Загрузка...

İbtidai Sinif müəllimləri üçün işə qəbul üzrə Sınaq İmtahanı

  • İBTİDAİ
  • Məntiq
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

İBTİDAİ

1. “Xoşniyyətli” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı doğru olmayan fikirləri müəyyənləşdirin.1. Vurğusu “dissertasiya” sözünün vurğusu ilə eyni yerdədir.
2. Yazılışı ilə tələffüzü arasındakı fərqli məqamların sayı “danmaq” sözündəki fərqli məqamların sayı qədərdir.
3. Sözdə qarşılığı olmayan bir samit səs var.
4. Ahəng qanununa tabe deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Vurğuya görə məntiqi ardıcıllğı tamamlayın.1. kamera   2. dizel   3…..
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. ,, Ezamiyyət,,  sözünün leksik təhlili ilə bağlı doğru fikri müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Biri ümumi qrammatik mənasına görə digərlərindən fərqlənir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
Omonim frazeoloji birləşmə hansı bənddədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.
Hansı cümlədə sifətin isimləşməsinə aid nümunə var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.
Qeyri-müəyyən əvəzliklərdən ibarət cərgəni müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Hansı sözün yazılışı ilə tələffüzü arasındakı fərqli məqamların sayı daha çoxdur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Sözlərdəm neçəsi həm omonim, həm də çoxmənalı kimi başa düşülə bilər?

yol, yar, burun, boğaz, diş, baş, kök
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Hansılar mürəkkəb söz birləşməsi hesab olunur?1. mənim haqqımda kitab2. sənin kimi düşünən3. sahilə qədər yol gedən
4. evə qədər yol5. anam məni gözləyərkən6. onun əziz övladı
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. O, yalnız sənin kimi düşünür”  cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı doğru olmayan fikri müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. “Elə” sözünün işlənmə ardıcıllığı hansı variantda düzgün verilmişdir?

1. Elə sən də mənim tayımsan.
2. Mənimlə elə danışma.
3. Elə hərəkəti mənə xoş gəlmədi.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
Aşağıdakı cümlələrdən biri nəqli cümlədir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Aşağıdakı cümlələrdən biri quruluşuna görə digərlərindən fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Omonim qoşmaların verildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Mənim yazdıqlarım hamının diqqətini cəlb etdi”  cümləsində mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Mürəkkəb zərfləri müəyyənləşdirin.1. oğrun-oğrun   4. yaza- yaza 2. birdən-birə   5. görər-görməz 3. birə-beş   6. gedə-gedə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Hansı cümlə müəyyən şəxsli geniş cümlədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. 1998-ci ildə oğluna: “doğum tariximin son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd bu günki yaşımı göstərir”- deyən ata 2008-ci ildə neçə yaşındadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Beş nəfərin yaşlarının ədədi ortası 12-dir. Bunlardan ikisinin yaşlarının ədədi ortası 18 olarsa, digər üçünün yaşlarının ədədi ortasını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.
Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Beşindən biri fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Hansı sırada eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
5 işçi gündə 5 saat işləyərək 5 gündə 5 sığınacaq hazırlayırlar. 10 işçi gündə 10 saat işləyərək 10 gündə neçə sığınacaq hazırlaya bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.
Sürətləri 10m/dəq və 8 m/dəq olan 2 cisim çevrəsinin uzunluğu 360 m olan dairəvi yolun eyni nöqtəsindən eyni zamanda əks istiqamətlərdə hərəkətə başlayırlar. Cisimlər neçə dəqiqə sonra görüşərlər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Səhvən 25% endirim etdikdən sonra səhvini düzəltmək üçün yeni qiymətə 40% artım edən satıcı son vəziyyətdə nə qədər gəlir əldə etmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
Ana və onun əkiz uşaqlarının yaşları hasili 225-ə bərabərdir. Əkizlərin yaşları cəmini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
4 qələm, 3 dəfərin qiyməti 6 qələm, 2 dəftərin qiymətinə bərabərdir. 4 dəftərin qiymətinə neçə qələm almaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.
Üçbucağın tərəflərinin uzunluğu 2:4:5 nisbətindədir. Böyük tərəfin kiçik tərəfdən 9 sm böyük olduğunu bilərək, üçbucağın perimetrini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.
Tərəflərindən biri 24 sm, o biri isə bundan 2 dəfə kiçik olan bərabəryanlı üçbucağın perimetrini hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Malın alış qiymətinin 4 qatı satış qiymətinin -nə  bərabərdir. Bu malın satışından neçə faiz gəlir əldə olunar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
1-dən 17-ə qədər (1 və 17 daxil) tam ədədlərin yan-yana yazılmasıyla əmələ gələn ədəd neçə rəqəmlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
İki ardıcıl tək ədədin cəmi aşağıdakılardan hansına bərabər ola bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Dörd ardıcıl tək ədədin cəmi 64-ə bərabərdir. Ədədlərdən ən böyüyü ilə ən kiçiyinin cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
İki qonşu dayanacaq arasındakı məsafə 15m-dir. Sabit 30m/dəq sürəti ilə birinci dayanacaqdan hərəkətə başlayan velosipedçi nə qədər zaman sonra 6-cı dayanacağa çatar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Cümlələrin birində mübtəda işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Hansı cümlənin xəbəri düzəltmə sözlə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
İki paraşütçü eyni vaxtda təyyarədən tullanır. Onlardan biri 12 dəqiqəyə, ikincisi isə 15 dəqiqəyə yerə çatır. Neçə dəqiqədən sonra ikinci paraşütçü birinciyə nəzərən yerdən iki dəfə hündürdə olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

Məntiq

41.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. “?” əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?
...çay, ...-göl
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. ? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

7-6-55

5-7-32

9-8- ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Saat əqrəbində saat 2 tamamda saat və dəqiqə əqrəbi arasındakı iti bucaq neçə dərəcə olur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

KURİKULUM

51.
Biri fənn kurikulumunun strukturuna aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:1 – özünüdərketmə
2 – praktik hazırlıq
3 – məsuliyyət hissi
4 – özünümüşahidə
5 – özünüməcburetmə
6 – yoldaşlarını müşahidə etmək
7 – özünütənqid
8 – özünüqiymətləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təhsil – tərbiyə prosesinə daxil olanların ardıcıllığını göstərin.1 – didaktik oyunlar
2 – şəxsiyyətə edilən xarici təsir
3 – özünütəhsil
4 – tədris fəaliyyəti
5 – özünütərbiyə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Təhsilin pillələrinin ardıcıllığını göstərin1 – ümumi təhsil
2 – məktəbəqədər təhsil
3 – ali təhsil
4 – orta ixtisas təhsili
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 – əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin1 – Təbii şəkildə əşya
2 – Əşya haqqında məlumat
3 – əşya və hadisənin şəkli, modeli
4 – Əlavə oxu materialları
5 – Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin1 – dərs
2 – dərnək
3 – bilik
4 – tərbiyəvi söhbət
5 – ekskursiya
6 – ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.