Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Müəllimlərin İşə Qəbulu. Azərbaycan Dili və Ədəbiyyat (sınaq imtahanı)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • ƏDƏBİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Hansı cümlədə kəmiyyət zərfliyi işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. “Tək” sözü ayrılıqda işlənərək ən azı üç fərqli nitq hissəsi ola bilir, bu nitq hissələrinə aid edilə bilər:
1. isim    2. qoşma 3. ədat   4. say 5. sifət

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Nəticə əldə etdikdən sonra bizə bircə xal lazım olacaq.

Verilmiş cümlənin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. I növ təyini söz birləşməsi ilə ifadə olunan mürəkkəb üzv hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. İmtahanda səncə həyəcanlanan olmadı.
Verilmiş cümləyə iki vergül əlavə edilərsə,hansı dəyişiklik olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. “Dənizin hər tərəfi qağayılarla dolu idi” cümləsində tabelilik əlaqəsinin hansı növləri işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. “O dayanmadan, həm də sürətini yavaşıt- madan irəliləyirdi” cümləsində həmcins zərfliklərin ifadə vasitələrini göstərin.
(Tam cavab)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. “Kamili dostlarını axtaran gördüm” cüməsinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. “Nəzər bu barədə çox demişdi…” cümləsini hansı cümlə ilə tamamlasaq, qarşılaşdırma əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə alınar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. “Suallar nə qədər çətin olsa, dərs də bir o qədər maraqlı olar” tabeli mürəkkəb cümləsində budaq cümlənin növünü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Qıpçaq dili qrupuna aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. defis, monoloq, enerji, ………
Məntiqi ardıcıllığı davam etdirin. (vurğu)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Verilmiş cümlələrdən birində sayla isim arasında kəmiyyət fərqi yaradan numerativ söz işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Biri söz birləşməsi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Verilmiş nümunə ilə bağlı səhv fikri göstər.
Yaxşıca yaltaqlan, yaxşıca yalvar,
Yaxşı yalvarana yaxşı da yal var.
(H. Oğuz)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Hansı cümlədə feili bağlama hərəkətin şərtini bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Hansı cümlədə qoşma işlənməmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Nümunədə verilmiş baş üzvlərə aid yanlış fikri müəyyən edin.
Mənim yaratdığım bu sadə əsər
Sənin şöhrətinlə bir dastan olsun

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Hansı cümlədə təyin işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Uyğunluğu müəyyən edin.
1. Bu sualların cavabını bilən təkcə odur.
2. Bakıya gələndə geri qayıtmaq istəmirsən.
3. Sənin ondan xoşun gəlmir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

ƏDƏBİYYAT

21. M.Ə.Sabirin yaradıcılığına aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. M.Şəhriyarın yaradıcılığına aid məntiqi ardıcıllığı davam etdirin.
“Haqqın səsi”, “Şeir və Hikmət”, “Səhəndiyyə”
“Heydəbabaya salam” …..

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Məhsəti Gəncəvi haqqında verilmiş fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

B.Vahabzadənin lirikasına aid yanlış fikri müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Lirik və epik əsərlər müəllifidir.
Təzkirəçi kimi də tanınır.
Əsərlərini əruz vəznində yazmışdır.
H.Zərdabiyə məktublar yollamışdır.
Verilmiş xüsusiyyətlərin kimə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Biri Şəhrəbanu xanımın (“Hekayəti-müsyo Jordan və dərviş Məstəli şah”) dilindən deyilmir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. M.Məhzunun 1979-cu ildə çap olunmuş kitabıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. C.Cabbarlının 1927-ci ildə yazdığı bu əsərində Azərbaycan xalqının tarixi və milli  taleyi problemi əks olunmuşdur.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Ədəbiyatın mahiyyətini, incəsənətin digər sahələri ilə oxşar və fərqli cəhətlərini, ədəbi növləri, onların janrlarını, bədii əsərin quruluşunu, dil və üslub xüsusiyyətlərini öyrənir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Məmmədquluzadənin “Anamın kitabı” əsərində senzor Mirzə Cəfər bəy bir sıra məsələlərdə hökumətin qardaşlardan şübhələndiyini dilə gətirir. Həmin məsələlər hansılardır? (Tam cavabı qeyd edin)

1.Həmfikir olub Rusiya ərazisində yaşayan müsəlmanları Türkiyəyə meyil etdirmək üçün ittihadi-müslimin cəmiyyəti qurmaq

2.Qafqaz Azərbaycanı, İran Azərbaycanı, İran Kürdüstanı ərazilərini qurmaq üçün Hübbü-vətən və Ədəmi-mərkəziyyət firqələrinin amalı uğrunda çalışmaq

3.Azadlıq və bərabərlik fikirlərini yayaraq xalqın əsarət zəncirini qırması üçün şərait yaratmaq və bu məqsədlə mətbuat cəm etmək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Bu hadisələrdən biri Yusif Sərrac (“Aldanmış kəvakib”) hakimiyyətə gəldikdən sonra baş verir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatına aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Verilmiş xüsusiyyətlərin aid olduğu şeirin adını, bəhrini və şeir vahidini göstərin.
1. Cəmiyyətdə yaxşı ilə pis fərqələnmir.
2. İnsanlar şər qüvvələrin, Əhrimən qoşununun ayaqları altında qalıb məhv olur.
3. Şahbazları, şahinləri isə qarğa və dolaşalar ovlayır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. ”Keçəl Həmzənin Qıratı qaçırması” qolunda Koroğludan igidliyin nişanını kim xəbər alır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. “Leyli və Məcnun” (M.Füzuli) poemasından verilmiş bu nümunə kimin dilindəndir?
Qanğı sözə etiqadım olsun?
Sənə necə etimadım olsun?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Rəsul Rza haqqında fikirlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. “Qazan xanın oğlu Uruz bəyin dustaq olduğu boy” un qəhrəmanlarına aid deyil:
1. Qazan xan    2. Uruz  3. Dəli domrul   4. Burla xatun   5. Banuçiçək

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Şifahi xalq ədəbiyyatına aid fikirlərdən biri  yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

H.Cavidin yaradıcılığına aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Təlim strategiyalarına aid olanları müəyyən edin

1.Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

2.Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

3.Məzmun xətləri

4.Tədris planı

5.Müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təhsil pilləsinə aid olan bəndi göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Müasir qiymətləndirmə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fəal təlimin prinsiplərinə aid olmayanı müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tərbiyənin üsullarını müəyyən edin.

  1. İnandırma
  2. Nikbinlik
  3. Rəğbətləndirmə və cəzalandırma
  4. Fərdi yanaşma
  5. Alışdırma
  6. Şəxsi nümunə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Təlimin prinsiplərini müəyyən  edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Təlimin öyrədici funksiyası hansı vəzifəni yerinə yetirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Diferensial təlimə aid fikirləri seçin
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir.
2. Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir.
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər.
4. Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır.
5. Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. 48-77, 63-88, 80-99, 35-?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Yanvar,Yanvar,Fevral,Mart,May,?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Adil Amillə eyni boydadır. Arif Adildən qısadır.Asimsə Akifdən qısadır.Akiflə Arif eyni boydadır.
Ən qısa adam kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. 21 - 24, 28 - 65, 41 - 28, 15-?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Аilə аtа, аnа və üç qızdаn ibаrətdir. Оnlаrın yаşlаrı cəmi 90-dır. Qızlаrın yаş fərqi 2 ildir.
Аnаnın yаşı qızlаrın yаşlаrı cəmindən 10 il çохdur. Аtа və аnаnın yаşlаrı fərqi оrtаncıl qızın yаşınа bərаbərdir. Böyük qızın nеçə yаşı vаr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Turizmin bu növünün ilk ideyası 1967-ci ildə verilsə də, reallaşdırılması 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəlinə təsadüf etdi. Məntiqi düşünərək tapın ki, bu turizmin hansı növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Bir fəhlə işi 2 saata, digəri 3 saata görürsə, ikisi birgə həmin işi neçə müddətə görər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 


Natiq Vahidov/ Azərbaycan dili –Yeni vəsait
(Müəllimlər üçün nəzərdə tutlmuş test vəsaitindən)

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: