Загрузка...

İnformatika MİQ sınaq – 2017

İşə qəbula hazırlaşan müəllimlər üçün növbəti sınaq imtahanı

 • İNFORMATİKA
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

İNFORMATİKA

1.
HTML-in yaradıcısı kim hesab olunur

A.
B.
C.
D.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
İP ünvan ola bilər:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Aşağıdakı proqramlardan hansı ikiölçülü rəsmlər yaratmaq üçündür?

A.
B.
C.
D.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Rəngli görüntüləri 24 bitlik ikilik ədəd vasitəsilə kodlaşdırılnması ……kodlaşdırma adlanır:
A.
B.
C.
D.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Aşağıdakılardan hansı tamamlayıcı rəngdir?

A.
B.
C.
D.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Monitorda isənilən rəng 3 əsas rəngin qarışığından alınır.  Bunlar hansı rənglərdir?
A.
B.
C.
D.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Prosessorun sürəti ………….

A.
B.
C.
D.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Prosessorun taktlarının tezliyi xüsusi …… tərəfindən təyin olunur?

A.
B.
C.
D.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Klaster nədir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqramda düsturdur ?

A.
B.
C.
D.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Diskdə lazımsız faylları təmizləmək üçün hansı ardıcıllıq seçilməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Hansı internet brauzer (bələdçi) deyil ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Sənədə əlavə edilmiş şəkilin yerini dəyişmək üçün hansı alətdən istifadə olunur?
A.
B.
C.
D.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Xüsusi mətn effectləri hansı işarə vasitəsilə tətbiq edilir ?

A.
B.
C.
D.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Slaydalar üzərində iş, adətən hansı baxış rejmində aparılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Slaydı silmək üçün, slayd qeyd edildikdən sonra hansı klavişlə silmək olar?
A.
B.
C.
D.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Periferik qurğular hansı funksiyanı həyata keçirir?

A.
B.
C.
D.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Aşağıdakılardan hansı mətn redaktoru deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Elektorn cədvəllərdə hesablamaları aparmaq üçün……… istifadə olunur:

A.
B.
C.
D.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Hansı e-mail ünvanı ola bilməz?

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Diaqram nə üçün nəzərdə tutulub?

A.
B.
C.
D.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Aşağıdakı formal dildə kod parçasının sonunda s dəyişənin qiyməti neçə olar?

s=2;
p=1;
s=s+5;
s=s*3;
s=p;
s=s+3;
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Şəkildəki lokal şəbəkə hansı tip topologiyadır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
ALPLogoda < > (fərqlidir) işarəsi Python-da necə göstərilir?

A.
B.
C.
D.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Python-da simvolların nömrələnməsi neçədən başlayır?

A.
B.
C.
D.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
1 st. Remove (x) metodunun işi nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda "Azərbaycan Respublikası" ifadəsinə neçə bayt tələb olunur? (dırnaq işarələrini nəzərə almayın)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. a=b-1
b=2a+3
a=b-a

Alqoritm yerinə yetiriləndən sonra a-nın qiyməti 20 olmuşdur. Alqoritmin yerinə yetirilməsindən əvvəl b nin qiyməti neçə idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Öz aralarında ixtiyari qayda ilə birləşmiş müəyyən sayda obyektlərdən ibarət olan sturuktura……… deyilir:
A.
B.
C.
D.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Hansı Şəbəkə növlərindən daha çox istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Alqoritm nəticəsində b dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Tay-tuşlar şəbəkəsi ingilis dilində necə yazılır?

A.
B.
C.
D.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. a:=0; while (a<=5) do (a:=0; a:=a+1;) əməliyyatı neçə addım davam edər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Verilənləri daşımaq üçün hansı fiziki vasitələrdən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Hansı simsiz vasitə deyil?

A.
B.
C.
D.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
HTML dilində teq deyil:

A.
B.
C.
D.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Mətnin hər səhifəsində 50 sətir, hər sətrində 40 simvol var. Mətn 10 səhifəlik olarsa tutduğu yaddaş neçə bitdir – dır? (1 bayt = 8 bit)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. (for i:=1 to 100 do k:=i*2;) əməliyyatı sonunda k hansı qiyməti almış olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.
Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında olmayanları seçin1. Buraxılış imtahanları
2. Müəllim peşəkarlığının qitmətləndirilməsi
3.Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
4.Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının əsas məqsədləri
5. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
6.Qiymətləndirmə meyarları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunlaşdırın1. Məlumat müzakirəsi
2. Yaradıcı tətbiqetmə
3. Refleksiya
a- dərsin bütün mərhələlərini dərindən təhlil etməyə imkan yaradır
b- məntiqi,tənqidi,yaradıcı təfəkkürün səfərbərliyini təmin edir
c- Biliyin praktiki tətbinə imkan yaradır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Summativ qiymətləndirmə vasitəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Diferensial təlimə aid fikirlər hansılardır?1.Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir
2.Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər
4.Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır
5.Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Aşağıda verilən bacarıqlardan fəaliyyətin ünsiyyət növünə uyğun gələnləri qruplaşdırın.1. Tanımaq
2. Qaydanı izah etmək
3. Təqdim etmək
4. Nümunə göstərmək
5. Seçimini izah etmək
6. İstifadə etmək
7. Təhlil etmək
8. Reaksiya vermək
9. Dəyərləndirmək
10. Şərh etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Testin etibarlılığı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. 21 — 3          31 — 832 — 5          64 — ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

41 Şərhlər “İnformatika MİQ sınaq – 2017

 • Noyabr 30, 2017 at 12:01 axşam
  Permalink

  mən hazirliqsiz 34 suala dezgun cvb yazdım.bilirəm cox azdı.ancaq internetdən hazırlasıb yuksək nəticə əldə etmək mümkundurmu?xais edirəm bu 3 istiqamət üzrə necə daha yaxsı hazirlasa bilərəm.müəllifdən kömək istəyirəm

  Cavab yaz
 • Avqust 14, 2017 at 12:21 axşam
  Permalink

  Salam.6-cı sualın cavabı C)bəndidi,ancaq yoxladıqdan sonra B)bəndi kimi cavablanır.Mən dəslikdə olan cavabı yazmışam.Belə çıxır ki,dərslikdə səhvdi.İnformatika 9-cu sinif,bölmə 1. paraqraf 4.Xahiş edirəm cavablandırın

  Cavab yaz
 • Avqust 5, 2017 at 4:00 axşam
  Permalink

  Men imtahannan 47 yigdim siz nece yigdiz

  Cavab yaz
 • İyul 28, 2017 at 1:48 axşam
  Permalink

  Xanim cap ucun hemin sehifede mausun sag duymesini sixib pecat duymesini basin prnt cixaracaq printeriniz yoxdursa internet clublda birinden xahiw edib cixartdira bilersiz

  Cavab yaz
 • İyul 23, 2017 at 2:26 axşam
  Permalink

  salan imtahlar ne vaxt olacaq texmimi nece gun evvel aciqlanir vaxtlari?bilenler desinde zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyul 22, 2017 at 9:04 axşam
  Permalink

  Yeni informatika testləri paylaşın xaiş edirəm . Keçən il informatika imtahanı iyulun 31 də olmuşdu deyəsən bu il gecikir

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2017 at 5:10 axşam
  Permalink

  kecen il burda paylasilan suallardan texminen 10 sual dusmusdu informatikadan.ama belede asant olmur.proqramlarda daha cox dusur.

  Cavab yaz
 • İyul 21, 2017 at 5:49 səhər
  Permalink

  Testler yaxwidi ama bele duwermi bilmirem. Duwse ela olar

  Cavab yaz
  • İyul 20, 2017 at 8:55 səhər
   Permalink

   Beli fizika testleri cox azdi. Hemde cavablari sehv olur. Buna diqqet edin zehmet olmasa

   Cavab yaz
 • İyul 19, 2017 at 5:34 səhər
  Permalink

  Mende erizem tesdiqlenib. Goresen imtahanin vaxti niye cixmir?kecen il bu vaxti bilinirdi.imtahan adeten 20sinden sonra baslayir.

  Cavab yaz
 • İyul 18, 2017 at 3:59 axşam
  Permalink

  salam 1 bal 3 duz cavab edir bu imtahandada bele olacag?

  Cavab yaz
  • İyul 19, 2017 at 1:17 axşam
   Permalink

   Məncə 1 cavab 1 bal olmalıdı. Bizdə belə olmuşdu . 60 sualdan 49 nu vurdum. 11 səhvim oldu və düz cavabıma təsir etmədi

   Cavab yaz
 • İyul 18, 2017 at 7:31 səhər
  Permalink

  Salam.qeydiyyatdan kecen varsa xahis edirem mene cvb bidirsin.men ayin 7si qeydiyyatdan kecmisem,amma menim erizem hele de baxilma merhelesindedir.qeydiyyatdan kecibde erizesi hele de testiq olunmayan varmi?(menden basqa).onceden tesekkur

  Cavab yaz
  • İyul 18, 2017 at 1:37 axşam
   Permalink

   hamı elə siz gunludü məndə 3də keçmişəm

   Cavab yaz
  • İyul 18, 2017 at 9:05 axşam
   Permalink

   Ərizənin təsdiq olunması üçün miq.edu.az səyfəsinin tam açılmasını gözləyin.

   Cavab yaz
  • İyul 19, 2017 at 1:10 axşam
   Permalink

   Səhv etmirəmsə iş nömrə şifrə ilə girib öyrənmək olar. Çox maraqlıdı niyə təstiqlənməyib? Fira xanım öyrənmək lazımdı.

   Cavab yaz
 • İyul 18, 2017 at 6:45 səhər
  Permalink

  salam muellim niye riyaziyyatdan testler paylasmirsiz….imtahana az qalib xahis edirik paylasasiz isteklerimizi nezere balasiz

  Cavab yaz
 • İyul 18, 2017 at 6:40 səhər
  Permalink

  Hörmətli həmkarlar bilən varsa xahiş edirəm sualıma cavab versin:informatikadan orta təhsili olana 10 11 ci sinif dərsliklətindən sual düşürmü?

  Cavab yaz
   • İyul 18, 2017 at 8:47 səhər
    Permalink

    Əzizağa müəllim çox sağ olun. Bacım qızı imtahan verəcək də çox narahat idi…

    Cavab yaz
   • İyul 18, 2017 at 6:32 axşam
    Permalink

    Salam Ezizaga muellim ne olar texnol giyadan da testler qoyun zehmet olmasa. Vaxt azalib texnologiya muellimlerini de yada salin. Cox xahis edirem

    Cavab yaz
 • İyul 17, 2017 at 7:40 axşam
  Permalink

  salam ne olar yene verin meseleler verin informatikadan daha cox bu sual agirliqli idi..yene verin ahis edirem

  Cavab yaz
 • İyul 17, 2017 at 3:56 axşam
  Permalink

  test ucun cox sag olun yene gelse in formatikadan testler sevinerem/amma onu deyimki kurrikulum cox cetin geldi.mentiq ise cox asan geldi.

  Cavab yaz
 • İyul 17, 2017 at 11:44 səhər
  Permalink

  Keçən il müəllilmliyə imtahan verən müəllimlər xahiş edirəm cavablandırasınız

  Cavab yaz
 • İyul 17, 2017 at 9:20 səhər
  Permalink

  Hörmətli admin və müəllimlər informatikadan orta təhsili olana 10 və 11 ci sinifdən suallar düşürmü… çox xahiş edirəm bilən varsa cavablandırsın. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm

  Cavab yaz
 • İyul 17, 2017 at 3:49 səhər
  Permalink

  Salam cox xais edirem fizikadanda yeni testlerle bolusesiz

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2017 at 11:28 axşam
  Permalink

  salam RİYAZİYYATİ da nezere alin Ezizağa muellim coooox xais edirem.imtahan qabagi ozumuzu sinasaq cox yaxsi olar

  Cavab yaz
  • İyul 18, 2017 at 3:02 səhər
   Permalink

   Leyla xanım salam siz informatikadan orta təhsillisiz yoxsa ali

   Cavab yaz
 • İyul 16, 2017 at 5:31 axşam
  Permalink

  testlərə görə çox çox təşəkkür edirəm.ancaq kuriklum testi çox çətindi.xahiş edirəm yenə informatika testləri yükləyəsiz.

  Cavab yaz
 • İyul 16, 2017 at 4:15 axşam
  Permalink

  Axşamınız xeyir.nolar riyaziyyatdanda testler paylaşasiz.içimden üsyan elemek gelir vaxt azalir testler yox.nolar bizi nezere alasiz.Ezizağa müellim çox xahiş edirem nezere alasiz.

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir