Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN QƏBUL TİPLİ SINAQ – 1 (2018 -YENİ)

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • RİYAZİYYAT
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Sifət isimləşərkən özünü göstərən əlamətlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Hansı cümlədə -da2 zərf düzəldən şəkilçi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Təkəbbür sözünün fonetik təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. “Kamil oğlu üçün bir cüt ayaqqabı aldı” cümləsində altından xətt çəkilmiş söz adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Düzəltmə feillər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Hansı cümlədə iki zərf işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Uyğunsuzluğu göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Verilmiş nümunədə fərqləndirilmiş hissə necə adlanır?

Dünyanı bürüyən imperiyalardan
Qalan viranələr gör nə haldadır?..

(Sabir Rüstəmxanlı)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Biri mübtədanın ifadə vasitəsi ola bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. “Sizin məktəbdən gələn yox idi” cümləsinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. “Cəmilə gülə-gülə içəri daxil oldu” cümləsinin sintaktik təhlilinə aid hansı fikir doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Biri omonim kimi işlənə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Hansı cümlədə ki bağlayıcıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Hansı birləşmədə fərqləndirilmiş söz feili sifətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Biri feildən düzəlmiş isim deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Uzun saitli sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Hansı cümlədə məchul növdə olan feil yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

RİYAZİYYAT

21. Piyada yolun 25%-ni getdikdən sonra 18 km qaldı.Bütun yolun uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Rəqəmləri cəminin 3 mislinə bərabər olan ədədin 2/3  hissəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Ədədin sonuna üç sıfır yazıb sonra alınan ədədi 3-ə vursaq ədəd neçə dəfə artar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Üç ardıcıl tək ədədin cəmi 87-yə bərabərdir. Bu ədədlərdən kiçiyini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Aşağıdakılardan hansı ardıcıl iki tək ədədin cəminə bərabər ola bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. 6 toxucu 8 xalçanı 9 gunə toxuyur. 9 toxucu 12 xalçanı neçə günə toxuyar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. 25%-i  ilə   5%-nin fərqi 30 olan ədədi tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Ədədi 60% artırıb alınan ədədi 60% azaltsaq, ədəd neçə faiz dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Cəmi 60 olan iki ədəddən birinin 30%-i digərinin 20%-nə bərabərdir.Bu ədədlərdən kiçiyini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Tənliyi həll edin:

3(x - 2) = 7x + 2

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Şagirdlər partalara 3-3 əyləşsə, 2 parta çatmır. 4-4 əyləşsələr 2 parta boş qalır.Neçə şagird var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Ana qızından 26 yaş böyükdür. 4 ildən sonra ana qızından 3 dəfə böyük olacaq. Hal-hazirda qızın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Uşaq anadan olanda atanın 28 yaşı var idi . Uşaq anadan olandan neçə il sonra atanın yaşı  oğulun yaşından  5 dəfə çox olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Babanın 88 yaşı var. Nəvələrinin 3,5 və 8 yaşları var. Neçə ildən sonra banın yaşı nəvələrin yaşları cəmindən üç dəfə böyük olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Sinifdə qızlar oğlanların  1/3   hissəsini təşkil edir. Qızlar bütün sinfin hansı hissəsini təşkil edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Bir fəhlə işi 6 saata , digəri 9 saata yerinə yetirir. İkisi birlikdə bu işi nə qədər vaxta yerinə yetirər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Təlim strategiyalarına aid olanları müəyyən edin

1.Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

2.Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

3.Məzmun xətləri

4.Tədris planı

5.Müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təhsil pilləsinə aid olan bəndi göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Müasir qiymətləndirmə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fəal təlimin prinsiplərinə aid olmayanı müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tərbiyənin üsullarını müəyyən edin.

 1. İnandırma
 2. Nikbinlik
 3. Rəğbətləndirmə və cəzalandırma
 4. Fərdi yanaşma
 5. Alışdırma
 6. Şəxsi nümunə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Təlimin prinsiplərini müəyyən  edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Təlimin öyrədici funksiyası hansı vəzifəni yerinə yetirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Diferensial təlimə aid fikirləri seçin
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir.
2. Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir.
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər.
4. Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır.
5. Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. 48-77, 63-88, 80-99, 35-?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Yanvar,Yanvar,Fevral,Mart,May,?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Adil Amillə eyni boydadır. Arif Adildən qısadır.Asimsə Akifdən qısadır.Akiflə Arif eyni boydadır.
Ən qısa adam kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. 21 - 24, 28 - 65, 41 - 28, 15-?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Аilə аtа, аnа və üç qızdаn ibаrətdir. Оnlаrın yаşlаrı cəmi 90-dır. Qızlаrın yаş fərqi 2 ildir.
Аnаnın yаşı qızlаrın yаşlаrı cəmindən 10 il çохdur. Аtа və аnаnın yаşlаrı fərqi оrtаncıl qızın yаşınа bərаbərdir. Böyük qızın nеçə yаşı vаr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Turizmin bu növünün ilk ideyası 1967-ci ildə verilsə də, reallaşdırılması 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəlinə təsadüf etdi. Məntiqi düşünərək tapın ki, bu turizmin hansı növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Bir fəhlə işi 2 saata, digəri 3 saata görürsə, ikisi birgə həmin işi neçə müddətə görər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Tərtibçilər:

Natiq  Vahidov
Sadiq  Pirverdiyev
Gülər  Hüseynova

Reklam məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

33 Şərhlər “İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN QƏBUL TİPLİ SINAQ – 1 (2018 -YENİ)

 • İyul 15, 2018 at 11:17 səhər
  Permalink

  31 suali bilen varsa bawa salsin ,zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyul 15, 2018 at 9:32 səhər
  Permalink

  salam imtahana səxsiyyət vəsiqəsindən basqa hec nə aparmaq lazim deyil.

  Cavab yaz
 • İyul 14, 2018 at 8:40 axşam
  Permalink

  31in izahi 30/ 100x+20/100=60 tenliyini hell et.x=120 yerine yazib kicik ededin 24 oldugunu goruruk

  Cavab yaz
 • İyul 14, 2018 at 4:06 axşam
  Permalink

  Salam 16 si imtahandi xaiw edirem bilen varsa yazin ozumuzle ne aparmaliyiq sened olaraq tek sexsiyyet vesiqesi yoxsa buraxiliw vereqeside olacaqmi

  Cavab yaz
 • İyul 14, 2018 at 12:27 axşam
  Permalink

  Salam hamınıza uğurlar
  Mən 31 və 52ci sualların həllini bilmədim kimsə bilirsə yazsında xaiş

  Cavab yaz
 • İyul 13, 2018 at 4:44 axşam
  Permalink

  menim de imtahanim 16 si dir.suallar bu cetinlikde olsa ela olar 53 bal yigdim.

  Cavab yaz
  • İyul 13, 2018 at 7:05 axşam
   Permalink

   Həə təəssüf ki bu cür suallar düşmür çox çox çətin suallar olur imtahanda özünüz də görəcəksiniz mən də 16sı imtahandayam allah hamımıza yar və yardımçı olsun amin

   Cavab yaz
 • İyul 13, 2018 at 12:54 axşam
  Permalink

  Hamıya salam 52-ci sualı başa salardız zəhmət olmasa.

  Cavab yaz
  • İyul 14, 2018 at 2:31 axşam
   Permalink

   52ci sualın cavabı Artan rəqəmlər sırası yanvar 1ci ay 1+0=1 yanvar, fevral 2ci ay 1+1=2 ,mart 3cü ay 2+1=3, may 5ci ay 3+2=5, 5+3=8 avqust 8ci ay 1,1,2,3,5,8

   Cavab yaz
 • İyul 13, 2018 at 10:37 səhər
  Permalink

  23 de menim imtahanimdi riyaziyyatdi ixtisasim. Herkese ugurlar!

  Cavab yaz
 • İyul 13, 2018 at 10:10 səhər
  Permalink

  salam Azəri imtahan bitdikdən sonra suallari paylasmaga calisaram

  Cavab yaz
 • İyul 13, 2018 at 3:37 səhər
  Permalink

  28-i menim intahanimdi. Hamita ugurlar. Mene de ugurlar

  Cavab yaz
  • İyul 12, 2018 at 7:30 axşam
   Permalink

   salam.imtahandan cixdiqdan sonra imtahana dusen movzular haqda zehmet olmazsa bura yazarsizda

   Cavab yaz
 • İyul 12, 2018 at 11:36 səhər
  Permalink

  Zehmet olmasa deyerdizde ibtidailere 16da imtan var mende 19u yazilib

  Cavab yaz
 • İyul 12, 2018 at 11:30 səhər
  Permalink

  51 ci sualda 48 in qabagina 77yazilib 7×7=49 sora 49dan 1 cixir 48edir eyni mentiq diger cutlerede aiddi 63-88 8×8=64 64-1=63 ve 35-? Demeli 66 yazsaq 6×6 eder36 36-1=35 cavab 66 olur

  Cavab yaz
 • İyul 12, 2018 at 10:57 səhər
  Permalink

  Salam.bu sinaqda sinaq_1 yazilib imtahana kimi sinaq 2 olacagmi?

  Cavab yaz
 • İyul 12, 2018 at 9:10 səhər
  Permalink

  5 ci sualı başadüşmədim. Anlayan varsa zəhmət olmasa kömək olsun.

  Cavab yaz
  • İyul 12, 2018 at 10:55 səhər
   Permalink

   5ci sualda cüt sözünü soruwmaq isteyir ve cüt numerativ sozdu

   Cavab yaz
  • İyul 12, 2018 at 12:57 axşam
   Permalink

   nefer ,bas,eded,dene,cut,dest numurativ s
   ozlerdi sayla isim arasinda olur

   Cavab yaz
 • İyul 12, 2018 at 6:21 səhər
  Permalink

  19 u imtahanda butun ibtidailere ugurrar

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 8:43 axşam
  Permalink

  Niye bezileri çox çetindir

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 7:47 axşam
  Permalink

  Bu suallar ibtidai deyil yuxari siniflərdəndi

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 2:08 axşam
  Permalink

  Testler varsa paylawin zehmet olmasa

  Cavab yaz
 • İyul 11, 2018 at 6:27 səhər
  Permalink

  16si imtahanda ugurlar ibtidailere

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: