Загрузка...

İbtidai Sinif MİQ sınaq imtahanı – 2018 (yeni)

İbtidai sinif müəllimlərin işə qəbulu (MİQ) üzrə online sınaq imtahanı
Zəfər Kursları

  • İBTİDAİ
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

İBTİDAİ

1. x ədədi y - in 4 misli, y ədədi z – in 3 misli olarsa, x ədədi (y + z) ədədinin neçə mislidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Orxan kitablarının 5 – ni Samirə, 4 – nü Elxana və Qalanının 7/4 - ni özünə ayırıb. Orxanın özünəayırdığı kitab sayı 12 olarsa, onun cəmi neçə kitabı var idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. K, L, M, N bitkilərinin boyları uyğun olaraq 2, 3, 5və 26 sm – dir. Hər bitki ildə 2 sm uzanır. Neçə ildən sonra K, L, M bitkilərinin boyları cəmi N bitkisinin boyuna bərabər olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. 1 – dən 50 – yə qədər olan ədədlər soldan sağadoğru yanaşı yazılaraq А = 12345...........4950 şəklində ədəd alınmışdır. Bu ədədin rəqəmləri sayını tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Tələbə hər gün əvvəlki gündən 10 ədəd daha çoxsual həll edir. 4 günün sonunda ümumi olaraq 180 sual həll etdiyinə görə, ikinci gün neçə sual həlletmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Süd ilə dolu qabın ağırlığı 872 qramdır. Südün 3/1 ni boşaltdıqda qabın ağırlığı 652 qram olur. Boş qabın ağırlığı nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Satıcının aldığı yumurtaların 20% – i xarab çıxır. Xərclər neçə faiz artar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Bir top parçanın 30% – i satılır. 15 metr parçasatılsa parçanın 40% – i qalır. Bir top parçanınuzunluğu nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. İllik inflyasiya 40% olan ölkədə işçilərin maaşlarında il ərzində ard – arda 5% və 20% artım olur. Bu ölkədə işləyən bir işçinin ilin axırındakı alış gücü necə olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Süddən ağırlığının 40% – i qədər qatıq qatıqdan da ağırlığının 15% – i qədər kəsmik əldə olunur. 750 qram kəsmik əldə etmək üçün neçə litr süd lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Bir digərinin 4 qatı sürətlə axan iki krant birlikdə boş hovuzu 8 saatda doldurur.
Həmin hovuzu yavaş axan krant neçə saata doldurar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. A borusunun axış sürəti C borusunun axış sürətinin 3 qatı, B borusunun axış sürətinin yarısı qədərdir. A, B və C boruları boş bir hovuzu 6 saata doldurur. B borusu bu hovuzu neçə saata doldurar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Eyni gücdə olan 4 işçi bir işi A gündə yerinə yetirir. İşçilər işə başladıqdan 6 gün sonra eyni gücdə olan 4 işçi köməyə gəlir. Qalan işi bu işçilər 6 gündə yerinə yetirdiklərinə görə A neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. A və B şəhərlərindən sürətləri saatda 24 km və 16 km olan iki avtobus eyni anda qarşıqarşıya hərəkətə başladılar.
Avtobuslar yolun ortasından 6 km kənarda rastlaşdılar. A və B şəhərləri arasındakı məsafə nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. A və B şəhərlərindən eyni anda qarşıqarşıya hərəkətə başlayan iki avtomobilin sürətləri nisbəti 3 : 4 kimidir. Avtomobillər 6 saatdan sonar görüşürlər. Avtomobillər eyni istiqamətdə hərəkətə başlasaydılar sürəti çox olan o biri avtomobilə neçə saatdan sonra çatardı?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Kater çayın axını istiqamətində 18 km/saat, axına qarşı isə 12 km/saat sürəti ilə hərəkət edir. Kater durğun sudakı sürətini tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Körpüdən sal yola düşdü. 12 saat sonra həmin körpüdən motorlu qayıq yola düşdü və 42 km getdikdən sonra sala çatdı. Motorlu qayığın sürəti salın sürətindən 18 km/saat çox olarsa, o yolda nə qədər olmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Tahirin 2 il əvvəlki yaşı qardaşının 2 il əvvəlki yaşının 2 misli idi. 2 il sonra Tahirin yaşı qardaşının yaşının 1,5 misli olduğuna görə, Tahirin neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Cəmilin yaşı iki qardaşının yaşları fərqinin 7 qatıdır. 6 il sonra Cəmilin yaşı qardaşlarının yaşları fərqinin 10 qatı olacağına görə, Cəmilin neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Cəfər ilə Vəlinin yaşları cəmi 30 – dur. Cəfər Vəli yaşda olarkən Vəlinin yaşı indikinin yarısı qədər idi. Cəfərin hazırda neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

21. Hansı sırada sözlərin yazılışı düzgün deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Cəm şəkilçisi artırılmış sözlərdən hansının tələffüzü yazılışından fərqlənir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Səlim” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı fikirlərdən düz olanlarını seçin:

1. Sözdə vurğu ikinci hecaya düşür.

2. Sözdə iki kar samit var.

3. Söz iki hecadan ibarətdir.

4. Açıq sait həm də qalındır.

5. S samitinin cingiltili qarşılığı z-dır.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Sözlərdən hansı düzgün yazılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Hansı söz termindir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. Mən artıq süni bir həyata soxulmaram. Həqiqət axtarıram, həm də əbədi bir həqiqət” (C.Cabbarlı) cümləsinin morfoloji təhlili ilə balğı fikirlərdən hansı düzdür?

1. Cümlədə üç əvəzlik var.

2. “Həqiqət” sözlərindən biri adlıq, digəri isə təsirlik halda olan isimlərdir.

3. “Artıq” ədatdır.

4. Cümlədəki fellər düzəltmədir.

5. Cümlədə bir bağlayıcı var.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. Əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət cərgəni göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. Araşdırma“ bu sözlərdən birinin sinonimidir:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Əsasən ismə aid olub onu izah edən əsas nitq hissələri hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30. İsim+fel sxeminə uyğun gələn söz birləşmələrini müyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Birinci növ təyini söz birləşməsi işlənmiş cümlə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Yalnız qrammatik mənası olan nitq hissəsini göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Əşya bildirən sözlərin sayını müəyyənləşdirin:çörək, qapı, Xəyalə, sız, bütün, tarix, gözəl, indi, gəl, uğur
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Mürəkkəb cümlə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Mürəkkəb cümlələrdən hansını sadələşdirəndə budaq cümlə xüsusiləşmiş zərfliyə çevrilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Tabeli mürəkkəb cümlələrdən hansını sadələşdirsək, budaq cümlə cümlənin tamamlığına çevrilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38. Fikirlərdən düz olanlarını seçin:1. Fellər quruluşca sadə, düzəltmə, mürəkkəb olur.

2. Mənsubiyyət şəkilçili söz həmişə yiyəlik halda olur.

3. Məsdər şəkilçisi leksik şəkilçidir.

4. Sifətin azaltma dərəcəsinin şəkilçiləri leksikdir.

5. Qoşma qoşulduğu sözlə birgə bir cümlə üzvü olur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39. Yalnız bir hünərin nə mənası var? Arxasız aslan da tez … olar“ beytində noqtələrin yerinə hansı sözü artırsaq, münasib olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. …. qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmur.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Özünütəlqinin əsas əlamətini seçin1-hiss vədüşüncələriidarəetmək
2-yoldaşlarını idarəetmək
3-əməkdaşlıq yaratmaq
4-rəftarıyla davranışınıidarəetmək
5-əhval-ruhiyyəsini idarəetmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42.
Şəxsiyyətin sosiallaşması:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Təlimin təşkilinin dərsdənkənar formaları verilmiş bəndi göstərin:1-dərs
2-dərnək
3-bilik
4-tərbiyəvi söhbət
5-ekskursiya
6-ev tapşırıqları
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44.
Təlim texnologiyalarının vəzifələrindən biri:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Daxili ziddiyyətlərin yaratdığı uyğunsuzluğun aradan qaldırılması üçün aparılan işlərin ardıcıllığını göstərin1-uzun sürən pedaqoji dəstək
2-şəxsi fəaliyyət
3-inkişafın sürətliliyi
4-fəallıq göstərmək
5-sosial təcrübəni genişləndirmək
6-həyat mövqeyini müəyyənləşdirmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Müəllimin vəzifələri arasındakı uyğunluğu müəyyən edin1-layihələndirici vəzifə
2-informasiya vermə vəzifəsi
3-qiymətləndirmə vəzifəsi
a-gələcək fəaliyyətin modelini qurmaq
b-öz fənnini,onun metodikasını bilmək,şagirdlər üçün başlıca informasiya mənbəyi olmaq
c-şagirdlərin nailiyyətlərini qiymətləndirmək,uyğunsuzluqlarının səbəblərini aşkar etmək
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Fəaliyyət və davranışın stimullaşdırılması və qiymətləndirilməsi metodlarını göstərin1-idman
2-rəğbətləndirmə
3-cəzalandırma
4-nümunə
5-ictimai rəy
6-yarışlar
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48.
Pedoqoji texnologiya:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Bu növ кurriкulum fənn sahələri üzrə təlimin asanlaşdırılmasına хidmət edir. Bu, əкsər hallarda əsas təlim məqsədləri ətrafında cəmləşir və ayrı-ayrı fənlərlə bağlı biliкləri əhatə edir.” Qeyd olunan fikir kurikulumun hansı növü haqqındadır?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Tədris və təlim işi şagirdlərin maraq və tələbatlarının ödənilməsinə, onların istedad və qabiliyyətlərinin, potensial imkanlarının inkişafına yönəldilir. Qeyd olunan fikir təlimin təşkilinə verilən tələblərindən hansının şərhidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.
545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...

Əzizağa Əhmədov

İki ildən az müddətdir saytımız fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq respublikamızda pedaqoji fəaliyyətlə məşqul olanlar arasında populyarlıq qazanmışdır.

7 Şərhlər “İbtidai Sinif MİQ sınaq imtahanı – 2018 (yeni)

Bu haqda nə düşünürsən?

error: