Загрузка...

İbtidai Sinif – Müəllimlərin İşə Qəbulu

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • RİYAZİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Vurğunu nəzərə alaraq məntiqi ardıcıllığı tapın. ellipsis, srağagün, yolüstü, ....

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Hansı cümlədə iki düzəltmə sifət işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Təsirlik halda olan isimlə başlayan cümlələri müəyyənləşdirin.

1.Evləri mənim çox xoşuma gəldi.
2.Başı dünənki hadisəyə qarışmışdı.
3.Yaralıları təzə palataya köçürdülər.
4.Qonaqları bir-bir nəzərdən keçirdi.
5.Yazılarımı müəllimə göstərə bilməmişdim

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Verilənlər içərisində hansı sözün fonetik təhlilinə aid izah yoxdur?

1.Yazılışı ilə deyilişi arasında iki fərqli məqam var.
2. Tərkibində [y] cingiltili samitinin kar qarşılığı var.
3. Tərkibində kar samitlərin sayı cingiltili samitlərdən çoxdur.
4.Tərkibində kar samitlərlə cingiltili samitlərin sayı bərabərdir

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. Nümunədə buraxılmış durğu işarələrini müəyyən edin.

Qaşlarını çataraq
Elxan deyə qardaşı sözə başla

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Mürəkkəb cümlə işlənmiş variantı seçin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Hansı cümlədə “düzlük” sözü ilə eyniköklü olan söz işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. İsimlərdən hansının omonimi sifətdir?
1. qovaq    2.ixtiyar   3.tər   4. dövlət    5.badamlı

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Fikirlərdən biri düzgün deyil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Kökü isim olan, isimdən düzəlməyən sözü seçin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. Zərflə bağlı doğru fikirləri seçin.
1. Cümlədə feillə bağlı olur və həmişə feilin yanında işlənir.
2. Məsdər, feili sifət və feili bağlamaya da aid ola bilər.
3. Zərf düzəldən bəzi şəkilçilər vurğu qəbul etmir.
4. Cümlə üzvü kimi yalnız zərflik ola bilir.
5. Axşam, səhər, günorta sözləri həm isim, həm də zərf kimi işlənə bilər

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. Ədəbiyyat müəllimi bugünkü tapşırığı hələ yoxlamamışdı” cümləsindəki sözlərin morfoloji
təhlilində yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Hansı nümunədə isimləşmiş söz yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. İşarələnmiş sözlərdən biri morfoloji cəhətdən fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. “Yazdırılmışdı” feili haqqındakı fikirlərdən biri səhvdir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Hansı cümlədə həm modal söz, həm ədat işlənmişdir?
( Durğu işarələri buraxılıb.)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Həm mübtədası , həm xəbəri quruluşca mürəkkəb olan cümləni müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Feillərin qrammatik məna növlərinə görə işlənmə ardıcıllığını müəyyən edin.

1.məchul növ
2.qayıdış növ
3.icbar növ
4.məlum növ

a) Dan yeri yenicə sökülürdü.
b) İdmançılar daha inamla güləşirdilər.
c) Artıq köhnə binalar sökülür.
d) Yeni binanın özülünü dərin qazdırdılar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. “Təlis” sözünün dialekt qarşılığını göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

RİYAZİYYAT

21.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27. 1 saat 40 dəq 15 san + 2 dəq 45 sаn = ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Yaradıcı tətbiqetmə mərhələsinə aid olan fikirləri müəyyənləşdirin:
1. Bu mərhələ bir akademik dərsin zaman kəsiyində, həm də evdə tətbiq oluna bilər.
2. Biliyi möhkəmləndirir, praktiki əhəmiyyətini şagirdə öyrədir
3. Tədqiqat sualının cavabını araşdırmaq üçün bu mərhələdə uyğun şərait yaradılır.
4. 1 akademik dərs saatı ilə yekunlaşmaya bilər.
5. Öyrənilənləri, əldə olunan informasiyaları sistemləşdirməyə, ümumiləşdirməyə imkan yaradır

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. İdrak taksanomiyasının təhlil mərhələsinə aid olan variantı müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Mahiyyətini mənasını ifadə etmək hansı təfəkkürə aiddir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Diaqnostik
2.Formativ
3.Summativ
a)alt standartın reallaşmasına hansı səviyyədə nail olmağa xidmət edir
b)maraq dairəsi ,dünyagörüş ,zəif -güclü cəhətləri müəyyən edir
c)naliyyət səviyyəsini kəmiyyətcə ölçür

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Uyğunluğu müəyyən edin.
1.Diferensial təlim
2.Didaktik prinsiplər
3.Distant təhsil
a)tədris prosesinin proqram-texniki vasitələr əsasında təşkili
b)təhsilalanın şəxsiyyətinə yönəlmiş təlim
c)təhsil prosesinin məzmununu,tədris metod və formalarının təşkilin əsas məqamları

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Verilənlərdən hanı qiymətləndirmənin prinsipidir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Məntiqi təfəkkürə aid olan fikri müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. İdrak taksanomiyası təhsildə şagirdə nə kimi imkanlar yaradır?
Yanlış verilmiş variantı müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Müəllim və şagirdin təlim vəzifələrinin birgə həllinə yönəlmiş,müxtəlif idraki və praktik fəaliyyəti özündə birləşdirən iş iş sistemidir.Söhbət hansı termindən gedir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Formativ qiymətləndirməyə aid olan fikirləri seçin.
1. Dəyişkəndir, geriyə dönmə xüsusiyyətinə malikdir.
2. Cəmləşdirici qiymətdir.
3. Şagird gündəlik təlim fəaliyyəti ərzində rəqəmli qiymət almaq üçün deyil, yaxşı nəticə göstərmək üçün çalışır.
4. Hər bir şagirdin inkişafının hərəkətverici amilinə, təlimin həlledici komponentinə çevrilir.
5. Şagirdin təlim nəticələrinə nail olması və nəticədə summativ qiymətləndirmədə müvəffəqiyyət qazanmasına kömək edir.
6. Dəyişmir, geriyə dönmə xüsusiyyətinə malik deyil

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Anaqramları həll edin və düzgün olmayan variantı müəyyənləşdirin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. Sürəti 108 km/saat olan qatar 600 metr uzunluğunda tuneli 36 saniyədə keçir. Eyni qatar həmin sürətlə dayanacaqda duran sərnişinin yanından neçə saniyəyə keçər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Şahmat turnirində 12 nəfər iştirakçı arasında oyunlar keçirilir.Hər kəsin bir-biriylə bir dəfə
oynayacağını nəzərə alaraq,cəmi neçə oyunun keçirildiyini tapın

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və “?”əvəzinə düzgün olan variantı tapın.

Reabilitasiya - bərpaolunma
Mikologiya - ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

Zəfər Kursları

Zəfər Kursları ölkəmizin ilk milli kurslarından biridir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin "Təhsil millətimizin gələcəyidir" prinsipinə sadiq qalaraq, eləcə də cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi "Neft kapitalını insan kapitalına çevirməliyik" devizini prioritet bir məsələ olaraq qəbul edib, öz gələcəyimiz və gəncliyimizin inkişafı naminə yorulmadan addımlayırıq.

27 şərh “İbtidai Sinif – Müəllimlərin İşə Qəbulu

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !