İnformatika MİQ sınaq – 2017

İşə qəbula hazırlaşan müəllimlər üçün növbəti sınaq imtahanı

  • İNFORMATİKA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

İNFORMATİKA

1.
HTML-in yaradıcısı kim hesab olunur

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
İP ünvan ola bilər:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Aşağıdakı proqramlardan hansı ikiölçülü rəsmlər yaratmaq üçündür?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Rəngli görüntüləri 24 bitlik ikilik ədəd vasitəsilə kodlaşdırılnması ……kodlaşdırma adlanır:
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Aşağıdakılardan hansı tamamlayıcı rəngdir?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Monitorda isənilən rəng 3 əsas rəngin qarışığından alınır.  Bunlar hansı rənglərdir?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
Prosessorun sürəti ………….

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.
Prosessorun taktlarının tezliyi xüsusi …… tərəfindən təyin olunur?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
Klaster nədir ?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqramda düsturdur ?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.
Diskdə lazımsız faylları təmizləmək üçün hansı ardıcıllıq seçilməlidir?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Hansı internet brauzer (bələdçi) deyil ?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Sənədə əlavə edilmiş şəkilin yerini dəyişmək üçün hansı alətdən istifadə olunur?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Xüsusi mətn effectləri hansı işarə vasitəsilə tətbiq edilir ?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Slaydalar üzərində iş, adətən hansı baxış rejmində aparılır?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Slaydı silmək üçün, slayd qeyd edildikdən sonra hansı klavişlə silmək olar?
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.
Periferik qurğular hansı funksiyanı həyata keçirir?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Aşağıdakılardan hansı mətn redaktoru deyil?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.
Elektorn cədvəllərdə hesablamaları aparmaq üçün……… istifadə olunur:

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Hansı e-mail ünvanı ola bilməz?

Rate this question:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Diaqram nə üçün nəzərdə tutulub?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Aşağıdakı formal dildə kod parçasının sonunda s dəyişənin qiyməti neçə olar?

s=2;
p=1;
s=s+5;
s=s*3;
s=p;
s=s+3;
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Şəkildəki lokal şəbəkə hansı tip topologiyadır ?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
ALPLogoda < > (fərqlidir) işarəsi Python-da necə göstərilir?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Python-da simvolların nömrələnməsi neçədən başlayır?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
1 st. Remove (x) metodunun işi nədir?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Unicode sistemində hər simvol 2 baytla təsvir edilirsə, o halda "Azərbaycan Respublikası" ifadəsinə neçə bayt tələb olunur? (dırnaq işarələrini nəzərə almayın)
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. a=b-1
b=2a+3
a=b-a

Alqoritm yerinə yetiriləndən sonra a-nın qiyməti 20 olmuşdur. Alqoritmin yerinə yetirilməsindən əvvəl b nin qiyməti neçə idi?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Öz aralarında ixtiyari qayda ilə birləşmiş müəyyən sayda obyektlərdən ibarət olan sturuktura……… deyilir:
A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Hansı Şəbəkə növlərindən daha çox istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Alqoritm nəticəsində b dəyişəninin hansı qiyməti çap olunar?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Tay-tuşlar şəbəkəsi ingilis dilində necə yazılır?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. a:=0; while (a<=5) do (a:=0; a:=a+1;) əməliyyatı neçə addım davam edər?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Verilənləri daşımaq üçün hansı fiziki vasitələrdən istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Hansı simsiz vasitə deyil?

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
HTML dilində teq deyil:

A.
B.
C.
D.
Rate this question:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Mətnin hər səhifəsində 50 sətir, hər sətrində 40 simvol var. Mətn 10 səhifəlik olarsa tutduğu yaddaş neçə bitdir – dır? (1 bayt = 8 bit)
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. (for i:=1 to 100 do k:=i*2;) əməliyyatı sonunda k hansı qiyməti almış olar?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.
Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
Təlim prosesinin hərəkətverici qüvvəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Qiymətləndirmə Konsepsiyasında olmayanları seçin1. Buraxılış imtahanları
2. Müəllim peşəkarlığının qitmətləndirilməsi
3.Milli qiymətləndirmənin məqsədləri
4.Beynəlxalq qiymətləndirmə proqramının əsas məqsədləri
5. Kurikulum üzrə qiymətləndirmə
6.Qiymətləndirmə meyarları
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunlaşdırın1. Məlumat müzakirəsi
2. Yaradıcı tətbiqetmə
3. Refleksiya
a- dərsin bütün mərhələlərini dərindən təhlil etməyə imkan yaradır
b- məntiqi,tənqidi,yaradıcı təfəkkürün səfərbərliyini təmin edir
c- Biliyin praktiki tətbinə imkan yaradır
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Summativ qiymətləndirmə vasitəsi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Diferensial təlimə aid fikirlər hansılardır?1.Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir
2.Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər
4.Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır
5.Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Aşağıdakı fikirlərdən hansı yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Aşağıda verilən bacarıqlardan fəaliyyətin ünsiyyət növünə uyğun gələnləri qruplaşdırın.1. Tanımaq
2. Qaydanı izah etmək
3. Təqdim etmək
4. Nümunə göstərmək
5. Seçimini izah etmək
6. İstifadə etmək
7. Təhlil etmək
8. Reaksiya vermək
9. Dəyərləndirmək
10. Şərh etmək
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Testin etibarlılığı nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
ÇÖRƏK = 12345 və ÇİN = 167 olarsa, KİÇİK = ?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. YY
YY
YY
+  14
YY
____
K66

K+Y=?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. 21 — 3          31 — 832 — 5          64 — ?
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. işarəsinin yerinə uyğun gələn fiquru tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Verilən sözlər cütü arasındakı məntiqi əlaqəyə analoji olan variantı tapın: (sözlərin ardıcıllığı nəzərə alınmalıdır)

həkim-terapevt
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.
Rate this question:

Sual 60 - 60


 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.