İbtidai sinif müəllimləri üçün Diaqnostik Testlər.

1. Hansı sözün tərkibində bir cingiltili, iki kar samit var?
A) bitki B) limon C) dovğa D) armud E) yoldaş
2. Kvadratın perimetri 48 sm – dir. Sahəsi bu kvadratın sahəsinə bərabər düzbucaqlının uzunluğu 18 sm – dir. Düzbucaqlının eni neçə santimetrdir?
A) 11 sm B) 7 sm C) 6 sm D) 9 sm E) 8 sm
3. Qalıqlı bölmə əməlində qismət 19, bölən 9 – dur. Bu bölmə əməlində bölünən ən çoxu neçə ola bilər?
A) 179 B) 170 C) 180 D) 183 E) 190
4. a=48 olarsa, (96•14•5) : (35•a) ifadəsinin qiyməti nəyə bərabərdir?
A) 7 B) 6 C)5 D) 4 E) 6
5. Hansı cümlədə feldən düzələn isim işlənib?
A) Qırıcı təyyarələr səmada göründü.
B) Hamı uzaqdan gələn oğlana baxırdı.
C) Aysel müəllimin dediklərini kitabçaya qeyd etdi.
D) Sərçə çörək qırıntılarını dimdiklədi.
E) O, uçuq evdə yaşayır.
6. Hansı sıra eyniköklü sözlərdən ibarətdir?
A) duzlu, duzla, duzlar
B) qorxunc, qorxu, qorxaq
C) yağlı, yağmur, yağış
D) işləyir, işlədi, işləyəcək
E) gül, güllər, gülüş
7. Antonim sözlər cərgəsini göstərin.
A) böyük-iri, qoca-ahıl
B) pis-əyri, düz-dürüst
C) dərə-təpə, az-çox
D) sevmək-ağlamaq, atmaq-vermək
E) xoşbəxt-sevincli, qəm-kədər
8. “Üzümçülərin” sözündə dörd cür yazılan neçə şəkilçi var?
A) yoxdur B) 1 C) 2 D) 3 E) 4
9. İsim və sifət kimi işlənən söz hansıdır?
A) sönük B) oynaq C) sarıq D) işlək E) qalıq
10. Toy məclisi üçün 350 nəfərlik stol açılıb. Təbrik üçün 170 nəfər qohumlar, bundan 28 nəfər çox dostlar gəlib. Neçə nəfərə yer çatmayacaq?
A) 198 B) 15 C) 18 D) 20 E) 17
11. Hansı söz səhv yazılıb?
A) qarpız B) biraz C) gec-tez D) corab E) aşpaz
12. Neçə sözü sətirdən-sətrə keçirmək olar?
ovçu, uzaq, aslan, xətt, ata, papaq, Arif
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
13. Ədədi ortası 40 olan üç ədəddən biri 31, digəri 52 – dir. Üçüncü ədəd neçədir?
A) 38 B) 42 C) 37 D) 40 E) 36
14. 11364:12- 75 < 3•A şərtinə görə A – nın yerindəki ən kiçik ədəd neçədir?
A) 293 B) 291 C) 292 D) 290 E) 270
15. Həm əsas, həm də köməkçi nitq hissəsi kimi işlənən sözlər hansı cərgədə verilib?
A) sarı, bir B) qoy, üçün C) kim, və D) də, ən E) tək, ki
16. 32a üç rəqəmli ədədinin 2-yə, 3-ə və 4-ə qalıqsız bölünə bilməsi üçün a neçə olmalıdır ?
A) 1 B) 4 C) 3 D) 2 E) 0
17. Aralarında 4 il yaş fərqi olan üç qardaşın yaşlarını topladıqda cəmdə 54 alınır. Böyük qardaşın neçə yaşı var ?
A) 20 B)14 C) 22 D) 18 E) 16
18. Həm omonim, həm də çoxmənalı söz kimi işlənən sözlər cərgəsini seçin.
A) göz, baş B) at, şam C) üz, qol D) qaz, don E) yol, ağız
19. 2 kq təzə meyvədən 325 qr quru meyvə alınır. 214 kq təzə meyvədən nə qədər quru meyvə alınar ?
A) 34775 qr B) 325126 qr C) 423142 qr D) 102315 qr E) 186542qr
20. Hansı atalar sözündə əksmənalı sözlər işlənib?
A) Saxla samanı, gələr zamanı. B) Örtülü bazar dostluğu pozar. C) Dost başa baxar, düşmən ayağa.
D) Dost dar gündə tanınar. E) El gücü sel gücü.
21. Birinin sinonimi yoxdur.
A) yanlış B) yarpaq C) bilik D) yeni E) yüksək
22. 48 •A=1440, A•B=2010 olarsa, A+B cəmi neçədir?
A) 97 B) 99 C) 101 D) 103 E) 110
23. Kamilə iki qələmə 18 manat pul verdi. Qələmlərdən biri o birindən 2 dəfə baha idi. Kamilənin aldığı qələmdən bahalısının qiyməti neçə manatdır?
A) 10 manat B) 11 manat C) 12 manat D) 13 manat E) 14 manat
24. “Hiss” sözünə hansı şəkilçini artırdıqda qoşa samitlərdən biri düşmür?
A) – siz B) -lər C) –in D) –də E)-dir
26. Verilmiş sözlərin neçəsində səslər hərflərdən azdır?
Dovşan, çiçək, ailə, hüzn, dostluq, təəssüf
A) 1 B) 2 C) 5 D)4 E) 3
26. Hansı cümlədə xəbər cəm şəkilçisi qəbul etməlidir?
A) Kitablar onun əlindən yerə düşdü…
B) Camaat onun yolunu səbirsizliklə gözləyirdi….
C) Şagirdlər sabah ekskursiyaya gedəcək….
D) Saralmış yarpaqlar tökülür….
E) Güllər hər səhər açılır….
27. 4603 ədədini onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda alınan ədəd haqqında yazılmış fikirlərdən hansı doğru deyil ?
A) Rəqəmlərinin cəmi 10-dur.
B) Dördrəqəmli cüt ədəddir.
C) 4603-dən böyükdür.
D) “dörd min altı yüz” kimi oxunur
E) 4500-dən böyükdür.
28. “Anadan belə laqeyd danışmazlar” cümləsi …
A) qeyri-müəyyən şəxsli müxtəsər cümlədir.
B) qeyri-müəyyən şəxsli geniş cümlədir.
C) müəyyən-şəxsli geniş cümlədir.
D) ümumi şəxsli müxtəsər cümlədir.
E) ümumi şəxsli geniş cümlədir
29. 800 q məhlulda 50 q duz var.240 q məhlulda nə qədər duz var?
A) 50 q B) 15 q C) 45 q D) 20 q E) 13 q
30. Başladı sözü ilə bağlı olan səhv fikri seçin:
A) isimdən düzələn feldir B) keçmiş zamandadır C) inkar formasındadır
D) tələffüzü fərqlidir E) sözün kökü “baş”dır
31. Verilmiş misalda qismət neçə rəqəmlidir ? 258905 : 315
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 8
32. Yazılışlardan hansı doğrudur ? Eyni hərflər eyni rəqəmləri göstərir.
A) ABCABC : ABC = 1111 B) ABCABC : ABC = 1000
C) ABCABC : ABC = 1010 D) ABCABC : ABC = 1001
E) ABCABC : ABC = 10001
33. Dörd müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 3430-dur. Bu ədədlərin ən kiçiyi ən azı neçə ola bilər ?
A) 100 B) 430 C) 436 D) 999 E) 546
34. Verilmiş sözlərdən neçəsi yaxın mənalı sifətdir:
çirkin-gözəl, məğrur-qürurlu, güc-qüvvət, ağ-bəyaz, dost-tanış, uzun-böyük, uca-hündür, vətən-yurd, qısa-gödək, sıx-seyrək?
A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
35. 184 və 154 ədədlərinin fərqini 3-ə bölün:
A) 20 B)15 C) 10 D) 12 E) 19
36. Feli birləşmə hansıdır?
A) dərilmiş meyvə B) qorxulu film C) alma ağacı
D) alma dərmək E) dalğalı dəniz
37. “qaçmaq” feli indiki zamanda ikinci şəxsin cəmində necə olar?
A) qaçıram B) qaçırsan C) qaçırıq D) qaçırsınız E) qaçır
38. 949 – u 25– ə böldükdə alınan qalıq , 1731 – i 24 – ə böldükdə alınan qalıqdan neçə dəfə böyükdür?
A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 10
39. Avtomobil yarışının iştirakçıları birinci gün 52 km yol getmişdilər. Bu, ikinci gün gedilən yoldan 4 dəfə çox idi. İdmançılar iki günə neçə kilometr yol getdi?
A) 60 km B) 120 km C) 65 km D) 78 km E) 92 km
40. İsimdən düzələn sifət hansıdır?
A) uçuq B) qorxunc C) zarafatcıl D) tutqun E) qırıcı
41. “sakit” sözü bunlardan hansının əlaməti ola bilməz:
A) torpaq B) hava C) mahnı D) uşaq E) dəniz
42. Tutumu 40 l olan bidondan 750 ml-lik qabla 20 dəfə su götürdülər. Bidonda nə qədər su qaldı?
A) 30 l B) 15 l C) 22 l D) 25 l E) 24 l
43. Verilmiş şeir parçasında neçə isim var:
Bu qala bizim qala,Həmişə bizim qala.
Tikmədim özüm qalam,Tikdim ki, izim qala.
A) 5 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1
44. Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər cərgəsini seçin:
A) gəlin, alma, vurma B) sarı, burma, sərin
C) xurma, alın, bölmə D) dərin, daraq, şaxta
E) qazma, oxu, taxta
45. Hansı cümlədə feldən düzələn isim işlənib?
A) Qırıcı təyyarələr səmada göründü.
B) Hamı uzaqdan gələn oğlana baxırdı.
C) Aysel müəllimin dediklərini kitabçaya qeyd etdi.
D) Sərçə çörək qırıntılarını dimdiklədi.
E) O, uçuq evdə yaşayır.
46. Mən yüzlüklərinin sayı 2 olan ən böyük üçrəqəmli cüt ədədəm. Yüzlüklərə qədər yuvarlaqlaşsam, 300 olaram. Mən neçəyəm?
A) 296 B) 294 C) 298 D) 293 E) 211
49. “Tapdalamaq” sözünün tələffüzü hansı bənddə düzgün verilib?
A) [taptalamax] B) [tapdalamax] C) [tapdalamağ] D) [taftalamax] E) [tabdalamax]
50. Hansı cümlədə q-ğ əvəzlənməsi baş verməyib?
A) Yaxşılığı et, balığı at dəryaya, balıq bilməsə də xaliq bilər
B) Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir, yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir.
C) Etdiyin yaxşılığı xatırlama, gördüyün yaxşılığı unutma
D) Yaxşılığı edəndə ondan qarşılıq istəmə.
E) Əsas odur ki, sənə pisliyi dəyən birisinə yaxşılıq edəsən.

bu suallar sadəcə nümunədir!

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.