Загрузка...

İnformatika MİQ imtahan -2 (YENİ)

  • İNFORMATİKA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

İNFORMATİKA

1.  s=1 

for i in [1,2,15]: 

s=s*i 

print(s)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. 16 rəngli qrafık təsvir 256x200 nöqtədən ibarət olarsa, o yaddaşda nə qədər yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. İnformasiyanın işlənməsi və saxlanması harda baş verir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Qrafiki redaktor nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Veb səhifələrə baxmaq üçün proqram necə adlanır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Hansı komanda düzgün yazılmayıb?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Kitabın hər səhifəsində 128 sətir və hər sətirdə 32 simvol var.UNİCODE sistemində 640 kb fayl üçün neçə səhifə lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Onluq say sistemində verilmiş ən kiçik üç rəqəmli ədəd kompüterin yaddaşında nə qədər yer tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Şəkil fraqmentini döndərmək üçün menyu zolağından hansı əmr seçilməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Aşağıdakılardan hansı əməliyyat sistemi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. İkilik say sistemində verilmiş 111000110 ədədi kompüterin yaddaşında nə qədər yer tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Hesablayın:

1101112+AB16=?8

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. 55x =4510

x-in hansı qiymətində doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Modemin sürəti 80 bit/san olarsa, 1.6 dəqiqə ərzində nə qədər informasiya ötürə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. s=1 

for i in range(1,15,5): 

s=s*i
 
print(s)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Aşağıdakılardan hansı proqram təqdimat hazırlamaq üçün nəzərdə tutulub:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Blok-sxemdə  budaqlanan  alqoritmi bildirən fiqur  hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Kompüter söndürüldükdə informasiya hansı yaddaşdan silinir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. a =4.5

if a >5

then

x := sqr(2*a);

else

then x := sqrt(2*a);

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. 1 Kbayt nəyə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. 19 ədədini ikilik ədədə çevirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Qrafik redaktorda şəkli yaddaşda saxlamaq və çap etmək komandaları hansı bənddə verilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. s:=0;  

for i:=1 to 5 do 

begin 

a[i]:=i;  

s:=s+a[i]; 

end; 

writeln(s); 

end. 

Sonda S dəyişəninin qiyməti neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Formatlanma dedikdə nə başa düşülür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. 2010 PowerPoint təqdimat proqramında yeni slayd yaratmaq üçün hansı lent qrupundan istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Hansı alqoritmin xassələrinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. İnsan tərəfindən alınan informasiyanın hansı növləri var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. A^B^C Məntiq əməli hansı qiymətlərdə 1-ə bərabər  olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. ALPLogo proqramlaşdırma mühitində düzgün beşbucaq çəkmək üçün bağanın dönmə bucağını neçə dərəcə seçmək lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. ALPLogo proqramlaşdırma mühitində qələmiendir təkrarla 6 [irəli 100 sağa 60] proqramının icrasının nəticəsi nə olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. [email protected] elektron ünvanındakı box.az hissəsinə nə deyirlər və o nəyi bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. ALPLogo proqramlaşdırma mühitində düzgün səkkizbucaq çəkmək üçün proqramda buraxılmış komanda nədir? 

qələmiendir 

təkrarla 8 [irəli 100 -----]

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Hansı variantda alqoritmin "diskretlik" xassəsi göstərilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Nəyi informasiya prosesi hesab etmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. İnformasiyanın emalı prosesi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Punkt nədir və neçə mm dir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Dünyada ən böyük şəbəkə hansıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. İnsanlar arasında informasiyanın bilavasitə danışıq, yazışma, texniki vasitələrlə yayılması hansı prosesdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Ziyanverici proqramlara aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Oxumağa qabillik anlayışının mühüm komponentləri sırasında biri uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Həyatın obyektiv şəklinin yaradılması təsəvvürlərinə əsaslanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Özünütərbiyənin məqsədi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Alt standartın funksiyalarına aid açar sözlər sırasında uyğunsuzluq yaradır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Hansı müzakirə mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Yeni dərslik komplektlərinin əhəmiyyəti nədədir? 3 Xüsusiyyəti seçin.


1 - Təhsil prosesində müəllim - şagird fəaliyyətinin tam təsəvvürünü təmin edir.
2 - Alt - standartlardan təlim nəticələrini seçməyə kömək edir.
3 - Müəllimin qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir.
4 - Şagirdlərin təlim prosesində müstəqilliyini təmin edir.
5 - Qiymətləndirmə vasitələrini müəyyənləşdirməyə xidmət edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Aşağıdakı fikirlərdə hansı yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hansı iş formasında verilmiş problem və onun həllinin nəticələri əks olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Uyğunsuzluğu müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. 500 nәfәr tәlәbәnin 32%-i alman, 49%-i isә ingilis dilindә bilir. Bu dillәrdәn heç birini bilmәyәnlәrin sayı әn çox neçә olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Müəllimə Dəstək ” Kitabından

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

One thought on “İnformatika MİQ imtahan -2 (YENİ)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !