İngilis Dili müəllimlərin işə qəbulu. Sınaq imtahanı

 • ENGLİSH
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

ENGLİSH

1. Choose the correct variant.1. a few day’s trip
2. London’s parks
3. some deers’ tracks
4. a few months’ journey
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Choose the correct sentences.1. A number of woods are destroyed every year.2. There’s a wood on the other bank of the river.3. We need a few piece of wood to make a bonfire.4. There was a few pictures of wood in the yard.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Choose the correct variant.Both … were French.1. of a woman   2. of woman3. the women   4. of the women
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Choose the correct variant.
She was … girl in our form.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Choose the correct pronoun for both sentences.1. In a football match … team has eleven players.
2. Before you leave, … of you should sign the register.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Choose the correct prepositions.Your brother says you always laugh … him, never speak … him and never answer … his questions.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Choose the correct variant.1. Jane’s and Jorch’s parents2. Jane and Jorch’s parents3. Jane and Jorch’s mother4. Jane’s and Jorch’s mother5. Jane’s and Jorch’s mother
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Choose the correct variant.Can you tell me the name of the baby … won the prize?1. who    2. what    3. whom4. that   5. which
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Choose the correct variant.… medicine did the doctor prescribe for you?1. What   2. Which
3. How many   4. How
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Choose the correct negative sentences.1. The patients needn`t take this medicine.
2. The patients don`t need to take this medicine.
3. The patients needn`t this medicine.
4. The patients don`t need take this medicine.
5. The patients needn`t to take the medicine.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. 1. You aren’t ready for the lesson, either.2. The apple doesn’t taste very nice, neither do the oranges.3. I can’t find my car keys, neither.4. That calculator doesn’t work, this one doesn’t neither.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Choose the correct sentence in Indirect Speech.Mother said: “Jane, take these plates and put them on the table.”
A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Complete the sentence.… to pay tuition in private schools?1. Do people have
2. Have people
3. Does everybody have
4. Has everybody
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Choose the correct variant.I have been there … .1. only a few times.
2. this week.
3. yesterday.
4. last Wednesday.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Choose the correct word.“I am sorry for interrupting you”, the boy … .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Choose the correct statements.1. It’s polite to take something without permission.2. Healthy life begins with sleeping the whole day.3. Wealth is not more important than health.4. Pupils must work hard to do well in all subjects.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Choose the correct variant.1. so friendly girl
2. such a nice dress
3. such long trousers
4. so many time
5. so big fire
6. such a good time
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Choose the correct variant.It’s important not to let production levels … .
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Which words can make phrases with the verb “to make”?1. a choice
2. a present
3. an effort
4. a favour
5. the ironing
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Choose the correct variant.I … you … the boxers … . It’s so shocking!
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Choose the correct variant.… shepherd’s cattle crossed the bridge safely, didn’t … ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Make up a sentence1. is
2. who
3. praise
4. Stevenson
5. international
6. has won
7. an architect
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Choose the wrong definitions1. cancel – to plan or organize something.2. to regret – to feel sorry about something you have done.3. to plunder – to control something by means of rules.4. to precede – to happen or come before something
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Choose the correct prepositions.Alice bought a skirt … mine but she was wearing it … a white blouse.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Choose the correct variant.The teacher was very pleased with the student’s answer, … she praised him.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Choose the correct prepositions.I am very grateful … my parents … all they’ve done … me.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Choose the correct tense forms.Uncle Jorch didn’t know that his sons … and … behind him
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Choose the correct positive qualities.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Choose the correct modal verb.Diana … leave the party but her friend did.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Choose the correct pronouns.In the newspaper we saw … that interested … of us.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Choose the synonym of the underlined word.The hunters found a shelter in the thick forest.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Choose the correct variant.If meat is … it’s hardly eaten.1. tough
3. uncooked
2. tender
4. tasty
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Choose the correct variant.Please feed the cats … I am away.1. where
2. while
3. how
4. when
5. if
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Choose the correct preposition.We travelled … plane and landed … London … midnight.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Choose the correct variant.The telephone … on the table is mine.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Choose the correct verb.Tom doesn’t mind … by bus.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Choose the correct modal verb.They … get up early but I don’t.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Which sentences are in the Passive Voice?1. The game was won by our boys.2. Mr. Johnson has been away since Tuesday.3. The actor is very talented.4. Arthur was taken to a large fortress.5. The pupils have been busy for a long time.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Choose the correct variant.If James … enough money, he … a lot.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Choose the correct tense forms.As soon as the train … at the station, the passen gers … .1. will arrive, get off2. had arrived, would get off3. arrived, got off4. arrives, will get off
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. “Naməlum olan məsələləri müəyyənləş-dirən suallar, Açıq suallar, Açar sözlərin köməkliyi ilə mövzuya aid verilən suallar.” Bunlar motivasiyanın məqsədəuyğun qur-mağın hansı yoludur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. “Materialı başa düşmək, mənanı dərk etmək, dəyişmək, izah etmək, sözlərini dəyişmək, təfsir və ya şərh etmək.” Söhbət Blum taksonomiyasının hansı mərhələsin-dən gedir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
“Fənn üzrə məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq məzmun standartları-nın müəyyən tədris vahidlərində ifadə olunmasını təmin edir.” Bu inteqrasiya səviyyəsinin hansı formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
“Qrup işinin qaydalarını müəyyən etmək, Qiymətləndirmə meyarlarını iştirakçıların diqqətinə çatdırmaq. Qrup işi üçün zəruri materialları hazırlamaq.” – bu ifadələr fasilitasiya qaydalarından hansına uyğun gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Ev tapşırığının əhəmiyyəni müəyyən edin:1. Sinifdə öyrənilmiş məsələlərin gündəlik həyatla əlaqəliliyini təmin edir
2. Müxtəlif fənlər üzrə öyrəndikləri bilik və bacarıqların, inteqrativ şəkildə tətbi-qini təmin edir.
3. Təlim mühitinin yaradılmasında tərtib edilmiş suallar mühüm rol oynayır.
4. Öyrənəni müstəqil tədqiqatçılıq və yara-dıcılıq bacarığını inkişaf etdirir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Diaqnostik qiymətləndirməyə aid olan cəhətləri seçin:1) şagirdin ilkin bilik və bacarığını müəy-yən edir2) şagirdi sosial həyata hazırlayır3) şagirdlərdə təbiətə şüurlu münasibət ya-radır.4) təlimin düzgün qurulmasında müəllimə kömək edir5) müəllim – şagird arasında mədəni dav-ranışın əsasını qoyur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. 1 – Ənənəvi və  2 – müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Formativ qiymətləndirmə nə vaxt apaırılır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Pedaqogika və psixologiyada şəxsiyyətin inkişafı ilə bağlı hansı istiqamətlər mövcuddur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin1 – Layihələndirici vəzifə
2 – İnformasiya vermə vəzifəsi
3 – Qiymətləndirmə vəzifəsi
a – gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b – öz fənnini, onun metodikasını bilmək, şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c – şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək, uğursuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Dörd fəhlə işi 9 günə qurtarmışlar. Eyni işi neçə fəhlə yarım günə qurtara bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Fərqli fiquru müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

3 thoughts on “İngilis Dili müəllimlərin işə qəbulu. Sınaq imtahanı

  • Noyabr 22, 2020 at 23:23
   Permalink

   Salam başqa harda belə testlər var bilmirsiz? Sertifikasiyada bizə kömək olsun

   Reply

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.