Reklam...

İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN QƏBUL TİPLİ SINAQ – 1 (2018 -YENİ)

İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN QƏBUL TİPLİ SINAQ – 1 (2018 -YENİ)

 • AZƏRBAYCAN-DİLİ
 • RİYAZİYYAT
 • KURİKULUM
 • Məntiq
 

Question 1 of 60

AZƏRBAYCAN-DİLİ

1. Eyniköklü sözlər cərgəsini göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 1 of 60

Question 2 of 60

2. Sifət isimləşərkən özünü göstərən əlamətlərdən biri yanlışdır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 2 of 60

Question 3 of 60

3. Hansı cümlədə -da2 zərf düzəldən şəkilçi deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 3 of 60

Question 4 of 60

4. Təkəbbür sözünün fonetik təhlilinə aid yanlış fikri göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 4 of 60

Question 5 of 60

5. “Kamil oğlu üçün bir cüt ayaqqabı aldı” cümləsində altından xətt çəkilmiş söz adlanır:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 5 of 60

Question 6 of 60

6. Düzəltmə feillər cərgəsini göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 6 of 60

Question 7 of 60

7. Hansı cümlədə iki zərf işlənmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 7 of 60

Question 8 of 60

8. Uyğunsuzluğu göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 8 of 60

Question 9 of 60

9. Verilmiş nümunədə fərqləndirilmiş hissə necə adlanır?

Dünyanı bürüyən imperiyalardan
Qalan viranələr gör nə haldadır?..

(Sabir Rüstəmxanlı)

A.
B.
C.
D.
E.

Question 9 of 60

Question 10 of 60

10. Biri mübtədanın ifadə vasitəsi ola bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 10 of 60

Question 11 of 60

11. “Sizin məktəbdən gələn yox idi” cümləsinə aid yanlış fikri göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 11 of 60

Question 12 of 60

12. “Cəmilə gülə-gülə içəri daxil oldu” cümləsinin sintaktik təhlilinə aid hansı fikir doğrudur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 12 of 60

Question 13 of 60

13. Biri omonim kimi işlənə bilməz:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 13 of 60

Question 14 of 60

14. Hansı cümlədə ki bağlayıcıdır?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 14 of 60

Question 15 of 60

15. Hansı birləşmədə fərqləndirilmiş söz feili sifətdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 15 of 60

Question 16 of 60

16. Hansı cümlədə işarə əvəzliyi işlənmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 16 of 60

Question 17 of 60

17. Biri feildən düzəlmiş isim deyil:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 17 of 60

Question 18 of 60

18. Hansı cümlədə frazeoloji birləşmə işlənmişdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 18 of 60

Question 19 of 60

19. Uzun saitli sözlər cərgəsini göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 19 of 60

Question 20 of 60

20. Hansı cümlədə məchul növdə olan feil yoxdur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 20 of 60

Question 21 of 60

RİYAZİYYAT

21. Piyada yolun 25%-ni getdikdən sonra 18 km qaldı.Bütun yolun uzunluğunu tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 21 of 60

Question 22 of 60

22. Rəqəmləri cəminin 3 mislinə bərabər olan ədədin 2/3  hissəsini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 22 of 60

Question 23 of 60

23. Ədədin sonuna üç sıfır yazıb sonra alınan ədədi 3-ə vursaq ədəd neçə dəfə artar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 23 of 60

Question 24 of 60

24. Üç ardıcıl tək ədədin cəmi 87-yə bərabərdir. Bu ədədlərdən kiçiyini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 24 of 60

Question 25 of 60

25. Aşağıdakılardan hansı ardıcıl iki tək ədədin cəminə bərabər ola bilməz?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 25 of 60

Question 26 of 60

26. 6 toxucu 8 xalçanı 9 gunə toxuyur. 9 toxucu 12 xalçanı neçə günə toxuyar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 26 of 60

Question 27 of 60

27.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 27 of 60

Question 28 of 60

28. 25%-i  ilə   5%-nin fərqi 30 olan ədədi tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 28 of 60

Question 29 of 60

29. Ədədi 60% artırıb alınan ədədi 60% azaltsaq, ədəd neçə faiz dəyişər?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 29 of 60

Question 30 of 60

30.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 30 of 60

Question 31 of 60

31. Cəmi 60 olan iki ədəddən birinin 30%-i digərinin 20%-nə bərabərdir.Bu ədədlərdən kiçiyini tapın.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 31 of 60

Question 32 of 60

32. Tənliyi həll edin:

3(x - 2) = 7x + 2
A.
B.
C.
D.
E.

Question 32 of 60

Question 33 of 60

33. Şagirdlər partalara 3-3 əyləşsə, 2 parta çatmır. 4-4 əyləşsələr 2 parta boş qalır.Neçə şagird var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 33 of 60

Question 34 of 60

34. Ana qızından 26 yaş böyükdür. 4 ildən sonra ana qızından 3 dəfə böyük olacaq. Hal-hazirda qızın neçə yaşı var?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 34 of 60

Question 35 of 60

35. Uşaq anadan olanda atanın 28 yaşı var idi . Uşaq anadan olandan neçə il sonra atanın yaşı  oğulun yaşından  5 dəfə çox olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 35 of 60

Question 36 of 60

36. Babanın 88 yaşı var. Nəvələrinin 3,5 və 8 yaşları var. Neçə ildən sonra banın yaşı nəvələrin yaşları cəmindən üç dəfə böyük olar?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 36 of 60

Question 37 of 60

37. Sinifdə qızlar oğlanların  1/3   hissəsini təşkil edir. Qızlar bütün sinfin hansı hissəsini təşkil edir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 37 of 60

Question 38 of 60

38.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 38 of 60

Question 39 of 60

39.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 39 of 60

Question 40 of 60

40. Bir fəhlə işi 6 saata , digəri 9 saata yerinə yetirir. İkisi birlikdə bu işi nə qədər vaxta yerinə yetirər?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 40 of 60

Question 41 of 60

KURİKULUM

41. Təlim strategiyalarına aid olanları müəyyən edin1.Şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi

2.Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər

3.Məzmun xətləri

4.Tədris planı

5.Müəllim fəaliyyətinin planlaşdırılması
A.
B.
C.
D.
E.

Question 41 of 60

Question 42 of 60

42. Təhsil pilləsinə aid olan bəndi göstərin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 42 of 60

Question 43 of 60

43. Müasir qiymətləndirmə ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 43 of 60

Question 44 of 60

44. Fəal təlimin prinsiplərinə aid olmayanı müəyyən edin
A.
B.
C.
D.
E.

Question 44 of 60

Question 45 of 60

45. Tərbiyənin üsullarını müəyyən edin.
 1. İnandırma
 2. Nikbinlik
 3. Rəğbətləndirmə və cəzalandırma
 4. Fərdi yanaşma
 5. Alışdırma
 6. Şəxsi nümunə
A.
B.
C.
D.
E.

Question 45 of 60

Question 46 of 60

46. Təlimin prinsiplərini müəyyən  edin
A.
B.
C.
D.
E.

Question 46 of 60

Question 47 of 60

47. Tərbiyə texnologiyası dedikdə nə nəzərdə tutulur?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 47 of 60

Question 48 of 60

48. Təlimin öyrədici funksiyası hansı vəzifəni yerinə yetirir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 48 of 60

Question 49 of 60

49. Perspektiv plan hazırlayarkən müəllimin vəzifələrinə aid olmayanı müəyyən edin:
A.
B.
C.
D.
E.

Question 49 of 60

Question 50 of 60

50. Diferensial təlimə aid fikirləri seçin1. Şəxsiyyətə yönəlmiş təlimdir.
2. Təlim zamanı fərdiləşməyə imkan verir.
3. Təlimdə diferensiasiya bir neçə istiqamətdə aparıla bilər.
4. Hər bir təhsilalanın tədris materialını öz qabiliyyətinə və öz imkanlarına uyğun şəkildə mənimsəməsinə imkan yaradır.
5. Diferensial təlim zamanı şagirdin maraqları nəzərə alınır.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 50 of 60

Question 51 of 60

Məntiq

51. 48-77, 63-88, 80-99, 35-?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 51 of 60

Question 52 of 60

52. Qanunauyğunluğu müəyyən edin və  ? işarəsinin yerinə uyğun gələn variantı seçin.

Yanvar,Yanvar,Fevral,Mart,May,?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 52 of 60

Question 53 of 60

53. Adil Amillə eyni boydadır. Arif Adildən qısadır.Asimsə Akifdən qısadır.Akiflə Arif eyni boydadır.
Ən qısa adam kimdir?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 53 of 60

Question 54 of 60

54. 21 - 24, 28 - 65, 41 - 28, 15-?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 54 of 60

Question 55 of 60

55.
A.
B.
C.
D.
E.

Question 55 of 60

Question 56 of 60

56. Аilə аtа, аnа və üç qızdаn ibаrətdir. Оnlаrın yаşlаrı cəmi 90-dır. Qızlаrın yаş fərqi 2 ildir.
Аnаnın yаşı qızlаrın yаşlаrı cəmindən 10 il çохdur. Аtа və аnаnın yаşlаrı fərqi оrtаncıl qızın yаşınа bərаbərdir. Böyük qızın nеçə yаşı vаr?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 56 of 60

Question 57 of 60

57.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 57 of 60

Question 58 of 60

58. Turizmin bu növünün ilk ideyası 1967-ci ildə verilsə də, reallaşdırılması 20-ci əsrin sonu, 21-ci əsrin əvvəlinə təsadüf etdi. Məntiqi düşünərək tapın ki, bu turizmin hansı növüdür?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 58 of 60

Question 59 of 60

59. Bir fəhlə işi 2 saata, digəri 3 saata görürsə, ikisi birgə həmin işi neçə müddətə görər?
A.
B.
C.
D.
E.

Question 59 of 60

Question 60 of 60

60.  
A.
B.
C.
D.
E.

Question 60 of 60


 

Tərtibçilər:

Natiq  Vahidov
Sadiq  Pirverdiyev
Gülər  Hüseynova

Загрузка...

Natiq Vahidov

,,Azərbaycan dili test vəsaiti,, kitabının müəllifi

14 Şərhlər “İBTİDAİ SİNİF MÜƏLLİMLƏRİ ÜÇÜN QƏBUL TİPLİ SINAQ – 1 (2018 -YENİ)

 • Mart 11, 2018 at 8:42 səhər
  Permalink

  salam birinci sualda mence sehv var. eynikoklu sozler leksik sekilcisi ile duzelir, qrammatik sekilci ile yox axi 🙁

  Cavab yaz
  • Yanvar 12, 2018 at 8:10 axşam
   Permalink

   22 nin hellini tapan var?tapmisinizsa zehmet olmasa paylasinda

   Cavab yaz
 • Yanvar 12, 2018 at 5:12 səhər
  Permalink

  Salam hamiya.55 ve56ci suallarin aciqlsmasini bilen varsa yazsin zehmet olmasa.onceden tesekkurler.

  Cavab yaz
 • Yanvar 10, 2018 at 10:45 səhər
  Permalink

  Salam..deyirler ki,gelen ilden aciq tipli suallar olacaq testler ardan goturulecek bu dogrudu?

  Cavab yaz
  • Yanvar 6, 2018 at 3:07 axşam
   Permalink

   Salam. Bütün testləri etdikdən sonra yaxud sonuncu testə keçid etməklə İMTAHANI BOTİR sözünə Klik etməklə online imtahanın cavabını öyrənə bilərsiniz

   Cavab yaz
   • Yanvar 11, 2018 at 7:53 səhər
    Permalink

    Ezizaga muellim zehmet olmasa deyerdiz de men ibtidai uzre yayda imtahan vermek isteyirem hansi kitablardan istifade edim?

    Cavab yaz
 • Dekabr 29, 2017 at 11:11 səhər
  Permalink

  Təşəkkürlər yayda miq imtahanında mənə çox kömək oldu ixtisas sualları sadəcə kurikulum və məntiq məni geri saldı bu il də imtahan verəcəm inşallah ixtisası sizinlə, kurikulum və məntiqi kursla hazırlaşacam

  Cavab yaz
 • Dekabr 27, 2017 at 6:18 axşam
  Permalink

  Coğrafiya fənni niyə yoxdur?

  Cavab yaz

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir