Загрузка...

İNFORMATİKA – MİQ 2019 (Müəllimə Dəstək)

  • İNFORMATİKA
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

İNFORMATİKA

1. Word 2010  mətn redaktorunda References lent tabının lent qruplarını əmrlərinə görə uyğunlaşdırın:
a.Manage Sources    b.Mark Entry     

c.Update table          d.Cross-reference

e.Show Notes           f.Mark Citation

1.Table of contents
2.Footnotes
3.Citations & Bibliography
4.Captions
5.Index
6. Table of Authoriteies

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Kompüter texnikalarını yaranma tarixlərinə görə uyğunlaşdırın:
1.Cəmləyici maşın
2.Mexaniki arifmometr
3.Loqarifm xətkeş
4.Analitik maşın
5.EHM ”ABC”

a)1642       b)1673    c) 1939
d)1830       e)1630

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. informasıyanın xassələri hansılardır?
1. Aktualliq
2- Təzəlilik
3-Obyektivlik
4- Adekvatlıq
5- Dəyişənlik
6- Tamlıq
7- Anlaşıqlı
8- Diskretlik

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Hesabi verilənlərdə qiymət nə ilə ifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. 30 Mb neçə    Kbit-dir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Mətn faylının tutumu Unicode sistemində 240 Kb-dır. Fayl hər səhifəsində orta hesabla 64 sətir,hər sətirdə 64 simvol olan kitabdan ibarət olarsa,Faylın neçə səhifəsi olduğunu təyin edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Mətn faylının tutumu Unicode sistemində 120 Kb-dır. Faylın 60 səhifəsi,hər səhifəsində orta hesabla 128 sətir olarsa,hər sətirdə neçə simvol olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. İnformasiya texnologiyaları cümləsinin kodlaşdırıla biləcəyi ən minimal əlifbada maksimum neçə simvol ola bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. 128*512 nöqtədən ibarət olan qrafıki təsvir 2048 rəng çalarına malikdir. Bu qrafıki təsvir yaddaşda nə qədər yer tutacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. "İNFORMATİKA" sözü 128 simvollu əlifbada kodlaşdırılarsa, yaddaşda nə qədər yer tutar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. 010111111111010 ikilik say sistemində verilmiş bu ədəd səkkizlik say sistemində aşağıdakılardan hansı olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Hesablayın: X16-Y8=Z2   X16=50, Y8=15, Z2=?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. RAM yaddaş aşağıdakılardan hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Skanerin keyfıyyət ölçüsü nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Bu printer növündə lazer şüası kağız üzərinə düşərək kağızı qızdırır və qızma nəticəsində kağız rəngini dəyişir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Şırnaq tipli printerin iş prinsipi necədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Lazer printerinin çap etmə prinsipi necədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Alqoritmin determiniklik xassəsi dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. y:=x-6

x:=y+10

y:=x+y

Alqoritminin yerinə yetirilməsi nəticəsində y dəyişəni 30 qiymətini almışdır. Alqoritmin yerinə yetirilməsinə qədər x dəyişəninin qiyməti neçə olmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. a=25, b:=30,b:=a  if  a>b then x:=a, else x:=b

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Məsələlərin kompyuterdə həll olunma mərhələləri hansı sırada düzgün verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Servis proqramlarının yerinə yetirdiyi əsas funksiyalar hansılardır?

1 –Məlumatın yaradılması

2- Verilənlərin mühafızəsi;

3- Antivirusların yaradılması

4- Verilənlərin bərpası;

5- Kompyuter virusları ilə mübarizə;

6- Kompyuterin fiziki təsirlərdən qorunmasi;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Filtr və ya keşikçi tip antivirus proqramlarının əsas funksiyası nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Utilitlər haqqında deyilənlər hansı variant doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Sonda s hansı qiyməti  alacaq?
s:=1;
for i:=3 to 8 do
begin
a[i]:=i;
s:=s+a[i]+2;
end;
writeln(s);
end.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. i=4

while i<=15:

i=i*2

print(i)

Proqramın sonunda i-nin hansı qiymətləri çap olunacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Windows 7 əməliyyat sistemində yaradılmış qovluğun adı aşağıdakılardan hansı olar bilər ?
1. com 2.     2. Con2      3. Aux1      4. Lpt3        5. nul5

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Windows 7 əməliyyat sistemində obyektin qisayolunu(Shortcut) aşağıdakı üsullardan hansı ila yaratmaq mümkündür ?

1 .Alt+Shift düymələrini sixaraq obyekti sürükləyib tələb olunan yerə aparmaq .
2. Klaviaturadan Shift düyməsini sixaraq, faylı mausun sol düyməsi ila sürüşdürmək .
3. Kontekst menyudan New-Shortcut əmri ilə açılan pəncərədən faylın ünvanını göstərməklə.
4. Ctrl+Shift düymələrini sixaraq obyekti sürükləyib tələb olunan yerə aparmaq .

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Token Ring texnologiyasında hansı topologiyadan istifadə olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. a=[17,14,"a",[12,15],(),"none"];

s=len(a);  print(s);

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. UTP tipli kabeldə neçə  naqil var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. 3*2 ikiölçülü a massivinin qiymətləri aşağıdakı fraqmentde verilmiş bir-birinə daxil edilmiş dövr operaturunun köməyi ilə verilir.

For n:=1 to 2 do

For k:=1 to 3 do

A[k,n]:=(k-n)*n +SQRT(64)

Massivdə neçə müsbət qiymət olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. >>> i=25.5

>>> round(i)?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Yaradıcı təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Sintez= 5
Yaratmaq= ?

İdrak taksonomiya modelinə uyğun olaraq məntiqi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Biliyin kateqoriyaları- yadda saxlama

Məntiqə əsasən fikirlərdən hansı uyğunluğu pozur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Yoxlama və tənqid etmə vasitəsilə meyarlar və standartlar əsasında nəticələrin çıxarılması fikri İdrak prosesinin hansı səviyyəsini əks etdirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Rəhbərlik haqqında düzgün olmayan fikir hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Məktəbdaxili nəzarətin ümumi formalarına aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
Hansı doğrudur?

Anar,Qumru,Zaur,Aytac V sinifdə oxuyurlar.Onlar bədən tərbiyəsi dərsində soldan sağa
doğru I,II,III,IV sırada yanbayan düzülüblər.Məlumdur ki:
 Anar qırmızı paltar geyinməyib;
 Zaur ən solda durmayıb;
 Qızlar yanbayan durmayıb;
 Zaur nə ağ,nə çəhrayı paltar geyinməyib;
 Qumru ya qırmızı,ya da boz paltar geyinib;
 Qızlar ön sıralarda durmayıb;
 Ən sağda duran çəhrayı geyinib;
 Qumru Anarın sağında dayanıb;

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. 40 nəfər olan qrupda 22 nəfər ingilis dili,24 nəfər isə rus dilini bilir.Müəyyən qədər tələbə hər iki dili bilir.Neçə nəfər tələbə,hər iki dili bilir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Düzbucaqlının enini 40% artırıb,uzunluğunu 30% azaltsaq,sahəsi necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Çayın axma sürəti 3 km/saatdır.Sürəti 20km/saat olan kater axına qarşı 5 saata nə qədər yol gedər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Fəhlə maşında olan 1200 kq yükün hər 150 kq-nı 25 dəqiqəyə boşaldır.Sonra,15 dəqiqə fasilə edir.Bu qayda ilə fəhlə maşındakı yükü nə vaxta boşaldar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Xəyyam Hacəliyev

Hacəliyev Xəyyam İslam oğlu.Şəki Məram Gənclik İnkişaf Mərkəzinin İnformatika müəllimi. "Müəllimə Dəstək " kitabının müəllifi

2 şərh “İNFORMATİKA – MİQ 2019 (Müəllimə Dəstək)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !