Reklam...

İbtidai Sinif MİQ sınaq imtahanı – 2018 (yeni)

İbtidai sinif müəllimlərin işə qəbulu (MİQ) üzrə online sınaq imtahanı
Zəfər Kursları

 • İBTİDAİ
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Question 1 of 60

İBTİDAİ

1. x ədədi y - in 4 misli, y ədədi z – in 3 misli olarsa, x ədədi (y + z) ədədinin neçə mislidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2. Orxan kitablarının 5 – ni Samirə, 4 – nü Elxana və Qalanının 7/4 - ni özünə ayırıb. Orxanın özünəayırdığı kitab sayı 12 olarsa, onun cəmi neçə kitabı var idi?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3. K, L, M, N bitkilərinin boyları uyğun olaraq 2, 3, 5və 26 sm – dir. Hər bitki ildə 2 sm uzanır. Neçə ildən sonra K, L, M bitkilərinin boyları cəmi N bitkisinin boyuna bərabər olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4. 1 – dən 50 – yə qədər olan ədədlər soldan sağadoğru yanaşı yazılaraq А = 12345...........4950 şəklində ədəd alınmışdır. Bu ədədin rəqəmləri sayını tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5. Tələbə hər gün əvvəlki gündən 10 ədəd daha çoxsual həll edir. 4 günün sonunda ümumi olaraq 180 sual həll etdiyinə görə, ikinci gün neçə sual həlletmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6. Süd ilə dolu qabın ağırlığı 872 qramdır. Südün 3/1 ni boşaltdıqda qabın ağırlığı 652 qram olur. Boş qabın ağırlığı nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7. Satıcının aldığı yumurtaların 20% – i xarab çıxır. Xərclər neçə faiz artar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8. Bir top parçanın 30% – i satılır. 15 metr parçasatılsa parçanın 40% – i qalır. Bir top parçanınuzunluğu nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9. İllik inflyasiya 40% olan ölkədə işçilərin maaşlarında il ərzində ard – arda 5% və 20% artım olur. Bu ölkədə işləyən bir işçinin ilin axırındakı alış gücü necə olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10. Süddən ağırlığının 40% – i qədər qatıq qatıqdan da ağırlığının 15% – i qədər kəsmik əldə olunur. 750 qram kəsmik əldə etmək üçün neçə litr süd lazımdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11. Bir digərinin 4 qatı sürətlə axan iki krant birlikdə boş hovuzu 8 saatda doldurur.
Həmin hovuzu yavaş axan krant neçə saata doldurar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12. A borusunun axış sürəti C borusunun axış sürətinin 3 qatı, B borusunun axış sürətinin yarısı qədərdir. A, B və C boruları boş bir hovuzu 6 saata doldurur. B borusu bu hovuzu neçə saata doldurar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13. Eyni gücdə olan 4 işçi bir işi A gündə yerinə yetirir. İşçilər işə başladıqdan 6 gün sonra eyni gücdə olan 4 işçi köməyə gəlir. Qalan işi bu işçilər 6 gündə yerinə yetirdiklərinə görə A neçədir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14. A və B şəhərlərindən sürətləri saatda 24 km və 16 km olan iki avtobus eyni anda qarşıqarşıya hərəkətə başladılar.
Avtobuslar yolun ortasından 6 km kənarda rastlaşdılar. A və B şəhərləri arasındakı məsafə nə qədərdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15. A və B şəhərlərindən eyni anda qarşıqarşıya hərəkətə başlayan iki avtomobilin sürətləri nisbəti 3 : 4 kimidir. Avtomobillər 6 saatdan sonar görüşürlər. Avtomobillər eyni istiqamətdə hərəkətə başlasaydılar sürəti çox olan o biri avtomobilə neçə saatdan sonra çatardı?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16. Kater çayın axını istiqamətində 18 km/saat, axına qarşı isə 12 km/saat sürəti ilə hərəkət edir. Kater durğun sudakı sürətini tapın:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17. Körpüdən sal yola düşdü. 12 saat sonra həmin körpüdən motorlu qayıq yola düşdü və 42 km getdikdən sonra sala çatdı. Motorlu qayığın sürəti salın sürətindən 18 km/saat çox olarsa, o yolda nə qədər olmuşdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18. Tahirin 2 il əvvəlki yaşı qardaşının 2 il əvvəlki yaşının 2 misli idi. 2 il sonra Tahirin yaşı qardaşının yaşının 1,5 misli olduğuna görə, Tahirin neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19. Cəmilin yaşı iki qardaşının yaşları fərqinin 7 qatıdır. 6 il sonra Cəmilin yaşı qardaşlarının yaşları fərqinin 10 qatı olacağına görə, Cəmilin neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20. Cəfər ilə Vəlinin yaşları cəmi 30 – dur. Cəfər Vəli yaşda olarkən Vəlinin yaşı indikinin yarısı qədər idi. Cəfərin hazırda neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

21. Hansı sırada sözlərin yazılışı düzgün deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22. Cəm şəkilçisi artırılmış sözlərdən hansının tələffüzü yazılışından fərqlənir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23. Səlim” sözünün fonetik təhlili ilə bağlı fikirlərdən düz olanlarını seçin:

1. Sözdə vurğu ikinci hecaya düşür.

2. Sözdə iki kar samit var.

3. Söz iki hecadan ibarətdir.

4. Açıq sait həm də qalındır.

5. S samitinin cingiltili qarşılığı z-dır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24. Sözlərdən hansı düzgün yazılmışdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25. Hansı söz termindir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26. Mən artıq süni bir həyata soxulmaram. Həqiqət axtarıram, həm də əbədi bir həqiqət” (C.Cabbarlı) cümləsinin morfoloji təhlili ilə balğı fikirlərdən hansı düzdür?

1. Cümlədə üç əvəzlik var.

2. “Həqiqət” sözlərindən biri adlıq, digəri isə təsirlik halda olan isimlərdir.

3. “Artıq” ədatdır.

4. Cümlədəki fellər düzəltmədir.

5. Cümlədə bir bağlayıcı var.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27. Əsl Azərbaycan sözlərindən ibarət cərgəni göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28. Araşdırma“ bu sözlərdən birinin sinonimidir:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29. Əsasən ismə aid olub onu izah edən əsas nitq hissələri hansılardır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30. İsim+fel sxeminə uyğun gələn söz birləşmələrini müyyənləşdirin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31. Birinci növ təyini söz birləşməsi işlənmiş cümlə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32. Yalnız qrammatik mənası olan nitq hissəsini göstərin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33. Əşya bildirən sözlərin sayını müəyyənləşdirin:çörək, qapı, Xəyalə, sız, bütün, tarix, gözəl, indi, gəl, uğur
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34. Mürəkkəb cümlə hansıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35. Mürəkkəb cümlələrdən hansını sadələşdirəndə budaq cümlə xüsusiləşmiş zərfliyə çevrilir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36. Zaman əlaqəli tabesiz mürəkkəb cümləni seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37. Tabeli mürəkkəb cümlələrdən hansını sadələşdirsək, budaq cümlə cümlənin tamamlığına çevrilər?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38. Fikirlərdən düz olanlarını seçin:1. Fellər quruluşca sadə, düzəltmə, mürəkkəb olur.

2. Mənsubiyyət şəkilçili söz həmişə yiyəlik halda olur.

3. Məsdər şəkilçisi leksik şəkilçidir.

4. Sifətin azaltma dərəcəsinin şəkilçiləri leksikdir.

5. Qoşma qoşulduğu sözlə birgə bir cümlə üzvü olur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39. Yalnız bir hünərin nə mənası var? Arxasız aslan da tez … olar“ beytində noqtələrin yerinə hansı sözü artırsaq, münasib olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40. …. qrammatik cəhətdən cümlə üzvləri ilə bağlı olmur.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

KURİKULUM

41. İdeyaları müqayisəsi  və fərqləndirilməsi,tutarlı arqument əsasında seçimlər edilməsi. Fikir idraki taksonomiyanın hansı səviyyəsinə aiddir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42.
Uyğunluğu müəyyən edin1.Təlim
2.Tərbiyə
3.Təhsil
a-bilik,bacarıq və vərdişlərin məqsədyönlü,mütəşəkkil formalaşdırılması prosesi
b-sistemləşdirilmiş bilik ,bacarıq və vərdişlərin mənimsənilməsi prosesi və onun nəticəsi
c-öyrədənin rəhbərliyi ilə öyrənənlərin həyatı dərk etməsi və bu əsasda bilik,bacarıq və vərdişlərə yiyələnməsi

A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43. Tədris vahidi nədir ?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44.
Əşya və predmeti statikada (donuq, yəni dəyişmədən) göstərir.Söhbət hansı əyani üsuldan gedir:

A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45. İllik  planlaşdırmaya hansı daxil deyil?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46. Düzgün fikri qeyd edin.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47. Məntiqi təfəkkürə aid olanı seçin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48.
Proqressivist müəllimin rolu nədən ibarət olmalıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49. Problemi necə yaratmaq olar?
A.
B.
C.
D.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50. Əsas birləşdirici ideyanı və ya qanunauyğunluğu aşkar etmək üçün bu dağınıq faktlar arasında əlaqə yaradılır. Bu zaman müqayisə, təhlil və sintezdən istifadə olunacaqdır. Bu dərsin hansı mərhələsidir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

Məntiq

51. Arifin yaşı qardaşının yaşından 3 dəfə çoxdur. 5 il sonra isə onun yaşı qardaşının yaşından iki dəfə çox olacaqdır. Arifin və qardaşının hazırda ikisinin birgə neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54. Marafon qaçışında 26 nəfər yarışır. Sonuncudan əvvəlki yerdə gedən atlet neçə idmançını ötüb keçməlidir ki, 3-cü yeri ələ keçirmiş olsun?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57.
545656565*1212434343986 hasilinin son rəqəmi neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58. Ardıcıl 4 ədədin cəmi 46 dir.Bu ədədlərin ən böyüyü ilə ən kiçiyinin hasilini tapın
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 

Загрузка...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Kursun rəhbəri Fuad Məhərrəmov tel: (012) 480 26 32

36 Şərhlər “İbtidai Sinif MİQ sınaq imtahanı – 2018 (yeni)

 • May 9, 2018 at 5:56 axşam
  Permalink

  Salam. 33-cu sual sehvdir? Ewya yalniz Qapidir ve ya ne? sualina cavab verenlerin sayi 4-dur. Bilen var?

  Cavab yaz
 • May 7, 2018 at 7:28 axşam
  Permalink

  Bu gün bura girdim və utandım. Səviyəsiz və yarı cılpaq reklam şəkilləri bu saytın bir aynasıdır.

  Cavab yaz
 • May 7, 2018 at 7:38 səhər
  Permalink

  Azerbaycan dili ve edebiyyat testlerini gozleyirem zehmet olmasa hazirlayardiniz

  Cavab yaz
 • Mart 14, 2018 at 9:41 səhər
  Permalink

  Ibtidai sinif muellimliye gore sinaq testleri isteyirem ise qebul ucun

  Cavab yaz
 • Fevral 19, 2018 at 10:44 səhər
  Permalink

  Müəllimlər institutunun gəncə filialına bitirmişəm diplomun əlavəsini yəni qiymət kitabçasını bakıdan baş binanın arxivindən götürməliyəm deyirlər elə şey olar ?bütün əsəb olmuşam bakıya getsəm problem olmaz ki, xahiş edirəm cvb verin

  Cavab yaz
  • Mart 15, 2018 at 12:30 axşam
   Permalink

   beli. göturmelisiz mende,otani bitirmişrm men. 2009-2010 mezunuyam siz

   Cavab yaz
 • Fevral 19, 2018 at 6:05 səhər
  Permalink

  Bes testi kecenler musahibeye nece hazirlassin? onun ucun de komek ederdiz de .kecen il 44bal yigmisam.bu il hemin bal sayilacaqmi xahis edirem deyerdiz de..musahibeye getmek isteyirem yeni cagirilsam.yenj kecen ilki balin bu il de sayilacagini deq bilmirem bilen varsa xahis yazsin da..

  Cavab yaz
 • Fevral 10, 2018 at 5:56 axşam
  Permalink

  Ibtidayi sinif muellimeri ucun miq hazirliq anadili ve riyaziyyat bir yerde test toplusu var onda hazirlawa bilersiz

  Cavab yaz
 • Fevral 6, 2018 at 9:20 səhər
  Permalink

  1-ci suali mene izah edinde y+z nece tapdiz helli yolunu bilen varsa yazsin

  Cavab yaz
  • Fevral 10, 2018 at 2:12 axşam
   Permalink

   bilen varsa yazsin zehmet olmasa

   Cavab yaz
 • Fevral 6, 2018 at 5:46 səhər
  Permalink

  Ibtidai muellimeler ucun ise qebul testleri paylasin edekde

  Cavab yaz
 • Fevral 5, 2018 at 6:15 səhər
  Permalink

  Ibtidai sinifdən çoxlu testlər paylaşında xahiş edirəm ən çox riyaziyyat bölməsindən və kurikulum birdə ki, test mərhələsindən yox müsahibədən qorxuram qardaşımı kəsdilər müsahibədən səbəbini bilmədik sualların hamısını cavablandırmışdım bir sualdan başqa deyir

  Cavab yaz
 • Fevral 3, 2018 at 6:17 axşam
  Permalink

  Salam.her kese uqurlar bu ilki imtahanda .mentiqi riyaziyyati neden hazirlasirsiz? Kursa geden var?zehmet olmasa nece hazirlasdiqinizi paylasardiz men bele tek cetinlik cekirem :(((

  Cavab yaz
 • Yanvar 30, 2018 at 3:06 axşam
  Permalink

  Bunlar ibtidai sinif seviyyesinde suallar deyil. Imtahanda cooox asan idi suallar. Ona gore tecrubesi olmayanlarin gozu qorxmasin

  Cavab yaz
 • Yanvar 28, 2018 at 7:30 axşam
  Permalink

  Suali cavablandirdiginiz ucun cox saq olun digrudu anladim.Bilen varsa yazin usaq birliyi teskilati rehberi imtahanda sualar neden dusur birde maas ne qederdi?

  Cavab yaz
 • Yanvar 27, 2018 at 8:52 axşam
  Permalink

  ibtidai sinif muellimlerin 90% bunlarin hecbirin bilmirler. Cox cetindi suallar

  Cavab yaz
 • Yanvar 26, 2018 at 10:00 axşam
  Permalink

  60 -suali men bele tapdim daire icerisindeki ededlere saat eqrebi istiqametinde baxsaq ededlerin reqemleri cemi artan sirada yeni 1+1=2 ;2+1=3 ;2+2=4;3+2=5; 5+1=6; 4+4=8; 7+2=9 oldugundan cavablara nezer yetirsek bu ardicilliga uygun olan eded 25 yeni 2+5=7 olan ededir men bele tapdim başqa vatiantin bilen varsa yazsin

  Cavab yaz
 • Yanvar 26, 2018 at 1:15 axşam
  Permalink

  zehmet olmasa burdaki riyazi meseleleri bilen varsa hellini yazsin

  Cavab yaz
 • Yanvar 26, 2018 at 12:02 axşam
  Permalink

  60sualin aciqlamasini bilen varsa yazsin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • Yanvar 26, 2018 at 11:54 səhər
  Permalink

  6sualda cavab 212 variant a ve b de var duzgun deyil

  Cavab yaz
 • Yanvar 24, 2018 at 6:52 axşam
  Permalink

  bu testlərdən imtahana düşəcək?

  Cavab yaz
  • Yanvar 26, 2018 at 12:00 axşam
   Permalink

   Salam Aygun xanim sirf bu testler yox ama buna benzer tiptde testler dusecek…

   Cavab yaz
 • Yanvar 24, 2018 at 1:33 axşam
  Permalink

  56 cavab duz verilmeyib. Cavab c di

  Cavab yaz
 • Yanvar 23, 2018 at 10:18 səhər
  Permalink

  bu ne ya coooox cetindi bunlarin helleriinide erseniz yaaxxsi olardi..

  Cavab yaz
 • Yanvar 17, 2018 at 9:20 axşam
  Permalink

  mumkunse riyaziyyat bolmesindeki meselelerin izahin vererdizde cetinlik cekirem bu tip meselelerle ilk defedir qarsilasiram

  Cavab yaz
 • Yanvar 17, 2018 at 11:00 səhər
  Permalink

  12 ni yazan varsa hellin desin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • Yanvar 15, 2018 at 7:13 səhər
  Permalink

  aranizda kursa geden var?geden varsa zehmet olmasa desin

  Cavab yaz
 • Yanvar 14, 2018 at 10:52 səhər
  Permalink

  AXTARMAQ NECE DUZELTME OLURR

  Cavab yaz
 • Yanvar 13, 2018 at 5:09 axşam
  Permalink

  Biologiyada da teze testler paylasin zehmet olmasa

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir