Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu Sınaq İmtahanı. İBTİDAİ SİNİF-2017/18

Əziz müəllimlər! müəllimlərin 2017-2018 tədris ili üzrə işə qəbulununa az qaldığından tehsilim.info olaraq namizədlər üşün bu gündən etibarən online sınaqlar təşkil ediləcəkdir. Sınaq imtahanı tam real imtahan şəraitində keçirilir.

  • İBTİDAİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

İBTİDAİ

1. F → 3
M → 4
T→ 2
K → ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Dörd yеşikdə bərаbər miqdаrdа çay vаrdı, hər yеşikdən 9 kq çay götürdükdən sоnrа yеşiklərin hаmısındа birlikdə qаlаn çayın miqdаrı əvvəlcə hər yеşikdə оlаn çayın miqdаrınа bərаbər оldu. Bu zаmаn 4 yеşikdə nə qədər çay qаldı?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. 150 kq cuğundur еmаlındаn 24 kq qənd аlındı. 360 kq qənd аlmаq üçün nə qədər cuğundur еmаl еdilməlidir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4.

Hаsili 30 оlаn iki nаturаl ədədin cəmi ən çох neçə оlа bilər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. İtlə tülkü аrаsındаkı məsаfə 180 m-dir. İtin sürəti 350 m/dəq, tülkünün sürəti 320 m/dəq-dir. Neçə dəqiqədən sоnrа it tülkünü tutаr?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Аilə аtа, аnа və üç qızdаn ibаrətdir. Оnlаrın yаşlаrı cəmi 90-dır. Qızlаrın yаş fərqi 2 ildir. Аnаnın yаşı qızlаrın yаşlаrı cəmindən 10 il çохdur. Аtа və аnаnın yаşlаrı fərqi оrtаncıl qızın yаşınа bərаbərdir. Qızlаrının hər birinin yаşını tаpın?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Cibimdə 200 mаn pulum vаr. Bu pullаr yаlnız iki kаğız puldаn ibаrətdir və оnlаr еyni dеyil. Cibimdə hаnsı pullаr vаr?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Аrdıcıl dörd nаturаl ədədin cəmi 66-dır. Bu ədədlərdən оrtаdаkılаrının hаsilini tаpın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Bir qutudа еyni fоrmа və çəkidə 6 qırmızı, 7 yаşıl, 5 göy kürəcik vаrdır. Qutuyа bахmаdаn ən аzı neçə
kürəcik götürmək lаzımdır ki, оnlаrın içərisində göy rəng оlsun?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11.

İki dəqiqə ərzində sааt əqrəbi neçə dərəcə dönür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12.

Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Nümunədə obrazlılıq göstəricisinin tam sırasını göstərin.
Məhəbbətdir yerin-göyün dirəyi,
Məhəbbət edənin yanar çırağı.
(Xətai)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14.

Qıpçaq dili qrupuna aid deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. ” Nə sualı var, versin”  cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16.

Aşağıdakı cümlələrdən biri quruluşuna görə digərlərindən fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17.

Omonim qoşmaların verildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. “Mənim yazdıqlarım hamının diqqətini cəlb etdi” cümləsində mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Mürəkkəb zərfləri müəyyənləşdirin.

1. oğrun-oğrun   4. yaza- yaza 2. birdən-birə   5. görər-görməz 3. birə-beş   6. gedə-gedə

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20.

Hansı cümlə müəyyən şəxsli geniş cümlədir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Quşlаr аğаclаrа cüt-cüt qоnsа, 4 аğаc аrtıq qаlаr, tək-tək qоnsа, bir quşа аğаc çаtmаz. Neçə аğаc vаrdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Hansı sözlərin tələffüz şəkli səhv göstərilmişdir?
1. [oynayır]   2. [oxuyurlar]   3. [dinməz]  4. [fiziyaloji]   5. [gəlinnix’]

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. “Gah yağış yağır, gah külək əsir, gah da şimşək çaxırdı” bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləsində bağlayıcını ixtisar etsək, hansı məna əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə yaranar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Nümunədə ikinci dərəcəli üzvlərlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.
Nigar hələ də Zərifənin dediklərini unuda bilmir, olanları bir-bir yada salırdı.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb zərfləri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Hansı cümlələrdə qrammatik norma pozulmamışdır?
1. Görünür uzaqda kasıb daxmalar.
2. Uşağın sifəti qızarmışdı.
3. Uşaqların çoxu bu fikrə etiraz edirdilər.
4. Evə gəlib uşağı götürdülər.
5. Səninlə necə danışmalıyam?
6. Bir neçə illərdir ki, onu görmürəm.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Uyğunluğu müəyyən edin.
Cümlələrdəki işarələnmiş isimlər:
1. Adlıq haldadır.
2. Yiyəlik haldadır.
3. Təsirlik haldadır.
a. Çörək ətri heç zaman azalmasın.
b. El bir olsa, dağ oynadar yerindən. (A. Tufarqanlı)
c. Babadağ ən uca dağdır.
d. 17 Noyabr Milli Dirçəliş Günüdür.
e. Səsin mənə çox tanışdır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Həmcins mürəkkəb təyinli cümlələri müəyyən edin.
1. Düzənliklərdə bitən, susuzluğa dözümlü olan kollardan müxtəlif dərman preparatları hazırlanır.
2. Qardaşını sahildə görməyən Cəmalə həyəcanlandı.
3. Taxıl dərzləri, küləş topaları diqqətimizi cəlb elədi.
4. Dağlarda böyümüş, bulaqlardan su içmiş insanların dözümünə qibtə edirəm.
5. Görkəmli yazıçı və tanınmış publisist Sənan Kərimli də iclasda idi.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. “Şirin xatirələri” birləşməsini hansı cümlədə işlətsək, “xatirələri” sözü adlıq halda olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Sadə cümlələrdən birini tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləyə çevirmək olar:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. “Kimi” qoşması “tək” qoşmasının sinonimi olduqda ismin hansı halında olan sözlə işlədilir və hansı mənanı bildirir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Şeirdəki sözlərin morfoloji təhlili ilə bağlı səhv fikirləri müəyyən edin.
Nədir axı bu millətin günahı?
Tutsun sizi görüm məzlumlar ahı. (M. Şəhriyar)
1. Şeirdə iki köməkçi nitq hissəsi: bir ədat, bir modal söz işlənib.
2. Bir yiyəlik, üç adlıq halda olan isim var.
3. Şeirdəki feil təsriflənəndir, məlum növdədir, əmr şəklindədir.
4. Əvəzliyin mənaca üç müxtəlif növü işlənib.
5. Birinci misrada şəxs sonluğu (xəbərlik şəkilçisi) qəbul etmiş söz var.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

Hansı cümlənin xəbərində orfoqrafik səhvə yol verilib?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. “qaçmaq” feli indiki zamanda ikinci şəxsin cəmində necə olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər cərgəsini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

Başladı sözü ilə bağlı olan səhv fikri seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

Cümlələrin birində mübtəda işlənməmişdir:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

Hansı cümlənin xəbəri düzəltmə sözlə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

Hansı cümlədə xəbər cəm şəkilçisi qəbul etməlidir ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik,bacarıq, vərdiş və mövzuların ardıcıllığım, həmin mövzulara, bölmələrə verilən saatların miqdarım müəyyən edən dövlət sənədi hansıdır?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.

Verilənlərdən hansı məzmun standartına nə aiddir.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. TƏLİM ÜSULLARINI (texnikalarını ) SEÇİN
1) Akvarium   2) Böyük qrupga iş    3) Çarpaz müzakirə (debat)
4) Fərdi iş      5) Kublaşdırma          6) Tədqiqat işi

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. QRUP İŞİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRİN DAVRANIŞ ASPEKTLƏRİNDƏN BİRİ YANLIŞDIR.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45.

Biri fasilitasiya qaydalarını pozur.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46.

Motivasiyanın yaradılması yollarından biri yalnışdır.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47.

Məzmun xətti nədir ?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. BİR ALT-STANDARTI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN NEÇƏ TƏLİM NƏTİCƏSİ REALLAŞDIRMAQ OLAR?

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49.

Didaktik prinsipə aid olmayan variantı göstər:

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50.

Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nə müəyyən olunmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

1  2  6  16  44  120  ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57. "?" əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır ?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Atalar sözünü tamamlayın.
Yalançının ... olmaz.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Administrator

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.