Reklam...

İnformatika MİQ sınaq – 2017

İşə qəbula hazırlaşan müəllimlər üçün növbəti sınaq imtahanı

  • İNFORMATİKA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

İNFORMATİKA

1.
HTML-in yaradıcısı kim hesab olunur

A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
İP ünvan ola bilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Aşağıdakı proqramlardan hansı ikiölçülü rəsmlər yaratmaq üçündür?

A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Rəngli görüntüləri 24 bitlik ikilik ədəd vasitəsilə kodlaşdırılnması ……kodlaşdırma adlanır:
A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Aşağıdakılardan hansı tamamlayıcı rəngdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Monitorda isənilən rəng 3 əsas rəngin qarışığından alınır.  Bunlar hansı rənglərdir?
A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Prosessorun sürəti ………….

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Prosessorun taktlarının tezliyi xüsusi …… tərəfindən təyin olunur?

A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Klaster nədir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqramda düsturdur ?

A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Diskdə lazımsız faylları təmizləmək üçün hansı ardıcıllıq seçilməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Hansı internet brauzer (bələdçi) deyil ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Sənədə əlavə edilmiş şəkilin yerini dəyişmək üçün hansı alətdən istifadə olunur?
A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Xüsusi mətn effectləri hansı işarə vasitəsilə tətbiq edilir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Slaydalar üzərində iş, adətən hansı baxış rejmində aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Slaydı silmək üçün, slayd qeyd edildikdən sonra hansı klavişlə silmək olar?
A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Periferik qurğular hansı funksiyanı həyata keçirir?

A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Aşağıdakılardan hansı mətn redaktoru deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Elektorn cədvəllərdə hesablamaları aparmaq üçün……… istifadə olunur:

A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Hansı e-mail ünvanı ola bilməz?

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Diaqram nə üçün nəzərdə tutulub?

A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Aşağıdakı formal dildə kod parçasının sonunda s dəyişənin qiyməti neçə olar?

s=2;
p=1;
s=s+5;
s=s*3;
s=p;
s=s+3;
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Şəkildəki lokal şəbəkə hansı tip topologiyadır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
ALPLogoda < > (fərqlidir) işarəsi Python-da necə göstərilir?

A.
B.
C.
D.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Python-da simvolların nömrələnməsi neçədən başlayır?

A.
B.
C.
D.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
1 st. Remove (x) metodunun işi nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda "Azərbaycan Respublikası" ifadəsinə neçə bayt tələb olunur? (dırnaq işarələrini nəzərə almayın)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. a=b-1
b=2a+3
a=b-a

Alqoritm yerinə yetiriləndən sonra a-nın qiyməti 20 olmuşdur. Alqoritmin yerinə yetirilməsindən əvvəl b nin qiyməti neçə idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Öz aralarında ixtiyari qayda ilə birləşmiş müəyyən sayda obyektlərdən ibarət olan sturuktura……… deyilir:
A.
B.
C.
D.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Hansı Şəbəkə növlərindən daha çox istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Alqoritm nəticəsində b dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Tay-tuşlar şəbəkəsi ingilis dilində necə yazılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. a:=0; while (a<=5) do (a:=0; a:=a+1;) əməliyyatı neçə addım davam edər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Verilənləri daşımaq üçün hansı fiziki vasitələrdən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Hansı simsiz vasitə deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
HTML dilində teq deyil:

A.
B.
C.
D.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Mətnin hər səhifəsində 50 sətir, hər sətrində 40 simvol var. Mətn 10 səhifəlik olarsa tutduğu yaddaş neçə bitdir – dır? (1 bayt = 8 bit)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. (for i:=1 to 100 do k:=i*2;) əməliyyatı sonunda k hansı qiyməti almış olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.
Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında olmayanları seçin1. Buraxılış imtahanları
2. Müəllim peşəkarlığının qitmətləndirilməsi
3.Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
4.Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının əsas məqsədləri
5. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
6.Qiymətləndirmə meyarları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunlaşdırın1. Məlumat müzakirəsi
2. Yaradıcı tətbiqetmə
3. Refleksiya
a- dərsin bütün mərhələlərini dərindən təhlil etməyə imkan yaradır
b- məntiqi,tənqidi,yaradıcı təfəkkürün səfərbərliyini təmin edir
c- Biliyin praktiki tətbinə imkan yaradır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Summativ qiymətləndirmə vasitəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Diferensial təlimə aid fikirlər hansılardır?1.Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir
2.Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər
4.Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır
5.Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Aşağıda verilən bacarıqlardan fəaliyyətin ünsiyyət növünə uyğun gələnləri qruplaşdırın.1. Tanımaq
2. Qaydanı izah etmək
3. Təqdim etmək
4. Nümunə göstərmək
5. Seçimini izah etmək
6. İstifadə etmək
7. Təhlil etmək
8. Reaksiya vermək
9. Dəyərləndirmək
10. Şərh etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Testin etibarlılığı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. 21 — 3          31 — 832 — 5          64 — ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Reklam...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: