 • İyun 25, 2017 at 12:16 axşam
  Permalink

  xeyli sozu meyve tamamligina aid oldugu ucun teyin sayilir zerflik hemise xebere aid olur

  Cavab yaz
 • İyun 25, 2017 at 12:08 axşam
  Permalink

  isimle bagli oldugu ucun ele goturulur?

  Cavab yaz
  • İyun 25, 2017 at 1:10 axşam
   Permalink

   Xeyli qeyri müəyyən miqdar sayıdır və meyvə sözünə aiddir, yəni ismə, bəli ismə aid olanda təyin olur, felə aid olandasa zərflik. 🙂

   Cavab yaz
 • İyun 25, 2017 at 11:49 səhər
  Permalink

  kim menimcun bawa salabiler ki Meyve baglarindan xeyli meyve topladiq cumlesinde xeyli sozu niye zerflik yox teyindir?

  Cavab yaz
  • İyun 27, 2017 at 8:48 səhər
   Permalink

   saylar hem teyin,hemde zerflik olur,ferqi odurki,teyin ismi teyin edir,zerflik feili,hereketi.xeyli sayindan sonra meyve ismi iwlendiyi ucun xeyli bu cumlede teyin olur

   Cavab yaz
 • İyun 24, 2017 at 11:10 səhər
  Permalink

  Sordu “kohne qizilmi teze sozmu yaxsidir?“
  Soz serrafi soyledi “ soz dunyanin naxisidir“
  verilmis misralar kime aiddir?
  a)Fuzuli
  b)S.Sirvani
  c)Xaqani
  d)N.Gencevi
  e) S.Vurgun

  Cavab yaz
  • İyun 24, 2017 at 10:40 axşam
   Permalink

   aysel xanim muellifi N.Gencevinin soz haqqinda

   Cavab yaz
 • İyun 22, 2017 at 5:30 axşam
  Permalink

  salam evvelcede yazmiwdim bu isteyimi cvb yazan olmadi. men coxdan bitirmiwem mektebi ve elim hec yere catmir ki kitab alib oxuyam yadaki hazirliga gedem..kendde yawayiram aileliyem( bu adda oglumun adidir..)ders oxumaga da cox vaxtim olmur sizden coox xaiw edirem bilirsinizse edebiyyat mentiq kurikulumdan movzular atin oxuyum.. evvelceden twklar)

  Cavab yaz
  • İyun 22, 2017 at 5:37 axşam
   Permalink

   birdeki men wexsi sehifeye gire bilmirem wifre yaddan cixib

   Cavab yaz
  • İyun 23, 2017 at 12:30 axşam
   Permalink

   salam fetelizade xanm mentiqi bilikli netden ve saytdaki mentiq testlernden ede bilersiz.kurikulum abdulla qehremanov veya zulfiyye veysovanin kitabndan oxuyun mende hecbir kitab almamwam herbirini pdf formatnda yuklemwem’sizede meslehet gorurem az dili testlerde var saytda onlardanda edn ve telefonunuza veya net.zede yukleye bilersz mene jelena adli istfadeci komek etmwdi bunlari yuklemekde isteyrsz ondan soruwun o sizi daha dogru yonlendirecek.edebiyyatisa teesuf olsunki bilmrem hansndan oxmaq daha meqsede uygundur yeqinki edbiyyat muellimleri yazar hardan oxmaq lazm oldugunu

   Cavab yaz
   • İyun 24, 2017 at 10:41 axşam
    Permalink

    cox sag olun..izede ugurlar

    Cavab yaz
    • Oktyabr 31, 2017 at 5:46 axşam
     Permalink

     10 11 sinif edebiyyati daha çox düşür

     Cavab yaz
 • İyun 19, 2017 at 4:38 axşam
  Permalink

  men buil inwallah erize verecem iwe qebul ucun.bu imtahana hazrlawmagmda wexsen mene cooox komekliyi deyb jelenanin hecbir.kitab almamwam onun dedyi kitablari yuklemwem pdf butun testlerde onun sayesinde yuklemwem hetta suret,su hovuz,iw,yaw,kater meseleleri olan testler toplusu ve ustelik pdf formatnda izahlari ve cavablari4 cu sinif dersliyi ve s….hamsni jelena sayesnde elde etmwem onun dedynese qatlram elbetde oyrenmek ucun girirk sayta ve komeklik gostermeliyik birbirimize ama cavabn sehv olmadigini onagore deyrki,natiq muellim izahni verir yutubda.onagore izah edr.imtahana az qalb hami bilmeyenlere komek etsin.herbirimiz ugur elde edek inwallah.komeklik gosteren herkese ve testi tertib edenlere twr

  Cavab yaz
 • İyun 18, 2017 at 9:01 səhər
  Permalink

  Tək sözü sifət,zərf,ədat,qoşma ola bilər.Heç bir halda isim ola bilməz.

  Cavab yaz
  • İyun 20, 2017 at 6:53 səhər
   Permalink

   Yerin təki (dibi) (mənbə: TQDK 2016/ Leksika)
   Qoşma ola bilməz, çünki bizdən ayrılıqdan işlənərək soruşulur. Tək qoşması isə ayrılıqda işlənmir.

   Cavab yaz
  • İyun 23, 2017 at 11:32 səhər
   Permalink

   yalnız isimləşdikdə ola bilər

   Cavab yaz
 • İyun 17, 2017 at 9:53 axşam
  Permalink

  3cu sualda birce sozu saydi. daha dogrusu say+edat. bir say ce edatdi. yeni cumlede say var. birce sozu butovlukde de edat ola bilir. ferqlendirmek ucun bir evezine istenilen basqa mueyyen miqdar sayi isledin. birce evezine ikice isledin meselen. isletmek duzgun alinirsa demek say+edat. duzgun alinmirsa birce sozu butovlukde edatdi

  Cavab yaz
 • İyun 17, 2017 at 9:49 axşam
  Permalink

  ne derecede arxayinam? tam arxayinam / sual kemiyyet zerfliyinin sualidi. yeni kemiyyet zerfliyidi

  Cavab yaz
 • İyun 16, 2017 at 6:09 axşam
  Permalink

  Ayan xanim, Malik Aranli ve Ceyhune Yusifova “Kurikulum”. O ki qaldi siz deyen movzulara, bu barede men de acizem.

  Cavab yaz
  • İyun 16, 2017 at 7:25 axşam
   Permalink

   Salam SehlA xanim. burdaki testlerden yeni terbiyeden Malik Aranlini kitab;nda yoxdur?

   Cavab yaz
  • İyun 17, 2017 at 7:50 səhər
   Permalink

   Sehla xanim men kecen il imtahan verende duwmuwdu o movzulardan. Eyer ele bir muellif tapsaz menede adin yazin xaiw edirem

   Cavab yaz
   • İyun 17, 2017 at 11:03 səhər
    Permalink

    Ayan xanım, mən sənin fikrini çox gözəl anladım, sən az-dilini kifayət qədər bilmirsənsə burada mənim nə günahım var?
    file:///D:/d_pdf_refe_other_6968.pdf aç 4-cü səhifəni oxu!!

    Cavab yaz
    • İyun 18, 2017 at 8:48 səhər
     Permalink

     Men mene lazim oldugu qeder bilirem jalena xanimm! ehtiyac yoxdu sizin pdf lerinizede.

     Cavab yaz
     • İyun 18, 2017 at 10:54 səhər
      Permalink

      Mən sadəcə sənə testin düz olduğunu göstərmək istədim, ehtiyacın yoxdusa da heç olmasın! sənə məcbur eləyəndə yoxdu burada. Dəqiq emin olmadığınız suallara cavabı səhv deyə deyib, kimisə günahlandırmayın, gedin, açın, oxuyun, sonra danışın!!!

      Cavab yaz
      • İyun 18, 2017 at 1:31 axşam
       Permalink

       Hamimiz bura neyise oyrenmeycun qatilmiwig. Lazim olan birseyi de burda olanlardan soruwuram cox sagolsunlar laziminca cavablandirirlar day sizin kimi elemirler. Birseyi deyende mulayim demek lazimdi emr vermey kimi yox.kimin neyi az neyi cox bilmeyini onun ozunnen bawga heckim yaxwi bile bilmez. Siz meni tanimirsiz neyi bilib bilmediuimi de bile bilmezsiz. Neyse bagliyin bu sohbeti sizede, menede ugurlar

       Cavab yaz
       • İyun 18, 2017 at 5:08 axşam
        Permalink

        Test tərtib edilərkən ətraflı araşdırılıb, sonra cavablar qeyd olunur, yəni gözəyarı qeyd etmirlər, hə arada olur cavablarda səhvlik olur, Ayan xanım əlbəttə hər kəs bura öyrənmək üçün girir, siz balaca bir məsələni böyütdünüz, testə variantın səhv olduğunu dediniz, məndə dedim ki, bunu izahı belədir, yəni testdə səhvlik yoxdu, yenə qane olmadınız, məndə sizə testin səhv olmadığını göstərmək istədim, hə sizə də elə uğurlar…

        Cavab yaz
       • İyun 18, 2017 at 10:43 axşam
        Permalink

        he düz deyirsiz jelena xanim kobuddur.aqlinin dalinca getmeyin xeste uşaqdir

        Cavab yaz
    • İyun 21, 2017 at 9:21 səhər
     Permalink

     Salam jelena xanim.menede komeklik ede bilersiz?ibtidai sinif muellimesiyem sened vermek isteyirem ama hardan oxuyacagimi bilmirem.

     Cavab yaz
 • İyun 16, 2017 at 2:27 axşam
  Permalink

  Informatikadanda suallar hazirlayinda

  Cavab yaz
 • İyun 16, 2017 at 1:47 axşam
  Permalink

  Eziz riyaziyyatcilar imt hansi matiraldan istifade edirsiz.Mende yalniz 2015 test toplusu Malik Aranli 1285test.materillaridir.kifayet edermi bilmirem.xais edirem cvb yazardiniz.tesekkurler

  Cavab yaz
 • İyun 16, 2017 at 1:37 axşam
  Permalink

  Salam riyaziyyatdan da yeni suallar verin de nolar axi imtahana cox az qalir

  Cavab yaz
 • İyun 16, 2017 at 12:08 axşam
  Permalink

  Duzsuki suallarin sayi artirilib

  Cavab yaz
 • İyun 16, 2017 at 12:00 axşam
  Permalink

  2ci suali izah edin da tek sozu nece isim kimi goturule biler axi

  Cavab yaz
 • İyun 16, 2017 at 8:32 səhər
  Permalink

  Sisteminiz necə işləyir, bilmirəm. Cavablarda mən yazdığım variant yox, başqasını göstərir.

  Cavab yaz
 • İyun 16, 2017 at 6:41 səhər
  Permalink

  ibtidai sinif müellimleri üçün olan testleri paylaşın zəhmət olmasa

  Cavab yaz
 • İyun 15, 2017 at 7:31 axşam
  Permalink

  “Maral”pyesinin mövzusu Dağıstan həyatından götürülüb.?

  Cavab yaz
  • İyun 15, 2017 at 9:47 axşam
   Permalink

   Beli, hem “Ana” ,hem de”Maral” pyesinin movzusu Dagistan heyatindan alinib.

   Cavab yaz
 • İyun 15, 2017 at 7:23 axşam
  Permalink

  Bu suallarin hec birinde sehvlik yoxdur!!!Veten uqrunda soz birlesmesi ola bilmez ona gore ki uqrunda qosmadi.Soz birlesmesi ulmadi ucun iki musteqil soz olmalidi,elinde qelem qeyri-teyini soz birlesmesidir

  Cavab yaz
 • İyun 15, 2017 at 5:33 axşam
  Permalink

  Kentde olmag nevaxdan soz birlewmesi hesab olunur. Bele sehvler cixdigca adam butun hevesden duwur(((

  Cavab yaz
  • İyun 15, 2017 at 5:41 axşam
   Permalink

   Burada olmaq musteqil feil olduguna gore mesder terkibi goturulur

   Cavab yaz
   • İyun 16, 2017 at 10:40 səhər
    Permalink

    Ama kitablardan da oxuyurug testlerde de qarwimiza cixirki olmag etmek konekci fellerdi cumlede hee ola biler ama soz birlewmesi yaratmir

    Cavab yaz
  • İyun 16, 2017 at 10:58 səhər
   Permalink

   “Kənddə olmaq“ feli birləşmədir, yəni söz birləşməsidir, məsələn kənddə olmaq adamı darıxdırır, nə? kənddə olmaq, Ayan xanım feli birləşmədir ))

   Cavab yaz
    • İyun 16, 2017 at 3:28 axşam
     Permalink

     Sehla xanim birsey soruwum bu kuriklum testlerinde terbiye, maddi, frontal tehsil filan duwur bunlari hardan oxuyursuz men oxudugum matriallarda bu haqda hecne yoxdu

     Cavab yaz
  • İyun 17, 2017 at 9:46 axşam
   Permalink

   kendde olmaq kendde yasamaq menasini verir. olmaq sozu yasamaq var olmaq menasini verdikde musteqil soz olur ve soz birlesmesi yaradir. yeni orda sehv yoxdu

   Cavab yaz
  • İyun 15, 2017 at 5:43 axşam
   Permalink

   Salam,”Peygember” nezmle, “Topal Teymur” nesrle yazilib

   Cavab yaz
 • İyun 15, 2017 at 4:46 axşam
  Permalink

  Butun az dili testlerini izah ederdiniz.anlamadiq.cox qariwiqdir.

  Cavab yaz
 • İyun 15, 2017 at 3:42 axşam
  Permalink

  mende 1. 3. 14 anlamadim
  xahis edirem izahini verin, “elinde qelem“ soz birlewmesidir k? bes “veten ugrunda“ nece?

  Cavab yaz
  • İyun 23, 2017 at 11:36 səhər
   Permalink

   salambeli elində qələm qeyri-təyini ismi birləşmədir,vətən uğrunda isə yox.

   Cavab yaz
 • İyun 15, 2017 at 1:18 axşam
  Permalink

  Salam , cox xahis edirem 33- cu suali izah ederdiniz.Evvelceden minnetdaram

  Cavab yaz
 • İyun 15, 2017 at 12:13 axşam
  Permalink

  Salam.xaiw edirem sullari yazanda variantalara fikir verin.sehvler coxdu.

  Cavab yaz
  • İyun 15, 2017 at 2:36 axşam
   Permalink

   mən səndən tam arxayinam.burda beyem tam kemiyyet zerfliyidir?

   Cavab yaz
 • İyun 15, 2017 at 10:03 səhər
  Permalink

  Bu defe ibtidai uzre paylasin xahis edirem.Cunki kecen defe paylasdiginiz testde Azerbaycan-dili yuxari siniflerle elaqedar, bizim ixtisasimizdan tamamen kenar idi

  Cavab yaz
  • İyul 9, 2017 at 5:24 axşam
   Permalink

   salam mən 3-cü testi anlamadım anlayan varsa xahiş edirəm izah versin gözləyirəm I növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan mürəkkəb üzv mən B variantını deyirəm ama cavab isə D variantı çıxır niyə?

   Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir