Загрузка...

İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN QƏBUL TİPLİ SINAQ – 1 (2018 -YENİ)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • RİYAZİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Sifət isimləşərkən özünü göstərən əlamətlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Hansı cümlədə -da2 zərf düzəldən şəkilçi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Təkəbbür sözünün fonetik təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. “Kamil oğlu üçün bir cüt ayaqqabı aldı” cümləsində altından xətt çəkilmiş söz adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Düzəltmə feillər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Hansı cümlədə iki zərf işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Uyğunsuzluğu göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Verilmiş nümunədə fərqləndirilmiş hissə necə adlanır?

Dünyanı bürüyən imperiyalardan
Qalan viranələr gör nə haldadır?..

(Sabir Rüstəmxanlı)

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Biri mübtədanın ifadə vasitəsi ola bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. “Sizin məktəbdən gələn yox idi” cümləsinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. “Cəmilə gülə-gülə içəri daxil oldu” cümləsinin sintaktik təhlilinə aid hansı fikir doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Biri omonim kimi işlənə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Hansı cümlədə ki bağlayıcıdır?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Hansı birləşmədə fərqləndirilmiş söz feili sifətdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Biri feildən düzəlmiş isim deyil:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Uzun saitli sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Hansı cümlədə məchul növdə olan feil yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

RİYAZİYYAT

21. Piyada yolun 25%-ni getdikdən sonra 18 km qaldı.Bütun yolun uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Rəqəmləri cəminin 3 mislinə bərabər olan ədədin 2/3  hissəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Ədədin sonuna üç sıfır yazıb sonra alınan ədədi 3-ə vursaq ədəd neçə dəfə artar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Üç ardıcıl tək ədədin cəmi 87-yə bərabərdir. Bu ədədlərdən kiçiyini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Aşağıdakılardan hansı ardıcıl iki tək ədədin cəminə bərabər ola bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. 6 toxucu 8 xalçanı 9 gunə toxuyur. 9 toxucu 12 xalçanı neçə günə toxuyar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. 25%-i  ilə   5%-nin fərqi 30 olan ədədi tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Ədədi 60% artırıb alınan ədədi 60% azaltsaq, ədəd neçə faiz dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Cəmi 60 olan iki ədəddən birinin 30%-i digərinin 20%-nə bərabərdir.Bu ədədlərdən kiçiyini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Tənliyi həll edin:

3(x - 2) = 7x + 2

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Şagirdlər partalara 3-3 əyləşsə, 2 parta çatmır. 4-4 əyləşsələr 2 parta boş qalır.Neçə şagird var?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Ana qızından 26 yaş böyükdür. 4 ildən sonra ana qızından 3 dəfə böyük olacaq. Hal-hazirda qızın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Uşaq anadan olanda atanın 28 yaşı var idi . Uşaq anadan olandan neçə il sonra atanın yaşı  oğulun yaşından  5 dəfə çox olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Babanın 88 yaşı var. Nəvələrinin 3,5 və 8 yaşları var. Neçə ildən sonra banın yaşı nəvələrin yaşları cəmindən üç dəfə böyük olar?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Sinifdə qızlar oğlanların  1/3   hissəsini təşkil edir. Qızlar bütün sinfin hansı hissəsini təşkil edir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Bir fəhlə işi 6 saata , digəri 9 saata yerinə yetirir. İkisi birlikdə bu işi nə qədər vaxta yerinə yetirər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Təlim strategiyalarına aid olanları müəyyən edin

1.Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

2.Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

3.Məzmun xətləri

4.Tədris planı

5.Müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təhsil pilləsinə aid olan bəndi göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Müasir qiymətləndirmə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fəal təlimin prinsiplərinə aid olmayanı müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tərbiyənin üsullarını müəyyən edin.

  1. İnandırma
  2. Nikbinlik
  3. Rəğbətləndirmə və cəzalandırma
  4. Fərdi yanaşma
  5. Alışdırma
  6. Şəxsi nümunə
A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Təlimin prinsiplərini müəyyən  edin

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Təlimin öyrədici funksiyası hansı vəzifəni yerinə yetirir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Diferensial təlimə aid fikirləri seçin
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir.
2. Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir.
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər.
4. Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır.
5. Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. 48-77, 63-88, 80-99, 35-?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Yanvar,Yanvar,Fevral,Mart,May,?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Adil Amillə eyni boydadır. Arif Adildən qısadır.Asimsə Akifdən qısadır.Akiflə Arif eyni boydadır.
Ən qısa adam kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. 21 - 24, 28 - 65, 41 - 28, 15-?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Аilə аtа, аnа və üç qızdаn ibаrətdir. Оnlаrın yаşlаrı cəmi 90-dır. Qızlаrın yаş fərqi 2 ildir.
Аnаnın yаşı qızlаrın yаşlаrı cəmindən 10 il çохdur. Аtа və аnаnın yаşlаrı fərqi оrtаncıl qızın yаşınа bərаbərdir. Böyük qızın nеçə yаşı vаr?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Turizmin bu növünün ilk ideyası 1967-ci ildə verilsə də, reallaşdırılması 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəlinə təsadüf etdi. Məntiqi düşünərək tapın ki, bu turizmin hansı növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Bir fəhlə işi 2 saata, digəri 3 saata görürsə, ikisi birgə həmin işi neçə müddətə görər?

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

 

A.
B.
C.
D.
E.
sualı qiymətləndir:

Sual 60 - 60


 

Tərtibçilər:

Natiq  Vahidov
Sadiq  Pirverdiyev
Gülər  Hüseynova

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

33 Şərhlər “İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN QƏBUL TİPLİ SINAQ – 1 (2018 -YENİ)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.