Загрузка...

Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə sınaq imtahanı – İbtidai sinif

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • RİYAZİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Hansı cümlədə sual əvəzliyi işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

2. Şəkilçisi fərqli tələffüz olunan sözü göstər.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

3. Sözlərdən biri səhv yazılıb

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

4. Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

5. Hansı cümlədə mübtəda söz birləşməsi ilə ifadə olunub?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

6. Hansı cərgədə verilmiş sözlər eyniköklü deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

7. Cümlələrin birində “sarı” sözü köməkçi nitq hissəsidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

8. Gül sözünə hansı şəkilçiləri artırsaq, düzəltmə söz alınar?

1. -dan 2. -lər 3. – ün 4. -lük 5. -çü 6. – ə

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

9. Aşağıdakılardan hansında inkar şəkilçisi işlənib?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

10. Hansı cümlədə mürəkkəb söz yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

11. Uyğunluğu göstərin.
I. Vurğu üçüncü hecaya düşür.
1. Antarktida, dekorasiya
II. Vurğu ikinci hecaya düşür.
2. Arktika, missiya
III. Vurğu birinci hecaya düşür.
3. iyul,iyun

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

12. Əsas tərəfi sayla ifadə olunan söz birləşməsi hansı bənddə verilmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

13. “Anadan belə laqeyd danışmazlar” cümləsi …

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

14. Hansı cümlədəki “maral” sözündə vurğu I hecaya düşür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

15. Sözlərdən birinin yazılışı səhvdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

16. Hansı bənddəki sözlər kar qarşılığı olmayan cingiltili samitlərdən ibarətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

17. Beşindən biri fərqlidir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

18. Hansı sözdə şəkilçi sözün kökündən əvvəl gəlir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

19. Hansı sırada eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

20. Hansı cərgədə verilmiş sözlər eyniköklü deyil?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

RİYAZİYYAT

21. Bir işçi müəyyən işi 20 saata, digəri isə K saata yerinə yetirir. Onlar birlikdə bu işin 1/3-ni 4 saata yerinə yetirərlərsə. K-nı tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

22. Rasimin 10, Asimin 18 yaşı var. Neçə ildən sonra onların yaşları nisbəti 2/3 kimi olacaq.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

23. 40 %-li 50 litr spirt məhlulundan neçə litr su buxarlandırılsa, 80 %-li spirt məhlulu alınar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

24. Çayın axına sürəti 3 km/saat, katerin göldə sürəti isə 16 km/saatdır. Kater çayın axını ilə 4 saat, axına qarşı 3 saat hərərkət etmişsə, neçə km yol getmişdir.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

25. 23 ədəd 2 və 3 litrlik balonların ümumi tutumu 59 litr olarsa, 2 litrlik balonların sayının 3 litrlik balonların sayına hasilini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

26. Uzunluğu 40 sm olan şam 5 saata, uzunluğu 20 sm olan şam isə 4 saata əriyir.
Şamlar eyni vaxtda yandırılarsa, 3 saat sonra onların uzunluqları cəmi neçə santimetr olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

27. Həyətdə toyuqlar və keçilər var. Onların birlikdə başlarının sayı 55, ayaqlarının sayı
174-dür. Keçilərin sayının hissəsini 1/4  tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

28.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

29. Minik maşını iki şəhər arasındakı məsafəni 80 km/saat sürətlə getdikdə vaxtından 2 saat tez, 40 km/saat sürətlə getdikdə isə 3 saat gec çatır. Şəhərlər arasındakı məsafəni tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

30. 30 % gəlirlə 91 manata satılan mal, 40 % ziyanla neçə manata satılar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

31. Uzunluğu x sm olan telin 1/8 hissəsi kəsildikdə, orta nöqtəsi 6 sm sürüşür. x-i tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

32.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

33. Bir imtahanda 21 qız və 14 oğlan iştirak edir. Qızların topladığı balların ədədi ortası 545, oğlanların topladığı balların ədədi ortası 435 –dir. Bütün şagirdlərin orta balı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

34.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

35.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

36. 65432789653 ədədinin minliklər sinfindəki rəqəmlərin cəminin 4 mislini tapın:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

37. Tillərinin uzunluqları 5 sm, 6 sm, 7 sm olan paralelopipeddir, tam səthinin sahəsinin yarısını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

38. 4 uşaq olan bir ailədə uşaqların yaşlarıcəmi ananın yaşına bərabərdir. 2 il sonra uşaqların yaşları cəmi atanın yaşına bərabər olacaq. 5 il sonra ata ilə ananın yaşları fərqi neçə olacaq?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

39. Ailədə 5 uşaq var. Uşaqlardan ikisinin qız, digərlərinin oğlan olması ehtimalını tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

40.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

KURİKULUM

41. Vahid qrup şüuruna malik olan, müstəqil hərəkət etməyə meyl edən, lakin öz məqsədlərinin ictimai məqsədlərlə əlaqəsini heç də həmişə yaxşı dərk etməyən insan qrupu:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

42. Verilənlərdən hansı psixoloji dəstəklənmənin qaydaların görə müəllimin davranışlarına ziddir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

43. Pedaqogikanın müxtəlif yaşda və müxtəlif sosial kateqoriyalara aid insanların tərbiyəsi və təhsil məsələlərini öyrənən sahəsi:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

44. Şəxsiyyətin mühüm əlamət və keyfiyyətlərinin birləşməsidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

45. Qrupda diskussiyanın təşkili, fəallaşdırılması, səmərəli yönəltmə prosesidir:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

46. Şagirdləri ilk olaraq dərsin hansı mərhələsində fəallaşdırmaq lazımdır?

A.
B.
C.
D.

Sual 46 - 60

47. Müəllim təlim prosesində suallara necə cavab verməlidir?

A.
B.
C.
D.

Sual 47 - 60

48. Aşağıda verilənləri tətbiq edən kimdir?

Hər bir şagirdin idrak prosesinə cəlb edilməsini təmin edir,
Hər bir uşağa öz fikrini söyləmək və başqalarını dinləmək imkanı verir,
Şagirdlərə problemin həllində müxtəlif baxışların, yanaşma və metodların mövcudluğunu göstərir,
Öz imkanlarını və qrupun digər üzvlərinin imkanlarını dərk etməsi və qiymətləndirilməsi
üçün əlverişli şərait yaradır

A.
B.
C.
D.

Sual 48 - 60

49. Hansı məqsədin xüsusiyyətləri göstərilmişdir?

1. Əməkdaşlıq
2. Fəallıq
3. Adaptasiya qabiliyyəti
4. Yaradıcılıq
5. Müstəqil tədqiqat aparmaq
6. Təfəkkürün 3 növünün inkişafı
7. Fərdiyyətin və qabiliyyətlərin inkişafı
8. Öz fikrini çatdırmaq imkanı

A.
B.
C.
D.

Sual 49 - 60

50. Qrup təlimi” nədir?

A.
B.
C.
D.

Sual 50 - 60

Məntiq

51.

Ana və iki uşağının yaşları cəmi 40 – dır. Buna görə, 5 il sonra ana ilə uşaqlarının yaşları cəmi neçədir ?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

52.

Gülər doğulduğunda anası 28 yaşında idi. 10 il sonra Gülər ilə anasının yaşları toplamı 60 olacaq. Buna görə, Gülərin bugünki yaşı neçədir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

53.

19ab – ci ildə doğulan bir adam, 1980 – ci ildə ab yaşındadır. Buna görə, bu adam 2008 – ci ildə neçə yaşında olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

54.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

56.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

57.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

58.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

59. bənna – kərpic – divar

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

60. Üç qardaş – İsgəndər, Cavid, Samir müxtəlif universitetlərdə (A, B, C) müxtəlif fənləri (biologiya, tarix, iqtisadiyyat) tədris edirlər. İsgəndər A-da, Cavid isə B-də işləmir. A-da işləyən şəxs tarixi tədris etmir. B-də işləyən şəxs iqtisadiyyatı tədris edir. Cavid biologiyanı tədris etmir.
Samir hansı fənni hansı universitetdə tədris edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Загрузка...
loading...

tehsilim.info

tehsilim.info saytı təhsil sahəsində fəaliyyət göstərən veb resurslar arasnda əminliklə deyə bilərik ki liderlik təşkil edir. Saytımız tamamilə ödənişsizdir və müəlliflərlə birgə əməkdaşlıq nəticəsində inkişaf edir.

7 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu üzrə sınaq imtahanı – İbtidai sinif

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !