Reklam...

İbtidai Sinif müəllimlərin işə qəbulu. Sınaq İmtahanı

İbtidai sinif müəllimlərin işə qəbulu üzrə Zəfər Kurslarının keçirtdiyi sınaq imtahanı sizinlə bölüşürük. İmtahana başlamaq üçün aşağıdakı linkə keçid edin!

  • İBTİDAİ
  • Məntiq
  • Uncategorized
 

Question 1 of 60

İBTİDAİ

1. “Xoşniyyətli” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı doğru olmayan fikirləri müəyyənləşdirin.1. Vurğusu “dissertasiya” sözünün vurğusu ilə eyni yerdədir.
2. Yazılışı ilə tələffüzü arasındakı fərqli məqamların sayı “danmaq” sözündəki fərqli məqamların sayı qədərdir.
3. Sözdə qarşılığı olmayan bir samit səs var.
4. Ahəng qanununa tabe deyil.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2. Vurğuya görə məntiqi ardıcıllğı tamamlayın.1. kamera   2. dizel   3…..
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3. ,, Ezamiyyət,,  sözünün leksik təhlili ilə bağlı doğru fikri müəyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4.
Biri ümumi qrammatik mənasına görə digərlərindən fərqlənir.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5.
Omonim frazeoloji birləşmə hansı bənddədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6.
Hansı cümlədə sifətin isimləşməsinə aid nümunə var?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7.
Qeyri-müəyyən əvəzliklərdən ibarət cərgəni müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9. Hansı sözün yazılışı ilə tələffüzü arasındakı fərqli məqamların sayı daha çoxdur
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10. Sözlərdəm neçəsi həm omonim, həm də çoxmənalı kimi başa düşülə bilər?

yol, yar, burun, boğaz, diş, baş, kök
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11. Hansılar mürəkkəb söz birləşməsi hesab olunur?1. mənim haqqımda kitab2. sənin kimi düşünən3. sahilə qədər yol gedən
4. evə qədər yol5. anam məni gözləyərkən6. onun əziz övladı
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13. O, yalnız sənin kimi düşünür”  cümləsinin morfoloji təhlili ilə bağlı doğru olmayan fikri müəyyənləşdirin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14. “Elə” sözünün işlənmə ardıcıllığı hansı variantda düzgün verilmişdir?

1. Elə sən də mənim tayımsan.
2. Mənimlə elə danışma.
3. Elə hərəkəti mənə xoş gəlmədi.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15.
Aşağıdakı cümlələrdən biri nəqli cümlədir.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16.
Aşağıdakı cümlələrdən biri quruluşuna görə digərlərindən fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17.
Omonim qoşmaların verildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18. Mənim yazdıqlarım hamının diqqətini cəlb etdi”  cümləsində mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19. Mürəkkəb zərfləri müəyyənləşdirin.1. oğrun-oğrun   4. yaza- yaza 2. birdən-birə   5. görər-görməz 3. birə-beş   6. gedə-gedə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20.
Hansı cümlə müəyyən şəxsli geniş cümlədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

21. 1998-ci ildə oğluna: “doğum tariximin son 2 rəqəminin əmələ gətirdiyi ədəd bu günki yaşımı göstərir”- deyən ata 2008-ci ildə neçə yaşındadır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22. Beş nəfərin yaşlarının ədədi ortası 12-dir. Bunlardan ikisinin yaşlarının ədədi ortası 18 olarsa, digər üçünün yaşlarının ədədi ortasını tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23.
Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24.
Beşindən biri fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25.
Hansı sırada eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26.
5 işçi gündə 5 saat işləyərək 5 gündə 5 sığınacaq hazırlayırlar. 10 işçi gündə 10 saat işləyərək 10 gündə neçə sığınacaq hazırlaya bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27.
Sürətləri 10m/dəq və 8 m/dəq olan 2 cisim çevrəsinin uzunluğu 360 m olan dairəvi yolun eyni nöqtəsindən eyni zamanda əks istiqamətlərdə hərəkətə başlayırlar. Cisimlər neçə dəqiqə sonra görüşərlər.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28.
Səhvən 25% endirim etdikdən sonra səhvini düzəltmək üçün yeni qiymətə 40% artım edən satıcı son vəziyyətdə nə qədər gəlir əldə etmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29.
Ana və onun əkiz uşaqlarının yaşları hasili 225-ə bərabərdir. Əkizlərin yaşları cəmini müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30.
4 qələm, 3 dəfərin qiyməti 6 qələm, 2 dəftərin qiymətinə bərabərdir. 4 dəftərin qiymətinə neçə qələm almaq olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31.
Üçbucağın tərəflərinin uzunluğu 2:4:5 nisbətindədir. Böyük tərəfin kiçik tərəfdən 9 sm böyük olduğunu bilərək, üçbucağın perimetrini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32.
Tərəflərindən biri 24 sm, o biri isə bundan 2 dəfə kiçik olan bərabəryanlı üçbucağın perimetrini hesablayın.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33.
Malın alış qiymətinin 4 qatı satış qiymətinin -nə  bərabərdir. Bu malın satışından neçə faiz gəlir əldə olunar?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34.
1-dən 17-ə qədər (1 və 17 daxil) tam ədədlərin yan-yana yazılmasıyla əmələ gələn ədəd neçə rəqəmlidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35.
İki ardıcıl tək ədədin cəmi aşağıdakılardan hansına bərabər ola bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36.
Dörd ardıcıl tək ədədin cəmi 64-ə bərabərdir. Ədədlərdən ən böyüyü ilə ən kiçiyinin cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37.
İki qonşu dayanacaq arasındakı məsafə 15m-dir. Sabit 30m/dəq sürəti ilə birinci dayanacaqdan hərəkətə başlayan velosipedçi nə qədər zaman sonra 6-cı dayanacağa çatar?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38.
Cümlələrin birində mübtəda işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39.
Hansı cümlənin xəbəri düzəltmə sözlə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40.
İki paraşütçü eyni vaxtda təyyarədən tullanır. Onlardan biri 12 dəqiqəyə, ikincisi isə 15 dəqiqəyə yerə çatır. Neçə dəqiqədən sonra ikinci paraşütçü birinciyə nəzərən yerdən iki dəfə hündürdə olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

Məntiq

41.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46. “?” əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?” əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48. Hansı hərflər olmalıdır ki, söz alınsın?
...çay, ...-göl
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49. ? Işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

7-6-55

5-7-32

9-8- ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50. Saat əqrəbində saat 2 tamamda saat və dəqiqə əqrəbi arasındakı iti bucaq neçə dərəcə olur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

Uncategorized

51.
Biri fənn kurikulumunun strukturuna aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52. Özünütərbiyənin üsul və vasitələrini qeyd edin:1 – özünüdərketmə
2 – praktik hazırlıq
3 – məsuliyyət hissi
4 – özünümüşahidə
5 – özünüməcburetmə
6 – yoldaşlarını müşahidə etmək
7 – özünütənqid
8 – özünüqiymətləndirmə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53. Təhsil – tərbiyə prosesinə daxil olanların ardıcıllığını göstərin.1 – didaktik oyunlar
2 – şəxsiyyətə edilən xarici təsir
3 – özünütəhsil
4 – tədris fəaliyyəti
5 – özünütərbiyə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54. Təhsilin pillələrinin ardıcıllığını göstərin1 – ümumi təhsil
2 – məktəbəqədər təhsil
3 – ali təhsil
4 – orta ixtisas təhsili
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55. Təlimin hər yeni mərhələsinin səmərəsi nədən asılıdır1 – Öyrənilən materialın xarakterindən və həcmindən
2 – məktəb rəhbərlərinin nəzarətindən
3 – şagirdlərin oxumağa qabilliyindən
4 – əvvəlki mərhələnin məhsuldarlığından
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56. İllüstrasiyanın növlərini müəyyən edin1 – Təbii şəkildə əşya
2 – Əşya haqqında məlumat
3 – əşya və hadisənin şəkli, modeli
4 – Əlavə oxu materialları
5 – Sxematik və simvolik əyani vəsaitlər
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin1 – dərs
2 – dərnək
3 – bilik
4 – tərbiyəvi söhbət
5 – ekskursiya
6 – ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59. Tərbiyə işlərinin mərhələlərindən olanları seçin.1 – fasiləsizliyi;
2 – məqsədlərin müəyyənləşdirilməsi;
3 – işin təşkili;
4 – fəaliyyət növləri;
5 – nəticələrin təhlili;
6 – formalarını qruplaşdırmaq
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60.
Bunlardan hansı müasir dərsə verilən tələblərdən deyildir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

2 Şərhlər “İbtidai Sinif müəllimlərin işə qəbulu. Sınaq İmtahanı

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir