Загрузка...

İbtidai Sinif müəllimləri üçün – Diaqnostik Qiymətləndirmə

  • RİYAZİYYAT
  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

RİYAZİYYAT

1.

x + 48 =53 olarsa, 585: x+722 ifadəsinin qiymətini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 70 alınan ən böyük ədədlə, onluqlara qədər yuvarlaqlaş- dırdıqda 70 alınan ən kiçik ədədin cəmini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Birinci fəhlə bir günə 16 detal, ikinci fəhlə isə 12 detal hazırlayır. Bu hesabla, fəhlələr 6 günə neçə detal hazırlayarlar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Çəndə 500 l su var idi. Çəndən hər dəfə 80 l olmaqla 6 dəfə su boşaltdılar. Çəndə neçə litr su qaldı?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

8 eyni stula 64 manat verdilər. 24 belə stul neçəyədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

8 xalata 32 m parça işləndi. Bir xalata bir dondan 1 m artıq parça işlənir. 15 don tikmək üçün neçə metr parça lazımdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Toy məclisi üçün 350 nəfərlik stol açılıb. Təbrik üçün 170 nəfər qohumlar, bundan 28 nəfər çox dostlar gəlib. Neçə nəfərə yer çatmayacaq?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

Nailə 28 stəkanı hər birində 6 ədəd olmaqla sinilərə yığdı. Nailə sonuncu siniyə neçə stəkan qoydu?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

İki ədədin hasili 12, qisməti 3- dür. Bu ədədlərin cəmini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

x:24=2 • 3 olduqda, 9 • x – 17 = ? ifadəsinin qiyməti nəyə bərabərdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Qayıq stansiyasında 12 üçyerlik, 29 ikiyerlik və 15 dördyerlik qayıq var idi. Bütün bu qayıqlarda bir dəfəyə cəmi neçə adam üzə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Vuruqlarından biri 452, digəri isə 75 olan hasili minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Ulduz işarəsinin yerinə bərabərsizliyi doğru edən ən kiçik ədədi yazın: 830 + * > 830 + 293

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

949 – u 25- ə böldükdə alınan qalıq , 1731 – i 24 – ə böldükdə alınan qalıqdan neçə dəfə böyükdür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

 20000 manat pulu neçə ədəd 20 manatlıq əskinasla düzəltmək olar ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

Dörd müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 3430-dur. Bu ədədlərin ən kiçiyi ən azı neçə ola bilər ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18.

64b üç rəqəmli ədədi 4-ə və 5- ə qalıqsız bölünərsə, b ədədini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19.

ABAB7 : AB misalında qismət və qalığın hasili neçədir ? Eyni hərflər eyni rəqəmləri göstərir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Yazlışlardan hansı doğrudur?

Eyni hərflər eyni rəqəmləri göstərir

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

21.

Hansı cümlədəki “maral” sözündə vurğu I hecaya düşür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

Beşindən biri fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

Hansı sırada eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Hansı bənddəki sözlər kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlərdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

Hansı cümlədə mürəkkəb söz yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

Aşağıdakılardan hansında inkar şəkilçisi işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Gül sözünə hansı şəkilçiləri artırsaq, düzəltmə söz alınar?

1. -dan  2. -lər  3. – ün  4. -lük  5. -çü  6. – ə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

Cümlələrin birində “sarı” sözü köməkçi nitq hissəsidir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

Hansı cərgədə verilmiş sözlər eyniköklü deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

Hansı cümlədə mübtəda söz birləşməsi ilə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

Sözlərdən biri səhv yazılıb.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

Şəkilçisi fərqli tələffüz olunan sözü göstər.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

Hansı cümlədə sual əvəzliyi işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. “Tapdalamaq” sözünün tələffüzü hansı bənddə düzgün verilib?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Sayla isim arasındakı söz hansı cümlədə düzgün işlədilAnam mağazadan iki cüt corab aldı.məyib?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

Hansı sözdə şəkilçi sözün kökündən əvvəl gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Əsas tərəfi sayla ifadə olunan söz birləşməsi hansı bənddə verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. İsmi birləşməni göstər.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.

“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?

1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.

1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:

1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:

1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.

Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?

1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

Biri tədris resursuna aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

1 şərh var “İbtidai Sinif müəllimləri üçün – Diaqnostik Qiymətləndirmə

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.