İbtidai Sinif müəllimləri üçün – Diaqnostik Qiymətləndirmə D variantı

  • KURİKULUM
  • İBTİDAİ
 

Sual 1 - 60

KURİKULUM

1.
KURİKULUM NƏDİR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. FƏNN KURİKULUMUNUN STRUKTURUNA AİD OLMAYANI SEÇİN:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3.
KURİKULUMUN ƏSAS XÜSUSİYYƏTİ:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
MƏZMUN XƏTTİ NƏDİR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5.
TƏHSİL STANDARTI:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. AŞAĞIDAKILARDAN BİRİ TƏLİMIN TƏŞKİLİNƏ VERİLƏN TƏLƏBLƏRƏ DAXİL DEYİL:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. TƏHSİLALANLARIN MƏNƏVİ TƏRBİYƏSİNDƏ ƏSAS METOD:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
PEDAQOJİ TEXNOLOGİYA:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9.
TƏRBİYƏ SİSTEMİNİN KOMPONENTİ DEYİL:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. MÜƏLLİMLƏRİN İNNOVATİV FƏALİYYƏTİNIN NƏTİCƏSİNƏ AİD OLANLARI GÖSTƏRİN:

1. Təhsilin keyfiyyəti yüksəlir.
2. Təhsildən yayınma halları artır.
3. Təhsil müəssisəsinin nüfuzu artır.
4. Şagirdlərin kompetensiyasıartır.
5.Təhsil müəssisəsində psixoloji iqlim pisləşir.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. TƏLİM PROSESİNDƏ TAKSONOMİYALAR NƏYƏ XİDMƏT EDİR?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. CARİ PLANLAŞDIRMADA ƏN ÇOX BURAXILAN SƏHV HANSIDIR?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. VARİANTLARDAN BİRİ FƏAL (İNTERAKTİV) TƏLİMİN xÜSUSİYYƏTİDİR:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
NƏ ÜÇÜN MOTİVASİYA DÜŞÜNDÜRÜCÜ VƏ ƏQSƏDƏUYĞUN OLMALIDIR?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15.
PROBLEM SİTUASİYANIN YARADILMASI ZAMANI TEZ-TEZ MÜŞAHİDƏ OLUNAN SƏHVİ GÖSTƏRİN:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. TƏLİM STRATEGİYALARINA AİD OLMAYANI GÖSTƏRİN:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. DİAQNOSTİK QİYMƏTLƏNDİRMƏ NƏ VAXT APARILIR?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. FORMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDİ:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. BÖYÜK SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN (BSQ) XÜSUSİYYƏTLƏRİNİ SEÇIN:

1. Bəhs və ya bölmənin sonunda keçirilir.
2. Qiymətləndirmə vasitələri məktəb rəhbərliyi tərəfindən hazırlanır.
3. BSQ –nin keçirilmə tarixi fənn müəllimi tərəfindən müəyyən edilir.
4. Yarımilin sonunda keçirilir.
5. BSQ-nin keçirilmə tarixi illik planlaşmada nəzərdə tutulur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. SUMMATİV QİYMƏTLƏNDİRMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ:

1. Müəllimin tədris fəaliyyətini dəyərləndirmək.
2. Sinfin ilkin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
3. Məktəbdə təlimin səviyyəsini müəyyənləşdirmək.
4. Şagirdin təlim nailiyyətlərinin inkişafını gündəlik olaraq izləmək.
5. Təlimin hər hansı bir mərhələsində (tədris vahidinin, yarımilin, tədris ilinin sonunda) şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

İBTİDAİ

21. Qutuda 15 kub var. Həsən qutuya baxmadan dəfələrlə cəhd etdisə də, mavi rəngli kub çıxara bilmədi. Torbada neçə mavi kub var idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.
Hansı söz ahəng qanununa tabe deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Ata 40, oğul 10 yaşındadır. Neçə il sonra atanın yaşından iki dəfə çox olacaq?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.
Səhv yazılmış sözü müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.
Hasnsı tənlikdə kök yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.
Tənliyi həll edin:

240•3 – x =180
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Nigar Nərgizdən 6 yaş böyük, Nərmindən 3 yaş kiçikdir. Buna görə, Nərgiz, Nərmindən neçə yaş kiçikdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.
Söz sırasının pozulmadığı sıranı göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.
“Qardaş” sözünün əvvəlinə hansı sözü əlavə etsək, mürəkkəb söz alınar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. Toplananlardan birini 7 vahid azaldıb, digərini 13 vahid artırsaq, cəm necə dəyişər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Hansı fikir “Hara getsə, əlimdən qurtarmayacaq” və “Nə qədər dil tökürsə, xeyri yoxdur” cümlələrinin hər ikisinə aid edilə bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Vuruqlarından biri 452, digəri isə 75 olan hasili minliklərə qədər yuvarlaqlaşdırsaq, neçə olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.
Antonim sözlərin işlənmədiyi cümləni tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. 44 şəkərbura və 28 paxlavanın hamısından istifadə edərək ən çox neçə eyni hədiyyə bağlaması düzəltmək mümkündür?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.
* işarəsinin yerinə hansı rəqəmi yazdıqda 356*34*2 ədədi 9-a bölünür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
78567 ədədinin 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Antonim sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Gördünmü, ay bala dedi atan mənim başıma nə oyun açdı – cümləsinin sxemini göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

41. Uyğunluğu müəyyən edin.I. Vurğu üçüncü hecaya düşür.

II. Vurğu ikinci hecaya düşür.

III. Vurğu birinci hecaya düşür.

1. Antarktida, dekorasiya2. Arktika, missiya3. iyul,iyun
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Üç müxtəlif üçrəqəmli ədədin cəmi 2248-dir. Bu ədədlərdən ən kiçiyi neçə ola bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Bir ədəd digərindən 5 dəfə böyükdür. Əgər böyük ədəddən 40 çıxıb, kiçik ədədin üzərinə 120 əlavə etsək, alınan nəticələr bərabər olar. Bu ədədlərin cəmini tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Hansı sırada eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Söz birləşməsi nədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
Hansı bənddəki sözlər kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlərdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
18,5 və 27 ədədləri arasında neçə natural ədəd var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. ABAB7 : AB misalında qismət və qalığın hasili neçədir ? Eyni hərflər eyni rəqəmləri göstərir
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
*-un əvəzinə elə rəqəm yazın ki, -4399<-439* bərabərsizliyi doğru olmasın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

51. Qayıq stansiyasında 12 üçyerlik, 29 ikiyerlik və 15 dördyerlik qayıq var idi. Bütün bu qayıqlarda bir dəfəyə cəmi neçə adam üzə bilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
78567 ədədinin 5-ə bölünməsindən alınan qalığı tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
Təkliflərdən hansı doğru deistənilən üçbucağın heç olmasa iki bucağı itidiryil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. 9; 8; 0; 7; 6 rəqəmlərindən bir dəfə istifadə etməklə yazılan ən böyük və ən kiçik beşrəqəmli cüt ədədlərin cəmi neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
“Beşguşəli” sözünün tərkibi hansı sxemə uyğundur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
800 q məhlulda 50 q duz var.240 q məhlulda nə qədər duz var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Teymur, Cavid və Gülər layihə təqdimatı üçün hərəyə 2 plakat hazırladılar. Hər plakata 8 fotoşəkil yapışdırdılar. Onların plakatlarında cəmi neçə fotoşəkil oldu?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
420 mm 30 sm – dən nə qədər böyükdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Onluqlara qədər yuvarlaqlaşdırdıqda 70 alınan ən böyük ədədlə, onluqlara qədər yuvarlaqlaş- dırdıqda 70 alınan ən kiçik ədədin cəmini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...
tehsilim.info

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.