Загрузка...

İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN QƏBUL TİPLİ SINAQ – 1 (2018 -YENİ)

  • AZƏRBAYCAN-DİLİ
  • RİYAZİYYAT
  • KURİKULUM
  • Məntiq
 

Sual 1 - 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 1 - 60

Sual 2 - 60

2. Sifət isimləşərkən özünü göstərən əlamətlərdən biri yanlışdır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 2 - 60

Sual 3 - 60

3. Hansı cümlədə -da2 zərf düzəldən şəkilçi deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 3 - 60

Sual 4 - 60

4. Təkəbbür sözünün fonetik təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 4 - 60

Sual 5 - 60

5. “Kamil oğlu üçün bir cüt ayaqqabı aldı” cümləsində altından xətt çəkilmiş söz adlanır:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 5 - 60

Sual 6 - 60

6. Düzəltmə feillər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 6 - 60

Sual 7 - 60

7. Hansı cümlədə iki zərf işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 7 - 60

Sual 8 - 60

8. Uyğunsuzluğu göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 8 - 60

Sual 9 - 60

9. Verilmiş nümunədə fərqləndirilmiş hissə necə adlanır?

Dünyanı bürüyən imperiyalardan
Qalan viranələr gör nə haldadır?..

(Sabir Rüstəmxanlı)

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 9 - 60

Sual 10 - 60

10. Biri mübtədanın ifadə vasitəsi ola bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 10 - 60

Sual 11 - 60

11. “Sizin məktəbdən gələn yox idi” cümləsinə aid yanlış fikri göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 11 - 60

Sual 12 - 60

12. “Cəmilə gülə-gülə içəri daxil oldu” cümləsinin sintaktik təhlilinə aid hansı fikir doğrudur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 12 - 60

Sual 13 - 60

13. Biri omonim kimi işlənə bilməz:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 13 - 60

Sual 14 - 60

14. Hansı cümlədə ki bağlayıcıdır?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 14 - 60

Sual 15 - 60

15. Hansı birləşmədə fərqləndirilmiş söz feili sifətdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 15 - 60

Sual 16 - 60

16. Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 16 - 60

Sual 17 - 60

17. Biri feildən düzəlmiş isim deyil:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 17 - 60

Sual 18 - 60

18. Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə işlənmişdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 18 - 60

Sual 19 - 60

19. Uzun saitli sözlər cərgəsini göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 19 - 60

Sual 20 - 60

20. Hansı cümlədə məchul növdə olan feil yoxdur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 20 - 60

Sual 21 - 60

RİYAZİYYAT

21. Piyada yolun 25%-ni getdikdən sonra 18 km qaldı.Bütun yolun uzunluğunu tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 21 - 60

Sual 22 - 60

22. Rəqəmləri cəminin 3 mislinə bərabər olan ədədin 2/3  hissəsini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 22 - 60

Sual 23 - 60

23. Ədədin sonuna üç sıfır yazıb sonra alınan ədədi 3-ə vursaq ədəd neçə dəfə artar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 23 - 60

Sual 24 - 60

24. Üç ardıcıl tək ədədin cəmi 87-yə bərabərdir. Bu ədədlərdən kiçiyini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 24 - 60

Sual 25 - 60

25. Aşağıdakılardan hansı ardıcıl iki tək ədədin cəminə bərabər ola bilməz?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 25 - 60

Sual 26 - 60

26. 6 toxucu 8 xalçanı 9 gunə toxuyur. 9 toxucu 12 xalçanı neçə günə toxuyar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 26 - 60

Sual 27 - 60

27.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 27 - 60

Sual 28 - 60

28. 25%-i  ilə   5%-nin fərqi 30 olan ədədi tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 28 - 60

Sual 29 - 60

29. Ədədi 60% artırıb alınan ədədi 60% azaltsaq, ədəd neçə faiz dəyişər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 29 - 60

Sual 30 - 60

30.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 30 - 60

Sual 31 - 60

31. Cəmi 60 olan iki ədəddən birinin 30%-i digərinin 20%-nə bərabərdir.Bu ədədlərdən kiçiyini tapın.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 31 - 60

Sual 32 - 60

32. Tənliyi həll edin:

3(x - 2) = 7x + 2

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 32 - 60

Sual 33 - 60

33. Şagirdlər partalara 3-3 əyləşsə, 2 parta çatmır. 4-4 əyləşsələr 2 parta boş qalır.Neçə şagird var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 33 - 60

Sual 34 - 60

34. Ana qızından 26 yaş böyükdür. 4 ildən sonra ana qızından 3 dəfə böyük olacaq. Hal-hazirda qızın neçə yaşı var?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 34 - 60

Sual 35 - 60

35. Uşaq anadan olanda atanın 28 yaşı var idi . Uşaq anadan olandan neçə il sonra atanın yaşı  oğulun yaşından  5 dəfə çox olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 35 - 60

Sual 36 - 60

36. Babanın 88 yaşı var. Nəvələrinin 3,5 və 8 yaşları var. Neçə ildən sonra banın yaşı nəvələrin yaşları cəmindən üç dəfə böyük olar?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 36 - 60

Sual 37 - 60

37. Sinifdə qızlar oğlanların  1/3   hissəsini təşkil edir. Qızlar bütün sinfin hansı hissəsini təşkil edir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 37 - 60

Sual 38 - 60

38.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 38 - 60

Sual 39 - 60

39.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 39 - 60

Sual 40 - 60

40. Bir fəhlə işi 6 saata , digəri 9 saata yerinə yetirir. İkisi birlikdə bu işi nə qədər vaxta yerinə yetirər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 40 - 60

Sual 41 - 60

KURİKULUM

41. Təlim strategiyalarına aid olanları müəyyən edin

1.Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

2.Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

3.Məzmun xətləri

4.Tədris planı

5.Müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 41 - 60

Sual 42 - 60

42. Təhsil pilləsinə aid olan bəndi göstərin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 42 - 60

Sual 43 - 60

43. Müasir qiymətləndirmə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 43 - 60

Sual 44 - 60

44. Fəal təlimin prinsiplərinə aid olmayanı müəyyən edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 44 - 60

Sual 45 - 60

45. Tərbiyənin üsullarını müəyyən edin.

  1. İnandırma
  2. Nikbinlik
  3. Rəğbətləndirmə və cəzalandırma
  4. Fərdi yanaşma
  5. Alışdırma
  6. Şəxsi nümunə
A.
B.
C.
D.
E.

Sual 45 - 60

Sual 46 - 60

46. Təlimin prinsiplərini müəyyən  edin

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 46 - 60

Sual 47 - 60

47. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 47 - 60

Sual 48 - 60

48. Təlimin öyrədici funksiyası hansı vəzifəni yerinə yetirir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 48 - 60

Sual 49 - 60

49. Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin:

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 49 - 60

Sual 50 - 60

50. Diferensial təlimə aid fikirləri seçin
1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir.
2. Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir.
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər.
4. Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır.
5. Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 50 - 60

Sual 51 - 60

Məntiq

51. 48-77, 63-88, 80-99, 35-?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 51 - 60

Sual 52 - 60

52. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Yanvar,Yanvar,Fevral,Mart,May,?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 52 - 60

Sual 53 - 60

53. Adil Amillə eyni boydadır. Arif Adildən qısadır.Asimsə Akifdən qısadır.Akiflə Arif eyni boydadır.
Ən qısa adam kimdir?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 53 - 60

Sual 54 - 60

54. 21 - 24, 28 - 65, 41 - 28, 15-?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 54 - 60

Sual 55 - 60

55.

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 55 - 60

Sual 56 - 60

56. Аilə аtа, аnа və üç qızdаn ibаrətdir. Оnlаrın yаşlаrı cəmi 90-dır. Qızlаrın yаş fərqi 2 ildir.
Аnаnın yаşı qızlаrın yаşlаrı cəmindən 10 il çохdur. Аtа və аnаnın yаşlаrı fərqi оrtаncıl qızın yаşınа bərаbərdir. Böyük qızın nеçə yаşı vаr?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 56 - 60

Sual 57 - 60

57.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 57 - 60

Sual 58 - 60

58. Turizmin bu növünün ilk ideyası 1967-ci ildə verilsə də, reallaşdırılması 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəlinə təsadüf etdi. Məntiqi düşünərək tapın ki, bu turizmin hansı növüdür?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 58 - 60

Sual 59 - 60

59. Bir fəhlə işi 2 saata, digəri 3 saata görürsə, ikisi birgə həmin işi neçə müddətə görər?

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 59 - 60

Sual 60 - 60

60.

 

A.
B.
C.
D.
E.

Sual 60 - 60


 

Tərtibçilər:

Natiq  Vahidov
Sadiq  Pirverdiyev
Gülər  Hüseynova

Загрузка...
loading...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

One thought on “İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN QƏBUL TİPLİ SINAQ – 1 (2018 -YENİ)

Bir cavab yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Kopya etmək olmaz !