Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

İbtidai Sinif MİQ 2018

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • RİYAZİYYAT
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Tələffüz şəkli yanlış verilmiş sözü müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. “Uşaqlıq illəri” birləşməsinin birinci tərəfinin fonetik təhlilinə aid  yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Uyğunsuzluğu göstərin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Biri alınma söz deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. “Elə ilk görüşdə gələcəkdə aralarında olacaq münasibəti hiss etmişdi” cümləsində neç düzəltmə söz vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Başlanğıc formada olmayan sözü göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Başqasının eybini sənə açıb deyən adamdan uzaq ol” cümləsində mənsubiyyət şəkilçili neçə isim vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Biri xüsusi isimdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Cümlələrdən birində sifətə yalnız “hansı?” sualını vermək olar:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. İsimləşmiş sifət işlənmiş cümləni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Hansı cümlədə say isimləşmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Biri say deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Nümunədə əvəzliyin hansı məna növlərinə aid nümunə vardır?

Namərdi özümə mən dost eylədim,
Yolunda canıma çox qəsd eylədim.

(Aşıq Ələsgər)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Nümunədə feilin hansı şəkli işlənmişdir?

Bir uçaydım bu çırpınan yelinən,
Bağlaşaydım dağdan aşan selinən.

(M.Şəhriyar)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. İkinci misradakı feilə aid fikirlərdən biri yanlışdır:

Yalvarma, yalvarma o cəllada sən,
Hələ baş əyməmiş bu böyük vətən.

(S.Vurğun)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Hansı cümlədə məsdər yiyəlik haldadır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Məsdərə aid yanlış fikri göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Biri feili sifət deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Hansı cümlədə feili bağlama var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Hansı cümlənin mübtədası zərflə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Biri güzəşt bağlayıcısıdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. “Hər gecənin bir səhəri, hər qışın da bir baharı vardır” cümləsinin morfoloji təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Tərəfləri əvəzlik+isim sxeminə uyğun gələn ismi birləşməni göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. İsimlə ifadə olunmuş təyin hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. “Gecədən xeyli keçmiş “Zayec”in qapısı döyülür” cümləsinin sintaktik təhlilinə aid yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Hansı cümlədə əvəzlikdən sonra vergülün qoyulması yanlışdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. İsimlə ifadə olunmuş təyin hansı cümlədədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Hansı cümlədə həmcins tamamlıqlar isimləşmiş sifətlə ifadə olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

RİYAZİYYAT

30. Ədədi 4 dəfə azaltdıqda neçə faiz azalar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. İstehsal olunan hər 50 televizordan 5-i nasazdır. İstehsal olunan televizorun saz vəziyyətdə olması ehtimalını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Sinifdəki şagirdlərin 12-si riyaziyyat dərnəyinə, 14-ü riyaziyyat dərnəyinə gedir. Sinifdəki şagirdlərin 8-i  heç bir dərnəyə getmir. Sinifdə 28 şagird olarsa, neçə nəfər hər iki dərnəyə gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Uzuluğu 10 sm-də böyuk olan parçanın bir ucundan 10 sm kəsdikdə parçanın orta nöqtəsi yerini neçə santimetr dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Birinci və ikinci yeşikdə birlikdə 15 kq, ikinci və üçüncü yeşikdə birlikdə 18 kq meyvə var. Cəmi 25 kq meyvə varsa , ikinci yeşikdə neçə kq meyvə var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. 20 dəqiqə ərzində dəqiqə əqrəbi neçə dərəcə dönər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Birinci boru hovuzu 9 saata doldurur, ikinci boru 6 saata doldurur, üçüncü boru 3 saata boşaldır. Hər üç boru eyni zamanda qoşulsa, hovuz neçə saata dolar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Birinci boru hovuzu 4 saata doldurur , ikinci boru isə 6 saata boşaldır. Birinci boru işə düşdükdən 1 saat sonra ikinci boru da işə düşdü. Birinci boru qoşulduqdan neçə saat sonra hovuz dolar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Natiqin addımi 60 sm-dir. O, Tahir ilə yanaşı gedərkən 20 addımda ondan 240 sm önə keçir. Tahirin addımı neçə sm-dir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Şagirdlər hər partada 3-3 əyləşsələr, 10 şagird ayaq üstə qalar, 4-4 əyləşsələr, iki parta boş qalar. Sinifdə neçə parta  var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Çənin yarısı su ilə doludur. Çənə 80 L su əlavə etdikdə çənin 3/4  hissəsi dolmuş olar. Çən neçə litr su tutur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Yeni dərslik komplektlərinin əhəmiyyəti nədədir? 3 Xüsusiyyəti seçin.


1 - Təhsil prosesində müəllim - şagird fəaliyyətinin tam təsəvvürünü təmin edir.
2 - Alt - standartlardan təlim nəticələrini seçməyə kömək edir.
3 - Müəllimin qiymətləndirməyə qədər bütün fəaliyyətini istiqamətləndirir.
4 - Şagirdlərin təlim prosesində müstəqilliyini təmin edir.
5 - Qiymətləndirmə vasitələrini müəyyənləşdirməyə xidmət edir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Uyğunluğu müəyyən edin:
a - 2006
b - 2009
c - 2013
1) Milli kurikulum
2)Azərbaycan Respublikası Dövlət Strategiyası
3) Azərbaycan Respulbikasının “Qiymətləndirmə konsepsiyası”

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Yeni qiymətləndirmənin istiqamətlərini və onların məntiqi ardıcıllığını göstər:


1 - Beynəlxalq qiymətləndirmə
2 - milli qiymətləndirmə
3 - məktəbdaxili qiymətləndirmə
a – Ümumi təhsil sistemində baş verən dəyişiklikləri dəyərləndirmək məqsədilə aparılır
b – rəsmi qiymətləndirmədir və təhsilalanların sinifsən sinfə keçməsinə xidmət edir
c – mövcud vəziyyəti digər ölkələrlə müqayisə etmək və perspektiv inkişaf istiqamətlərini proqnozlaşdırmaq

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Hansı müəllimin hüquqlarına aid deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. “Fənn  üzrə  məzmun xətlərini əlaqələn-dirməklə, müvafiq  məzmun  standartları-nın  müəyyən tədris  vahidlərində  ifadə  olunmasını  təmin edir.” Bu  inteqrasiya   səviyyəsinin  hansı  formasıdır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. 1 - Ənənəvi  və 2 - müasir qiymətləndir-mənin müqayisəsində hansı düzgün veril-mişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fənn kurikulumunda kollektivlə, qrupla, cütlərlə və fərdlərlə aparılan işin məzmunu arasındakı uyğunluğu tapın:

1 - kollektivlə iş

2 - qrupla iş

3 - cütlərlə iş

4 - fərdlərlə iş

a - şagirdlər hər hansı problem üzərində

kollektiv müzakirə və fikir mübadiləsi aparılır

b - hər problem ilə bağlı şagirdin fərdi düşüncəsi öyrənilir, onlar bəzən müstəqil işə

cəlb edilirlər

c – şagirdlər eyni bir məsələyə müxtəlif baxış və yanaşmaların olması barədə təsəvvürə yiyələnirlər

d – bir-birini daha yaxşı başa düşməyə, məsuliyyətlərini dərk etməyə imkan yaranır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Təlimin prinsiplərini seçin

1 - müvafiqlik prinsipi

2 - hörmət və tələbkarlıq prinsipi

3 - elmilik prinsipi

4 - nikbinlik prinsipi

5 - əyanilik prinsipi

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Hər hansı prosesin təkmilləşdirilməsini təmin edən mexanizmdir” fikri fəal dərsin hansı mərhələsinə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Qiymətləndirmə üçün üsul,forma və vasitələr ,meyarlar seçərkən müəllim nəzərə almalıdır....

(Hansı cavablar uyğun gəlir?)

 1. Standartı
 2. Məzmunu  
 3. Mövzunu
 4. Dərsin məqsədini
 5. Şagirdin bilik,bacarıq və vərdişlərinin səviyyəsini
 6. Özünün keyfiyyət göstəricilərini
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Fərqli söz hansıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55. 144 və 10 ədədləri arasındakı əlaqə 81 ilə 7 arasında da vardır. Buna oxşar əlaqə aşağıdakı ədədlər cütünün hansında vardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. 3 artığının 4 misli 60 olan ədədi tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Modelyer müsabiqədə yeni hazırladığı 7 geyimdən (A, B, C, D, E, F, G) yalnız 5-ni nümayiş etdirə bilər. Ya D, ya da G mütləq nümayiş olunmalıdır, amma müsabiqədə hər ikisi nümayiş oluna bilməz. F nümayiş olunsa, C də nümayiş olunmalıdır. B nümayiş olunsa, D nümayiş olunmamalıdır. Modelyer A, B və E-ni nümayiş etdirməyi qərara alsa, nümayiş olunacaq digər geyimlər hansılar olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. VXYZX → XZVYZ → ZYXVY → ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

75 Şərhlər “İbtidai Sinif MİQ 2018

 • İyul 13, 2018 at 10:05 səhər
  Permalink

  Az dilinndən suallarin bir necəsində saflik var. Siz nə düsünursünüz.Bu suallar imtahanda bizi casdira bilar.

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 9:18 axşam
  Permalink

  salam axsaminiz xeyir.Menimde imtahanim 18-di.qabaqcadan imtahana gedenler xais edirem teslerden paylasin.indiden tesekur.Hamiyada ugurlar

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 7:55 axşam
  Permalink

  axsaminiz xeyir ibtidayilar ucun ilk imtahan ayin necasidir

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 1:58 axşam
  Permalink

  salam dostlar .men 18 imtahandayan,hamiya ugurlar

  Cavab yaz
  • İyul 11, 2018 at 7:45 axşam
   Permalink

   salam.xayis edsem sinaqdan cixandan sonra bura texmini neler dusub bura yaza bilersinizmi

   Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 4:57 səhər
  Permalink

  Humay beli bulara uygun suallar dusmudu burda olan hami bura yazsaydo imtahan vaxtlarin kim kime ne dusub bura yazaq bir birimize komek edek

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 12:00 səhər
  Permalink

  Basqa hansi saytdan dusecek suallar

  Cavab yaz
  • İyul 11, 2018 at 2:03 axşam
   Permalink

   Salam Humay.Beli bu saytin imtahana komeyi danilmazdi

   Cavab yaz
 • İyul 10, 2018 at 8:31 axşam
  Permalink

  Salam.Mende ayin 19 u imtahandir xayis dostlar gelin komek edek birbirimize suallar baresinde ilk imtahan verenler yazsinlar suallardan texmini bura kecen il bura cox aktiv isi

  Cavab yaz
 • İyul 10, 2018 at 5:47 axşam
  Permalink

  imtahanın vaxtı məlum oldu.kimin imtahanı ne vaxtdır?

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2018 at 5:53 axşam
  Permalink

  Salam intidai sinif teslerindeki sualalr deqi bu ilki ise qebul ibtidai sinif bolmesinde duseçən ya başqa tesler düşəcəy?

  Cavab yaz
 • İyul 9, 2018 at 2:50 axşam
  Permalink

  Salam ibtidai sinif sualları bu il keçirilən imtahana düşəcəy sualları da ya tamam başqa suallar düşəcəy bu ilki imtahana?

  Cavab yaz
  • İyul 10, 2018 at 4:09 səhər
   Permalink

   Sayitda suallara nece daxil olursuz men ne qeder edirem daxil ola bilmirem suallar gelmir

   Cavab yaz
  • İyul 10, 2018 at 3:24 səhər
   Permalink

   salam.cenin yarisi su ile doludur.uzerine 80litr su tokub 3/4 hissesi dolub.yeni 1/2artiq oldu 3/4 onunda 1hissesi 80dise 4hissesi 4*80=320 olar.yazdiqlarimi cekil uzerinde cek daha yaxsi anlayacaqsan.ugurlar hamiya…….

   Cavab yaz
 • İyul 8, 2018 at 1:00 axşam
  Permalink

  Salam usaqlar. Defterler usaqlara 6-6 paylansa 5 usaga defter catmaz; 7-7 paylansa 6 usaga defter catmaz. Nece usaq var” bilen varsa komek elesin xais edirem.

  Cavab yaz
  • İyul 8, 2018 at 2:28 axşam
   Permalink

   salam 12 sagird edir
   6x-5×6=7x-7×6 tenliyi hell edirsen 12 sagitd alinir,42 defter

   Cavab yaz
 • İyul 8, 2018 at 7:47 səhər
  Permalink

  Müellimlerin indiki işə qebul imtahanında ballar nəzərə alınacaqmı?
  Diaqnostik yoxsa bu?????

  Cavab yaz
 • İyul 7, 2018 at 8:38 axşam
  Permalink

  Iki boru birlikde hovuzu 6saata doldurur bawqa boru dolu hovuzu 8saata bowaldir.3boru 12 saat aciq qalsa hovuzun hansi hissesi dolar

  Alllllaah xetrine bilen.varsa.cvb yazsn buna

  Cavab yaz
  • İyul 8, 2018 at 5:26 səhər
   Permalink

   İki boru 1 saata 1/6 -ni doldurur digər boru isə 1saata 1/8-ni boşaldır 3 boru birlikdə işlədikdə 1/6-1/8 cavab 24 saat yəni hər üç boru birlikdə 24 saata doldurar 12 saata yarısı dolar.

   Cavab yaz
   • İyul 7, 2018 at 8:33 axşam
    Permalink

    Gunun axirna kimi qalan vaxt gunun kecmiw.vaxtnn 1/3 ni tewkil edir.Indi saat necedir

    Xaiw ediremAlllaah.xetrine bu sualin cvb yazin

    Cavab yaz
    • İyul 8, 2018 at 4:12 səhər
     Permalink

     İndi 18:00 olmalı məncə çü ki günün axırına qalan saat altı saatdır altı hə də 18 in 1/3 dir

     Cavab yaz
 • İyul 1, 2018 at 11:47 səhər
  Permalink

  salam niyə məndə test novbetini vururam getmir zəhmət olmasa cavab yazardiz

  Cavab yaz
 • İyun 30, 2018 at 7:11 axşam
  Permalink

  salam Gulay xanim deye bilesiz qurupa nece daxil olmaq olar.

  Cavab yaz
 • İyun 30, 2018 at 6:10 axşam
  Permalink

  burda test ede bilmirem novbetin vururam kecmir o biri suala bilen varsa yazsin

  Cavab yaz
  • İyun 30, 2018 at 8:34 axşam
   Permalink

   məndə də olmur niyə olur gorsen elə adamın esebin koryur

   Cavab yaz
 • İyun 28, 2018 at 1:42 axşam
  Permalink

  Salam . Qeydiyyat ne zamandır? Bilen varsa yazsin xahiş edirem keçen il qeydiyyata gecikmisdim . Suallar nece idi keçen il ? Ondan qabaqki il 45 balla hec bir yere gede bilmedim. Bu il isterdim yaxsi netice gosterim . Hamiya ugurlar.

  Cavab yaz
   • İyul 10, 2018 at 12:57 axşam
    Permalink

    Men suallari göre bilmirem novbeti sual sözü gelir usdunden vururam gelmir saitden qeydiyyatdan kecmek lazımdı

    Cavab yaz
 • İyun 28, 2018 at 10:09 səhər
  Permalink

  Hə uşaqlar gözümüz aydın iyulun 2dən müəllimlərin işə qəbulu ilə bağlı elektron ərizələrin qəbulu başlayacaq inşallah tn rəsmi səhifəsindən oxudum

  Cavab yaz
 • İyun 27, 2018 at 8:30 axşam
  Permalink

  N.Vahidovun kitabinda hemen testin cavabi Capbar goturulub burda ama topbuz.

  Cavab yaz
 • İyun 26, 2018 at 1:24 axşam
  Permalink

  salam.sevincm sizin suala cavab ;demeli 10+2=12 12nin kvadrati 144,7+2=9 9kvadrati 81.cavabda 4+2=6 6nin kvadrati 36

  Cavab yaz
 • İyun 25, 2018 at 3:33 axşam
  Permalink

  Salam olsun gözəl insanlara. Deməli mən 2012 də ibtidai təhsil fakultəsini bitirmişəm. O, vaxtdan indiyene qədər mühafizədə işləmişəm bildiyim ne varsa hamsı yadımnan çıxıb.kim mene kömək edər haqqında verirəm məni hazırlaşdırsın imtahandan keçim. Ya real həyatda yada ki internet vasitəsilə məni hazırlaşdırsın kim bacarırsa haqqı nedi verirəm amma insaflada kimse istifadə etməsin ;)) xaiş edirəm ciddi adamlar narahat etsin xanım ya bey ferqi yoxdu əsas mən imtahdan keçim buna çox ehtiyacım var ailəli adamam işsiz alınmır. ciddi insanlar elaqe saxlasın zəhmət olmasa (050-718 16 18)

  Cavab yaz
  • İyun 28, 2018 at 10:39 səhər
   Permalink

   burda tanimadiginiz insanlardan komek istemekdense gedin hansisa kursda hazirlasin onsuzda pulunu vereceksiz hem de qarantiniz olar qebul olmaq ucun meselen MHM COX YAXSİDİ

   Cavab yaz
  • İyun 29, 2018 at 5:55 səhər
   Permalink

   Eleykim salam,hazrlawmag ucun indi vatcap qrplari var,sagolsun muelllim ve muellimler oyredir,ele qruplara qowulun faydasi var

   Cavab yaz
   • İyun 29, 2018 at 11:31 səhər
    Permalink

    Salam xanim deye bilersiz nece qowulmaq olar?

    Cavab yaz
   • İyul 2, 2018 at 5:41 səhər
    Permalink

    Salam xanim o qryplara menide sala bilersiz

    Cavab yaz
 • İyun 24, 2018 at 7:18 axşam
  Permalink

  Azərbaycan dilinden 2 sualin cavabı duzdu.cunki iki qapalı sait var ı ve u

  Cavab yaz
 • İyun 24, 2018 at 4:25 axşam
  Permalink

  riyaziyyatdan 39 cu sualin hellini bilen varsa atsin zehmet olmasa.

  Cavab yaz
 • İyun 22, 2018 at 11:30 səhər
  Permalink

  niye fiziki terbiyeye aid yeni suallar tertib etmirisniz?

  Cavab yaz
 • İyun 21, 2018 at 7:44 axşam
  Permalink

  İyunun 25dən iyulun 5nə qədər miqdə ərizə qəbulu başlayacaq

  Cavab yaz
 • İyun 20, 2018 at 1:41 axşam
  Permalink

  mencede bezi suallarda bir qeribelikler var ve ana dilinden 29 test oldugu halda sonda cemi 60 test kimi gosterilib

  Cavab yaz
 • İyun 20, 2018 at 5:16 səhər
  Permalink

  Mence bezi suallarin cavabi sehv verilib

  Cavab yaz
 • İyun 19, 2018 at 5:35 axşam
  Permalink

  Imtahanlarin vaxtin bilen var

  Cavab yaz
  • İyun 19, 2018 at 8:23 axşam
   Permalink

   Keçən ildəki kimi iyulun son günlərində olacaq

   Cavab yaz
 • İyun 19, 2018 at 1:25 axşam
  Permalink

  3 artiqinin 4 misli…… bele meseleleri nece hell edirler. Bir dusdur varmi onuncun?

  Cavab yaz
  • İyun 19, 2018 at 1:54 axşam
   Permalink

   (x+3)×4=60 x+3=60÷4 x+3=15 x=12

   Cavab yaz
  • İyun 20, 2018 at 5:09 səhər
   Permalink

   Бели вар-(x+3)*4=60-беле бир тенликле хесабланыр,джаваб исе 12 алыныр

   Cavab yaz
 • İyun 18, 2018 at 6:23 axşam
  Permalink

  Azerbaycan dili 2-ci sual v obse yalnis cavab gosterilmeyib,variantlar xamisi duz gelir

  Cavab yaz
 • İyun 18, 2018 at 6:18 axşam
  Permalink

  Azerbaycan dili 1 ve 2-ci suallarin cavabin niye duzgun gostermirsiz??meselen 1-ci sual olmalidi variant d -siz ise variant e -vermisiz duz olaraq

  Cavab yaz
 • İyun 18, 2018 at 8:59 səhər
  Permalink

  144ve10ededleri arasindaki elaqe 81ile7arasinda vardir buna oxsar elaqe asagidaki ededler cutunun hansinda vardir c ğ

  cavab 36ç 4

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: