İngilis Dili Diaqnostik Qiymətləndirmə testi. YENİ

  • ENGLİSH
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

ENGLİSH

1. Choose the correct variant.
Her room … a real mess.And she …………. her bed.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Choose the correct verb to complete the sentence:As soon as I … from the manager, I … you know when goods … on sale.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Choose the correct variant:… from Italy?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Choose the correct form of the verb:I am afraid of … in the forest.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Choose the correct variant.Bill doesn’t buy many books. He usually …them from the library.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Choose the correct sentence in the Passive Voice.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Choose the correct negative sentences.1. The delegates hadn’t to go to the meeting.
2. Caroline mustn’t trust him either.
3.David can’t go there.
4. James doesn’t do shopping on weekdays.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Choose the correct answer:What does she look like?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Translate into English.Bundan əlavə, onlar öz qayğılarına qalmağı öyrənəcəklər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Choose the correct variant.… time when … little gardens here in which little children played
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Choose the correct tense form:The country … already … independent when we … it.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Choose the correct article.I hate … coffee, I prefer…tea
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Choose the correct tense form:I … believe you … this film.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Choose the correct prepositions.I think I left my bag … the chair … the corner of the cafe.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
The curtain hardly …  . They had to … it.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Find the correct variant.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Choose the correct question.1. What surprised you?
2. What you were surprised at?
3. What were you surprised at?
4. What did surprise you?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.
Choose the correct negative sentence.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Choose the correct variant.Everybody … to with great attention
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Choose the correct variant.I … come with you. I need to stay here as I … for a phone call.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Choose the correct variant.If you …….red and white, you…..pink.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Choose the correct preposition.They will never defeat me. I am not going to give …
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Choose the correct variant.The two parts of Tower Bridge … to allow ships to go through.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Talk the same language” means:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Choose the correct variant:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Choose the correct variant.He… remember our address but he … to remember even the name
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Choose the correct tense form. Nelly can’t come to the phone because she … the dinner now.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Choose the logically correct variant.It’s wrong … .1.to judge people by their appearance

2.to apologize when you offend somebody

3.to waste time

4.to wear a seat belt while driving
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Choose the synonym of the underlined word. Our strength is in our knowledge.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Match the words and choose the correct variant. 1. lock a. a gun 2. carry b. a house 3. break c. a window 4. break into d. a door
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Choose the correct variant. ___ police ___ had a lot of support from ___ general public over this issue.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Choose the correct articles. ___ pine grows in ___ northern countries
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Choose the correct variant. There are ___ shops at the end of the street I live in but ___ sell books.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
After ___ period of drought it started raining ___day.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Choose the correct tense form. The vacation ___ great fun.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Choose the correct tense form. It ___ for some time that if the young of domestic animals ___ penicillin their growth rate is significantly increased.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
He looked across the street ___ if they ___.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
It was ___ beautiful afternoon ___ we went to the beach.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Don’t ride that way. The road ___ since March.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
What question ___ when the talks ___ off?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.
“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.
Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
Biri tədris resursuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

One thought on “İngilis Dili Diaqnostik Qiymətləndirmə testi. YENİ

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.