Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...

İnformatika MİQ imtahan -2 (YENİ)

  • İNFORMATİKA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

İNFORMATİKA

1.  s=1 

for i in [1,2,15]: 

s=s*i 

print(s)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. 16 rəngli qrafık təsvir 256x200 nöqtədən ibarət olarsa, o yaddaşda nə qədər yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. İnformasiyanın işlənməsi və saxlanması harda baş verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Qrafiki redaktor nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Veb səhifələrə baxmaq üçün proqram necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Hansı komanda düzgün yazılmayıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Kitabın hər səhifəsində 128 sətir və hər sətirdə 32 simvol var.UNİCODE sistemində 640 kb fayl üçün neçə səhifə lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Onluq say sistemində verilmiş ən kiçik üç rəqəmli ədəd kompüterin yaddaşında nə qədər yer tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Şəkil fraqmentini döndərmək üçün menyu zolağından hansı əmr seçilməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. İkilik say sistemində verilmiş 111000110 ədədi kompüterin yaddaşında nə qədər yer tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Hesablayın:

1101112+AB16=?8

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. 55x =4510

x-in hansı qiymətində doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Modemin sürəti 80 bit/san olarsa, 1.6 dəqiqə ərzində nə qədər informasiya ötürə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. s=1 

for i in range(1,15,5): 

s=s*i
 
print(s)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Aşağıdakılardan hansı proqram təqdimat hazırlamaq üçün nəzərdə tutulub:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Blok-sxemdə  budaqlanan  alqoritmi bildirən fiqur  hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Kompüter söndürüldükdə informasiya hansı yaddaşdan silinir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. a =4.5

if a >5

then

x := sqr(2*a);

else

then x := sqrt(2*a);

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. 1 Kbayt nəyə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. 19 ədədini ikilik ədədə çevirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Qrafik redaktorda şəkli yaddaşda saxlamaq və çap etmək komandaları hansı bənddə verilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. s:=0;  

for i:=1 to 5 do 

begin 

a[i]:=i;  

s:=s+a[i]; 

end; 

writeln(s); 

end. 

Sonda S dəyişəninin qiyməti neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Formatlanma dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. 2010 PowerPoint təqdimat proqramında yeni slayd yaratmaq üçün hansı lent qrupundan istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Hansı alqoritmin xassələrinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. İnsan tərəfindən alınan informasiyanın hansı növləri var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. A^B^C Məntiq əməli hansı qiymətlərdə 1-ə bərabər  olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. ALPLogo proqramlaşdırma mühitində düzgün beşbucaq çəkmək üçün bağanın dönmə bucağını neçə dərəcə seçmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. ALPLogo proqramlaşdırma mühitində qələmiendir təkrarla 6 [irəli 100 sağa 60] proqramının icrasının nəticəsi nə olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. [email protected] elektron ünvanındakı box.az hissəsinə nə deyirlər və o nəyi bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. ALPLogo proqramlaşdırma mühitində düzgün səkkizbucaq çəkmək üçün proqramda buraxılmış komanda nədir? 

qələmiendir 

təkrarla 8 [irəli 100 -----]

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Hansı variantda alqoritmin "diskretlik" xassəsi göstərilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Nəyi informasiya prosesi hesab etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. İnformasiyanın emalı prosesi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Punkt nədir və neçə mm dir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Dünyada ən böyük şəbəkə hansıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. İnsanlar arasında informasiyanın bilavasitə danışıq, yazışma, texniki vasitələrlə yayılması hansı prosesdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Ziyanverici proqramlara aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Oxumağa qabillik anlayışının mühüm komponentləri sırasında biri uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Həyatın obyektiv şəklinin yaradılması təsəvvürlərinə əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Özünütərbiyənin məqsədi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Alt standartın funksiyalarına aid açar sözlər sırasında uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Yeni dərslik komplektlərinin əhəmiyyəti nədədir? 3 Xüsusiyyəti seçin.


1 - Təhsil prosesində müəllim - şagird fəaliyyətinin tam təsəvvürünü təmin edir.
2 - Alt - standartlardan təlim nəticələrini seçməyə kömək edir.
3 - Müəllimin qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir.
4 - Şagirdlərin təlim prosesində müstəqilliyini təmin edir.
5 - Qiymətləndirmə vasitələrini müəyyənləşdirməyə xidmət edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hansı iş formasında verilmiş problem və onun həllinin nəticələri əks olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. 500 nәfәr tәlәbәnin 32%-i alman, 49%-i isә ingilis dilindә bilir. Bu dillәrdәn heç birini bilmәyәnlәrin sayı әn çox neçә olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək ” Kitabından

Hörmətli istifadəçi! Əgər testimizi, ümumilikdə saytımızı bəyəndinizsə xahiş edirik saytda olan istəlinən reklama klik edəsiniz! Bununla siz saytın yaşamasına, yeni testlərin tərtib olunmasına mənəvi yardım etmiş olacaqsınız.

Загрузка...
loading...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

16 şərh “İnformatika MİQ imtahan -2 (YENİ)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !