Загрузка...

İbtidai Sinif. Müəllimləer üçün diaqnostik imtahan (E)

  • İBTİDAİ
  • KURİKULUM
 

Sual 1 - 60

İBTİDAİ

1. Qutuda 15 kub var. Həsən qutuya baxmadan dəfələrlə cəhd etdisə də, mavi rəngli kub çıxara bilmədi. Torbada neçə mavi kub var idi?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2.

Hansı söz ahəng qanununa tabe deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.

Ata 40, oğul 10 yaşındadır. Neçə il sonra atanın yaşından iki dəfə çox olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Hecalara düzgün bölünən sözləri seçin.

1. ma-i-li      2. eti-bar       3. qar-daş   4. ai-lə        5. no-ya-br

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.

Səhv yazılmış sözü müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6.

Hasnsı tənlikdə kök yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7.

Tənliyi həll edin:

240•3 – x =180

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

Nigar Nərgizdən 6 yaş böyük, Nərmindən 3 yaş kiçikdir. Buna görə, Nərgiz, Nərmindən neçə yaş kiçikdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.

Söz sırasının pozulmadığı sıranı göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10.

“Qardaş” sözünün əvvəlinə hansı sözü əlavə etsək, mürəkkəb söz alınar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

Toplananlardan birini 7 vahid azaldıb, digərini 13 vahid artırsaq, cəm necə dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Hansı fikir “Hara getsə, əlimdən qurtarmayacaq” və “Nə qədər dil tökürsə, xeyri yoxdur” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13.

Vuruqlarından biri 452, digəri isə 75 olan hasili minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, neçə olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Antonim sözlərin işlənmədiyi cümləni tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. 44 şəkərbura və 28 paxlavanın hamısından istifadə edərək ən çox neçə eyni hədiyyə bağlaması düzəltmək mümkündür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

* işarəsinin yerinə hansı rəqəmi yazdıqda 356*34*2 ədədi 9-a bölünür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

78567 ədədinin 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Piyada yolun 5/12 hissəsini getdikdən sonra məlum oldu ki, mənzilə çatmağa daha 42 km yol qalıb. Yolun uzunluğunu tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Kitabın 240 səhifəsi var. Azər bu kitabın 5/8 hissəsini oxudu. Azər neçə səhifə oxudu?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Antonim sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21.

Gördünmü, ay bala dedi atan mənim başıma nə oyun açdı – cümləsinin sxemini göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Uyğunluğu müəyyən edin.

I. Vurğu üçüncü hecaya düşür.

II. Vurğu ikinci hecaya düşür.

III. Vurğu birinci hecaya düşür.

1. Antarktida, dekorasiya

2. Arktika, missiya

3. iyul,iyun

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Üç müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 2248-dir. Bu ədələrdən ən kiçiyi neçə ola bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Bir ədəd digərindən 5 dəfə böyükdür. Əgər byük ədəddən 40 çıxıb, kiçik ədədin üzərinə 120 əlavə etsək, alınan nəticələr bərabər olar. Bu ədədlərin cəmini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. n- in hansı natural qiymətlərində 7/n  kəsrinin qiyməti natural ədəd olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

Hansı sırada eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

Söz birləşməsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

Hansı bənddəki sözlər kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlərdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

18,5 və 27 ədədləri arasında neçə natural ədəd var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

ABAB7 : AB misalında qismət və qalığın hasili neçədir ?
Eyni hərflər eyni rəqəmləri göstərir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

*-un əvəzinə elə rəqəm yazın ki, -4399<-439* bərabərsizliyi doğru olmasın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Qayıq stansiyasında 12 üçyerlik, 29 ikiyerlik və 15 dördyerlik qayıq var idi. Bütün bu qayıqlarda bir dəfəyə cəmi neçə adam üzə bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

78567 ədədinin 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

Təkliflərdən hansı doğru deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. 9; 8; 0; 7; 6 rəqəmlərindən bir dəfə istifadə etməklə yazılan ən böyük və ən kiçik beşrəqəmli cüt ədədlərin cəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

“Beşguşəli” sözünün tərkibi hansı sxemə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Piyasa yolun 5/12 hissəsini getdikdən sonra məlum oldu ki, mənzilə çatmağa daha 42 km yol qalıb. Yolun uzunluğunu tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

800 q məhlulda 50 q duz var.240 q məhlulda nə qədər duz var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Hansı cümlələrdə isim işlənməmişdir.

1. Gecə keçir, səhər açılırdı.
2.Bildiklərini dönə-dönə təkrar et.
3. Oralarda yaşamaq çətinləşmişdi.
4. Böyük dura-dura kiçik danışmaz.
5. Hər tərəf başdan-başa gül-çiçəklə bəzənmişdi.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41.

“Şagirdyönümlülük” dedikdə kurikulumda nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Fənn kurikulumunda nə əks olunub?

1. Qiymətləndirmə növləri və üsulları 2. Mövzülar 3. Məzmun (fənnin məqsədi, məzmun xətti, standartlar, alt-standartlar) 4. Həftəlik dərs saatlarının miqdarı 5. Təlim strategiyaları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Kurikulumun xüsusiyyətlərini göstərin.

1. Şəxsiyyətyönümlü
2. Nəticəyönümlü
3. Təklifyönümlü
4. İnteqrativlik
5. Tələbyönümlü
6. Fənyönümlü
7. Bilikyönümlü
8. Müəllimyönümlü

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Aşağıdakı fikirlərdən hansı doğrudur?

1. Məzmun standartları dərsin məqsədlərinin ifadə formalarından biridir.
2. Fənn kurikulumlarında fənnin məzmunu standartlar şəklində ifadə olunur.
3. Sinifdən sinfə keçdikcə alt – standartlar dəyişir.
4. Hər sinif üzrə məzmun xətləri dəyişmir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

Bir alt-standartı reallaşdırmaq üçün neçə təlim nəticəsi müəyyənləşdirmək olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

Tərbiyə sisteminin komponentlərinə aiddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Müəllimin innovativ fəaliyyətinə aid olanları göstərin:

1. İnnovativ təlim və informasiya texnologiyalarını tətbiq edir.
2. Yeni təlim üsulları yaradır.
3. Təlim proresində şagirdə obyekt kimi yanaşır.
4. İnkişafetdirici, diferensial və inteqrativ yanaşmaları tətbiq edir.
5. Təlim prosesində şagirdlərə mövzu ilə bağlı daha çox məlumat verməyə çalışır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.

Perspektiv planlaşdırmaya hansı daxil deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

Aşağıda sadalananlardan hansı didaktik prinsip deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Təlim strategiyalarına aid olanları seçin:

1. Təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması 2. Qiymətləndirmə növləri 3. İş formaları 4. Təlimin nəticələri 5. Məzmun standartları 6. Üsullar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51.

Fasilitasiya nəyə əsaslanır? Biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

“Venn diaqramı”dan nə məqsədlə istifadə olunur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Təlim zamanı üsullar seçilərkən nəyi nəzərə almaq lazımdır?

1. Şagirdlərin yaş səviyyəsini 2. Mövzunu 3. Ümumi təlim nəticələrini 4. Dərsin hansı mərhələsində istifadə olunacağını 5. Dərsin gözlənilən təlim nəticələrini

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

Biri tədris resursuna aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

Bunlardan biri məktəbdaxili qiymətləndirmənin tərkib hissəsi deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

Formativ qiymətləndirmə nə vaxt aparılır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

“Portfolio” nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58.

Diaqnostik qiymətləndirmədə istifadə olunan vasitələr hansılardır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Kiçik summativ qiymətləndirmənin (KSQ) xüsusiyyətlərini seçin:

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir. 2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır. 3. KSQ bir dərs ərzində keçirilir. 4. Yarımilin sonunda keçirilir. 5. Yarımillik qiymətə təsir etmir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

Biri fəal (interaktiv) təlimin mərhələsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.