Загрузка...

İnformatika MİQ imtahanı

  • İNFORMATİKA
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

İNFORMATİKA

1. A56  onaltılıq ədədinin səkkizlik say sistemindəki qarşılıqı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Aşağıdakılardan hansı şəbəkə topologiyası deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Proqram təminatının sinifləri hansılardır?

1)Sistem proqramları
2)alqoritm
3)tətbiqi proqramlar
4)proqramlaşdırma alətləri
5)aparat təminatı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Aşağıdakılardan hansı aşağı səviyyəli dildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Paskal dilində Writeln operatorunun vəzifəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Paskal dilində mənimsətmə operatoru necə yazılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Paskal alqoritmik dilində proqram komplyasiya olunan zaman Compile  successful: press any key  -məlumatı nə deməkdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Pascal proqramlaşdırma dili kim tərəfindən və nə vaxt yaradılıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Paskal dilində boolean tipli dəyişənlər hansı qiymətləri ala bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Paskal dilində bunlardan hansılar identifikator ola bilməz?

1) end, 2) readln, 3) ay01, 4) 1 ay, 5) yxz123, 6) 123yxz

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Paskal dilində aşağıdakı komandaların icrasından sonra S dəyişəni hansı qiyməti alacaq?

 

S:=0; k:=25;

d:=k-5; k:=2*k+k;

S:=k-100;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Pasklal dilində s dəyişəninin aşağıdakı bərabərliyi bütün mümkün qiymətlərdə doğru edən variantı seçin.
s div 6 =4

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Paskal dilində S:=80 mod 22 operatorunun icrasından sonra S dəyişəni hansı qiyməti alacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. √x   funksiyası Paskal proqramlaşdırma dilində necə təsvir olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Paskal dilində dövrlərin növləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Paskal dilində sətir tipli dəyişən necə təsvir olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Paskal dilində şərtli dövrün növləri hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Kompilyatorun vəzifəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. İnterpretatorun vəzifəsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Aşağıdakı Paskal dilində yazılmış proqramın icrasından sonra S dəyişəninin qiyməti neçə olacaq?

Program Dovr;

Var

         i:Integer;

         S:Integer;

    Begin

         S:=0;

         For i:=1 To 10 do

        S:=S+2*i;

                Writeln(s);

    End.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Ən sadə verilənlər bazasında da ən azı neçə cədvəl olmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Hipermətn nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Aşağıdakılardan hansı fəaliyyətlərinə görə antivirus proqramları sinfinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Microsoft Office Publisher proqramında mətn cari çərçivəyə yerləşmirsə hansı hal baş verə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Aşağıdakılardan hansı internetin komunikasiya xidmətinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. VBİS nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. 2*3 ikiölçülü a massivinin qiymətləri aşağıdakı fraqmentde verilmiş bir-birinə daxil edilmiş dövr operaturunun köməyi ilə verilir.

For  n:=1 to 3 do

For k:=1 to 2 do

A[k,n]:=(k+n)-4

Massivdə neçə 0-a bərabər qiymət olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Verilənlər bazasında iki cədvəl arasında hansı mümkün hallar ola bilər?

1.Birin-birə   2.Birin-çoxa   3. Dairəvi əlaqə   4. Çoxun-birə  5. Düzxətli əlaqə  6.Çoxun-çoxa

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Sorğu nə üçün yaradılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Lokal kompüterdə olan səs faylına istinad hansı variantda doğru göstərilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Relyasiyalı verilənlər bazasında istifadə olunur:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Verilənlər bazasında ayrıca bir yazıya baxış hansı obyektdə icra edilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Aşağıdakılardan hansı informasiyanın biometrik mühafizə sistemlərinə uyğun identifikasiya formasına aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Aşağıdakılardan hansı HTML dilində teq deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Ms Acces sistemində verilənlərin tipinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Verilənlər bazasının obyekti deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. VBİS aşağıdakılardan hansını təmin etmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Hansı Robot manipulyatorun əsas xüsusiyyətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Rəqəmli siqnalları analoq siqnallara, analoq siqnalları rəqəmli siqnallara çevirən qurğu.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Hansı Humanoid robotların əsas xüsusiyyətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. 144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 ilə 7 arasında da vardır. Buna oxşar əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. 12 işçi 3 saata 500 qutu istehsal edir. 300 qutu istehsal etmək üçün 16 işçiyə nə qədər vaxt lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. 3 artığının 4 misli 60 olan ədədi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Modelyer müsabiqədə yeni hazırladığı 7 geyimdən (A, B, C, D, E, F, G) yalnız 5-ni nümayiş etdirə bilər. Ya D, ya da G mütləq nümayiş olunmalıdır, amma müsabiqədə hər ikisi nümayiş oluna bilməz. F nümayiş olunsa, C də nümayiş olunmalıdır. B nümayiş olunsa, D nümayiş olunmamalıdır. Modelyer A, B və E-ni nümayiş etdirməyi qərara alsa, nümayiş olunacaq digər geyimlər hansılar olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fərqli variantı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. VXYZX → XZVYZ → ZYXVY → ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. 0000111110000→1110000111→0011100→?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. İnteqrasiyaya aid olan fikirləri seçin.

1.Məzmun komponentləri arasında struktur əlaqə yaradır
2.təfəkkürü və düşünməni dərinləşdirir.
3.fənlər arasında əlaqə yaratmır
4.təlim yükünü azaldır.
5.təlim marağının artmasına şərait yaratmır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Biri kurikulumun prinsipi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Tənqidi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Strategiya nəyə xidmət edir?

1.Dərsi təşkil etməyə
2.Standartı şərh etməyə
3.Mövzunu müəyyən etməyə
4.illik və cari planı müəyyən etməyə
5.Dərsin təşkilinə verilən təblərə uyğun dərs qurmağa.
6.qiymətləndirməni müəyyən etməyə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Biri fikri təhrik etmə qaydası deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. Formativ qiymətləndirməyə aid olanları seçin.

1.Holistik və analitik olur
2.Təlim nənicəsinə nail olmanı qiymətləndirir.
3.Davamlı və qısamüddətli olur
4.Monitorinqin aparılmasını təmin edir.
5.bilik bacarığa necə nail olunmasını müəyyən edir.
6.Rəqəmli qiymət almaq üçqn təşkil edilir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Fəal təlimin düzgün qurulması ilə əlaqədar fikirlərdən biri yanlışdır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Təlim nəticəsi özündə nəyi ehtiva etmir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 


Müəllimə Dəstək ” Kitabından

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !