Загрузка...

İbtidai Sinif MİQ 2018

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • RİYAZİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Tələffüz şəkli yanlış verilmiş sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. “Uşaqlıq illəri” birləşməsinin birinci tərəfinin fonetik təhlilinə aid  yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Uyğunsuzluğu göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Biri alınma söz deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. “Elə ilk görüşdə gələcəkdə aralarında olacaq münasibəti hiss etmişdi” cümləsində neç düzəltmə söz vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Başlanğıc formada olmayan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Başqasının eybini sənə açıb deyən adamdan uzaq ol” cümləsində mənsubiyyət şəkilçili neçə isim vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Biri xüsusi isimdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Cümlələrdən birində sifətə yalnız “hansı?” sualını vermək olar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. İsimləşmiş sifət işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Hansı cümlədə say isimləşmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Biri say deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Nümunədə əvəzliyin hansı məna növlərinə aid nümunə vardır?

Namərdi özümə mən dost eylədim,
Yolunda canıma çox qəsd eylədim.

(Aşıq Ələsgər)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Nümunədə feilin hansı şəkli işlənmişdir?

Bir uçaydım bu çırpınan yelinən,
Bağlaşaydım dağdan aşan selinən.

(M.Şəhriyar)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. İkinci misradakı feilə aid fikirlərdən biri yanlışdır:

Yalvarma, yalvarma o cəllada sən,
Hələ baş əyməmiş bu böyük vətən.

(S.Vurğun)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Hansı cümlədə məsdər yiyəlik haldadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Məsdərə aid yanlış fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Biri feili sifət deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Hansı cümlədə feili bağlama var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Hansı cümlənin mübtədası zərflə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Biri güzəşt bağlayıcısıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. “Hər gecənin bir səhəri, hər qışın da bir baharı vardır” cümləsinin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Tərəfləri əvəzlik+isim sxeminə uyğun gələn ismi birləşməni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. İsimlə ifadə olunmuş təyin hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. “Gecədən xeyli keçmiş “Zayec”in qapısı döyülür” cümləsinin sintaktik təhlilinə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Hansı cümlədə əvəzlikdən sonra vergülün qoyulması yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. İsimlə ifadə olunmuş təyin hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Hansı cümlədə həmcins tamamlıqlar isimləşmiş sifətlə ifadə olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

RİYAZİYYAT

30. Ədədi 4 dəfə azaltdıqda neçə faiz azalar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. İstehsal olunan hər 50 televizordan 5-i nasazdır. İstehsal olunan televizorun saz vəziyyətdə olması ehtimalını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Sinifdəki şagirdlərin 12-si riyaziyyat dərnəyinə, 14-ü riyaziyyat dərnəyinə gedir. Sinifdəki şagirdlərin 8-i  heç bir dərnəyə getmir. Sinifdə 28 şagird olarsa, neçə nəfər hər iki dərnəyə gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Uzuluğu 10 sm-də böyuk olan parçanın bir ucundan 10 sm kəsdikdə parçanın orta nöqtəsi yerini neçə santimetr dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Birinci və ikinci yeşikdə birlikdə 15 kq, ikinci və üçüncü yeşikdə birlikdə 18 kq meyvə var. Cəmi 25 kq meyvə varsa , ikinci yeşikdə neçə kq meyvə var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. 20 dəqiqə ərzində dəqiqə əqrəbi neçə dərəcə dönər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Birinci boru hovuzu 9 saata doldurur, ikinci boru 6 saata doldurur, üçüncü boru 3 saata boşaldır. Hər üç boru eyni zamanda qoşulsa, hovuz neçə saata dolar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Birinci boru hovuzu 4 saata doldurur , ikinci boru isə 6 saata boşaldır. Birinci boru işə düşdükdən 1 saat sonra ikinci boru da işə düşdü. Birinci boru qoşulduqdan neçə saat sonra hovuz dolar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Natiqin addımi 60 sm-dir. O, Tahir ilə yanaşı gedərkən 20 addımda ondan 240 sm önə keçir. Tahirin addımı neçə sm-dir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Şagirdlər hər partada 3-3 əyləşsələr, 10 şagird ayaq üstə qalar, 4-4 əyləşsələr, iki parta boş qalar. Sinifdə neçə parta  var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Çənin yarısı su ilə doludur. Çənə 80 L su əlavə etdikdə çənin 3/4  hissəsi dolmuş olar. Çən neçə litr su tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Yeni dərslik komplektlərinin əhəmiyyəti nədədir? 3 Xüsusiyyəti seçin.


1 - Təhsil prosesində müəllim - şagird fəaliyyətinin tam təsəvvürünü təmin edir.
2 - Alt - standartlardan təlim nəticələrini seçməyə kömək edir.
3 - Müəllimin qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir.
4 - Şagirdlərin təlim prosesində müstəqilliyini təmin edir.
5 - Qiymətləndirmə vasitələrini müəyyənləşdirməyə xidmət edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Uyğunluğu müəyyən edin:
a - 2006
b - 2009
c - 2013
1) Milli kurikulum
2)Azərbaycan Respublikası Dövlət Strategiyası
3) Azərbaycan Respulbikasının “Qiymətləndirmə konsepsiyası”

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:


1 - Beynəlxalq qiymətləndirmə
2 - milli qiymətləndirmə
3 - məktəbdaxili qiymətləndirmə
a – Ümumi təhsil sistemində baş verən dəyişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır
b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir
c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Hansı müəllimin hüquqlarına aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. “Fənn  üzrə  məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq  məzmun  standartları-nın  müəyyən tədris  vahidlərində  ifadə  olunmasını  təmin edir.” Bu  inteqrasiya   səviyyəsinin  hansı  formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. 1 - Ənənəvi  və 2 - müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - kollektivlə iş

2 - qrupla iş

3 - cütlərlə iş

4 - fərdlərlə iş

a - şagirdlər hər hansı problem üzərində

kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır

b - hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə

cəlb edilirlər

c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər

d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Təlimin prinsiplərini seçin

1 - müvafiqlik prinsipi

2 - hörmət və tələbkarlıq prinsipi

3 - elmilik prinsipi

4 - nikbinlik prinsipi

5 - əyanilik prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hər hansı prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən mexanizmdir” fikri fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Qiymətləndirmə üçün üsul,forma və vasitələr ,meyarlar seçərkən müəllim nəzərə almalıdır....

(Hansı cavablar uyğun gəlir?)

  1. Standartı
  2. Məzmunu  
  3. Mövzunu
  4. Dərsin məqsədini
  5. Şagirdin bilik,bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini
  6. Özünün keyfiyyət göstəricilərini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. 144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 ilə 7 arasında da vardır. Buna oxşar əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. 3 artığının 4 misli 60 olan ədədi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Modelyer müsabiqədə yeni hazırladığı 7 geyimdən (A, B, C, D, E, F, G) yalnız 5-ni nümayiş etdirə bilər. Ya D, ya da G mütləq nümayiş olunmalıdır, amma müsabiqədə hər ikisi nümayiş oluna bilməz. F nümayiş olunsa, C də nümayiş olunmalıdır. B nümayiş olunsa, D nümayiş olunmamalıdır. Modelyer A, B və E-ni nümayiş etdirməyi qərara alsa, nümayiş olunacaq digər geyimlər hansılar olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. VXYZX → XZVYZ → ZYXVY → ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

5 thoughts on “İbtidai Sinif MİQ 2018

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !