Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu Sınaq İmtahanı. İBTİDAİ SİNİF-2017/18

Əziz müəllimlər! müəllimlərin 2017-2018 tədris ili üzrə işə qəbulununa az qaldığından tehsilim.info olaraq namizədlər üşün bu gündən etibarən online sınaqlar təşkil ediləcəkdir. Sınaq imtahanı tam real imtahan şəraitində keçirilir.

 • İBTİDAİ
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

İBTİDAİ

1. F → 3
M → 4
T→ 2
K → ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Dörd yеşikdə bərаbər miqdаrdа çay vаrdı, hər yеşikdən 9 kq çay götürdükdən sоnrа yеşiklərin hаmısındа birlikdə qаlаn çayın miqdаrı əvvəlcə hər yеşikdə оlаn çayın miqdаrınа bərаbər оldu. Bu zаmаn 4 yеşikdə nə qədər çay qаldı?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. 150 kq cuğundur еmаlındаn 24 kq qənd аlındı. 360 kq qənd аlmаq üçün nə qədər cuğundur еmаl еdilməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.
Hаsili 30 оlаn iki nаturаl ədədin cəmi ən çох neçə оlа bilər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. İtlə tülkü аrаsındаkı məsаfə 180 m-dir. İtin sürəti 350 m/dəq, tülkünün sürəti 320 m/dəq-dir. Neçə dəqiqədən sоnrа it tülkünü tutаr?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Аilə аtа, аnа və üç qızdаn ibаrətdir. Оnlаrın yаşlаrı cəmi 90-dır. Qızlаrın yаş fərqi 2 ildir. Аnаnın yаşı qızlаrın yаşlаrı cəmindən 10 il çохdur. Аtа və аnаnın yаşlаrı fərqi оrtаncıl qızın yаşınа bərаbərdir. Qızlаrının hər birinin yаşını tаpın?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Cibimdə 200 mаn pulum vаr. Bu pullаr yаlnız iki kаğız puldаn ibаrətdir və оnlаr еyni dеyil. Cibimdə hаnsı pullаr vаr?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Аrdıcıl dörd nаturаl ədədin cəmi 66-dır. Bu ədədlərdən оrtаdаkılаrının hаsilini tаpın.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Bir qutudа еyni fоrmа və çəkidə 6 qırmızı, 7 yаşıl, 5 göy kürəcik vаrdır. Qutuyа bахmаdаn ən аzı neçə
kürəcik götürmək lаzımdır ki, оnlаrın içərisində göy rəng оlsun?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.
İki dəqiqə ərzində sааt əqrəbi neçə dərəcə dönür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.
Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Nümunədə obrazlılıq göstəricisinin tam sırasını göstərin.Məhəbbətdir yerin-göyün dirəyi,Məhəbbət edənin yanar çırağı.(Xətai)
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.
Qıpçaq dili qrupuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. ” Nə sualı var, versin”  cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.
Aşağıdakı cümlələrdən biri quruluşuna görə digərlərindən fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.
Omonim qoşmaların verildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. “Mənim yazdıqlarım hamının diqqətini cəlb etdi” cümləsində mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Mürəkkəb zərfləri müəyyənləşdirin.1. oğrun-oğrun   4. yaza- yaza 2. birdən-birə   5. görər-görməz 3. birə-beş   6. gedə-gedə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.
Hansı cümlə müəyyən şəxsli geniş cümlədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Quşlаr аğаclаrа cüt-cüt qоnsа, 4 аğаc аrtıq qаlаr, tək-tək qоnsа, bir quşа аğаc çаtmаz. Neçə аğаc vаrdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Hansı sözlərin tələffüz şəkli səhv göstərilmişdir?1. [oynayır]   2. [oxuyurlar]   3. [dinməz]  4. [fiziyaloji]   5. [gəlinnix’]
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. “Gah yağış yağır, gah külək əsir, gah da şimşək çaxırdı” bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləsində bağlayıcını ixtisar etsək, hansı məna əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə yaranar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Nümunədə ikinci dərəcəli üzvlərlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.Nigar hələ də Zərifənin dediklərini unuda bilmir, olanları bir-bir yada salırdı.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb zərfləri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Hansı cümlələrdə qrammatik norma pozulmamışdır?1. Görünür uzaqda kasıb daxmalar.
2. Uşağın sifəti qızarmışdı.
3. Uşaqların çoxu bu fikrə etiraz edirdilər.
4. Evə gəlib uşağı götürdülər.
5. Səninlə necə danışmalıyam?
6. Bir neçə illərdir ki, onu görmürəm.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Uyğunluğu müəyyən edin.Cümlələrdəki işarələnmiş isimlər:
1. Adlıq haldadır.
2. Yiyəlik haldadır.
3. Təsirlik haldadır.
a. Çörək ətri heç zaman azalmasın.
b. El bir olsa, dağ oynadar yerindən. (A. Tufarqanlı)
c. Babadağ ən uca dağdır.
d. 17 Noyabr Milli Dirçəliş Günüdür.
e. Səsin mənə çox tanışdır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Həmcins mürəkkəb təyinli cümlələri müəyyən edin.1. Düzənliklərdə bitən, susuzluğa dözümlü olan kollardan müxtəlif dərman preparatları hazırlanır.
2. Qardaşını sahildə görməyən Cəmalə həyəcanlandı.
3. Taxıl dərzləri, küləş topaları diqqətimizi cəlb elədi.
4. Dağlarda böyümüş, bulaqlardan su içmiş insanların dözümünə qibtə edirəm.
5. Görkəmli yazıçı və tanınmış publisist Sənan Kərimli də iclasda idi.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. “Şirin xatirələri” birləşməsini hansı cümlədə işlətsək, “xatirələri” sözü adlıq halda olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.
İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Sadə cümlələrdən birini tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləyə çevirmək olar:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. “Kimi” qoşması “tək” qoşmasının sinonimi olduqda ismin hansı halında olan sözlə işlədilir və hansı mənanı bildirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Şeirdəki sözlərin morfoloji təhlili ilə bağlı səhv fikirləri müəyyən edin.Nədir axı bu millətin günahı?Tutsun sizi görüm məzlumlar ahı. (M. Şəhriyar)1. Şeirdə iki köməkçi nitq hissəsi: bir ədat, bir modal söz işlənib.
2. Bir yiyəlik, üç adlıq halda olan isim var.
3. Şeirdəki feil təsriflənəndir, məlum növdədir, əmr şəklindədir.
4. Əvəzliyin mənaca üç müxtəlif növü işlənib.
5. Birinci misrada şəxs sonluğu (xəbərlik şəkilçisi) qəbul etmiş söz var.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.
Hansı cümlənin xəbərində orfoqrafik səhvə yol verilib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. “qaçmaq” feli indiki zamanda ikinci şəxsin cəmində necə olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.
Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər cərgəsini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.
Başladı sözü ilə bağlı olan səhv fikri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.
Cümlələrin birində mübtəda işlənməmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.
Hansı cümlənin xəbəri düzəltmə sözlə ifadə olunub?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.
Hansı cümlədə xəbər cəm şəkilçisi qəbul etməlidir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik,bacarıq, vərdiş və mövzuların ardıcıllığım, həmin mövzulara, bölmələrə verilən saatların miqdarım müəyyən edən dövlət sənədi hansıdır?
A.
B.
C.
D.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Verilənlərdən hansı məzmun standartına nə aiddir.

A.
B.
C.
D.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. TƏLİM ÜSULLARINI (texnikalarını ) SEÇİN1) Akvarium   2) Böyük qrupga iş    3) Çarpaz müzakirə (debat)
4) Fərdi iş      5) Kublaşdırma          6) Tədqiqat işi
A.
B.
C.
D.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. QRUP İŞİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRİN DAVRANIŞ ASPEKTLƏRİNDƏN BİRİ YANLIŞDIR.
A.
B.
C.
D.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.
Biri fasilitasiya qaydalarını pozur.

A.
B.
C.
D.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.
Motivasiyanın yaradılması yollarından biri yalnışdır.

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.
Məzmun xətti nədir ?
A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. BİR ALT-STANDARTI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN NEÇƏ TƏLİM NƏTİCƏSİ REALLAŞDIRMAQ OLAR?
A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.
Didaktik prinsipə aid olmayan variantı göstər:

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.
Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nə müəyyən olunmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.
A.
B.
C.
D.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

1  2  6  16  44  120  ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. "?" əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır ?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Atalar sözünü tamamlayın.Yalançının ... olmaz.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Əzizağa Əhmədov

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

196 Şərhlər “Müəllimlərin İşə Qəbulu Sınaq İmtahanı. İBTİDAİ SİNİF-2017/18

 • Oktyabr 24, 2017 at 3:15 axşam
  Permalink

  Salam men rayona dusdum isleyirem,bu il yerdeyisme etmek isteyirem eger alinmasa yeniden muellim ise qebuluna vere bilerem bilen varsayazsinda yerdeyisme cetin olur

  Cavab yaz
 • Oktyabr 24, 2017 at 10:27 səhər
  Permalink

  salam.men kolleci bitirmisem.ixtisasim ibtidai siniflerde ingilis dili muellimidir.testleri hardan baxa bilerem

  Cavab yaz
 • Avqust 7, 2017 at 5:44 axşam
  Permalink

  Esasen budaq cumleye qeder olan movzulardan dusur.Amma builki qebulda dilcilikden 1 sual da var idi.Dilin yaranması movzusu son bolmelerdendir.TQDK Azerbaycan dili muellimler ve abituriyentler ucun metodik vesaiti meslehetlidir.

  Cavab yaz
 • Avqust 5, 2017 at 3:28 səhər
  Permalink

  Salam.Bilmek olar intidayi sinif müellimlerinin işe qebul suallarında riyaziyyat ve ana-dili sualları neçenci sinif dersliklerine qeder düşür?Xhş bilen cvb yazardı.

  Cavab yaz
 • İyul 14, 2017 at 12:22 axşam
  Permalink

  bu azerbaycan dili ibtidai seviyesinde deyil metafora leksik qramattatiknorma bu nedi salmisniz?

  Cavab yaz
  • İyul 13, 2017 at 10:37 səhər
   Permalink

   Salam Ezizaqa muellim sizide narahat edirem baqislayin mene maraqlidiki imtahanda neticeni faizle gotuturler yoxsa adi bal sistemiyle mumkunse sualimi cavablandirardiniz xais

   Cavab yaz
  • İyul 27, 2017 at 7:17 axşam
   Permalink

   axsaminiz xeyirEzizaga muellim ise gebul imtahanin verdim dogru cavablarimin sayi 35 oldu . bilmek isteyirem 2-ci tura duse bileremmi. cox xahis edirem bu barede melumatiniz varsa menede bildirin. evvelceden tesekkur edirem.

   Cavab yaz
   • İyul 27, 2017 at 7:31 axşam
    Permalink

    indiki halda müsabiqədə iştirak edə bilməzsiniz. Keçən il 36 baldan aşağı toplayanlara icazə verilmədi. Bu il necə olacağını hələki bilmirəm. inşallah yaxşı olar.

    Cavab yaz
 • İyul 8, 2017 at 5:08 səhər
  Permalink

  salam.riyaziyyati hardan oxuyursuz.?iptidai siniflere aiddir.xais edirem cavab veresiz.hec bir melumatim yoxdu bu barede?

  Cavab yaz
  • İyul 12, 2017 at 1:12 axşam
   Permalink

   Salam Ramin bey riyaziyyatdan oxumaq lazim deyil sadece testlerden edin

   Cavab yaz
 • İyul 2, 2017 at 3:25 axşam
  Permalink

  salam Admin bey sizce ise qebul erizesini doldurduqda diplom lazim olur xais cvb yazin

  Cavab yaz
 • İyul 1, 2017 at 2:19 axşam
  Permalink

  SALAM 58ci
  sualda cvb a varinanti aldim KL sehv oldu kim bilirse helli yolun deye bilermi

  Cavab yaz
 • İyul 1, 2017 at 7:13 səhər
  Permalink

  Salam hormetli hemkarlar ve hormetli admin.adeten sual verende cavabini tezlikle vermirsiniz,ancaq yenede bir sualim var.Deyirler kecen il testen kecenlere builki imtahanda guzest olunacaq.Bu ne derecede dogrudur?

  Cavab yaz
 • İyun 30, 2017 at 6:16 axşam
  Permalink

  salam men kecen il imtahan vermisem 33 bal yigmisam bu il gedib imtahan versem az bal yigsam kecen ilki balimda batar men agdasin kendindenem

  Cavab yaz
  • İyun 30, 2017 at 6:51 axşam
   Permalink

   salam.xahis edirem bilen varsa yazsin.men ise qebulnan basqa rayonda 1il isledim.bu il yerdeyismeye verdim ancaq alinmadi.men yeniden ise qebula sened vere bilerem?imtahanda istirak ede bilerem?

   Cavab yaz
 • İyun 22, 2017 at 7:39 səhər
  Permalink

  salam bu duzduki qiyabi oxuyanlar imtan vere bilmaz xais edirem cavab vererdiz hal hazirda oxuyan yox 5 il bunnan evval qiyabi bitiren

  Cavab yaz
  • İyun 22, 2017 at 9:00 səhər
   Permalink

   yalan melumatdi.bu tehsilalmanin formasidir.sadece saxta oxuyub diplom alanlara aid ola biler

   Cavab yaz
 • İyun 20, 2017 at 11:56 səhər
  Permalink

  krikulumu hardan oxuyursuz menede deyinda esas hansi kitablari oxuyum zehmet olmasa ibtidai sinif muellimliyi ucun

  Cavab yaz
  • İyun 20, 2017 at 4:55 axşam
   Permalink

   salam Rena xanim mende bu il hazirlasiram ve sizede meslehet olaraq kurikulumun MALİK ARANLİ-nin tertibini hemcinin riyaziyyat ve az-dili fenninin her hansi bir kusundan oxumaqi tovsiye ederdim qaldiki burdaki testler imtahanda kecirilecek formada bize teqdim olunur

   Cavab yaz
 • İyun 20, 2017 at 10:59 səhər
  Permalink

  ibtidai sinif muellimlerinin ise qebulu suallari bunun kimidi deye bilersiz

  Cavab yaz
 • İyun 19, 2017 at 12:51 axşam
  Permalink

  Xahiş edirəm Fizika fenninden de yeni testler yerleşdiresiz.bize heç material yoxdu.hardan nece elde edek bes tehsilim.info?

  Cavab yaz
 • İyun 19, 2017 at 9:00 səhər
  Permalink

  salam Admin bey size bir sual vermek isteyirem sizce ise qebul olmaqcun maksimum ne qeder bal toplamaq lazimdir xais bilirsinizse cavab yazin onemlidi

  Cavab yaz
 • İyun 19, 2017 at 7:23 səhər
  Permalink

  heqiqeten qeydiyyat basa catmisdir yeqin bu ise qebul olmaz yerdeyisme olar ele deyilmi?

  Cavab yaz
   • İyun 30, 2017 at 8:23 axşam
    Permalink

    salam men qebelenin kendindenem bilmek istyirem qebeleye ise qebul nece baldi

    Cavab yaz
 • İyun 18, 2017 at 8:04 axşam
  Permalink

  salam xahiş edirem deye bilersiniz işe qebul üçün qeydiyyat 1-14 iyuldadı/ bes mıq.edu.az saytına daxil oluram orda yazır qeydiyyat başa çatmışdır bu ne demekdir

  Cavab yaz
  • İyun 18, 2017 at 11:41 axşam
   Permalink

   Yo siz gecikdiiz day senet vere bilmezsiz

   Cavab yaz
  • İyun 19, 2017 at 7:45 səhər
   Permalink

   salam Gulu xanim narahat olmayin hele ise qebul senedlesmesi baslamayib sadece muellimlerin yerdeyismesi uzre senedlesme yekunlasib

   Cavab yaz
 • İyun 18, 2017 at 5:32 axşam
  Permalink

  Eyni guce malik olan 7 nasos 1 hovuzu 12 saata doldurarsa 4bele nasos hovuzunece saata doldurar. hellini bilen varsa zehmet olmasa menede bildirsin.

  Cavab yaz
  • İyun 18, 2017 at 6:16 axşam
   Permalink

   7———12
   4———x
   4x=7*12 x=21saat

   Cavab yaz
   • Avqust 1, 2017 at 7:06 səhər
    Permalink

    Tenasubu sehv etmisiz
    7x=48
    X=6saat 6deq

    Cavab yaz
 • İyun 17, 2017 at 2:44 axşam
  Permalink

  Salam.Bu ilki iwe qebul ne zamandir?Birde qeydiyyatdan nece kecmek olar?

  Cavab yaz
  • İyun 17, 2017 at 5:11 axşam
   Permalink

   Rana xanim bu ilki iwe qebul 1-14iyul tarixindedir.Miq edu az saytina daxil olun iwe qebul ucun elektron erize yazin.

   Cavab yaz
 • İyun 14, 2017 at 7:22 səhər
  Permalink

  mence komek edek bir birimize men ibtidai kim birinci imtahan verse gelin dostlar buraya yazaq razisiz?

  Cavab yaz
 • İyun 13, 2017 at 6:38 axşam
  Permalink

  Salam məncə yersiz mübahisələrdənsə bir-birimizə kömək edək.bilmədiyimiz soruşmaqdan və bildiklərimizi paylaşmaqdan çəkinməyək. Elə deyilmi Sayad

  Cavab yaz
 • İyun 13, 2017 at 1:42 axşam
  Permalink

  Salam dostlar. Necesiz?Kecen ilki imtahandan sonra dusunurdum bu il imtahan vermiyecem.Ancaq sizin yazdiqlariniza baxdiqdan sonra fikrim 360 derece deyisdi.Yeniden imtahan arzusuna dusdum.Hansi derslikden hazirlasirsiz?Ibtidai sinif

  Cavab yaz
 • İyun 13, 2017 at 1:07 axşam
  Permalink

  Salam, suallar maraqlıydl, izahlar ucunde tşk. dostlar. xahiş edirem bu cür sınaqlardan çox yükleyeseniz, tekrar tşk

  Cavab yaz
 • İyun 13, 2017 at 9:44 səhər
  Permalink

  salam.xayis edirem bilen varsa cavab yazsin bura azerbaycan dilinden axi 11 ci sinifden bele suallar yerlesdirilib axi men kecen ili imtahan verdim ama bele suallar yox idi bu il ola biler ki?

  Cavab yaz
  • İyun 13, 2017 at 6:33 axşam
   Permalink

   Salam mən də az.dilin çətin olduğunu düşünürəm. Əvvəlki illərdə 9-cü sinif səviyyəsində düşürdü.bu il nə olacağı məlum deyil.

   Cavab yaz
  • İyun 24, 2017 at 9:18 səhər
   Permalink

   salam mene maraqlidiki kecen ilki suallar cetin idi yoxsa asand

   Cavab yaz
 • İyun 9, 2017 at 7:13 axşam
  Permalink

  Beyem institut bitirenler uzaydan gelib?elka esas oduki savadn olsun uni veya texnikum bitirmeyin ferqi yoxdu melumat ucun deymki,buda onun esasidirki dq.imtahanda yuksek netice gosteren muellimlerin 80%-I texnikum bitiren muellimlerdir.papa puluyla uni bitirmekdense emeyinle biliyinle texnikum bitirmek daha meqsede uygundur yeqinki yeterli cavabi aldîniz

  Cavab yaz
 • İyun 9, 2017 at 3:42 axşam
  Permalink

  salam millet.men bu il imtahan vermek istiyirem.texnikom bitirmiwem kecen il.sadece 1 il erzinde heyatimda cox weyler deyiwdi deye inaninki kut beyin olmuwam.,heer weyi unudmuwam.bilmirem nece imtahan verecem.suallara baxdim sadece cox cetin geldi.komek edin mene hazirlawmaq istiyirem.en az hec olmaya 40 bal yiga bilim.en cox hansi kitab lazmdi mene hazirlawmaqcun?kurikulum?deyin mene bawdiyim.imtahanada az qalib

  Cavab yaz
  • İyun 9, 2017 at 4:18 axşam
   Permalink

   Men basa dusmurem texnikum bitirenlere niye gore sened vermeye icaze verilir

   Cavab yaz
   • İyun 9, 2017 at 5:14 axşam
    Permalink

    beyem unverset qurtaranlarin hamsi savatlidir yoxsa kollec qurtaranlar basqa respublikadan gelib yazdiqin yaziya fikir ver zehmet olmasa kollec qurtaranlar varki unverset qurtarandan qat-qat savatli kadirdir

    Cavab yaz
   • İyun 10, 2017 at 7:43 səhər
    Permalink

    pa Allah allah niye olur hele unutma ozunu bele yazib biyabir etme esas savada onem verili neyi ve harani bitirmeyine yox

    Cavab yaz
   • Noyabr 3, 2017 at 10:09 səhər
    Permalink

    Men kollec bitirmsem ama sizden savadim qat qat artiq oldgun dusunrem cunki mdn 578balla pulluya dusmusem oxumamsam ve pesmanda deylem ilde 2500odemek menim aileme agir olardi neyse sizinkimiler nebilir savad nedi oxumaq nedi

    Cavab yaz
  • İyun 7, 2017 at 7:46 axşam
   Permalink

   Salam burdaki suallarin bezisi iki varyantlidi

   Cavab yaz
 • İyun 7, 2017 at 8:00 səhər
  Permalink

  Salam 53 duzum oldu tesekkurler.bilmirsiz pedaqogika kirikulumun suallarinin icinde olacaq?men iptidaiyem

  Cavab yaz
   • İyun 7, 2017 at 11:06 səhər
    Permalink

    Salam Vüsalə xanım, həll belədir, 4x-36=x, x=12.

    Cavab yaz
     • İyun 7, 2017 at 7:47 axşam
      Permalink

      4-cü sinfin riyaziyyat kitabını və metodik vəsaiti Təhsil Nazirliyinin saytından yükləmişəm, pdf fayl kimi, çətindi bir az məsələlər 🙁

      Cavab yaz
       • İyun 7, 2017 at 8:53 axşam
        Permalink

        Mənə çətin olan bir məsələni sən heç başa düşməzsən, Sayad 🙂

        Cavab yaz
         • İyun 8, 2017 at 2:25 axşam
          Permalink

          Çox sağ ol, sən hələ özün üçün öyrən, mənə görə narahat olma

          Cavab yaz
    • İyun 7, 2017 at 7:45 axşam
     Permalink

     İtlə tülkü məsələsi sadədir, 350-320=30, 180/30=6dq.

     Cavab yaz
   • İyun 7, 2017 at 2:09 axşam
    Permalink

    Vusale xanm salam bes siz ordaki cavablari yeni meselelerin cavablarni hardan yoxlayrsz ve metodik vesaitdede hamsi acglanmr cavablarn yeni bezilerinin izahi var bes hell yoluna duzgun cavablara nece baxaq veya hardan elde edek birdeki deqiq4cu sinif kitabndan meseleler duwur ??xahiw edrem cavablandrn

    Cavab yaz
    • İyun 7, 2017 at 6:28 axşam
     Permalink

     Axşamın xeyir .kitabdakı məsələlər tam olmasa da kömək edir.məs.9-cü sual bir də it və tülkü (idi deyəsən )aid məsələ həmin dərslik də izah olunur.siz alın başa düşmədiyinizi mən sizə deyərəm. Ola bilsin 1-2məsələdə çətinlik çəkim .

     Cavab yaz
 • İyun 5, 2017 at 9:39 axşam
  Permalink

  Ləkdə 6 sərçə oturmuşdu. Daha 4 sərçə onların yanina uçdu. Pişik ogrun – ogrun yaxınlaşıb , onlardan birini tutdu. Ləkdə neçə sərçə qaldı?
  10
  0
  8
  9
  Vaşaq 6 saat ərzində 600 kq , pələng isə ondan iki dəfə tez yeyir.Onlar birlikdə bu qədər əti neçə saata yeyər?
  4
  3
  1
  2
  Sizcə binanın üst tərəfindən baxdıqda iyirmimərtəbəli binanın üçüncü mərtəbəsi neçənci mərtəbə olar?
  3
  12
  16
  18

  Cavab yaz
  • İyun 7, 2017 at 2:02 axşam
   Permalink

   Demeli semka xanm1-ci-0,2-ci2saat,3-cu18bu bu cavablar.baliqci cavabnda32145,qelemn yarsi olan 15,sebetde alma 6,qarpiz olan cavab6,dilim corek8,qardaw boyukdur6,sabun600,,kartof30deq.bunlar cavablardir

   Cavab yaz
 • İyun 5, 2017 at 8:03 axşam
  Permalink

  Balıqçı 15 kq balıq ovladı və onları bir birindən fərqlənən 5 hissəyə ayırdı. Bunu necə etdi?
  2,4,4,1,5
  3,2,1,5,4
  1,2,4,5,6
  edə bilməz
  Bir qutuda 40 ədəd qələm, digər qutuda isə onun yarısı qədər az qələm var.Bütün qələmlərin yarısının yarısı nə qədərdir?
  15
  60
  30
  20
  Səbətdə bir neçə alma var. Onların sayı 10-dan azdır. Almaları iki və ya üç uşağa bərabər sayda vermək mümkündürsə, onların sayını tapın.
  9
  6
  5
  8
  Bir qarpızın və onunla eyni olan digər qarpızın yarısının birlikdə çəkisi 9 kq-dır. Qarpızın çəkisi nə qədərdir?
  4
  9
  8
  6
  Boşqabda 6 dilim çörək var. İki dilim çörəyi iki bərabər yerə böldülər. Boşqabda neçə dilim çörək oldu?
  6
  10
  8
  9
  Bu gün qardaş bacısından 4 il böyükdür. 5 ildən sonra o, bacısından neçə yaş böyük olar?
  4
  9
  1
  20
  Tarazlıqda olan gözlü tərəzinin bir gözündə 100 qramlıq çəki daşı və iki eyni parça sabun, o biri gözündə isə 700 qrama bərabər çəki daşları var. Bir parça sabunun neçə qram olduğunu tapmağa calışın.
  300
  200
  600
  400
  6 kartof 30 dəqiqəyə bişir. Sizcə bir kartof necə dəqiqəyə bişər?
  10
  5
  30
  15
  Oglanın 2 müxtəlif rəngli şalvarı və 3 fərqli formalı köynəyi var. Köynək və şalvarlardan neçə cür geyim dəsti düzəltmək olar?
  5
  9
  7
  6

  Cavab yaz
  • İyun 5, 2017 at 8:04 axşam
   Permalink

   bes siz onlarin cavablarini nece yoxlamisiniz?

   Cavab yaz
  • İyun 22, 2017 at 2:36 axşam
   Permalink

   SALAM xahis edirem baxardiz 51 sual sehvdir mi yoxsa men ede bilmirem. cavablar x =9 ” y= 16 “z=17 ?duzdur mu ? amma cavabda alinnmir ?

   Cavab yaz
 • İyun 5, 2017 at 2:31 axşam
  Permalink

  Salam 9belədir :ümümiyyətlə ardıcıl ədədlər soruşanda hər növbəti ədəd 1vahid artır (əgər dək və ya cüt ədəd desə 2-2artır) 66-6=60 60÷4=15 növbəti ədədlər 16 ,17, 18 ortadkı ədədlərin haşimi 16×17=272

  Cavab yaz
 • İyun 5, 2017 at 1:32 axşam
  Permalink

  Hansı söz hallanarkən “q” samiti “ğ” samitinə keçmir? Xəta bildir
  A)üfüq
  B)qayıq
  C)qarmaq
  D)idrak
  cavab?

  Cavab yaz
 • İyun 5, 2017 at 5:28 səhər
  Permalink

  Texnologiyadan nə vaxt yeni testlər olacax.imtahana az vaxt qalıb.xahiş edirik bizidə nəzərə alın

  Cavab yaz
 • İyun 4, 2017 at 4:32 axşam
  Permalink

  Bu suallar ibtidai sinif seviyesinde deyl.hetta kecen ilki imtahan suallarindanda qat -qat cetindi.biraz asan suallar salinsin

  Cavab yaz
 • İyun 3, 2017 at 2:21 axşam
  Permalink

  İki tоp pаrçаdаn еyni cür 30 pərdə tikdilər. Birinci tоpdа
  26 m, ikinci tоpdа birincidən 8 m çох pаrçа vаr. Hər tоpdаn
  аyrı-аyrılıqdа neçə pərdə tikdilər?

  Cavab yaz
  • İyun 4, 2017 at 6:34 axşam
   Permalink

   Esma mən bu məsələni sənin üçün düşündüm məncə həllbelədi :biri 26,diğər 8çox34 26:x +34:x=30 burda kəsirlə olmalıdı məndə yazmaq olmur yəni bölmə kəsirlə başa sala bilirəmmi?tənasüb alınır.26+34=30× 60=30x x=2 26:2=13 34:2=17 13+17=30mən belə həll etdim

   Cavab yaz
  • İyun 4, 2017 at 6:36 axşam
   Permalink

   birinci topda 26 metr, ikincide 26+8=34 metr parca var. Iki topda birlikde 26+34=60 metr parca var. Bir perdeni tikmek ucun 60:30=2 metr parca serf olunub. demeli 2 metreye 1 perde alinirsa birinci topdan 26:2=13perde, ikinci topdan 34:2=17 perde alinar

   Cavab yaz
  • İyun 5, 2017 at 10:29 səhər
   Permalink

   BIR TOP PARCADAN 15 PERDE TIKERLERSE ONDA 26+8=34 34+26=60 60\15=4 OLAR

   Cavab yaz
   • İyun 5, 2017 at 10:58 səhər
    Permalink

    BIR TOP PARCADAN 15 PERDE TIKILERSE ONDA 26+8=34 34+26=60 60X=30*34 X=17 60X=26*30 X=13

    Cavab yaz
  • İyun 3, 2017 at 2:21 axşam
   Permalink

   İki tоp pаrçаdаn еyni cür 30 pərdə tikdilər. Birinci tоpdа 26 m, ikinci tоpdа birincidən 8 m çох pаrçа vаr. Hər tоpdаn аyrı-аyrılıqdа neçə pərdə tikdilər?

   Cavab yaz
   • İyun 3, 2017 at 2:23 axşam
    Permalink

    İki tоp pаrçаdаn еyni cür 30 pərdə tikdilər. Birinci tоpdа
    26 m, ikinci tоpdа birincidən 8 m çох pаrçа vаr. Hər tоpdаn
    аyrı-аyrılıqdа neçə pərdə tikdilər?
    Iki top pacadan eyni cur 30 perde tikdiler. birinci topda 26m, ikinci topda birinciden 8 m cox parca var. her topdan ayri-ayriliqda nece perde tikdiler. bunu mene izah edinde

    Cavab yaz
  • İyun 3, 2017 at 2:26 axşam
   Permalink

   Iki top parcadan eyni cur 20 m perde tikdiler. birinci topda 26m, ikinci topda ise bundan 8m cox parca var. her topdan ayri-ayriliqda nece perde tikdiler

   Cavab yaz
   • İyun 3, 2017 at 2:30 axşam
    Permalink

    bir topda 495 manatliq, o biri topda 405 manatliq eyni cur parcalar var. bu iki top parcadan 20 uwaga her birine 2m parca serf olunmaqla kostyum tikilmelidir. her topda nece metr parca var?

    Cavab yaz
    • İyun 3, 2017 at 4:08 axşam
     Permalink

     495+405=900 2top parcanin qiymeti
     20×20=40 parcanin metri
     900:40=22,5 1metr parcanin qiymeti
     495÷22,5=22 1ci topda olan parcanin metri
     405÷22,5=18metr 2ci topda olan parcanin metri

     Cavab yaz
 • İyun 3, 2017 at 2:19 axşam
  Permalink

  İki tоp pаrçаdаn еyni cür 30 pərdə tikdilər. Birinci tоpdа 26 m, ikinci tоpdа birincidən 8 m çох pаrçа vаr. Hər tоpdаn аyrı-аyrılıqdа neçə pərdə tikdilər?

  Cavab yaz
 • İyun 3, 2017 at 2:17 axşam
  Permalink

  Salam. bu meselenin hellinde mene komek ederdiniz zehmet olmasa
  İki tоp pаrçаdаn еyni cür 30 pərdə tikdilər. Birinci tоpdа 26 m, ikinci tоpdа birincidən 8 m çох pаrçа vаr. Hər tоpdаn аyrı-аyrılıqdа neçə pərdə tikdilər?

  Cavab yaz
  • Avqust 7, 2017 at 4:50 axşam
   Permalink

   Salam 26+8=34(2ci top) 26+34=60 60/30=2(bir pərdəyə 2m parça işlənib) 26/2=13(pərdə 1ci topdan) 34/2=17(pərdə 2ci topdan)

   Cavab yaz
  • İyun 5, 2017 at 11:03 səhər
   Permalink

   F HERFİNDE 3 XETT.M HERFİNDE 4 XETT.T HERFİNDE 2 XETT.K HERFİNDE 3 XETT VAR CAVAB C.

   Cavab yaz
 • İyun 2, 2017 at 1:36 axşam
  Permalink

  E…. sizin ixtisasınız nədir?

  Cavab yaz
 • İyun 2, 2017 at 11:22 səhər
  Permalink

  60da verilen cvba baxib hell etmek cox asandi. M.ler 7didi hasil bellidi vuruqda 37 . Bundan sonra hell etmek asandi

  Cavab yaz
  • İyun 2, 2017 at 1:23 axşam
   Permalink

   Cox sag ol leylaEla tewekkurumu bildirirem

   Cavab yaz
 • İyun 2, 2017 at 11:17 səhər
  Permalink

  54de ededleri kuba yukseldib cvblari cixiriq

  Cavab yaz
 • İyun 2, 2017 at 11:14 səhər
  Permalink

  53de yuxaridaki ededin usdune 36 gelisen 45+36=81 88+36=124

  Cavab yaz
 • May 31, 2017 at 2:11 axşam
  Permalink

  Bu ibtidai seviyyede deyil axi.əsasən azerbaycan dili.ibtidai kitablarda belə qaydalar yoxdu axı.ibtidai səviyyədə qoyulsun suallar imtahanlarda zehni deyilsə.

  Cavab yaz
  • İyun 1, 2017 at 10:08 səhər
   Permalink

   Salam 52,54,56,58ve 60i mene izah ederdiniz de zehmet deyilse

   Cavab yaz
  • İyun 1, 2017 at 12:00 axşam
   Permalink

   Salam.xahiw edirik ibtidai sinif seviyyesinde salinsin suallar.biz de deqiq neyi oyrenmeli oldugumuzu bilek. Azerbaycan dilinden suallar yuxari siniflere, az.dili muellilerine aiddi bize yox. Birdeki riyaziyyat ve mentiqden imtahan suallari olan muellimlerin vaxti uzadilacaq ewitmiwem.admin zehmet olmasa bu barede bilirsizse cavab yazardiz

   Cavab yaz
   • İyun 3, 2017 at 8:08 axşam
    Permalink

    Salam Bwyazit siz ıbtidai sinif səviyyəsində düşəcəyini düşünürsünüzsə çox yanılırsınız.sizə tövsiyyəm daha dərindən oxuyun

    Cavab yaz
    • İyun 4, 2017 at 4:55 axşam
     Permalink

     Salam Vüsalə xanım, siz Bakı məktəblərdən hansıları seçmək istəyirsiniz? birdə sizə keçən il müqaviləylə işləmək üçün TN-dən zəng gəlmişdi, onlar hansı məktəbi təklif etmişdilər sizə?

     Cavab yaz
     • İyun 4, 2017 at 6:05 axşam
      Permalink

      Axşamınız xeyir.mənə Qala təklif edilmişdi.mən Hövsan Türkan məktəblərini seçəcəmınşallah keçən ilin kimi keçidi toplaya bilsəm

      Cavab yaz
      • İyun 4, 2017 at 10:08 axşam
       Permalink

       Bəs mən sizə burada necə məktub göndərə bilərəm? Qalada neçə nömrəli məktəb idi?

       Cavab yaz
  • İyun 2, 2017 at 11:09 səhər
   Permalink

   Hec kim yoxdur daha burda?52,54,56,58.60 nomreli testleri bilen varsa izah etsin de

   Cavab yaz
   • İyun 2, 2017 at 1:19 axşam
    Permalink

    52) N*MM=MM sə N=1 olur, 4-cü rəddə MM0 var, 5-i N-ə vuraraq alınıb, deməli M=2dir, K-M=N, K-2=1, K=3, bu cür həll edərək L=4 K+L=3+4=7, cavab 7.

    Cavab yaz
     • İyun 2, 2017 at 1:31 axşam
      Permalink

      Dəyməz.
      58) Kll MMN NNKK = MNN LKK MMN oxşarları ixtisar etsək, M=KL. düzgün cavab KL olmalıdır

      Cavab yaz
    • İyun 2, 2017 at 1:33 axşam
     Permalink

     60-da M=7 tapandan sonra heç çətinlik çəkmədən 4109/7=587 olacaq cavab 587.

     Cavab yaz
   • İyun 2, 2017 at 1:24 axşam
    Permalink

    54) 5-in kubundan çıxırıq 4-ün kubunu, 8*3-7*3=512-343=169, *-kub işarəsi kimi götürdüm.

    Cavab yaz
   • İyun 2, 2017 at 1:28 axşam
    Permalink

    56) 89+98=17*11 yəni 187 = 187. 95+97=12*? (95+97)/12=16 cavab 16.

    Cavab yaz
    • İyun 24, 2017 at 9:23 səhər
     Permalink

     salam jelena xanim bilmek olarmi ki hazirliqa gedirsiz yoxsa ozunuzmu hazirlasirsiz

     Cavab yaz
     • İyun 24, 2017 at 12:28 axşam
      Permalink

      Eleykim salam, xeyr getmirəm, özüm hazırlaşıram məntiqi 🙂

      Cavab yaz
      • İyun 25, 2017 at 10:16 səhər
       Permalink

       lap yaxsi xeyirli olsun mende ozum hazirlasiram ama sehf anlamayin sizin qeder riyaziyyati yaxsi hell ede bilmirem ona gore sorusmusdum insallah ise qebul olarsiz

       Cavab yaz
       • İyun 25, 2017 at 1:16 axşam
        Permalink

        Hə mən magistraturaya hazırlaşanda çox düşdüm üzərinə ona görə, riyaziyyat orta, məntiqdənsə normalam, elə də mükəmməl deyiləm amma, yenə də sağolun xoş sözlərə görə, inşaallah sizdə qəbul olarsınız, sevincimizi bir bölərik amin 😀

        Cavab yaz
        • İyun 25, 2017 at 2:16 axşam
         Permalink

         insallah Allah her kese nesib etsin Amin

         Cavab yaz
         • İyun 25, 2017 at 3:47 axşam
          Permalink

          Amin, nəyəsə ehtiyacın olsa, de, əlimdən gəldikcə kömək edərəm 🙂

          Cavab yaz
          • İyun 26, 2017 at 6:27 səhər
           Permalink

           teklifincun cox saqol

        • İyul 12, 2017 at 8:28 səhər
         Permalink

         Salam Jelena xanim insallah narahat etmemisem eger mumkunse ibtidainin 2017-ci iline mexsus test var orada 23 ve 27-ci meselenin hellini bilirsinizse zehmet olmasa hellini paylasardiz

         Cavab yaz
         • İyul 16, 2017 at 11:35 səhər
          Permalink

          Salam, yazınızı indi gördüm, o hansı testin yazın, bilsəm kömək edərəm, Elka xanım 🙂

          Cavab yaz
 • May 31, 2017 at 1:58 axşam
  Permalink

  muellimlerim ise qebulu ucun ingilis dili testleri nece girib baxmaq olar tapmiram men zehmet olmasa bilen varsa yazsin

  Cavab yaz
 • May 31, 2017 at 1:02 axşam
  Permalink

  Aynur kurikulumdan sagirdin fealligi cavabini gorurdum ancaq cavab Varislikdir. yeni varislik didakdik prinsip deyil. digeri ise fenlerin saatlari haqqinda olan sualdi. orada mence kurikulum cvbi olmalidir. bu testler malik aranlidandir. orada da cvblar beledir. amma sehvdir. prinsipe aid olana tam eminem. cunki butun pedeqogika kitablarinda bu beledir. imtahanda biz bu cavablarin hansini goturmeliyik onu da hec cur bilmirem

  Cavab yaz
  • İyun 13, 2017 at 1:15 axşam
   Permalink

   eyer cavablar şagirdlerin fealligi goturulubse ki(mence duzdur) imtahandada hemin variant goturulmelidr

   Cavab yaz
 • May 31, 2017 at 11:08 səhər
  Permalink

  Admin bey cox sag olun.Az qalib imtahana…Sebrsizlikle bu testlerin davamini gozleyirik…Zehmet olmasa bundan sonraki testler sirf ibtidai sinife aid olsun.Bele olduqda topladigimiz bali deqiq bilmek olmur

  Cavab yaz
 • May 30, 2017 at 7:28 axşam
  Permalink

  sinaqlarin olmagi duzdur cox komekdir bize . ama sehv cavablar var ve biz artiq bunu duz olaraq bilirik. neticem 52 oldu. riyaziyyatdan bilmediyim 1 ci sual idi. oda eslinde mentiq idi. diger sehvler ana dili ve mentiqden. kurikulum ise artiq sehv oldugnu bildiyim suallari duz gotururem. mecbur. cunki burada ele qebul olunub. menim pedeqogikadan kifayet qeder biliyim var .burada varislik didaktik prinsip deyil. varislik telimin ve dersliklerin prinsipidir.

  Cavab yaz
  • May 31, 2017 at 11:41 səhər
   Permalink

   Tariyel kurikulumdan sehv oldugunu bilerek duz goturduyunuz suallar hansilardir?

   Cavab yaz
  • İyun 13, 2017 at 1:13 axşam
   Permalink

   Mence sen sehv deyirsen. varislik didaktiv prinsipdir, ancaq feallıq -telim prinsipidir

   Cavab yaz
 • May 30, 2017 at 3:16 axşam
  Permalink

  tarix fennınden suallar ne zaman paylaşacaqsız??

  Cavab yaz
 • May 30, 2017 at 11:27 səhər
  Permalink

  F-3.bu hərf 3 xəttin birləşməsidir.M-4 hərf, (diqqətlə baxsanız biləcəksiz) T-2, K-3 olacaq

  Cavab yaz
 • May 30, 2017 at 5:25 səhər
  Permalink

  imtahana hazırlaşan müəllimlərə dəstəy üçün çox sağ olun

  Cavab yaz
 • May 29, 2017 at 8:56 axşam
  Permalink

  burda ibtidai siniflere aid olmayan suallar da var.esasen az dilinden

  Cavab yaz
  • May 29, 2017 at 8:57 axşam
   Permalink

   Bəli Sayad bəy, Azərbaycan dili sualları ibtidai sinif səviyyəsində deyildi

   Cavab yaz
    • May 29, 2017 at 9:05 axşam
     Permalink

     Söhbətdən qaçma, 1-i bilirsən ya yox???

     Cavab yaz
      • May 29, 2017 at 9:18 axşam
       Permalink

       1 saat 30 dərəcə olur, 1 saat 60 dq-dir
       onda tənasüb kimi götürək
       60dq———–30dərəcə
       2dq————–x bunu həll etsək 1 alınır.
       30 dərəcəni isə belə tapdım 12 saat olanda 360 dərəcə dövr eləyir saat, 360/12=30, 1 saat 30 dərəcə düşür, Sayadcıq bax öyrən məndən

       Cavab yaz
       • May 29, 2017 at 9:23 axşam
        Permalink

        Saatlar arasında bucağın dərəcəsini soruşanda da həmişə 1 saatı 30 dərəcə götürük, 3 saat arasında bucaq soruşularsa 3*30=90.

        Cavab yaz
       • İyun 18, 2017 at 3:27 axşam
        Permalink

        salam Jelena xanim sizden bir xahisim var eger vaxtiniz olarsa ve mumkunduse riyaziyyatdan hellini bildiyiniz meselelerin hellini mene teqdim ederdiz inaninki her kese yaziram size de yazdim meselerde biraz cetinlik cekirem ve buna gorede size muraciet etdim indiden cox saqolun

        Cavab yaz
 • May 29, 2017 at 6:58 axşam
  Permalink

  Birdə kurikulum suallarından
  Didaktik prinsipə aid olmayan variantı göstər: mən “varislik“ götürdüm amma cavab şagirdlərin fəallığı çıxdı
  Ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik,bacarıq, vərdiş və mövzuların ardıcıllığım, həmin mövzulara, bölmələrə verilən saatların miqdarım müəyyən edən dövlət sənədi hansıdır? bunun cavabını Fənn kurikulumu götürdüm amma “Fənn proqramı“ çıxdı, əziz müəllimlər bu sualların doğru cavabı hansıdır?

  Cavab yaz
   • May 29, 2017 at 7:01 axşam
    Permalink

    Men en tez onu tapdım.Cavablara göz gezdirende bilinirde .Mentiq stilli testdir .5 cüt quş qonanda 9–dan 4 ağac artıq qalır .Tek qonanda 1 quşa ağac çatmır .Mentiq Mlmi deyirki heç yere eliniz çatmasa ,cvbları yerine qoyun .Çünki menim riyazı savadım yoxdur çoox teesüfki .

    Cavab yaz
 • May 29, 2017 at 6:24 axşam
  Permalink

  Nəticəm çox pis oldu 38 bal, Azərbaycan dili çox çətin idi, 1, 6 və 9-cu sualların izahını bilən varsa yazsın zəhmət olmasa, çox sağolun Admin bəy, Allah razı olsun sizdən

  Cavab yaz
  • İyun 5, 2017 at 4:29 səhər
   Permalink

   Kicik q-x
   Ortanc.q-x+2
   Boyuk.qiz-(x+2)+2
   Cemi-3x+6
   Ananin yasi qizlarin yaslarinin ceminden 10yas boyukdurse,3x+16olur
   Ata anadan ortancil qizin yasi qeder boyukdur. Yeni 3x+16+x+2=4x+18
   Tenlik qururuq
   3x+6+3x+16+4x+18=90
   10x+40=90
   10x=50
   X=5
   Kicik qizin yasi oldu-5
   Ortancil x+2=5+2=7
   Boyuk x+2+2=5+4=9

   Cavab yaz
   • İyun 5, 2017 at 11:42 səhər
    Permalink

    Gülgün xanım təşəkkür edirəm izah üçün, birdə 9-cu testə də baxın zəhmət deyilsə 🙁

    Cavab yaz
   • İyun 18, 2017 at 3:04 axşam
    Permalink

    salam Gulgun xanim meselenin izahina nezer yetirdim cox saqolun ellerinize saqliq yaxsi izah etmisiniz xais eger vaxtiniz olarsa burdaki hellini bildiyiniz meselelerin izahini mene teqdim ederdiniz zehmet olmasa biraz meselelerde cetinlik cekirem insallah her birimiz ucun xeyirlisi olar

    Cavab yaz

Bu haqda nə düşünürsən?

error: