Müəllimlərin İşə Qəbulu Sınaq İmtahanı. İBTİDAİ SİNİF-2017/18

Əziz müəllimlər! müəllimlərin 2017-2018 tədris ili üzrə işə qəbulununa az qaldığından tehsilim.info olaraq namizədlər üşün bu gündən etibarən online sınaqlar təşkil ediləcəkdir. Sınaq imtahanı tam real imtahan şəraitində keçirilir.

  • İBTİDAİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq

İBTİDAİ

1. F → 3
M → 4
T→ 2
K → ?
A.
B.
C.
D.
E.
2. Dörd yеşikdə bərаbər miqdаrdа çay vаrdı, hər yеşikdən 9 kq çay götürdükdən sоnrа yеşiklərin hаmısındа birlikdə qаlаn çayın miqdаrı əvvəlcə hər yеşikdə оlаn çayın miqdаrınа bərаbər оldu. Bu zаmаn 4 yеşikdə nə qədər çay qаldı?
A.
B.
C.
D.
E.
3. 150 kq cuğundur еmаlındаn 24 kq qənd аlındı. 360 kq qənd аlmаq üçün nə qədər cuğundur еmаl еdilməlidir?
A.
B.
C.
D.
E.
4.
Hаsili 30 оlаn iki nаturаl ədədin cəmi ən çох neçə оlа bilər?

A.
B.
C.
D.
E.
5. İtlə tülkü аrаsındаkı məsаfə 180 m-dir. İtin sürəti 350 m/dəq, tülkünün sürəti 320 m/dəq-dir. Neçə dəqiqədən sоnrа it tülkünü tutаr?
A.
B.
C.
D.
E.
6. Аilə аtа, аnа və üç qızdаn ibаrətdir. Оnlаrın yаşlаrı cəmi 90-dır. Qızlаrın yаş fərqi 2 ildir. Аnаnın yаşı qızlаrın yаşlаrı cəmindən 10 il çохdur. Аtа və аnаnın yаşlаrı fərqi оrtаncıl qızın yаşınа bərаbərdir. Qızlаrının hər birinin yаşını tаpın?
A.
B.
C.
D.
E.
7. Cibimdə 200 mаn pulum vаr. Bu pullаr yаlnız iki kаğız puldаn ibаrətdir və оnlаr еyni dеyil. Cibimdə hаnsı pullаr vаr?
A.
B.
C.
D.
E.
8.
A.
B.
C.
D.
E.
9. Аrdıcıl dörd nаturаl ədədin cəmi 66-dır. Bu ədədlərdən оrtаdаkılаrının hаsilini tаpın.
A.
B.
C.
D.
E.
10. Bir qutudа еyni fоrmа və çəkidə 6 qırmızı, 7 yаşıl, 5 göy kürəcik vаrdır. Qutuyа bахmаdаn ən аzı neçə
kürəcik götürmək lаzımdır ki, оnlаrın içərisində göy rəng оlsun?
A.
B.
C.
D.
E.
11.
İki dəqiqə ərzində sааt əqrəbi neçə dərəcə dönür?

A.
B.
C.
D.
E.
12.
Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin:

A.
B.
C.
D.
E.
13. Nümunədə obrazlılıq göstəricisinin tam sırasını göstərin.Məhəbbətdir yerin-göyün dirəyi,Məhəbbət edənin yanar çırağı.(Xətai)
A.
B.
C.
D.
E.
14.
Qıpçaq dili qrupuna aid deyil:
A.
B.
C.
D.
E.
15. ” Nə sualı var, versin”  cümləsi tabeli mürəkkəb cümlənin hansı növünə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.
16.
Aşağıdakı cümlələrdən biri quruluşuna görə digərlərindən fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.
17.
Omonim qoşmaların verildiyi cərgəni müəyyənləşdirin.

A.
B.
C.
D.
E.
18. “Mənim yazdıqlarım hamının diqqətini cəlb etdi” cümləsində mübtəda nə ilə ifadə olunmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.
19. Mürəkkəb zərfləri müəyyənləşdirin.1. oğrun-oğrun   4. yaza- yaza 2. birdən-birə   5. görər-görməz 3. birə-beş   6. gedə-gedə
A.
B.
C.
D.
E.
20.
Hansı cümlə müəyyən şəxsli geniş cümlədir?

A.
B.
C.
D.
E.
21. Quşlаr аğаclаrа cüt-cüt qоnsа, 4 аğаc аrtıq qаlаr, tək-tək qоnsа, bir quşа аğаc çаtmаz. Neçə аğаc vаrdır?
A.
B.
C.
D.
E.
22. Hansı sözlərin tələffüz şəkli səhv göstərilmişdir?1. [oynayır]   2. [oxuyurlar]   3. [dinməz]  4. [fiziyaloji]   5. [gəlinnix’]
A.
B.
C.
D.
E.
23. “Gah yağış yağır, gah külək əsir, gah da şimşək çaxırdı” bölüşdürmə əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləsində bağlayıcını ixtisar etsək, hansı məna əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümlə yaranar?
A.
B.
C.
D.
E.
24. Nümunədə ikinci dərəcəli üzvlərlə bağlı səhv fikri müəyyənləşdirin.Nigar hələ də Zərifənin dediklərini unuda bilmir, olanları bir-bir yada salırdı.
A.
B.
C.
D.
E.
25. Müxtəlif mənalı sözlərin birləşməsindən əmələ gələn mürəkkəb zərfləri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.
26. Hansı cümlələrdə qrammatik norma pozulmamışdır?1. Görünür uzaqda kasıb daxmalar.
2. Uşağın sifəti qızarmışdı.
3. Uşaqların çoxu bu fikrə etiraz edirdilər.
4. Evə gəlib uşağı götürdülər.
5. Səninlə necə danışmalıyam?
6. Bir neçə illərdir ki, onu görmürəm.
A.
B.
C.
D.
E.
27. Uyğunluğu müəyyən edin.Cümlələrdəki işarələnmiş isimlər:
1. Adlıq haldadır.
2. Yiyəlik haldadır.
3. Təsirlik haldadır.
a. Çörək ətri heç zaman azalmasın.
b. El bir olsa, dağ oynadar yerindən. (A. Tufarqanlı)
c. Babadağ ən uca dağdır.
d. 17 Noyabr Milli Dirçəliş Günüdür.
e. Səsin mənə çox tanışdır.
A.
B.
C.
D.
E.
28. Həmcins mürəkkəb təyinli cümlələri müəyyən edin.1. Düzənliklərdə bitən, susuzluğa dözümlü olan kollardan müxtəlif dərman preparatları hazırlanır.
2. Qardaşını sahildə görməyən Cəmalə həyəcanlandı.
3. Taxıl dərzləri, küləş topaları diqqətimizi cəlb elədi.
4. Dağlarda böyümüş, bulaqlardan su içmiş insanların dözümünə qibtə edirəm.
5. Görkəmli yazıçı və tanınmış publisist Sənan Kərimli də iclasda idi.
A.
B.
C.
D.
E.
29. “Şirin xatirələri” birləşməsini hansı cümlədə işlətsək, “xatirələri” sözü adlıq halda olar?
A.
B.
C.
D.
E.
30.
İsimləşmiş sayın xüsusiyyəti kimi göstərilənlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.
31. Sadə cümlələrdən birini tamamlıq budaq cümləli tabeli mürəkkəb cümləyə çevirmək olar:
A.
B.
C.
D.
E.
32. “Kimi” qoşması “tək” qoşmasının sinonimi olduqda ismin hansı halında olan sözlə işlədilir və hansı mənanı bildirir?
A.
B.
C.
D.
E.
33. Şeirdəki sözlərin morfoloji təhlili ilə bağlı səhv fikirləri müəyyən edin.Nədir axı bu millətin günahı?Tutsun sizi görüm məzlumlar ahı. (M. Şəhriyar)1. Şeirdə iki köməkçi nitq hissəsi: bir ədat, bir modal söz işlənib.
2. Bir yiyəlik, üç adlıq halda olan isim var.
3. Şeirdəki feil təsriflənəndir, məlum növdədir, əmr şəklindədir.
4. Əvəzliyin mənaca üç müxtəlif növü işlənib.
5. Birinci misrada şəxs sonluğu (xəbərlik şəkilçisi) qəbul etmiş söz var.
A.
B.
C.
D.
E.
34.
Hansı cümlənin xəbərində orfoqrafik səhvə yol verilib?

A.
B.
C.
D.
E.
35. “qaçmaq” feli indiki zamanda ikinci şəxsin cəmində necə olar?
A.
B.
C.
D.
E.
36.
Vurğusu dəyişməklə mənası dəyişən sözlər cərgəsini seçin:

A.
B.
C.
D.
E.
37.
Başladı sözü ilə bağlı olan səhv fikri seçin:
A.
B.
C.
D.
E.
38.
Cümlələrin birində mübtəda işlənməmişdir:
A.
B.
C.
D.
E.
39.
Hansı cümlənin xəbəri düzəltmə sözlə ifadə olunub?
A.
B.
C.
D.
E.
40.
Hansı cümlədə xəbər cəm şəkilçisi qəbul etməlidir ?
A.
B.
C.
D.
E.

KURİKULUM

41. Ayrı-ayrı fənlər üzrə bilik,bacarıq, vərdiş və mövzuların ardıcıllığım, həmin mövzulara, bölmələrə verilən saatların miqdarım müəyyən edən dövlət sənədi hansıdır?
A.
B.
C.
D.
42.
Verilənlərdən hansı məzmun standartına nə aiddir.

A.
B.
C.
D.
43. TƏLİM ÜSULLARINI (texnikalarını ) SEÇİN1) Akvarium   2) Böyük qrupga iş    3) Çarpaz müzakirə (debat)
4) Fərdi iş      5) Kublaşdırma          6) Tədqiqat işi
A.
B.
C.
D.
44. QRUP İŞİ ZAMANI ŞAGİRDLƏRİN DAVRANIŞ ASPEKTLƏRİNDƏN BİRİ YANLIŞDIR.
A.
B.
C.
D.
45.
Biri fasilitasiya qaydalarını pozur.

A.
B.
C.
D.
46.
Motivasiyanın yaradılması yollarından biri yalnışdır.

A.
B.
C.
D.
47.
Məzmun xətti nədir ?
A.
B.
C.
D.
48. BİR ALT-STANDARTI REALLAŞDIRMAQ ÜÇÜN NEÇƏ TƏLİM NƏTİCƏSİ REALLAŞDIRMAQ OLAR?
A.
B.
C.
D.
49.
Didaktik prinsipə aid olmayan variantı göstər:

A.
B.
C.
D.
50.
Motivasiyanı qurmamışdan əvvəl nə müəyyən olunmalıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Məntiq

51.
A.
B.
C.
D.
E.
52.
A.
B.
C.
D.
E.
53.
A.
B.
C.
D.
E.
54.
A.
B.
C.
D.
55.
A.
B.
C.
D.
E.
56. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.

1  2  6  16  44  120  ?
A.
B.
C.
D.
E.
57. "?" əvəzinə hansı ədəd yazılmalıdır ?
A.
B.
C.
D.
E.
58. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və "?" əvəzinə uyğun olan variantı seçin.
A.
B.
C.
D.
E.
59.
A.
B.
C.
D.
E.
60. Atalar sözünü tamamlayın.Yalançının ... olmaz.
A.
B.
C.
D.
E.

 

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.