Загрузка...

İbtidai Sinif müəllimləri üçün MİQ və Diaqnostik testlər

  • RİYAZİYYAT
 

Sual 1 - 40

RİYAZİYYAT

1. İki ardıcıl cüt ədəddən kiçiyinin 3 misli ilə böyüyünün 4 mislinin cəmi 386-ya bərabərdir.Bu ədədlərin hasilini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 40

Sual 2 - 40

2. Kvadratın sahəsi 36 sm² -dir. Kvadratın tərəfinin uzunluğunu 2 sm azaltdıqda alınan kvadratı sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 40

Sual 3 - 40

3. Su ilə dolu qabın kütləsi 24 kq , boş qabın kütləsi 6 kq-dır. Qabın  5/6  hissəsi su ilə dolu olduqda neçə kiloqram olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 40

Sual 4 - 40

4. 12 dəftər , 9 karandaş və 6 kitabın birlikdə qiyməti 21 manat 90 qəpikdir. 1 dəftərin qiyməti 55 qəpik,1 karandaşın qiyməti 70 qəpik olarsa, 1 kitabın qiymətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 40

Sual 5 - 40

5. İki müxtəlif sadə ədədin hasilinin neçə  böləni var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 40

Sual 6 - 40

6. Həcmi 27 sm³  olan 4 kubu yan-yana qoyduqda, alınan fiqurun səthinin sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 40

Sual 7 - 40

7. Yarışda iştirak edən şagirdlərdən 6 nəfəri 5-ci sinifdə , 8 nəfəri 6-cı sinifdə , 10 nəfəri 7-ci sinifdə oxuyur. Təsadüfən seçilən bir nəfərin 5-ci sinif şagirdi olması ehtimalını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 40

Sual 8 - 40

8. A və B məntəqələri arasında məsafə 210 km-dir. A məntəqəsində B məntəqəsinə doğru sürəti 10 km/saat olan  velosipedçi yola düşdü. 2 saatdan sonra B məntəqəsindən A məntəqəsinə sürəti 9 km/saat olan  ikinci velosipedçi yola düşdü.İkinci velosipedçi hərəkətə başladıqdan neçə saat sonra onlar görüşər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 40

Sual 9 - 40

9. Tələbə pulunun 2/5  hissəsini xərclədikdn sonra 24 manat pulu qaldı. Tələbənin əvvəl neçə manat pulu var  idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 40

Sual 10 - 40

10. Birinci boru hovuzu 6 saata doldurur , ikinci boru isə 8 saata boşaldır. Hər iki boru eyni zamanda qoşulsa, hovuz neçə saata dolar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 40

Sual 11 - 40

11. 15 kombayn sahəni 12 günə şumlayır. Gücü eyni olan 18 kombayn həmin sahəni neçə günə şumlayar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 40

Sual 12 - 40

12. Otağa hər tərəfdə 1 metr boş qalmaqla xalça sərilmişdir.Otağın eni 4 metr, uzunluğu 5 metr olarsa , boş qalan hissənin sahəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 40

Sual 13 - 40

13. Əli ilə Arifin bu günkü yaşlarının cəmi 60-a bərabərdir. Əli Arifin yaşında olanda onların yaşları cəmi 72 olacaq. Hal-hazırda onların neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 40

Sual 14 - 40

14. Ana qızindan 22 yaş böyükdür. 6 ildən sonra ana qızından 3 dəfə böyük olacaq. Hal-hazırda ananın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 40

Sual 15 - 40

15. Katerin axın ilə 2 saata getdiyi yolu sal 8 saata gedir. Çayın axma sürətinin 10km/saat olduğunu bilərək ,katerin durğun sudakı sürətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 40

Sual 16 - 40

16. Ədəd 3:5:6  nisbətində bölünmüşdür. Kiçik hissə böyük hissədən 42 vahid kiçikdir olarsa, bu ədədi tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 40

Sual 17 - 40

17. Soyuducunun qiyməti 120 manatdan artıb 168 manat oldu. Soyuducunun qiyməti neçə faiz artdı?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 40

Sual 18 - 40

18. Şagird 6 qələm alarsa, 12 qəpiyi artıq qalar, 9 qələm alarsa, 18 qəpiyi çatmaz. Şagirdin neçə qəpik pulu var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 40

Sual 19 - 40

19. 6-ya bölünən və rəqəmləri müxtəlif olan ən böyük üçrəqəmli ədədlə , 4-ə bölünən ən böyük üçrəqəmli ədədin cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 40

Sual 20 - 40

20. Yarışda iştirak edən 18 komanda bir-biri ilə iki dəfə görüşəcək. Neçə oyun keçiriləcək?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 40

Sual 21 - 40

21. İki müxtəlif  ikirəqəmli ədədin fərqi 26-ya bərabərdir. Bu ədədlərin cəmi ən çoxu neçə ola bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 40

Sual 22 - 40

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 40

Sual 23 - 40

23. 3 m³ suyu  hər biri 20 litr su tutan qablara yığdılar. Neçə qab doldu?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 40

Sual 24 - 40

24. Piyada 24 km getdikdən sonra məlum oldu ki, onun getdiyi yol qalan yoldan  3 dəfə çoxdur. Bütün yolun uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 40

Sual 25 - 40

25. 40 mənzili olan binada bəzi mənzillər ikiotaqlı , bəzi mənzillər üçotaqlıdır. Binada cəmi  107 otaq varsa, neçə ikiotaqlı mənzil var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 40

Sual 26 - 40

26. Usta 3 günə 7 detal , şagird isə 5 gunə 6 detal hazırlayır. Usta və şagird birlikdə 159 detalı neçə günə hazırlayarlar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 40

Sual 27 - 40

27. Düzbucaqlının enini 30%  artırıb , uzunluğunu  20% azaltsaq , sahəsi neçə faiz dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 40

Sual 28 - 40

28. Birinci boru hovuzu 4 saata, ikinci boru 6 saata doldurur. Onlar birlikdə 1 saat işlədikdən sonra birinci boru dayandı . Qalan hissəni ikinci boru nə qədər vaxta  doldurar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 40

Sual 29 - 40

29. İki yeşikdə cəmi 96 kiloqram meyvə var. Birinci yeşikdə ikinci yeşikdən 3 dəfə çox meyvə olarsa, ikinci yeşikdə neçə kiloqram meyvə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 40

Sual 30 - 40

30. Oğul qızdan 4 yaş , ana isə oğuldan 26 yaş böyükdür.Onların yaşlarının ədədi ortası 16-ya bərabərdir. Ananın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 40

Sual 31 - 40

31. Çən su ilə tam dolu olduqda 36 ton ,  2/3 hissəsi dolu olduqda 27 ton olur.Qab neçə ton  su tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 40

Sual 32 - 40

32. 24 sm uzunluğunda lent əvvəlcə 3 bərabər hissəyə , sonra isə bu hissələrin hər biri yarıya bölünmüşdür. Hər hissənin uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 40

Sual 33 - 40

33. İki qabda eyni sayda alma var. Qablardan birinə 9 alma , digərinə 10 alma qoyduqda iki qabda cəmi 29 alma oldu. Əvvəlcə hər qabda neçə alma var idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 40

Sual 34 - 40

34. İki natural  ədədin cəmi 14 , fərqi 8-dir. Bu ədədlərin hasilini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 40

Sual 35 - 40

35.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 40

Sual 36 - 40

36. 30%-i ilə 5%-nin fərqi 36 olan ədədi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 40

Sual 37 - 40

37. Kvadratın perimetri 2m  20 sm-dir. Uzunluğu bu kvadratın tərəfinə bərabər olan düzbucaqlının perimetri 1m  80 sm-dir. Düzbucaqlının enini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 40

Sual 38 - 40

38. Sinifdəki 30 şagirddən 12-si musiqi dərnəyinə , 8-i rəqs dərnəyinə gedir. 4 nəfər isə həm musiqi həm də rəqs dərnəyinə gedir. Sinifdən təsadüfən seçilən bir nəfərin dərnəyə getmə ehtimalıni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 40

Sual 39 - 40

39. Anbarda 320 s taxıl var idi. Birinci gün hər biri 15s tutan 7 maşın , ikinci gün isə qalan taxılın 3/5   hissəsi dəyirmana göndərildi.Anbarda neçə sentner taxıl qaldı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 40

Sual 40 - 40

40. Kater çayın axını ilə 6 saata getdiyi yolu axına qarşı 10 saata gedir. Katerin durğun sudakı sürəti 60 km/saat olarsa, çayın axma sürətini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 40


 

Natiq Vahidov, Sadiq Pirverdiyev

Azərbaycan dili  və Riyaziyyat

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !